Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22461

Hankkeen nimi: SPARRI

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Haka r.y.

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0185547-3

Jakeluosoite: Kalliokatu 7

Puhelinnumero: 08 6133330

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kajaaninhaka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anttonen Jarmo Olavi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: toimisto(at)kajaaninhaka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 3524039

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

SPARRI-hankkeen tavoitteena on kajaanilaisten alle 30-vuotiaiden nuorten ja kaikkien vieraskielisten työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen ja heidän työllistyminen alueen yrityksiin tai hakeutuminen opiskelemaan. Asiakastyössä käytetään kykyviisaria kokonaistilanteen kartoittamiseen ja seuraamiseen. Alkukartoituksessa löydetään jokaiselle yksilölliset tavoitteet ja polku. Kohderyhmälle järjestetään monipuolisesti liikunta- ja hyvinvointipalveluja. Hankkeen avulla nuorten työvalmius ja työkyky paranee, nuoret työttömät työllistyvät ja Kainuun alueelle saadaan osaavaa työvoimaa.

Hankkeessa haetaan ratkaisuja työttömien työnhakijoiden ja työllistävien yritysten väliseen kohtaanto-ongelmaan luomalla alueella toimiville yhteistyöyrityksille perehdyttämismalli, jonka sisällä otetaan käyttöön "mestari-kisälli" -toimintatapa. Perehdyttämismallista tehdään tietopaketti, joka jää työkaluksi työllisyydenhoidon toimijoille myös jatkossa.

Toiminnassa vahvistetaan työntekijöiden osaamista viemällä kainuulaista opinnollistamismallia kajaanilaisiin yrityksiin. Opinnollistamismalli auttaa työntekijää vahvistamaan osaamistaan ja se on yrityslähtöinen tapa alueellisessa osaamisen kehittämisessä. Yritys hyötyy opinnollistamismallista, koska sen avulla se voi jäsentää ja kehittää työpaikan työtehtäviä uudella tavalla. Samalla työn arvostus lisääntyy ja henkilöstön osaaminen kehittyy.

Teemme yhteistyötä oppilaitosten, työllisyyden kuntakokeilun Kajaanin kokeilutoimiston, te -toimiston sekä kaupungin nuorisotoimen ja kansainvälisten palveluiden asiakasrajapinnassa. Myös muut kohderyhmän kanssa toimivat hankkeet ovat SPARRI:n yhteistyökumppaneita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

SPARRI -hankkeen kohderyhmänä ovat kajaanilaiset alle 30-vuotiaat koulutetut ja kouluttamattomat työttömät työnhakijat, työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret sekä kaikki kajaanilaiset vieraskieliset työttömät työnhakijat. Ensisijaisesti hankkeeseen ohjataan yli 200 päivää työttömänä olleita kohderyhmään kuuluvia henkilöitä. Kohderyhmänä ovat myös kajaanilaiset yritykset, jotka ovat vailla työvoimaa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

SPARRI -hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat:

- Kajaanin kaupungin työllisyydenhoidon kuntakokeilun kokeilutoimisto sekä kaupungin nuorisopalvelut (Ohjaamo Nuppa/etsivä nuorisotyö).
- TE-toimisto
- Työttömyysuhan alla olevat alle 30 vuotiaat ja kaiken ikäiset vieraskieliset.
- Kajaanin kansainväliset palvelut sekä kajaanilaisten vieraskielisten työnhakijoiden perheet.
- Työllisyydenhoidon kumppanuusyhdistykset, jotka tarvitsevat työllistämistoimiin hankkeen tukea.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 317 037

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 310 670

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 354 037

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 347 670

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kalliokatu 7

Postinumero: 87100

Postitoimipaikka: Kajaani

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 31

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 135

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työttömien miesten osuus kaikista työttömistä vuoden 2020 lopussa oli Kainuussa 63%. Naisten työttömyys lisääntyi viime vuodesta enemmän kuin miesten työttömyys, naisilla 17% ja miehillä vain 3%. (Kainuu työllisyyskatsaus joulukuu 2020) Voidaan olettaa, että sukupuolijakauma toteutuu samoin tässä hankkeessa, eli miehiä tulee olemaan enemmistö asiakkaista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa ei korosteta sukupuolten kaksijakoisuutta, vaan otetaan huomioon sukupuolten moninaisuus ja erilaiset identiteetit. Ohjaustyössä vältetään perinteistä sukupuolirooliajattelua. Hankkeen tiedottamisessa ja viestinnässä pyritään valitsemaan sellaiset sanamuodot, että rohkaisemme kaikkien sukupuolten edustajien osallistumista toimintaan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta se otetaan huomioon kaikessa hankkeen toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeessa ei keskitytä luonnonvarojen käytön kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 2
Kajaanin Haka aloitti kesällä 2020 perinteen, jossa paikallisen palvelutalon pihaan istutetaan omenapuu. Samalla lahjoitamme palvelutalon asukkaille tuoreita puolukoita, joista he saavat talven mittaan piristystä ruokailuihin. Jatkamme tätä perinnettä hankkeen asiakkaiden kanssa istuttamalla hankkeen aikana puita. Kun puu alkaa seuraavana keväänä versomaan ja hiirenkorvat avautuvat lehdiksi, siitä tulee hiilinielu, joka varastoi ilmakehästä kasvihuonekaasua, hiilidioksidia. Fotosynteesin avulla puun kasvisolut tuottavat happea ja glukoosia. Puu kasvaa yhteyttämällä auringonvalon avulla vettä ja ilmakehän hiilidioksidia. Hiilidioksidin hiilestä tulee puun rakennusainetta samalla kun happi vapautuu takaisin ilmakehään. Välillisenä vaikutuksena ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämisessä voidaan pitää myös asiakkaiden kanssa käytävää keskustelua hiilinieluista. Tämän lisäksi asiakkaat pääsevät konkreettisesti omalla toiminnallaan vaikuttamaan hiilinielun istuttamiseen. Tällainen rakenteellinen tapa vaikuttaa ihmisten ajatuksiin ja mielipiteisiin ilmastoasioissa kantaa hedelmää jatkossa kun mahdollisesti vaikutamme heidän asenteeseensa ilmastonmuutoksen ympärillä käytävää keskustelua kohtaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toiminta ei vaikuta tähän merkittävästi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen toiminta ei vaikuta tähän merkittävästi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei vaikuta tähän merkittävästi.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hankkeen päivittäisessä toiminnassa syntyvät jätteet pyritään aina kierrättämään.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei olennaista hankkeessa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen avulla saadaan nuorista lisää työvoimaa kainuulaisille työnantajille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 5
Kohderyhmän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen on pitkällä aikavälillä aineetonta palvelua ja parantaa työikäisten työkykyä. Tällä on positiivinen vaikutus paikallistalouden vahvistamiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeella ei merkittävää vaikutusta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa kohderyhmän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen on yksi päätavoitteista. Hyvinvointia edistetään sekä liikunnan keinoin, että kannustamalla ja ohjaamalla terveellisiin elämäntapoihin yleisesti. Tämän lisäksi Kajaanin Hakan strategiassakin mainittu "Haka -perhe" arvomaailma heijastuu ohjaustyössä siten, että kohderyhmään kuuluva työtön työnhakija kokee olonsa tervetulleeksi, hyväksytyksi sekä turvalliseksi. Tämä vähentää ahdistuneisuutta sosiaalisissa tilanteissa, joka on monelle työttömälle tuttua.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Tasa-arvo edistyy hankkeessa sekä sukupuoltenvälisen tasa-arvon kautta, että toiminnallisen tasa-arvoajattelun myötä. Asiakas otetaan vastaan yksilönä ilman ennakko-odotuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että jokainen voi harrastaa liikuntaa, oli lähtötaso mikä tahansa. Vaikka Kajaanin Haka on miesten jalkapalloiluun erikoistunut urheiluseura, tarjoamme jalkapallovalmennusta myös tytöille. Hankkeen viestinnässä otamme erityisesti huomioon ne asiakkaat, jotka eivät identifioidu sukupuoleltaan miehiksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeen kohderyhmä on ikänsä puolesta haavoittuvassa elämäntilanteessa, sillä he ovat juuri kasvaneet (nuoriksi)aikuisiksi ja yhteiskunta ja perhe/lähipiiri odottaa heiltä monenlaisia asioita. He ovat tilanteessa, joka helposti työntää kohti syrjäytyneisyyttä sekä itsetunnon murenemista. Hankkeen toiminta parantaa kohderyhmän itsetuntoa ja -tuntemusta parantamalla kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ammatillista itsetuntoa. Tämän lisäksi osa asiakkaista on vieraskielisiä. Erilaiset kulttuuritaustat vaikuttavat henkilöiden käsitykseen itsestä yhteiskunnan toimijana sekä suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä. Painetta tulee sekä oman perheen/kotimaan kulttuurista ja samaan aikaan tulisi olla integroituneena suomalaiseen yhteiskuntaan. Myös kantasuomalaisella asiakkaalla voi olla suuria haasteita ymmärtää muista kulttuureista tulevien ihmisten ajatuksia ja tapoja toimia. Hankkeessa vahvistamme kulttuurillista ja yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta mm. tarjoamalla erikokoisille ryhmille harrasteliikuntaa, mikä antaa mahdollisuuden tutustua toisiin ihmisiin. Haka -perheessä on paljon jäseniä, jotka ovat lähtöisin erilaisista kulttuureista. Olemme yhdenvertaisia ja opimme toinen toisiltamme kannustavassa ilmapiirissä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei merkittävää vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei merkittävää vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Sparri-hankkeen toiminnan ja tulosten tiivistelmä

Sparri-hankkeessa on kohdattu runsaasti asiakkaita. Aloitus- ja lopetuslomakkeita on täytetty 272, joista suomalaisten määrä on 56 ja ulkomaalaistaustaisten määrä on 174. Vastausta tähän kysymykseen ei halunnut antaa 41 asiakasta.

Työn, työkokeilun, opinnollistamisen, talkootyön ja erilaisilla kursseilla olleiden määrä on 173, joista suomalaisia on ollut 51 ja ulkomaalaistaustaisia 122.

Tapahtumia on järjestetty 1.6.2021 – 31.12.2023 yhteensä 40 ja lisäksi 13 ruokatapahtumaa Marttalassa. Näihin on osallistunut siis 268 henkilöä.

Sparri-hankkeessa on ollut yhteensä 173 henkilöä, joista 92 löysi oman polun eteenpäin. Näistä 43 on nyt työelämässä ja opiskelemassa 49.

Lajikokeiluissa hankkeen aikana on ollut 99 henkilöä, joista työelämässä tai opinnoissa on 59 henkilöä.

Asiakastyössä käytettiin Kykyviisaria kokonaistilanteen kartoittamiseen. Ohjausta oman polun löytämiseen järjestettiin siten asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Lisäksi kohderyhmälle järjestettiin monipuolisesti liikunta- ja hyvinvointipalveluja. Saadun palautteen perusteella hankkeen avulla asiakkaiden työvalmius parani ja työttömät työllistyivät tai lähtivät opiskelemaan suurelta osin ja Kainuun alueelle saatiin osaavaa työvoimaa.

Hankkeessa kontaktoitiin 32 yritystä ja lisäksi tehtiin yhteistyötä 17 yhteisön/yrityksen kanssa. Sparri-hanke laati perehdyttämisoppaan ja perehdyttämisen tarkistuslistan, joita pilotoitiin hankkeessa. Ne ovat nykyisellään saatavissa Kajaanin Haka ry:n toimistosta. Yritysyhteistyötä tehtiin laajasti ja ”Mestari-kisälli”-toimintatapaa kannustettiin ottamaan käyttöön niissäkin yrityksissä, missä se ei vielä ollut käytössä.

Kainuulaista opinnollistamismallia käytettiin yritysten ja yhteisöjen oppimisympäristöjen tunnistamiseen. Oppimisympäristöjä tunnistettiin 21 ja osaamistodistuksia kirjoitettiin 36 kpl 11 eri koulutusalalta.

Yhteistyötä tehtiin kuntapalvelutoimiston, te-toimiston, etsivän nuorisotyön, muiden hankkeiden, koulujen ja kolmannen sektorin kanssa.