Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22474

Hankkeen nimi: Yritysten muutoskyvykkyyden parantaminen

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2042869-6

Jakeluosoite: Kauppatori 1

Puhelinnumero: 0400250552

Postinumero: 75500

Postitoimipaikka: NURMES

WWW-osoite: http://www.pikes.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Nevalainen Jukka Tapani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Kehittämispäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.nevalainen(at)pikes.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400250552

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on auttaa alueen yrityksiä selviytymään korona-pandemian aiheuttamista talous- ym. vaikeuksista. Hankkeessa tavoitellaan mukana olevien yritysten muutoskyvykkyyden paranemista, jolloin ne ovat valmiimpia selviämään tämänhetkisestä ja mahdollisesti yritystä jatkossa kohtaavista kriisitilanteista. Tavoitteena on myös yrittäjien ja yritysten työntekijöiden liiketoiminnan osaaminen kasvaminen ja työssäjaksamisen paraneminen hankkeen toimenpiteiden vaikutuksesta.
Hankkeen toimenpiteet jaetaan neljään erilliseen osioon. Kaikissa näissä osioissa on kestävä kehitys ja vihreä talous läpileikkaavana teemana. Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan sekä hankkeeseen palkattavan yritysasiantuntijan omana työnä että kilpailutettuna ostopalveluna. Hankkeen toimenpiteet vaihtelevat yrityskoon ja yritysten tarpeiden mukaisesti. Toteutukseen haetaan yrityskohtaisia, räätälöityjä ratkaisuja, jotta yksittäiset yritykset kokevat saavansa yrityskohtaisia, merkittäviä palveluja. Tärkeimmät toimenpiteet ovat:

1. Yritysten digi-osaamisen kehittäminen

2. Yritysten liiketoimintaosaamisen ja tuotekehityksen vahvistaminen

3. Yrittäjien ja yritysten työntekijöiden työssäjaksaminen

4. Paikallisen kysynnän elvyttäminen
Hankkeen nopeina muutoksina mukana olevien yritysten mahdollisuudet selvitä tämänhetkisestä korona-kriisistä paranevat yrityskohtaisesti tehtävien kehittämistoimenpiteiden ansiosta. Tälläisiä toimenpiteitä ovat mm. osaamisen kehittäminen ja yrityksen talouteen ja tuotekehitykseen satsaaminen hankkeen toimenpiteiden avulla. Pitkän aikavälin tuloksena yritysten varautuminen niin taloudellisiin kuin muihinkin yritystä kohtaaviin kriiseihin paranee ja yritykset ovat valmiimpia kohtaamaan vastaan tulevia haasteita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat korona-kriisistä kärsineet Nurmeksen alueen yrittäjät. Toimialoista tärkeimpiä ovat matkailu- ja ravintola-ala, palvelualat, kuten kauppa, sote-ja hyvinvointipalvelut, henkilökohtaiset palvelut ja tuotannollisilta aloilta erityisesti elintarvikkeiden valmistus. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat yritykset mikroyrityksistä keskisuuriin yrityksiin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat mukana olevien yritysten asiakkaat, b to b -kumppanit, rahoituslaitokset, kouluttajat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 279 610

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 274 667

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 338 371

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 332 388

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Nurmes

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 83

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeella ei ole sukupuolivaikutuksia, kaikki yritykset yrittäjän sukupuolesta riippumatta ovat hankkeen kohderyhmää.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet ovat sukupuolineutraaleja
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kaikkien kohderyhmään kuuluvien yritysten auttaminen talouskriisistä selviämisessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
Kestävä kehitys ja digitaalisten palvelujen käyttäminen osana kestävää kehitystä huomioitu hankkeen suunnittelussa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 3
Ilmastonmuutos ei ole tämän hankkeen riskitekijä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 4
Digitalisaation vaikutuksesta liikkuminen vähenee
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutuksia Natura-alueisiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutuksia
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutuksia
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 7
Yritysten liiketoimintaa kehitetään vastaamaan korona-kriisin jälkeistä kestävän kehityksen mukaista liiketoimitnaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 6
Yritysten uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä huomioidaan kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Yritysten mukautumiskyvykkyyttä kriisin aiheuttamiin pysyviin toimintamalleihin halutaan kehittää
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 7
Yrittäjien ja työntekijöiden työssäjaksaminen paranee
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei tasa-arvovaikutuksia
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei vaikutusta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä oli auttaa alueen yrityksiä selviytymään koronapandemian aiheuttamista talous ym. vaikeuksista. Hankkeessa tavoiteltiin mukana olevien yritysten muutoskyvykkyyden paranemista, jolloin ne ovat valmiimpia selviämään tämänhetkisestä ja mahdollisesti yritystä jatkossa kohtaavista kriisitilanteista. Tavoitteena oli myös yrittäjien ja yritysten työntekijöiden liiketoimintaosaaminen lisääminen ja työssäjaksamisen paraneminen. Hankkeen toimenpiteet jaettiin neljään erilliseen osioon. Kaikissa näissä osioissa oli kestävä kehitys ja vihreä talous läpileikkaavana teemana. Hankkeen toimenpiteitä toteutettiin sekä hankkeeseen palkatun yritysasiantuntijan omana työnä että kilpailutettuina ostopalveluna. Hankkeen toimenpiteet vaihtelivat yrityskoon ja yritysten tarpeiden mukaisesti. Toteutuksessa haettiin yrityskohtaisia, räätälöityjä ratkaisuja, jotta yksittäiset yritykset kokisivat saavansa yrityskohtaisia ja heille merkittäviä palveluja. Tärkeimmät toimenpiteet olivat:

Yritysten digi-osaamisen kehittäminen
Yritysten liiketoimintaosaamisen ja tuotekehityksen vahvistaminen
Yrittäjien ja yritysten työntekijöiden työssäjaksaminen ja
Paikallisen kysynnän elvyttäminen

Hankkeen mukana olevien yritysten mahdollisuudet selvitä tämänhetkisestä korona-kriisistä paranivat yrityskohtaisesti tehtävien kehittämistoimenpiteiden ansiosta. Tällaisia toimenpiteitä olivat mm. osaamisen kehittäminen digitaalisuuden, myynnin ja markkinoinnin sekä yrityksen talouteen ja sen hallintaan suuntautuvien toimenpiteiden avulla. Pitkän aikavälin tuloksena yritysten varautuminen niin taloudellisiin kuin muihinkin yritystä kohtaaviin kriiseihin paranivat ja yritykset ovat nyt valmiimpia kohtaamaan vastaan tulevia haasteita.