Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22467

Hankkeen nimi: Mintissä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0215925-0

Jakeluosoite: Keskussairaalantie 6

Puhelinnumero: +358444172949

Postinumero: 57120

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.sosteri.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kautonen Juuso Joonas Tapani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juuso.kautonen(at)sosteri.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358444172949

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, 2472908-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa kehitetään ja yhtenäistetään kunnan, tulevan hyvinvointialueen sekä järjestökentän toimintatapoja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä tuottavuuden parantamiseksi. Hankkeen päämääränä (tai tavoitteena) on sitouttaa palvelukentän esimiehet ja johto nostamaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kohentaminen keskeiseksi osaksi liikkumattomuudesta aiheutuvien sairauksien ennaltaehkäisyä Savonlinnan seudulla.

Hankkeen tarkoitus on vahvistaa työhyvinvoinnin strategista johtamista yhdistämällä alueen organisaatioiden johtohenkilöt kehittämään yhteinen työhyvinvoinnin johtamisen malli. Hankkeessa nostetaan työhyvinvointi organisaatioissa jalustalle ja otetaan koko henkilöstö mukaan työhyvinvoinnin kehittämiseen.


Hankkeen kohderyhmät ja niihin kohdistuvat toimenpiteet:
1. Esimiehet ja johto
- Annetaan työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen koulutusta
- Järjestetään työpajoja, joista saadut ajatukset ja ideat viedään konkreettisesti työyhteisöön käyttöön.

2. Työyhteisöt julkiselta sektorilta, 3. sektorilta ja yksityiseltä sektorilta
- Kuuden kuukauden hyvinvointiprojekti työyhteisöissä etävalmentamalla käyttäen hyödyksi digitaalisuutta ja tämän päivän sovelluksia.

3. Yli 54-vuotiaat työyhteisöjen jäsenet
- Kootaan ikääntyvistä työntekijöistä ryhmiä ja toteutetaan kohdennettuja toimenpiteitä hyvinvoinnin kohentamiseksi.


Hankkeessa on neljä työpakettia:
Työpaketti 1. Työhyvinvoinnin johtamisen toimintamallin rakentaminen yhteistyössä organisaatioiden kanssa
- Tavoitetaan organisaatioiden avainhenkilöt ja tehdään nykytila-analyysi kyselyin ja haastatteluin.
- Järjestetään vertaiskehittämisen työpajat verkossa työhyvinvoinnin johtamisen osalta mukana olevien organisaatioiden kanssa. Tapaamiset noin kahden kuukauden välein 2-3 tuntia - tavoitteena kehittää ja juurruttaa työhyvinvoinnin johtamisen toimintamalli.
- Kirkastetaan työhyvinvoinnin rooleja ja vastuita organisaatioiden eri tasoilla.

Työpaketti 2. Kuuden kuukauden hyvinvointiprojekti työyhteisöissä
- Kuuden kuukauden hyvinvointiprojekti työyhteisöissä
- Vahvistetaan työyhteisön jäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia työyhteisöissä. Mukaan haetaan työyhteisöjä, joiden sote-palveluiden käyttö on jo lisääntynyt tai joilla on elintavoista johtuvia riskitekijöitä.
- Projektin alussa objektiivinen ja subjektiivinen mittaus. Puolen vuoden aikana yhteisöllisiä hyvinvointihaasteita, sekä työhyvinvoinnin tietoiskuja. Projektin lopussa toistetaan alussa tehdyt mittaukset.

Työpaketti 3. Kohdennettuja toimenpiteitä yli 54-vuotiaille työyhteisöjen jäsenille
- Haetaan eläkeikää läheneviä työntekijöitä kuuden kuukauden prosessiin, jonka aikana henkilöille tarjotaan kohdennettuja toimenpiteitä, kuten liikunnanohjausta, ravintotietoutta, keinoja työssä jaksamiseen, sekä ikäjohtamisen koulutusta.

Työpaketti 4. Työhyvinvoinnin kehittämisryhmät henkilöstölle
- Haetaan työhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneita henkilöstön jäseniä noin kahden kuukauden välein järjestettäviin työpajoihin. Puolen vuoden aikana järjestetään neljä2-3 tunnin työpajaa, joissa on tavoitteena löytää vertaiskehittämällä keinoja kohentaa työhyvinvointia konkreettisesti työyksiköissä.


Tuotokset:
- Työhyvinvoinnin johtamisen toimintamalli.
- Toimintamalli työhyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen.
- Organisaatioiden päivitetty työhyvinvointisuunnitelma.

Lyhyen aikavälin tulokset:
- Organisaatioiden lisääntynyt tieto strategisesta työhyvinvoinnin johtamisesta, työhyvinvoinnista ja näiden yhteydestä.
- Esimiesten kyky ja osaaminen johtaa työhyvinvointia paranee.
- Työyhteisöt kokevat hyvinvointinsa aiempaa paremmaksi.
- Työyhteisöt lähtevät tekemään elintapamuutoksia omassa arjessaan.

Pitkän aikavälin tulokset:
- Subjektiivinen työkyky paranee.
- Elintavoissa on syntynyt pysyviä muutoksia parempaan.
- Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja mielenterveydestä johtuvat sairauspoissaolot vähenevät.
- Hyvinvoivat ja tuottavat työntekijät.
- Työurat pitenevät.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1. Esimiehet ja johto
- annetaan työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen koulutusta
- järjestetään työpajoja, joista saadut ajatukset ja ideat viedään konkreettisesti työyhteisöön käyttöön.

2. Työyhteisöt julkiselta sektorilta, 3. sektorilta ja yksityiseltä sektorilta
- Kuuden kuukauden hyvinvointiprojekti työyhteisöissä etävalmentamalla käyttäen hyödyksi digitaalisuutta ja tämän päivän sovelluksia.

3. Yli 54-vuotiaat työyhteisöjen jäsenet
- Kootaan ikääntyvistä työntekijöistä ryhmiä ja toteutetaan kohdennettuja toimenpiteitä hyvinvoinnin kohentamiseksi.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Organisaatiot ja työnantajat, joiden tuottavuus paranee työntekijöiden työhyvinvoinnin kohentamisen johdosta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 356 268

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 69 576

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 440 335

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 86 970

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Enonkoski, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 6

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 350

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa. Yksilöllisen ohjauksen tarve huomioidaan. Toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta tehdään pääosin hankkeen aikana.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuoli huomioidaan eri tavoilla. Kohderyhminä miehet ja naiset. Välilliset vaikutukset myös perheisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoitteena on subjektiivisen työhyvinvoinnin kohentaminen, mikä vaikuttaa lähiyhteisöihin ja perheisiin, mikä toteutuessaan lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Hieman välillistä vaikutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Hieman merkitystä. Tarkoituksena on nostaa esim. työmatkaliikkuminen esille.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Hieman merkitystä. Luonnon hyödyntäminen on yksi stressinhallintakeino.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkitystä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkitystä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Hieman merkitystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkitystä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Tavoitteena on työhyvinvoinnin kautta tuottavuuden kohentuminen. Välillisesti hyötyvät paikalliset hyvinvointialan yritykset uusista asiakkaista.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeella on iso merkitys aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Otetaan huomioon hankkeessa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeella on iso merkitys hyvinvoinnin edistämisessä, sillä kaikki toimenpiteet tähtäävät hyvinvoinnin kohentumiseen.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Tasa-arvo toteutuu hankkeessa, sillä kaikki ovat yhdenvertaisessa asemassa hankkeen toimenpiteissä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Jonkin verran merkitystä hyvinvoinnin ja itsetunnon kohentamisen kautta.
Kulttuuriympäristö 7 7
Kulttuuri on myös hyvinvoinnin kohentamista.
Ympäristöosaaminen 1 2
Jonkin verran merkitystä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-