Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22478

Hankkeen nimi: Yrittäjyyden parhaaksi Kontiolahdella 2.0

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.5.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kontionloikka Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 2657527-5

Jakeluosoite: Keskuskatu 8

Puhelinnumero: 0504724144

Postinumero: 81100

Postitoimipaikka: Kontiolahti

WWW-osoite: http://www.kontiolahti.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Peiponen Jarkko Ilmari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yritysvalmentaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jarkko.peiponen(at)kontiolahti.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504724144

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrittäjyyden parhaaksi Kontiolahdella 2.0 -hankkeen taustalla on äkillisesti alkanut korona-pandemia, joka on nopealla tahdilla vaikuttanut myös alueemme yritysten toimintaympäristöön. Yritysten toimintaedellytykset ovat toimialasta riippuen huonontuneet merkittävästi keväästä 2020 alkaen. Tästä syystä Kontiolahden kunnan alueella toimivien yritysten toiminnan tukemiseksi, työllisyyden turvaamiseksi sekä yrittäjille alueella suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalveluiden tarjoamiseksi käynnistetään yrityksien toiminnan jatkuvuutta varmistava hanke.

Hanke on suoraa jatkoa vuonna 2020 toimineelle ja hakijan toteuttamalle Yrittäjyyden Parhaaksi -hankkeelle. Sen valmistelussa on huomioitu tuon hankkeen toiminnan tulokset ja osaltaan tällä uudella hankkeella jatketaan parhaiden käytänteiden jatkokehitystä.

Hankkeen tavoitteena on merkittävästi parantaa Kontiolahden kunnan alueella toimivien yritysten toimintaympäristöä ja yritysten korona-kriisistä selviytymistä tarjoamalla yrityksille konkreettista apua oman toiminnan kehittämiseen erityisesti talous-, digi-, rekrytointi-, ja vastuullisuustaitojen osa-alueilla. Palveluita tarjotaan hankehenkilöstön oman työpanoksen sekä merkittävän ostopalveluresurssin avulla. Näin varmistetaan oikeanlaisen osaamisen kohdentaminen korona-kriisistä kärsineiden yritysten käyttöön.

Hanke koostuu neljästä, toisiaan täydentävästä työpaketista seuraavasti:
Työpaketti 1: Palvelutarvekartoitus
Työpaketti 2: Valmennukset ja koulutukset yrityksille ja yritysryhmille
Työpaketti 3: Viestintä
Työpaketti 4: Toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta

Hankkeen tulosmittarit ovat seuraavat:
- Hankkeen tavoitteena on, että sen toimintaan osallistuu yli 100 mikro- ja pk-yritystä alueelta.
- Hankkeen aikana järjestettävät neuvonta- ja valmennustoimenpiteet hyödyttävät yrityksiä ja niiden avulla autetaan yritysten selviytymistä korona-kriisistä.
- Pitkällä aikavälillä hankkeen toiminta vaikuttaa yritysten toimintaympäristöön ja työllisyyteen alueella myönteisesti ja parantaa yritysten toimintavalmiuksia korona-kriisin jälkeen.

Hankkeen projektipäällikkönä työskentelee yritysvalmentaja Jarkko Peiponen, jonka työpanosta käytetään hankkeen yritysten neuvontaan ja hankkeen viestintään. Lisäksi työaikaa käytetään hankehallinnointiin ja kilpailtuksiin. Arvio käytettävästä työajasta hankkeelle sen toiminnan aikana on noin 6 henkilötyökuukautta. Keskimäärin noin 20 prosenttia työntekijän työajasta kohdentuu tälle hankkeelle.

Hankkeen palvelukseen palkataan yksi uusi henkilö toteuttamaan hankkeen digitaalisuuden toimenpiteisiin liittyviä valmennuspalveluita sekä muita yritysvalmennuksiin ja hankkeen palveluihin liittyvää toimintaa. Projektityöntekijä/ yritysneuvoja toimii projektipäällikön työparina hankkeen sisällöllisen toteutuksen toteuttamisessa. Palkattavalta henkilöltä vaaditaan monipuolista osaamista modernista digitaalisten työkalujen käytöstä, nykyaikaisesta markkinointiviestinnästä sekä näkemystä tuloksekkaasta asiakastyöstä. Henkilö työskentelee hankkeelle arviolta 24 henkilötyökuukautta eli kokoaikaisesti hankkeen ajan.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat Kontiolahden alueella toimivat tai kotipaikkaansa pitävät mikro- ja pk-yritykset. Näitä yrityksiä on arviolta noin 600 kpl.

Erityistä kohderyhmää tälle hankkeelle ovat korona-kriisin vaikutuksia kokeneet yritykset alueella. Kontiolahdella voidaan arvioida noin 150 yrityksen kärsineen korona-kriisin vaikutuksista suoraan esimerkiksi liikevaihdon alenemisena tai kokonaan loppumisena. Lisäksi noin 100 yrityksen voidaan arvioida välillisesti kärsineen kriisin vaikutuksista esimerkiksi toimitusvaikeuksien tai tilausvaikeuksien kautta. Liitteenä hakemuksella on luettelo näistä yrityksistä.

Nämä yritykset ovat hakijan tiedossa, joten hankkeen toimenpiteitä voidaan helposti kohdistaa viestinnän ja markkinoinnin keinoin alueen korona-kriisistä kärsineisiin yrityksiin. Kohdentamista voidaan toteuttaa esimerkiksi suoramarkkinoinnilla (tekstiviestit, puhelut, sähköpostit) tiedossa oleville yrityksille. Lisäksi hankkeen muun markkinointiviestinnän keinoin on mahdollista toteuttaa hankkeen palveluista tiedottamista niille yrityksille, joihin korona-tilanne on vaikuttanut.

Hankkeen toiminta on avointa kaikille Kontiolahden alueen yrityksille, joiden voidaan todeta kärsineen korona-pandemian vaikutuksista. Yrityksen edustavat kaikkia toimialoja, painotus hankkeen toiminnalla on yksinyrittäjissä sekä mikro- ja pk-yrityksissä alueella. Korona-tilanne on vaikeuttanut erityisesti teollisuuden toimijoita (komponenttien ja raaka-aineiden saatavuuden haasteet), matkailuyrityksiä (ulkomaalaisten asiakkaiden maahanpääsy), rakennusalan toimijoita (rakennushankkeiden hidastuminen ja viivästyminen), palvelualan yksinyrittäjä (asiakkaiden varovaisuus henkilökohtaisessa asioinnissa) sekä ravintoalan yrityksiä (sulkutoimet).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yrittäjyydestä kiinnostuneet ja yritystoimintaa alueelle suunnittelevat henkilöt.

Alueelle sijoittumista harkitsevat yritykset ja yrittäjät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 256 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 307 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu, Kontiolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 115

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Suunnitteluvaiheessa on todettu, että hankkeen toiminta on sukupuolineutraalia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomiodaan tasa-arvoisuus, toiminnassa pyritään maksimoimaan tiimikohtaineen sukupuolidiversiteetti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
-

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Yritykset lisäävät osaamistaan vastuullisuudessa ja ekologisuudessa hankkeen toiminnan aikana.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hankkeen aikana voidaan parantaa yritysten kiertotalouden ja vihreiden arvojen kehitystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen päätavoite on yritysten selviytymisen tukeminen korona-kriisistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hankkeeseen osallistuvat yritykset kehittävät toimintaansa, palveluitaan ja tuotteitaan merkittävästi hankkeen avulla.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Ekologisuus ja vastuullisuus kehittyvät hankkeen avulla, erityisesti matkailun ja teollisuuden toimialoilla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-