Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22463

Hankkeen nimi: eWorking- Työpaikalla tapahtuva koulutus digitaalisissa ympäristöissä

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0207390-8

Jakeluosoite: Pohjolankatu 4-6

Puhelinnumero: 0445506341

Postinumero: 57201

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.samiedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sami Pirhonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sami.pirhonen(at)samiedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445506254

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Ammatillisessa koulutuksessa suurin osa osaamisen hankkimisesta tapahtuu työpaikoilla, opiskelijoiden tulee suorittaa näytöt työelämän aidoissa työtilanteissa. Koronapandemia on haastanut ammatillisen koulutuksen työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen toteuttamiseen tarvitaan uusia toteuttamistapoja. Myös työpaikkojen toimintaprosessit ovat muuttuneet ja yhä enenevissä määrin myös työpaikoilla työskennellään eri digialustoilla osin tai kokonaan etätyössä. Ammatillisen koulutuksen työpaikalla tapahtuvan koulutuksen toimintamalli tukeutuu tällä hetkellä ainoastaan opiskelijoiden fyysiseen työpaikalla oppimiseen.

On erittäin tarpeellista luoda uusi toimintamalli, joka tuo lisää joustavuutta työpaikalla tapahtuvan koulutuksen toteuttamiseen yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Hankkeen myötä kokeillaan pilottialoilla erilaisia toimintamalleja, joiden myötä opiskelijat voivat hankkia osaamista työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa eri digitaalisissa ympäristöissä. Hankkeessa testataan myös näyttöjen arviointia digitaalisia alustoja hyödyntäen. Näin voidaan vastata muutokseen ja tuottaa yhä joustavampaa tapaa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen toteuttamiseen opiskelijoiden, työelämän sekä koulutuksen järjestäjän näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa digitaalisia ympäristöjä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tueksi. Tuoda digitaalisten ympäristöjen käyttöönoton myötä uusi joustava toimintamalli osaamisen hankkimiseen sekä osoittamiseen työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa.

Toimenpiteet:
• Hankkeessa toteutetaan pilotit työpaikalla tapahtuvan koulutuksen toteutuksesta uudella tavalla digiympäristöjä hyödyntäen ensihoidon, matkailun ja liiketalouden osalta. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia oppimisympäristöjä ja sähköisiä alustoja.
• Kartoitetaan mahdollisuudet työpaikalla tapahtuvan koulutuksen toteuttamiseen eri digitaalisia ympäristöjä hyödyntämällä, esim. simulaatiot, pelillisyys, jne.
• Saadaan tietoa, kuinka työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankkimista voidaan toteuttaa yhteistyössä työelämän kanssa yhteisiä digitaalisia ympäristöjä hyödyntäen.
• Kartoituksen perusteella rakennetaan yhteisiä digitaalisia ympäristöjä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tueksi (AR, VR, simulaatiot, pelillisyys).
• Suunnitellaan ja toteutetaan näytön osan ja arvioinnin toteuttaminen digiympäristössä pilottitutkintojen osalta.
• Yhteistyöyritykset: Ensihoito: pelastuslaitos ja Sosteri, Matkailu: Osuuskauppa Suur-Savo, Liiketalous: Mediatili Oy

Tulokset:
• Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen toteuttaminen etäyhteyksiä ja digialustoja hyödyntäen
• Uudet digiympäristöpilotit ensihoitaja, matkailu ja liiketalous kirjanpidon tutkinnon osa
• Diginäyttöjen toimintamalli
• Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen määrän kasvu
• Joustava toimintatapa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen toteuttamiseen
• Virtuaaliympäristössä tapahtuvassa oppimisessa on otettu käyttöön oppimisanalytiikka

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Tutkintoa suorittavat opiskelijat, pilottialojen opettajat sekä pilottialojen työpaikkojen edustajat ja työpaikkakouluttajat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut koulutuksen järjestäjät ja työpaikat, joille hankkeen mukaista kehittämistyötä voidaan toteuttaa jatkossa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 250 740

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 246 119

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 313 425

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 307 649

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Sulkava, Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 34

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeeseen osallituvien yritysten henkilöstön sukupuolijakauma jakaantuu 50% naisten ja miesten kesken. Huomioidaan yhteisöllinen kehittäminen, joka lisää tasa-arvoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa noudatetaan tasa-arvon periaatetta kehittämistoimintojen toteuttamisessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 6
Digitaitojen kehittymisen avulla mahdollistuu oppiminen myös paremmin etäyhteyksin ja näin voidaan säästää polttoainekuluja ja vaikutetaan päästöihin ja matkustuskuluihin alentavasti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 4
Digitaitojen kehittymisen myötä vahvistetaan osaamista ja turvataan yritysten elinkeinorakenteen kehittymistä sekä saavutettavuutta uuden osaamisen kehittymisen näkökulmasta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 3
Osaamisen kehittyminen lisää hyvinvointia ammattitaidon karttumisen myötä.
Tasa-arvon edistäminen 3 4
Digialustat lisäävät koulutuksen tasa-arvoista saavutettavuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Digiosaamisen kehittyminen vahvistaa yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

eWorking kehittämishanke kesti runsaat kaksi vuotta ja siinä kehitettiin työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja työpaikalla oppimisen tukemista digitaalisuuden sekä etäyhteyksien avulla. Mukana olleet alat olivat liiketoiminta, matkailuala sekä perustason ensihoito. Hankkeen laadulliset tavoitteet täyttyivät ja tuotetut materiaalit ovat koottuna kunkin alan Moodle verkko-oppimisympäristössä. Materiaaleja pystytään jakamaan myös Moodle-oppimisympäristön ulkopuolella. Myös hankkeen määrälliset tavoitteet täyttyivät suunnitelman mukaisesti. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana neljästi, joka ohjasi hankkeen toimintaa hankkeen ajan.

Toiminnassa tuotettiin materiaaleja suunnitelman mukaisesti ja kohderyhmä sekä yhteistyökumppaneiden osallistaminen sujui hyvin. Palaute oli kaiken kaikkiaan hyvää, niin yhteistyön sujuvuudesta Samiedun sisällä ja yhteistyökumppanien kanssa. Lisäksi palaute tehdyistä materiaaleista oli hyvä. Tehdyt digitaaliset materiaalit ovat monipuolisia, visuaalisesti innostavia ja ne palvelevat työelämän osaamistarpeita. Niiden käyttäminen ei ole paikkaan tai aikaan sidonnaista eli niitä voidaan hyödyntää joko ennakkoon työssäoppimisjaksolle mentäessä. työssäoppimisjaksolla ollessa tai
normaalisti opetuksessa.

Materiaaleja voivat hyödyntää niin opiskelijat, opettajat sekä työpaikkaohjaajat. Ne tehtiin työelämälähtöisesti ja ensimmäistä kertaa niitä tehtiin Samiedussa skenaariopohjaisesti. Skenaario-oppiminen on oppimismenetelmä, jossa simuloidaan todellisen maailman tilanteita ja ongelmia, usein tietokoneavusteisesti. Rakennetuissa tehtävissä simuloitiin todellisia työelämässä esiintyviä tilanteita.
Matkailualan ja perustason ensihoidon toiminta oli hankkeen aikana kattavaa. Liiketoiminnan alalla toimintaa oli vain ensimmäisen kahdeksan (8) kuukauden aikana ja se jäi suppeaksi. Tämän jakson jälkeen liiketoiminnan hanketoimija siirtyi muualle töihin, eikä hankkeeseen saatu uutta hanketoimijaa useista yrityksistä huolimatta.

Hanketoiminnan aikana rakennetut interaktiiviset ympäristöt, toimintamallit, tekniset ja pedagogiset ohjeet sekä saadut palautteet ja kokemukset on koottu linkin taakse. Tuotetut materiaalit löytyvät ThingLink alustalta (https://www.thinglink.com/scene/1782037086853923493). Kyseinen materiaali on ajantasainen.