Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22480

Hankkeen nimi: Työttömien Teatteri

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Sirkus Supianen - yhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1008529-8

Jakeluosoite: Pilkontie 7

Puhelinnumero: 0451209383

Postinumero: 80130

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.supiainen.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sirkus Supiainen ry.

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: supiainen(at)supiainen.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0451209383

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työttömien Teatteri -hankkeen lähtökohtana on ehkäistä syrjäytymistä ja edistää sosiaalista hyvinvointia teatteritoiminnan avulla. Työttömien Teatteri on kuntouttavan työtoiminnan kehittämishanke, jolla luodaan uusia toimintatapoja järjestää alueella kuntouttavaa työtoimintaa. Hanke toteutetaan asiakaslähtöisesti ja hanke mahdollistaa kaiken tasoisen osallistumisen teatterin tekemiseen. Työttömien teatterin toiminta on hyvin matalan kynnyksen toimintaa, jossa osallistujan kiinnostus teatteriin, esittävään taiteeseen riittää, osallistumiseen ei siis tarvita varsinaista osaamista/kokemusta.

Joensuussa, tai Pohjois-Karjalassa ei ole ollut teatterin ja esittävän taiteen keinoin toimivaa kuntouttavaa työpajatoimintaa ennen KAKE-hanketta. Aikaisemmat Työttömien teatteriin liittyvät hankekokemukset ovat osoittaneet toiminnan tarpeellisuuden. Työttömien teatterin toimintaa on toteutettu vuodet 2019 ja 2020 yhteistyössä Joensuun kaupungin ja Siun Soten kanssa Joensuun KAKE 2.0 –hankkeen (ESR, Etelä-Savon Ely-keskus ja Joensuun kaupunki) rahoittamana.

Hankkeella ratkaistaan ongelma siitä, että toimiva Työttömien Teatterin toiminta ei ole minkään tahon rahoituksen piirissä ja sen toimintaa on toteutettu tähän asti vain hankerahoituksella. Tämän hankkeen aikana toiminta vakinaistetaan ja tälle toiminnalle löydetään toimiva jatkuva rahoitus.

Työttömien Teatteri -hankkeen lähtökohtana on matalan kynnyksen toiminta ja kaikki toiminta suunnitellaan alusta asti yhteistyössä osallistujien kanssa. Työttömien Teatteri tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa esityksien ja tapahtumien suunnittelun ja toteutuksen kaikissa vaiheissa. Osallistujilta ei edellytetä aiempaa osaamista. Hankkeen aikana perustettava Työttömien Teatteri -yhdistys perustetaan, yhdessä toiminnan mukana olevien kanssa. Tavoitteena on tukea ihmisiä myönteisissä elämänmuutoksissa heidän omista elämäntilanteistansa ja toimintaympäristöistä käsin. Painopiste on ennaltaehkäisevissä toimintatavoissa, jotka vahvistavat ihmisten voimavaroja omaehtoisen toiminnan ja vertaistuen kautta. Toimintojen kohderyhminä ovat henkilöt, joiden sosiaalinen osallisuus on uhattu, jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn ja/tai sosiaalisen osallisuuden tukemista päästäkseen avoimille työmarkkinoille.

TT:n toiminta on saanut osallistujia siirtymään työkokeiluihin, oppisopimusopiskelun ja täysipäiväisen opiskelun pariin.
Osallistujien arjen hallinta ja vuorovaikutustaidot ovat parantuneet. Osallistujat ovat kertoneet palautteena, että Työttömien Teatteri on palauttanut uskon elämään ja että Työttömien Teatteri on antanut syyn herätä aamuisin.
Tällä hetkellä Työttömien Teatterin toimintaan osallistuu 6-10 henkilöä päivittäin ja osa osallistujista osallistuu toimintaamme vain yhtenä päivänä viikossa ja samalla kolme henkilöä osallistuu toimintaamme viitenä päivänä viikossa. Kun valmistimme edellistä Merta edemmäs -näytelmää, oli toiminnassa mukana 14 aktiivista osallistujaa. Viisi kuntouttavan työtoiminnan kautta toiminnassamme aloittanutta on siirtynyt Työttömien teatteriin työkokeiluun. Työkokeilussa kaksi osallistujaa on työkokeilujakson jälkeen hakeutunut opiskelemaan täysipäiväisesti. Yksi osallistuja odottaa vielä pääsykokeiden tuloksia.

Haettavan hankkeen taustalla on kaksi vuotta kestänyt hankkeen valmisteluvaihe.
Ensimmäisessä KAKE -hankerahoituksella toteutetussa Työttömien Teatteri-hankekaudella kokeiltiin idean toimivuutta, toisella kaudella hankkeessa aloitettiin toiminnan juurruttaminen ja toiminnan sisäinen kehittäminen. Toiminnan kehittämisen pääideana oli saada toiminta niin kustannustehokkaaksi, että tätä toimintaa voisi olla pysyvää.

Hankkeeseen liittyviä tietoja päivitetään myöhemmin Kun asiat saadaan selville.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömien Teatterin ydintoiminnan kohderyhminä ovat työikäiset henkilöt, joiden sosiaalinen osallisuus on uhattu, jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn ja/tai sosiaalisen osallisuuden tukemista päästäkseen avoimille työmarkkinoille.

Hankkeen kehitystyön kohderyhmät ovat Joensuun kaupunki ja Siun Sote ja maakuntaorganisaatio. Tässä oleellista olisi luoda dialogi ja ymmärrys Työttömien Teatterin toiminnan tärkeydestä ja toimivuudesta, ja löytää yhdessä ratkaisut toiminnan jatkamisen turvaamiselle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti toimintamme kohdistuu Työttömien Teatterin tekemien esityksien, lyhytelokuvien ja muiden lopputuotoksien yleisöstä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 159 769

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 73 655

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 189 769

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 73 655

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu, Kontiolahti

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Pilkontie 7

Postinumero: 80130

Postitoimipaikka: Joensuu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 84

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
sukupuolinäkökulmalla ei ole merkitystä hankkeessa. Henkilökunta jakaantuu tasan miesten ja naisten kesken.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
sukupuolinäkökulmalla ei ole merkitystä hankkeessa. Henkilökunta jakaantuu tasan miesten ja naisten kesken.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Pidämme toiminnassamme sukupuolten tasa-arvoa itsestään selvänä. Emme keskity hankeessa sukupuoleen, vaan kunnioitamme kaikkia ihmisiä tasavertaisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 3
Kierrätämmme ja hankeen toiminnassa pyrimme minimoimaan jätteen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 3 3
Luomme toimintamallin joka on siirrettävä myös muualle ja jossa syrjäytymisenestämisellä saamme lukuisia ihmisiä takaksin työelämään.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-