Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22469

Hankkeen nimi: DIKO – Digiosaamisen kehittäminen Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2539767-3

Jakeluosoite: PL 412

Puhelinnumero: 020 124 3000

Postinumero: 60101

Postitoimipaikka: Seinäjoki

WWW-osoite: http://www.seamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Katja Jaskari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija, TKI

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: katja.jaskari(at)seamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440528528

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Vaasan yliopisto, 0209599-8

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitalisaatio ja digiosaamisen kehittäminen ovat olleet monien yritysten strateginen tavoite jo pitkään, ja Covid19-pandemian aikana yritysten on ollut pakko sopeutua muuttuneeseen tilanteeseen ja digitalisoida toimintojansa hyvin nopealla aikataululla. Kriisitilanne on nopeuttanut merkittävästi pk-yritysten digitalisoitumista, mutta digiosaamisen taso ja puutteelliset työkalut ovat asettaneet haasteita kehitykselle. Verrattuna muuhun maahan, Etelä-Pohjanmaa on edelleen jäljessä kaikilla digitalisaation osa-alueilla (Pk-yritysbarometri 2020). Digitalisaatio haastaa yrityksiä myös ikääntymisen näkökulmasta. Ensinnäkin suomalaiset yrittäjät ovat keskimäärin iäkkäitä ja yrittäjien joukossa on vain vähän alle 25-vuotiaita nuoria. Yrittäjien ikärakenne antaa aihetta pohtia, miten nopea digitalisoituminen haastaa ikääntyvien yrittäjien digitaitoja ja toisaalta ikääntyvän henkilöstön johtamista.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää eteläpohjalaisten pk-yritysten digiosaamista. Ylätavoitteena on yritysten kilpailukyvyn lisääminen, työpaikkojen säilyminen ja kasvu sekä työurien pidentyminen. Hanke jakautuu seuraaviin alatavoitteisiin: 1) kehittää pk-yritysten strategiaosaamista digitalisaation näkökulmasta, 2) kehittää pk-yritysten digitaalisten työkalujen hallintaa liiketoiminnan eri osa-alueilla, 3) kehittää yli 54-vuotiaiden yrittäjien omaa digitaalista osaamista ja uuden oppimista ja 4) kehittää yritysten osaamista ikääntyvän henkilökunnan digiosaamisen kehittämisessä. Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset mikro- ja pk-yritykset sekä niiden henkilöstö.

Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin. Ensimmäisessä työpaketissa tuotetaan yrityksille työkalu digitalisaation ja strategian arviointiin sekä toteutetaan kuuden pilottiyrityksen kanssa digistrategiaan liittyvä työpajojen sarja. Lisäksi työpaketissa järjestetään koulutusta digitaalisten työkalujen hallinnasta. Toinen työpaketti keskittyy ikääntymiseen ja digitalisaation haasteisiin pk-yrityksissä. Työpaketissa toteutetaan kartoitus yli 54-vuotiaille yrittäjille digihaasteista ja ikäjohtamisesta sekä järjestetään työpajoja ikääntymisen haasteista digitalisaation hyödyntämiselle, uuden oppimiselle ja työhyvinvoinnille. Lisäksi järjestetään koulutusta ikäjohtamisesta digiosaamisen kehittämisen näkökulmasta. Työpaketissa tuotetaan käsikirja yrittäjien tueksi sekä opas ikäjohtamisesta ja digiosaamisesta. Kolmas työpaketti keskittyy viestintään ja tiedon jalkauttamiseen.

Hankkeen tuloksena syntyy: 1) työkalu pk-yritysten käyttöön digitalisaation ja strategian arviointiin, 2) toimintamalli digistrategian suunnitteluun yrityksissä, 3) kuudelle pilottiyritykselle digistrategia, 4) pk-yritysten osaamisen kehittyminen digitaalisten työvälineiden käytössä, 5) ikääntyvien yrittäjien digitalisaation osaamisen kehittyminen, 6) yritysten johtamisosaamisen kehittyminen huomioiden ikääntyminen ja digiosaaminen, 7) käsikirja ikääntyville yrittäjille, 8) opas pk-yrityksille siitä, miten ikääntyminen olisi huomioitava digiosaamisen kehittämisessä, 9) 12 podcastia tuloksista sekä 10) 12 artikkelia.

Lyhyellä aikavälillä pk-yritysten digiosaaminen kasvaa. Lisäksi pk-yritykset osaavat paremmin huomioida ikääntymisen vaikutukset digiosaamisen kehittämisessä, millä on vaikutuksia työhyvinvointiin ja työurien pidentymiseen sekä yrittäjän itsensä että henkilöstön näkökulmasta. Pitkällä aikavälillä syntyy yritysten yhteistyöverkostoja ja yritysten kilpailukyky kasvaa, mikä mahdollistaa työpaikkojen säilymisen ja lisääntymisen. Tämä puolestaan vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin alueella säilyvien palveluiden ja tuotteiden sekä työpaikkojen muodossa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset mikro- ja pk-yritykset sekä niiden henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat mikro- ja pk-yritysten liiketoimintaa kehittävät organisaatiot (sekä julkiset että yksityiset) ja oppilaitokset.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 197 023

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 85 802

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 246 279

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 107 252

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Suupohjan, Kuusiokuntien, Seinäjoen, Järviseudun

Kunnat: Seinäjoki, Karijoki, Soini, Kurikka, Kauhava, Lapua, Lappajärvi, Alajärvi, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Kauhajoki, Alavus, Evijärvi, Isokyrö, Ilmajoki, Isojoki, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 24

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 68

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelussa toteutettiin sukupuolivaikutusten arviointi hankeen tavoitteille, toimenpiteille ja odotettaville tuloksille. Hanketta valmistellessa on huomioitu tutkimustulokset sukupuolten segregaatiosta yrittäjien keskuudessa. Naisyrittäjien määrän viimeaikaisesta kasvusta huolimatta, naiset toimivat harvemmin yrittäjinä kuin miehet. Naisyrittäjien määrä on noin kolmannes kaikista Suomen yrittäjistä. Naisyrittäjien määrä erityisesti Etelä-Pohjanmaan maakunnassa on selkeästi vähäisempää kuin miesyrittäjien määrä. Hankkeessa pyrimme aktiivisesti tavoittamaan myös yrittäjänaiset ja heidän yrityksensä. Naiset ja miehet toimivat yrittäjinä usein eri toimialoilla. Hankkeemme on toimialariippumaton, mutta otamme huomioon, että mukaan tulevia yrittäjiä ja pilottiyrityksiä rekrytoidaan niin nais- kuin miesvaltaisiltakin toimialoita. Täten pyrimme varmistamaan kaikkien sukupuolten edustavuus ja osallisuus hankkeen toiminnassa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koko hankkeen toimintaan on otettu mukaan sukupuolen valtavirtaistamisen ajatus. Sukupuolinäkökulma huomioitiin heti hankkeen suunnittelussa. Hankkeen aikana tuotettavassa tiedossa huomioidaan mahdolliset erilaiset vaikutukset kaikille sukupuolille. Hankkeessa toteutettavien työpajojen suunnittelussa huomioidaan eri sukupuolien tarpeet ja tavat hankkia tietoa ja oppia uusia asioita. Tämän lisäksi valmistelussa otettiin erityisesti huomioon, että naiset ovat tutkimusten mukaan miehiä innokkaampia uudelleen kouluttautumaan. Toisaalta huomioidaan, että pilottiyrityksiä hankittaessa pitää erityisesti huomioida toimialojen mies- ja naisvaltaisuus, pilottiyritysten hankinnassa on huolehdittava, että molemmat sukupuolet ovat hyvin edustettuina myös pilottiyrityksissä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta hankkeen toteutuksessa huomiodaan myös tämä näkökulma.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Digitaitojen kehittäminen, niin yrittäjien kuin heidän työntekijöidensä kohdalla, edistää harvaanasutuilla alueilla elinkeinorakenteen monipuolisena pysymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 4 6
Yrittäjien digitaitojen kehittäminen edistää alueen logistiikkakanavien säilymistä ja kehittämistä. Toisaalta, kun toimintoja voidaan siirtää yhä enemmän digitaalisille alustoille, voidaan vähentää liikenteen aiheuttamaa kuormitusta ympäristölle.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 7
Hankkeen toiminta edistää erityisesti ikääntyvien yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvointia ja toimintakykyä muuttuvassa ja digitalisoituvassa työelämässä. Työpajatoiminnan ja koulutuksen avulla hanke antaa ikääntyville yrittäjille ja työntekijöille käytännön apuja uudenlaisten digitaalisten alustojen hyödyntämiseen. Digitaalisten alustojen ja sovellusten hallitseminen lisää ikääntyvien yrittäjien ja työntekijöiden toimintakykyä, mikä parantaa heidän osallisuuttaan ja hyvinvointiaan.
Tasa-arvon edistäminen 5 7
Hankkeessa edistetään sukupuolten tasa-arvoa pitämällä sukupuolivaikutusten arviointi koko ajan mukana kaikessa hankkeen toiminnassa ja päätöksenteossa. Erityisenä tavoitteena edistää ikääntyvien ihmisten toimintamahdollisuuksia muuttuvassa työelämässä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Hankkeessa edistetään yhdenvertaisuutta arvioimalla hankeen toiminnan vaikutusta eri ihmisryhmiin. Hankkeessa pyritään edistämään erityisesti ikääntyvien yhdenvertaisia mahdollisuuksia olla osana ja osallisina digitalisoituvassa työelämässä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-