Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22472

Hankkeen nimi: Iin kylillä meijän porukasa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Iin kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 2054621-1

Jakeluosoite: PL 24, 91101 Ii

Puhelinnumero: 050 3103 458

Postinumero: 91100

Postitoimipaikka: Ii

WWW-osoite: http://www.ii.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lea Aalto

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Työllistämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: lea.aalto(at)ii.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503950330

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Iin kylillä meijän porukassa -hankkeen toteuttaa Iin kunta ajalla 1.7.2021-30.6.2023. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kolmannen sektorin työnantajataitojen kehittyminen ja aktivoituminen työnantajuuteen. Hanke luo kolmannen sektorin toimijoille mahdollisuuden luoda erilaisia palveluita ja palvelumalleja kylien asukkaille.

Hankkeessa kehitetään iiläistä ryhmätyöllistämisen mallia, jossa pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset voisivat jatkossa työllistyä ryhmätyöllistämisen avulla niin, että he tarjoavat kyläyhdistysten tai muiden kolmannen sektorin toimijoiden kautta erilaisia palveluja kuntalaisille tai kylien asukkaille sekä kunnostavat ympäristöä tai rakennuksia. Ryhmätyöllistämisen mallilla tuetaan myös haja-asutusalueella asuvien osallisuutta ja hyvinvointia. Ryhmätyöllistämisen mallissa esim. työnantajatehtävät voitaisiin sovitusti keskittää yhdelle toimijalle ja vertaistuella. Hankkeessa annetaan ohjausta myös työnhakijoille. Hankkeella tuetaan myös haja-asutusalueiden elinvoimaisuuden säilymistä pyrittäessä löytämään haja-asutusalueilla oleville työttömille töitä omalta asuinalueeltaan tai lähialueilta, luomalla edellytyksiä ja mahdollisuuksia osallisuuteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Hankkeessa tarjotaan tietoa, koulutusta, neuvontaa ja ohjausta työnantajataitoihin, palvelujen luomiseen ja erilaisten rahoituskanavien hyödyntämiseen ja aktivoidaan yhdistyksiä toteuttamaan palvelukokeiluja ja hakemaan rahoitusta toimintojen toteuttamiseen esimerkiksi rakennusten kunnostamiseen ja ympäristön hoitoon liittyen.

Hankkeen valmistelu on käynnistynyt kylien ja yhdistysten sekä kunnan tarpeesta tarjota työtä kylien työttömille ja toimenpiteet tullaan tekemään kylien ja yhdistysten aidoista tarpeista.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat pitkäaikaistyöttömät ja muut haastavassa työmarkkina-asemassa olevat, erityisesti osatyökykyiset ja ikääntyvät työttömät ja alle 25-vuotiaat työttömät nuoret, kolmannen sektorin toimijat mm. kyläyhdistykset, kylien asukkaat ja kunnan työllisyyspalveluiden henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat kunnan eri hallintokuntien toimijat, paikalliset yritykset ja työantajat, Iin kylien neuvottelukunta, hyvinvointi- ja terveyspalveluja tuottavat tahot ja kunnan asukkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 200 436

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 80 047

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 250 547

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 100 059

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Ii

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 80

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
ELY:n työllisyyskatsaus ja pidemmän ajan tilastot antavat tietoja työttömien iästä ja sukupuolesta. Työllisyyskatsaus antaa laajan katsauksen lyhyellä että pidemmällä aikavälillä (osatyökykyiset ja pitkäaikaistyöttömät). Lisäksi Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus saadaan tiedoksi.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa selvitetään työmahdollisuuksia sukupuolineutraalisti haja-asutusalueelta. Aktiivisten maatilojen lukumäärä haja-asutusalueilla viimeisen 20 vuoden aikana on vähentynyt merkittävästi, joka on vähentänyt työpaikkoja (sekä naisten että miesten).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Miesten työttömyys on suurempaa ja työttömyyden kesto (miesten osalta) on pidempi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 8
Materiaalien uudelleenkäyttö ja olemassa olevien tuotteiden korjaaminen vähentävät neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Välillinen vaikutus syntyy hyvien esimerkkien kautta. Toimintaa peilataan kunnan strategiaan ja Resurssiviisas Ii -tiekarttaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Neutraali
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 10 10
Luontoympäristön hoito ja kunnostus.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Materiaalien uudelleenkäyttö, kierrätys, korjaus ym. vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä, koska uusia tuotteita ei valmisteta. Työmatkaliikenteen väheneminen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta Natura 2000-kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 10
Kylätaloilla jakamistalouden periaatteet. Tuunataan työtä -hankkeen Tavarat kiertoon -järjestelmän hyvät käytänteet. Kiertotalous. Kunnan strategia ja Iin kiertotalouden tiekartta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 10 8
Hankkeen taustalla HINKU-ajattelu - tarkoitus saada kaikki kylät mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Laajennetaan työnantajaosaamista haja-asutusalueilla kolmannelle sektorille.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 6
Kehitetään uusi ryhmätyöllistämisen malli.
Liikkuminen ja logistiikka 10 8
Liikkumisen tarve vähenee, kun paikalliset palvelut tuotetaan paikallisten tekijöiden kesken. Hyödynnetään osaamista alueella niin, ettei kaikkien toimijoiden tarvitse toimia työnantajina (keskitetty hallinto).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 6
Hyvinvointitarkastukset hankkeessa. Neuvontapalvelut. Hyvinvoinnin edistämisen palvelutuotantokokeilut (esim. hieroja-, liikuntapalvelut).
Tasa-arvon edistäminen 8 4
Tarjotaan palveluita tasa-arvoperiaatteiden mukaisesti kaikille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
Hankkeessa kehitetään työllistymistä kylille yhteisöllisesti kolmannen sektorin toimijoiden, työttömien, kunnan ja yritysten henkilöstön, ohjaustyötä tekevien ja palvelun ostajien kesken.
Kulttuuriympäristö 8 5
Edesautetaan esim. maaseutumaisen kulttuuriympäristön perinnebiotooppien ja vesistöalueiden hoitoa.
Ympäristöosaaminen 10 8
Osallistetaan osallistujia havainnoimaan arki-, virkistys- ja luontoympäristön korjaus- ja kohennustarpeita. Opastetaan luontoympäristön kehittämisosaamista, esim. taloudellisten tukien hakemisessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-