Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22462

Hankkeen nimi: Luottaen Tulevaisuuteen

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Mikkelin Rukoushuoneyhdistys r.y.

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0218739-0

Jakeluosoite: Porrassalmenkatu 57

Puhelinnumero: 040-5138623

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.mikkelinhelluntaisrk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Blomerus Janne Markus Juhani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työntekijä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: janne.blomerus0(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040-5138623

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Luottaen tulevaisuuteen - hankkeessa parannetaan romaniväestön osallisuutta, integraatiota ja vuorovaikutusta yhteiskunnassa sekä vahvistetaan romanien omaa toimintakapasiteettia ja autonomiaa. Vahvistetaan romanien omaa identiteettiä, elämänlaatua ja -hallintaa sekä yhdenvertaisuutta. Tuetaan romaanien kouluttautumista ja työllistymistä.

Mikkelin seudulla asuu n. 300 romania. Romaaninuoret kokevat syrjinnän ja kantaväestön ennakkoluulot haasteena, mikä vaikeuttaa kouluttautumista ja työllistymistä. Nuorten parissa tehtävällä ennalta ehkäisevällä työllä nähdään tärkeä merkitys romaani nuorten aikuistumisprosessissa. Hanke tarjoaa kaivattua vertaistukea, mikä vahvistaa romaaniväestön mahdollisuuksia elämässä. Hanke tarjoaa nuorille mielekästä vapaa-ajan toimintaa, sekä yhdessä tekemistä kahvilatoiminnan parissa. Romanien osallisuudella saavutetaan paremmat mahdollisuudet rakentaa yksilön ja yhteisön monipuolista hyvinvointia sekä vahvistaa yhteiskuntaan kuuluvuutta.

Hankkeen tavoitteena on:

-Ehkäistä romaninuorten syrjäytymistä ja parantaa heidän toimintakykyänsä, kouluttautumista ja työllistymistä.

-Tarjota nuorille kokoontumispaikka (kohtaamiskahvila-Ruke) Rukoushuone yhdistyksen tiloissa, missä voi tavata turvallisessa ympäristössä muita ja saada tukea opiskeluun ja työnhakuun. Tiedottaa eri koulutuspoluista, myös kulttuuri- ja taidealoista sekä tukea koulun ja työelämän nivelvaiheissa. Kahviloissa toteutetaan nuorille erinlaista toimintaa.

-Kutsua kahvilatoimintaan syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Tuetaan heitä elämän hallinnassa kokonaisvaltaisesti huomioiden mm. elintapaohjauksen mahdollisuudet.

-Tukea romaneita koronan tuomissa ongelmissa ja yksinäisyydessä.

Edistää romaniväestön yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa:
-Tavata ja tutustua kahvilassa kantaväestön ihmisiin (kutsua mukaan Ruken kävijöitä) ja näin hälvennetään ennakkoluuloja molemmin puolin.
-Lisätä kantaväestön tietoisuutta romaneista, ja romanikulttuurista. Näin pystymme ennalta ehkäisemään tiedon puutteesta ja vääristä ennakkoluuloista johtuvaa syrjintää. Niin kuntalaisten kuin viranomaistahojen keskuudessa.
-Vahvistaa romaniväestön kulttuuria ja identiteettiä tukemalla romanikielen opetusta ja käyttöönottoa, etenkin nuorille suunnatuilla romanikielen kurssitoiminnalla

Jalkautua haasteellisessa asemassa olevien romanien pariin:
-Ehkäistä romaninuorten syrjäytymistä ja vähentää päihteidenkäytöstä aiheutuvia haittoja etsivän nuorisotyön menetelmien yhteistyössä Ohjaamo-Olkkarin kanssa.
-Tavoitetaan yhdessä helluntaiseurakunnan diakoniatyön kautta haastavimmassa asemassa olevia romaaneja ja kantaväestön kuuluvia kohtaamisten kautta.

Hankkeen ideoinnissa on kuultu alueen romaneita, ja sen toiminnat on suunniteltu esiin nousseisiin tarpeisiin. Hanketta on suunniteltu yhdessä Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunnan kanssa. Romanipoliittinen ohjelma tukee hankehakemusta (Rompo). Hankkeeseen suunniteltujen toimenpiteiden katsotaan olevan sellaisia, että ne tavoittavat alueen romaneita sekä vahvistavat heidän elämäänsä monella eri alueella. Romaniasioiden kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä Itä-Suomen romaniasiain neuvottelukunta pitää alue- ja paikallistyötä erittäin tärkeänä. Meijän Mikkeli -hanke on tehnyt hyvää ja edistävää työtä Mikkelin alueella, ja sen tähden uusi hanke nähdään tärkeänä Mikkelissä.

Hankkeessa tehtävä yhteistyö lisää eri toimijoiden ja osatoteuttajien kanssa luontevaa kohtaamista, mikä edistää toisten tuntemista ja ymmärrystä romaneihin ja romaniasioihin. Hanke tarjoaa romaaneille väylän tulla kuuluuksi. Yhteistyössä saavutetaan paras mahdollinen toimintaympäristö romaniasioiden edistämisessä.
Hankeen tuloksena kohtaamiskahvila juurtuu vakinaiseksi toiminnaksi, missä eri-ikäiset romanit voivat kohdata joko yhdessä tai erikseen ikä- tai kohderyhmittäin. Kahvila toimintaa edistää romanien kouluttautumista ja työllistymistä. Romanien identiteetti vahvistuu ja heidät saadaan aktivoitua toimimaan oman arkensa parantamiseksi ja osallistumaan laajemmin yhteiskunnan eri sektoreille. Yhdenvertaisuus lisääntyy ja syrjintä vähenee.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Mikkelin alueella asuvat Romanit. Nuoret, sekä nuoret aikuiset. Opiskelevat romani nuoret.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Paikallinen romaniyhdistys. Esedu, sekä Otavia oppilaitokset. Romaniperheet, sekä yksinäiset. Välillisesti alueen laajempi rominiväestö, yksittäisten tapahtumien kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 78 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 55 540

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 88 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 62 483

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin

Kunnat: Mikkeli

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Porrassalmenkatu 57

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelu vaiheessa on ollut mukana tulevan hankkeen kohderyhmää. Suunnittelussa on ollut mukana naisia ja miehiä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen suunnittelu vaiheessa on ollut mukana tulevan hankkeen kohderyhmää. Suunnittelussa on ollut Naisia/Miehiä mukana. Hankkeen toimintaa on suunnattu ja suunniteltu Miehille, sekä Naisille tasavertaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on osallisuuden edistäminen sekä syrjäytyneisyyden ehkäisy. Toiminta avointa kaikille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeessa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet, sekä niitä toteutetaan hankkeessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeessa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet, sekä niitä toteutetaan hankkeessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeessa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet, sekä niitä toteutetaan hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeessa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet, sekä niitä toteutetaan hankkeessa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeessa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet, sekä niitä toteutetaan hankkeessa.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
?
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
?
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
?
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
?
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
?
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 9
Tarve romaaniväestön identiteetin, osallisuuden ja integraation vahvistaminen koulutuksen, työllistymisen ja koetun hyvinvoinnin näkökulmasta.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Romaanien identititeen vahvistaminen. Integroituminen ja tasa-arvoinen kohtelu valtaväestön kanssa-
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
Integraatio valtaväestön kanssa koulutuksen ja työhön hakeutumisessa.
Kulttuuriympäristö 9 9
Romaanikulttuurin ylläpitämien ja vahvistaminen
Ympäristöosaaminen 4 3
Kiertotalous tutuksi kaikille

9 Loppuraportin tiivistelmä

-