Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22458

Hankkeen nimi: Omiaan töihin

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Omiaan Osuuskunta

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 3138514-2

Jakeluosoite: Museotie 1

Puhelinnumero: 0402555514

Postinumero: 36760

Postitoimipaikka: Luopioinen

WWW-osoite: http://www.omiaan.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rinne Seppo Juhani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: rahastonhoitaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: seppo.rinne(at)hotmail.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400925602

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Omiaan töihin-hankkeen tavoitteena on kehittää maaseutuympäristöön soveltuva toimintamalli ja kehittää hyviä käytäntöjä, jotka tukevat kokonaisvaltaisesti osatyökykyisten henkilöiden osallisuutta ja työllisyyttä. Hankkeen toimenpiteillä ehkäistään syrjäytymistä. Hankkeen kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsevat paljon tukea sosiaaliseen osallisuuteen ja ovat vaikeasti työllistyviä.

Hanke toteutetaan osuuskuntatoimintana. Perustettu hyvinvointiosuuskunta tuottaa jäsenilleen työvalmennuksen ja työtoiminnan palveluja yhteisöllisin periaattein. Hankkeen tavoitteita tukevat osuuskunnan tarjoamat muut palvelut: tavoitteena on mahdollistaa osallistujien itsenäinen elämä, arjen sujuminen, virikkeellinen vapaa-aika sekä työssäkäynti tai opiskelu.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat:
1) osallistujien myönteisen ajattelun ja itsetunnon tukemiseen
2) osallistujien osallisuuden vahvistamiseen
3) osallistujien fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
4) yksilölliseen koulutus- ja urasuunnitteluun
5) tuettuihin työkokeiluihin ja työvalmennukseen
6) työllistymiseen

Hankkeen tuloksena osallistujien työelämävalmiudet vahvistuvat, syrjäytymisriski vähenee ja sosiaalinen pääoma kasvaa. Toimintakykyä tukevien toimenpiteiden pitkän tähtäimen tavoite on osallistujien integroituminen yhteiskuntaan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pälkäneellä tai muissa hankkeen kohdekunnissa asuvat henkilöt, jotka ovat vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi:
- vaikeasti työllistyviä
- tarvitsevat tukea sosiaaliseen osallisuuteen
- ovat haavoittuvimmassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevia.
Kohderyhmien painopiste on vaativaa erityistä tukea tarvitsevissa nuorissa.

Työvalmennukseen sisältyvän neuvonta- ja ohjaustoiminnan kohderyhmänä ovat myös alueen yritykset / yrittäjät ja kolmannen sektorin toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yhteistyöverkoston kautta hankkeen kohderyhmiksi muodostuvat kunnan työllisyyspalvelujen, työvoimahallinnon, sosiaalipalveluiden, oppilaitoksien työntekijät sekä kolmannen sektorin yhdistysten ja järjestöjen toimijat, paikalliset yrittäjät sekä muiden yhteistyökumppaneiden edustajat. .

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 140 741

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 51 210

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 140 741

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 51 210

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Tampereen

Kunnat: Tampere, Kangasala, Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Pälkäne

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen sukupuolivaikutuksia on arvioitu toimintaympäristöanalyysillä hankkeen valmisteluvaiheessa (Tasan yhdessä-työkalu, THL/Sokra). Hankkeessa kohdellaan kaikkia sukupuolia tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon hankkeen suunnitelussa ja toimeenpanossa. Hankkeessa kohdellaan kaikkia sukupuolia tasavertaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää tasa-arvoa - myös sukupuolten näkökulmasta, mutta sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 6
Hakijan toimintaperiaatteisiin kuuluu kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistäminen. Hankeen toimintaan voi liittyä kierrätystyötä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hakija pyrkii huomioimaan omassa toiminnassaan ilmastovaikutukset.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 5
Hakija pyrkii toiminnassaan edistämään kiertotaloutta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hankkeessa toimitaan yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa ja kehitetään alueelista osaamista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 3
Hankkeessa kehitetään alueellisia palveluja. Hankkeen aikan kehitetään työosuuskuntatoimintaa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 5
Hanke edistää osallistujien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 6 3
Hanke tukee yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevien henkilöiden osallisuutta ja valtaistumista sekä yhteiskunnallista tasa-arvoa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 3
Hanke tukee erityisryhmien yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-