Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22460

Hankkeen nimi: Verkostosta elinvoimaa yrityksille - SYP 2.0

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Hallituskatu 3 B, PL 8060

Puhelinnumero: 0295 037 042

Postinumero: 96101

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/lappi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Olli Lehtoniemi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: olli.lehtoniemi(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 380 7570

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Korona mullisti globaalin talouden ja osattomaksi tästä ei ole jäänyt lappilainen yrityskenttä. Uudet toimintamallit (etätyö, digitaaliset välineet ja ohjelmat), toimintaohjeet, viranomaismääräykset sekä liiketoimintaan liittyvät rajoittamistoimenpiteet että rajaliikenteiden sulkemiset ovat luoneet täysin ennakoimattoman toimintaympäristön monille aloille ja yrityksille.

Usealla yrityksellä on selviytymisvaihe meneillään. Tästä huolimatta on katsottava eteenpäin ja rajoitusten purkamisen yhteydessä katsottava avautuvaa maailmaa ja toimintaympäristöä. Uuteen normaaliin siirtyminen on vaatinut ja vaatii yrityksiltä uudenlaista osaamista, ajattelua ja toimintatapoja. Hankkeessa vahvistetaan yritysten kokonaisvaltaista kehittämistä, siten että huomio keskittyy työyhteisöjen työhyvinvoinnin näkökulmasta tapahtuvaan kehitystyöhön.

Konkreettisesti tämä on huomioitu hankkeen koulutus- ja konsultointitilaisuuksien teemoissa, jotka ovat esimerkiksi:

- Vertaistuki
- Globaalit megatrendit haastavat liiketoimintaa - muutokseen vastaaminen työyhteisöissä
- Digiajan TKI prosessien yhteinen kehittäminen yrityksissä
- Etä- ja digiajan johtamisen haasteet
- Esimiestyö ja kriisijohtaminen (mm. tunneäly)
- Työnantajabrändin parantaminen (henkilöstön työhyvinvointi perustana)
- Työergonomia
- Itsensä johtaminen (mm. yrittäjän ja henkilöstön jaksaminen)

Muuttunut toimintaympäristö on otettava huomioon myös seudullisia yrityspalveluita tuottavissa organisaatioissa. Etäyhteydet ja digitaaliset työvälineet yhdistettynä muuttuviin asiakastarpeisiin ja asiakkuuksien palvelemiseen vaativat uusia toimintamalleja ja palveluita. Yrityspalveluverkostolle suuntautuvassa koulutuksessa huomioidaan soveltuvin osin samantyylisiä sisältöjä kuin yrityksille suunnatuissa palveluissa. SYP-toimijoiden osaamisen vahvistamisen tärkeänä näkökulmana on sekä muutosvalmiuiden (resilienssi) että yritysasiakkaiden kokonaisvaltaisen kehittämisajattelun vahvistamista.

Hankkeen tavoitteet jakaantuvat neljään osaan:

Tavoite 1. Yrityksille suunnattujen muutostilanteeseen sopivien palvelujen kehittäminen etenkin koronatilanteesta kärsiville yrityksille, kuten matkailu- ja matkailuun sidonnaiset yritykset, naisvaltaiset alat sekä nuoret (1-3 vuotta toimineet) yritykset.

Tavoite 2. Lappilaisen seudullisen yrityspalveluverkoston kehittäminen vastaamaan koronamuutostilanteen tuomiin haasteisiin.

Tavoite 3. Lappilainen toimintamalli yrityspalveluihin sekä yritysten kehittämiseen poikkeustilanteeseen

Tavoite 4. Tehokas viestintä ja hallinto

Erilaisten koulutustilaisuuksien, selvitysten ja kokeilujen kautta lappilainen SYP-verkoston osaaminen vahvistuu, yhteistyö tiivistyy ja uudenlaisia palvelumalleja on kehitetty ja testattu.

Lappilaisia, hankkeen kohderyhmän mukaisia, yrityksiä on osallistunut 100 kpl hankkeen koulutus- ja konsultointitilaisuuksiin. Sekä SYP-verkoston että yritysten osaamisen vahvistamisella muutostilanteessa, on välitön vaikutus kohderyhmien tuottavuuteen, tehokkuuteen sekä työhyvinvointiin. Uudenlainen osaaminen ja toimintamallit ovat keskeisessä roolissa tulosten saavuttamisessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen välitön kohderyhmä, johon hankkeen vaikuttavuusindikaattorit kohdennetaan ovat lappilaiset yritykset. Painotuksena ovat mikro- ja pk-yritykset painottuen palvelu, matkailu- ja naisvaltaisille aloille.

Lisäksi kohderyhmänä ovat erityisesti 1-3 vuotta toiminnassa olleet yritykset, jotka useasti ovat vaiheessa, jossa mietitään yritystoiminnan jatkamista ja tavoitteiden kirkastamista tulevaisuuteen: jatketaanko toimintaa ylläpitävällä tasolla, kasvu-uralla vai toimintaa supistaen? Lisäksi alle kolme vuotta toimineilla yrityksillä ei välttämättä ole (johtuen mm. alkuinvestoinneista, asiakaskunnan kokoamisesta, markkinoinnista) pääomia, joiden avulla yritys kykenee selviämään pitempää aikaa pienemmällä kassavirralla.

Tavoitteena on löytää olemassa olevien verkostojen kautta kohderyhmän yrityksiä, joita voimme ohjata kehityspoluille vahvistamaan näiden tuottavuutta ja työhyvinvointia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeessa toimenpiteitä kohdennetaan myös seudullisten yrityspalveluverkoston osaamisen kasvattamiseen uudessa toimintaympäristössä. Tavoitteena on, että yrityspalveluverkoston osaamisen vahvistaminen lisää lappilaisessa yrityskentässä työhyvinvointia, tuottavuutta sekä yritysten muutosvalmiutta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 337 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 226 685

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 337 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 226 685

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Itä-Lapin, Torniolaakson, Rovaniemen, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin

Kunnat: Salla, Pelkosenniemi, Rovaniemi, Sodankylä, Ylitornio, Enontekiö, Savukoski, Muonio, Inari, Tornio, Keminmaa, Posio, Kolari, Simo, Kittilä, Pello, Ranua, Utsjoki, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 94

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 160

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke vastaa erityistavoitteeseen: "Mikro- ja pk-yritysten sekä yksinyrittäjien ja muiden työorganisaatioiden työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämiseen sekä erityisesti koronapandemiasta aiheutuviin muutostilanteisiin sopeutumiseen. Näitä hankkeita toivotaan esimerkiksi naisvaltaisille aloille sekä matkailu- ja palvelualoille." Konkreettiset toimenpiteet kohdentuvat myös naisvaltaisille aloille. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpanossa huomioidaan sukupuolinäkökulma sekä kohderyhmäajattelu. Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Naisyrittäjiä työskentelee erityisesti palvelualalla, johon koronakriisi on erityisesti iskenyt. Hankkeen toiminta kohdistuu naisvaltaisille aloille sekä palvelualoille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa: Kaikilla on sukupuoleen katsomatta yhtäläinen mahdollisuus hakea ja osallistua hankkeen toimintaan. Hankkeen osallistujia haettaessa kohdennetaan viestintää naisvaltaisille aloille, kuten kauneudenhoito-, hyvinvointi-, ravintola- ja hoiva-alalle. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen näkyy myös siinä, että hankkeen toiminnassa ja viestinnässä huomioidaan myös maahanmuuttajataustaiset naisyrittäjät. Näin hanke huomioi aktiivisesti myös kaksinkertaista syrjintää työmarkkinoilla kohtaavien tilanteen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa on huomioitun sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Päätavoitteeksi emme ole tätä kuitenkaan asettaneet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Lappilainen Green deal tähtää siihen, että myös lappilaiset yritykset ovat tietoisia kestävän kehityksen ja kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksista sekä vaatimuksista. Hankken koulutusteemoista kestävä liiketoiminta kattaa laajasti mm. kierrätykseen, energian käyttöön ja ympäristön huomioimiseen liittyvät kysymykset.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Hanke toteutetaan sähköisellä alustalla, jossa palvelut tarjotaan yrityksille. Yrityksille tai yrittäjille tarjolla olevat koulutukset ja työpajat sekä muut palvelut tuotetaan ja tarjotaan verkkopainotteisesti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hankkeessa huomioidaan luonnon monimuotoisuus osan kestävää kehitystä ja sen osaamisen vahvistamista. Erikseen kasvillisuus ja eliöt eivät ole erityisesti hankkeessa huomioitu.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeen toimet ovat palvelua- ja digitaalipohjaisia, näillä ei ole suoraa vaikutusta veteen, ilmastoon tai maaperään.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeessa voi olla osallisena yritys jonka liiketoiminnan tavoite on tukea natura 2000- ohjelman kohteita ja edistää sekä ylläpitää luonnollista luonnonmonimuotoisuutta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 2
Digitalisaatioon ja älykkääseen toimintaan siirtyvä toiminta vähentää jätteen määrää ja säästää materiaaleja. Toiminnassa huomioidaan myös kiertotalous näkökulma.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Tietoisuus uusiutuvien energiaratkaisujen hyödyntämisestä tulee esille yhteisten koulutusten kautta. Tieto on siirrettävissä oman yritystoiminnan kehittämiseen.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen aikana vahvistetaan lappilaista elinkeinorakennetta välittömästi tukemalla yritysten (etenkin palvelu-, matkailu- ja naisvaltaiset alat) toimintaa tarjoamalla ajankohtaista koulutusta. Sisällöt liittyvät mm. ajankohtaisiin megatrendeihin / teemoihin, kuten digitalisaatio, kestävä kehitys sekä näiden kytkeminen yrityksen arkeen, jotta yritsten tuottavuuskehitys ja työhyvinvointi kehittyisi positiiviseen suuntaan. Hankkeen toimenpiteiden avulla yritykset voivat välittömästi ottaa uutta osaamista käyttöön.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen aikana luodaan yrityksille edellytyksiä ja osaamista kehittää omaa liiketoimintaansa mukaan lukien tuotteet ja palvelut. Uusien tuotteiden ja palvelujen kytkeminen tuottavuuden kehittämiseen on luontevaa.
Liikkuminen ja logistiikka 5 4
Hankkeessa hyödynnetään etä- ja digitaalisia välineitä, jolloin yritysten osaamisen kehittäminen ei toimipaikasta riippuvaista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 6
Kohderyhmänä hankkeessa ovat lappilaiset mikro- ja pk-yritykset. Suurin osa lappilaisista yrityksistä ovat 0-4 työllistäviä yrityksiä. Yrityksen liiketoiminnan kehittämisen yhteys yrittäjän sekä työntekijöiden hyvinvointiin on vahva.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeessa on nostettu yhdeksi kohderyhmäksi naisvaltaiset alat. Lisäksi hankkeessa on valmius viestiä ja järjestää toimintaa englanninkielisenä, mikä mahdollistaa maahanmuuttajataustaisten yrittäjien sekä erityisesti maahanmuuttajataustaisten naisyrittäjien osallistumisen hankkeeseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 0
Pienten yritysten mahdollisuuksia parannetaan vastaamaan isompien toimijoiden vaatimuksiin. Toimintaa on mahdollista järjestää paitsi suomen- niin myös englanninkielisenä, mikä mahdollistaa yhdenvertaisemmat osallistumismahdollisuudet yrittäjän taustasta riippumatta.
Kulttuuriympäristö 3 0
Lappilaisen yritystoiminnsn kehittäminen, osaamisen vahvistaminen ja tulevaisuuden mahdollisuuksien vahvistaminen tukevat kaikki lappilaisuutta ja Lapin kulttuuriympäristöä
Ympäristöosaaminen 5 5
Kestävään liiketoimintaosaamiseen liittyy olennaisesti ympäristöosaaminen. Teema nousee esille yrityksille suunnatuissa koulutustilaisuuksissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-