Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22468

Hankkeen nimi: Digisti parempi

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon Koulutus Oy

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 2249317-6

Jakeluosoite: Otavankatu 4

Puhelinnumero: 0405484115

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.esedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Paula Kaukorinne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: paula.kaukorinne(at)esedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 711 5678

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jatkuvan oppimisen edistäminen edellyttää nykyistä joustavampia, digitaalisia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia sekä digitaitoja, joilla osaamista voidaan jatkuvasti ja joustavasti kehittää.
Etelä-Savossa ammatillisen koulutuksen yhteishaun opiskelijamäärät pienenevät ja aikuisopiskelijoiden suhteellinen määrä kasvaa, mikä edellyttää aikaisempaa monipuolisempaa osaamisen kehittämisen menetelmävalikoimaa tutkintotavoitteiseen koulutukseen ja täydennyskoulukseen.

Etäopiskelun määrä ja tutkintoa/tutkinnon osaa pienempien kokonaisuuksien suorittaminen verkossa tulevat lisääntymään. Tutkinnon osaa pienempien kokonaisuuksien tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä on kehitettävä, jotta saadaan osaaminen näkyväksi. Digitaitojen varmistamiseksi ollaan kehittämässä myös valtakunnallista osaamismerkkijärjestelmää, jonka hyödyntämisen mahdollisuuksia tässä hankkeessa tarkastellaan.

Verkko-oppimisympäristön käyttöönoton yhteydessä on nyt havaittu, että opettajien digiosaamisen perustaidot ovat edelleen hyvin vaihtelevia. Lisäksi korona-aika on muuttanut taitovalmentajien työnkuvaa. Aiemmin taitovalmentajien tekemän opiskelijoiden lähiohjaustyön rinnalle on noussut ohjauksen antamisen tarve myös etänä, joten myös taitovalmentajien digiperusosaamista tulisi kartoittaa ja kehittää. Jotta opiskelijoiden osaamista voidaan kehittää myös verkkoympäristössä sekä ylläpitää opiskelijoiden hyvinvointia myös etäopetuksen aikana, täytyisi kaikilla opettajilla ja taitovalmentajilla olla hyvät digiosaamisen perustaidot. Näitä taitoja tulisi myös ylläpitää ja kehittää tarpeen mukaan.

Digitalisaatio lisää myös työelämässä oppimisen kehittämistarpeita. Reformin myötä työpaikalla oppimisen määrä on kasvanut ja samalla työpaikoille on tullut aikaisempaa tiukempia vaateita työssäoppimisen sopimukseen, opiskelijan ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin, työssäoppimisen laadun arviointiin ja yhteydenpitoon oppilaitoksen kanssa. Työpaikkojen kuormaa voidaan helpottaa sekä ohjauksen ja arvioinnin laatua parantaa, kun tehostetaan pakollisiin työssäoppimisen sopimuksiin ja ilmoituksiin sekä opiskelijan ohjaukseen ja arviointiin liittyviä prosesseja ja otetaan käyttöön digitaalisia työkaluja. Koronan myötä on huomattu tarve kehittää työelämässä toteuttavien näyttöjen seurantaa ja arviointia digitaalisissa oppimisympäristöissä sekä lisätä työpaikalla toimivien työpaikkaohjaajien osaamista.

Hankkeen tavoitteena on:

1)Etä- ja hybridiopetuksen toimintamallien, menetelmien ja materiaalien kehittäminen.

Kartoitetaan etä- ja hybridiopetukseen soveltuvia pedagogisia menetelmiä, laitteita, ohjelmistoja ja mahdollisia muita Moodle-pohjaiseen oppimisympäristöön kytkettäviä oppimisympäristöjä tai alustoja hankkeeseen valituille, erityisesti runsaasti kädentaitoja vaativille koulutusaloille.

Analysoidaan korona-ajan kokemuksia etäopetuksesta.

Kehitetään uusia toimintatapoja pedagogisesti laadukkaan etä- ja hybridiopetuksen toteuttamiseksi. Pilotoidaan uusia toimintatapoja hankkeeseen valikoitujen koulutusalojen opiskelijoiden opetuksessa ja ohjauksessa.

Luodaan vertaisvalmennuksen periaatteella toimiva digivalmentaja-toimintamalli, jolla sekä varmistetaan opetushenkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen että rohkaistaan opetushenkilöstöä uudenlaisien toteutusmallien kokeiluihin.2)Opetushenkilöstön (opettajat ja taitovalmentajat) digitaitojen kehittäminen ja osaamismerkkijärjestelmän luominen digiosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Luodaan digiosaamisen osaamisprofiilit

Kartoitetaan digiosaamisen osaamisprofiilin mukainen lähtötaso ja järjestetään lisäkoulutusta tarpeen mukaan

Otetaan käyttöön digitaitojen varmistamisen osaamismerkistö


3)Opiskelijoiden henkilökohtaisten tietokoneiden käyttöä ja ylläpitoa tukevan toimintamallin luominen.

4) Työpaikalla oppimiseen liittyvien prosessien ja digitaalisten ratkaisujen kehittäminen.

Rakennetaan opiskelijahallintojärjestelmä Wilmaan sähköinen työpaikkarekisteri työpaikoista, joissa opiskelijat voivat suorittaa työelämää tapahtuvaa oppimista. Rekisterin pohjana on yritykset, joissa Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijat ovat suorittaneet koulutus- ja oppisopimusjaksoja.

Pilottialoilla testataan työelämässä toteuttavien näyttöjen seurantaa digitaalisissa oppimisympäristöissä ja arviointia etäyhteyksien avulla. Laaditaan pilottien perusteella toimintamalli näyttöjen etätoteutukseen ja -arviointiin sekä suunnitelma työpaikkaohjaajien kouluttamisesta ja tarvittavien laitteiden hankinnasta.


Hankkeen toimenpiteet jakautuvat yllä mainittuihin neljään työpakettiin, joiden tuloksena:

TP 1. Kehitetään etä- ja hybridiopetuksen toimintamalleja, menetelmiä ja materiaalia

Hankkeen aikana on luotu etä- ja hybridiopetukseen soveltuvia pedagogisia menetelmiä sekä etä- ja hybridiopetukseen soveltuvaa aineistoa Kippo-oppimisympäristöön. Lisäksi on kehitetty etä- ja hybridiopetuksen hyviä käytäntöjä, joita hankkeen jälkeen edelleen kehitetään ja levitetään vertaisvalmennuksen periaatteilla toimivalla digivalmentaja-toimintamallilla.


TP 2. Kehitetään henkilöstön digitaitoja ja luodaan digiosaamismerkkijärjestelmä

Hankkeen aikana on laadittu opetushenkilöstön digiosaamisen profiilit ja digitaitojen varmistamisen osaamismerkistö.


TP3. Luodaan tukijärjestelmä opiskelijoiden henkilökohtaisten tietokoneiden käyttöön ja ylläpitoon

Hankkeen aikana on rakennettu toimintamalli ja tukijärjestelmä henkilökohtaisten tietokoneiden käyttöön ja ylläpitoon.

TP 4. Kehitetään ja digitalisoidaan työpaikalla oppimiseen liittyviä prosesseja .

Hankkeen aikana on rakennettu sähköinen työpaikkarekisteri opiskelijoiden työssäoppimispaikoista, kehitetty ja digitalisoitu työssäoppimiseen liittyviä prosesseja ja laadittu toimintamalli näyttöjen etätoteutukseen ja -arviointiin sekä suunnitelma työpaikkaohjaajien kouluttamisesta ja tarvittavien laitteiden hankinnasta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

-Esedun opettajat ja taitovalmentajat

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Opiskelijat

- Valmistuvia opiskelijoita palkkaavat ja digi-täydennyskoulutusta hyödyntävät työnantajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 382 128

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 382 128

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 477 660

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 477 660

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Pieksämäki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 8

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 34

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmisteluvaiheessa on analysoitu mahdollisia eroja digitaidoissa opettajien ja taitovalmentavien osalta miesten ja naisten/muunsukupuolisten osaamistason välillä ja näiden vaikutusta toimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeeseen on valikoitunut perinteisiä, miesvaltaisia kädentaitojen aloja, joilla digitaidot ovat olleet heikomalla tasolla, etenkin huomioiden sen, että alan opetus ja ohjaus on keskittynyt kädentaitoihin ja käsin tehtävään työhön.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen valmisteluvaiheessa on huomioitu mahdolliset erot digitaidoissa opettajien ja taitovalmentavien osalta miesten ja naisten/muunsukupuolisten osaamistason välillä ja näiden vaikutus toimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeeseen on valikoitu perinteisiä, miesvaltaisia kädentaitojen aloja (sähkö, rakennus, metsä), joilla digitaidot ovat olleet heikomalla tasolla, etenkin huomioiden sen, että alan opetus ja ohjaus on keskittynyt kädentaitoihin ja käsin tehtävään työhön. Kaikessa toiminnassa pyriään huomioimaan joka tapauksessa yhtäläiset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen kunkin lähtötason omaavan henkilön näkökulmasta, sukupuolesta riippumatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, vaan toimenpiteitä kohdennetaan tasapuolisesti kaikensukupuolisille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 8
Aineettomia palveluita kehittämällä vaikutetaan luonnonevarojen kestävän käytön lisäämiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 8
Digitaalisten työvälineiden käytön lisääminen lisää paikasta riippumatonta työntekoa, jolla on pitkällä aikavälillä vaikutusta ilmastonmuutoksen torjuntaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei suoranaista vaikutusta hankkeen toimenpiteiden kautta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 3
Paikasta riippumaton opetus vaikuttaa kasvihuonekaasujen vähenemiseen liikkumisen tarpeen vähenemisen myötä. Tähän voidaan hybridiopetuksen kehittämisen kautta vaikuttaa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta hankkeen toimenpiteillä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Hankkeessa kehitetään digitaalisia taitoja sekä digiosaamista, joka mahdollistaa opetusmateriaalian tuottamisen entistä paremmin digitaalisessa muodossa, vähentäen näin myös mm. paperin käyttöä. Henkilökohtaisten koneiden ja laitteiden tukijärjestelmän kehittämsien kautta vastuu koneen huollosta lisääntyy ja mahdollinen käyttöikä koneilla pitenee, vähentäen pitkällä aikavälillä materiaalikustannuksia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta hankkeen toimenpiteillä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Osaamisen kehittäminen vaikuttaa suoraan alueen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen ja tukee työvoiman pysyvyyttä työssä sekä alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeen aikana vahvistetaan sähköisissä oppimisympäristöissä toimimista sekä kehitetään malleja tukemaan aineettomien palveluiden käyttöä.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hybridimallin kehittämisen kautta voidaan vaikuttaa liikenteen määriin (osittainen etätyö ja -opiskelu).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hankkeen toimenpiteiden kautta voidaan osaamista lisäämällä vaikuttaa työntekijöiden työssä jaksamiseen.
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Hankkeen toimenpiteet suuntautuvat yhtälailla kaikensukupuolisille, huomioiden mahdolliset erot osaamisen tasossa opettajien ja taitovalmentajien osalta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen toimenpiteet edistävät yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta osaamisen kehittymisen kautta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen toiminnalla ei vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 3 4
Vastuullisuuden kautta (koneiden huolto ja käyttö) myös ympäristötietoisuus lisääntyy.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digisti parempi -hankkeen 1.8.2021 – 31.8.2023 toteutti Etelä-Savon koulutus Oy. Hankkeen erityistavoitteena oli digitaalisten taitojen parantaminen sekä yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen. Hankkeen kohderyhmänä oli erityisesti Etelä-Savon ammattiopiston pilottialoiksi valitut koulutukset: metsä-, rakennus- ja sähköalan opettajat ja taitovalmentajat. Välillisenä kohderyhmänä oli Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijat. Hankkeeseen osallistui projektipäällikön ja neljän projektiasiantuntijan lisäksi kahdeksan opettajaa ja kolme taitovalmentajaa pilottialoilta.

Hankkeen tavoitteena oli

1) Etä- ja hybridiopetuksen toimintamallien, menetelmien ja materiaalien kehittäminen.

2) Opetushenkilöstön (opettajat ja taitovalmentajat) digitaitojen kehittäminen sekä osaamismerkkijärjestelmän ja digiosaamisen osaamisprofiilien luominen.

3) Opiskelijoiden henkilökohtaisten tietokoneiden käyttöä ja ylläpitoa tukevien toimintamallien luominen.

4) Työpaikalla oppimiseen liittyvien prosessien ja digitaalisten ratkaisujen kehittäminen.


Hankkeen tavoitteet jakautuivat neljään erilliseen työpakettiin.

Hankkeen aikana pilotoitiin etä- ja hybridiopetuksen toimintamallia sekä luotiin etä- ja hybridiopetukseen soveltuvaa verkko-oppimisympäristössä käytettävää verkkomateriaalia.

Digitaitojen osaamismerkkien suorittamisen ja kolmen eri digiosaamisen osaamisprofiilin pilotoinnin avulla kehitettiin henkilökunnan digiosaamista.

Opiskelijoiden henkilökohtaisten tietokoneiden käyttöönottoa ja ylläpitoa edistettiin verkko-oppimisympäristöön laadittujen kirjallisten- ja video-ohjeiden avulla.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen ja arviointiin kehitettiin digitaalisia ratkaisuja sekä edistettiin ohjaukseen ja arviointiin liittyvien sähköisten lomakkeiden käyttöönottoa.

Työelämässä oppimiseen liittyvien toimintojen pilotointi edisti yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyttä digitalisaatiota kohtaan.

Hankkeen toiminnalla saavutettiin nyky-yhteiskunnan ja työelämän vaatimia digitaalisia taitoja.

Hankkeen toimenpiteet edistivät opettajien ja taitovalmentajien digiosaamista. Henkilöstön digiosaamisen karttumisen lisäksi myös opiskelijoiden ja työelämän digitaidot kehittyivät välillisesti.