Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22475

Hankkeen nimi: Lieksa react - koronasta kohti uutta normaalia

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lieksan Kehitys Oy LieKe

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2856925-8

Jakeluosoite: Kerantie 7

Puhelinnumero: 040 480 4287

Postinumero: 81720

Postitoimipaikka: Lieksa

WWW-osoite: http://www.lieksankehitys.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Rusanen Ismo Heikki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: heikki.rusanen(at)lieksankehitys.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 480 4287

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Globaali COVID-19- pandemia on vaikuttanut ennen näkemättömän nopeasti yritysten toimintaympäristöön asettaen yritysten muutoskyvykkyyden koetukselle. Toisaalta muuttunut toimintaympäristö on myös avannut uusia mahdollisuuksia jo toimiville yrityksille, sillä nopeasta muutoksesta syntyvät innovaatiot tarjoavat mahdollisuuksia uuteen tai muokattuun liiketoimintaan. Yhteiskunnan arvojen muutos kohti vastuullisuutta asettaa entistä tiukempia vaatimuksia tuotteiden ja tuotannon ekologiselle kestävyydelle. Digitaalisuus on välttämättömyys, jolla voidaan parantaa yrityksen ansaintaa ja/tai kehittää yrityksen sisäisiä prosesseja.

Lieksa react – koronasta kohti uutta normaalia hankkeen tavoitteena on auttaa lieksalaisia yrityksiä kohti parempaa kannattavuutta ja/tai liiketoiminnan volyymiä digitalisaation ja vihreän kasvun avulla.

Hankkeen toimenpiteinä lieksalaisissa yrityksissä toteutetaan digitalisaation ja/tai vihreän kasvun liittyviä yhteisiä ja yrityslähtöisiä kehittämistoimenpiteitä. Hankkeen työpaketeissa kehitetään yritysten digitaalista näkyvyyttä ja ansaintaa, tehostetaan toimintaa digitaalisuuden avulla, kehitetään liiketoimintaa ympäristöystävälliseen suuntaan ja otetaan käyttöön vihreän kasvun mahdollistavia toimintamalleja.

Hankkeen tuloksena:
- hankkeeseen osallistuneiden lieksalaisten yritysten muutoskyvykkyys toimintaympäristön muutoksiin paranee, mikä antaa niille etulyöntiaseman verrattuna niihin yrityksiin, jotka eivät pysty sopeutumaan muutoksiin.
- lieksalaisten yritysten verkkonäkyvyys paranee, ansainta ja kannattavuus kehittyvät (verkkosivut ja -kauppa) ja yrityksiin on kehitetty prosesseja tehostavia digitaalisia sekä vihreän kasvun mahdollistavia ratkaisuja.
- lieksalaisilla yrityksillä on käytössään niille uusia liiketoiminnan kehittämistä auttavia ratkaisuja.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke kohdistuu lieksalaisiin mikro- ja pk-yrityksiin yrityksiin, niiden henkilöstöön ja itsensä työllistäjiin, joihin koronahäiriön seurauksena muuttunut toimintaympäristö on vaikuttanut haitallisesti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillinen kohderyhmä on palveluja tarjoavat tahot; erilaisten työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 528 304

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 522 435

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 660 380

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 653 044

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen Karjalan

Kunnat: Lieksa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kerantie 7

Postinumero: 81720

Postitoimipaikka: Lieksa

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 63

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen kaikki toiminnot ovat sukupuolineutraaleja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Hankkeen kaikki toiminnot ovat sukupuolineutraaleja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on auttaa lieksalaisia yrityksiä selviämään koronahäiriöstä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Kestävän, vihreän kasvun edistäminen on toinen hankkeen päätavoitteista
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 3
lieksalaisten yritysten ponnoistelut vaikuttavat omalta osaltaan ilmastonmuutoksen riskien vähenemiseen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Välillinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillinnän kautta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Välillinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillinnän kautta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Netraali vaikutus
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Kestävän, vihreän kasvun edistäminen on toinen hankkeen päätavoitteista, jolloin myös kierrätyksen mahdollisuuksia hyödynnetään
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 5 5
Kestävän, vihreän kasvun edistäminen on toinen hankkeen päätavoitteista, jolloin tietoisuutta uusiutuvista energialähteistä parannetaan
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 5
Lieksalaisten yritysten muutoskyvykkyys ja kilpailukyky paranevat
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Innovoinnin kautta uusia , aineettomia tuotteita ja palveluita voi syntyä
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Digitaalisten ratkaisujuen avulla turhaa työmatkustamista voidaan välttää
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Osaamiseen perustuvan kilpailukyvyn kautta yritysten palkanmaksukyky ykeensä paranee
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Neutraali vaikutus
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Digitaaliset ratkaisut ovat kaikkien saatavilla
Kulttuuriympäristö 0 0
Neutraali
Ympäristöosaaminen 5 5
Kestävän, vihreän kasvun edistäminen on toinen hankkeen päätavoitteista

9 Loppuraportin tiivistelmä

Lieksa REACT- koronasta kohti uutta normaalia-hanke toteutti digitaalisuuden ja vihreän siirtymän teemoja lukuisilla yrityskohtaisilla asiantuntijatoimenpiteillä, valmennuksilla ja konsultoinneilla. Yrityskohtaisten kehittämistarpeiden kartoittamiseksi tehty yritysanalyysi loi pohjan räätälöidyille toimenpiteille. Analyysissä yrityksen nykytila, visio ja tärkeimmät kehittämiskohteet peilattiin toimialan yleiseen tilanteeseen.

Hankkeen aikana toteutettiin toimenpiteitä useiden teemojen sisällä. Digitaalisuus (esim. sen mahdollistama tehostuminen, parantunut online-näkyvyys ja tavoitettavuus), osaamisen kehittäminen (esim. myynti- ja tuotteistamisvalmennukset, SEO-näkyvyyden kehittämisen työpaja, LEAN) ja erinäiset vastuullisuustyötä tukevat toimenpiteet (työhyvinvoinnin kehittäminen, vastuullisuusstrategiatyö eri muodoissaan, energiatehokkuus- ja päästölaskelmakonsultaatiot) olivat keskiössä.
Hankkeen toimenpiteissä oli mukana 103 yritystä, joille hankittiin täsmäräätälöityjä asiantuntija- ja muita ostopalveluita yhteensä n. 547 000 €:lla.

Erittäin hyvän vastaanoton saanut hanke onnistui selvästi tavoitteissaan ja sille myönnetyt lisärahoitukset osoittivat hyvin konkreettisella tavalla sen tarpeellisuuden. Hankkeeseen osallistuneilla yrityksillä on nyt hyvät edellytykset edelleen jatkokehittää liiketoimintaansa parantuneiden osaamisvalmiuksien, parantuneen online-näkyvyyden eri muotojen ja vastuullisuusteemojen toimenpiteiden pohjalta.