Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22481

Hankkeen nimi: Kansainvälinen uraohjaamo

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2454377-1

Jakeluosoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013260600

Postinumero: 80200

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.karelia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Anne Ilvonen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.ilvonen(at)karelia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503116314

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Karelia-ammattikorkeakoulu toteuttaa Pohjois-Karjalan maakunnan alueella Kansainvälinen uraohjaamo -hankkeen, jonka tavoitteena on vastata alueen kohtaanto- ja väestörakenne haasteisiin. Hanke vahvistaa ja lisää ulkomailta tapahtuvaa kv-opiskelijarekrytointia Karelia-ammattikorkeakouluun nostamalla kansainvälisten opiskelijoiden ja alueella asuvien maahanmuuttajien osaamista virtuaalisten verkkovalmennusten ja -koulutusten kautta, parantamalla kohderyhmän työllistymistä alueelle harjoitteluiden ja yritysyhteistyön avulla sekä kehittämällä korkeakoulun kv-opiskelijarekrytointitoimenpiteitä, -markkinointia ja osaamista. Toiminnan kehittämisessä ovat vahvasti mukana alueella toimivat yritykset ja kohderyhmä. Toimintoja suunnataan 1) ulkomaalaistaustaisille ulkomailta ja alueelta Karelia-ammattikorkeakoulun englanninkielisiin koulutusohjelmiin hakeutuville, 2) alueella asuville ulkomaalaistaustaisille työttömille työnhakijoille ja 3) alueen yrityksille, jotka tarvitsevat uutta, kansainvälistä työvoimaa.

Hankkeessa rakennetaan Karelia-amk:n virtuaalisia opiskelijarekrytoinnin työkaluja ja -prosesseja, virtuaalisia valmennuksia ja -koulutuksia alueen yritysten tarpeita huomioiden sekä kohderyhmälle suunnattuja kotoutumisen ja työllistymisen palveluita. Toimenpiteet kohdistuvat Karelia-ammattikorkeakoulun kaikille englanninkielisille tutkintokoulutuksille. Huomioon on otettu erityisesti alat, joilla osaavan työvoiman tarve on suuri.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat kolmesta työpaketista 1) Kv-opiskelijarekrytoinnin kehittäminen, 2) Virtuaalisten koulutuskokonaisuuksien rakentaminen, ja 3) Työelämäpolkujen rakentaminen sekä kotoutumisen ja työllistymisen tukeminen.

Hankkeen tulokset parantavat korkeakoulun kansainvälisen opiskelijarekrytoinnin onnistumista, maakunnan yritysten osaavan työvoiman saantia sekä alueen elinvoimaa. Onnistunut opiskelijarekrytointi tuo alueelle osaamista, joka täydentää yritysten ja alueen osaamisvajetta. Hankkeen toimenpiteet kehittävät korkeakoulutusta huomioiden alueen yritysten tarpeita. Toimenpiteet turvaavat osaltaan maakunnan kestävän tulevaisuuden rakentamista sekä Karelia-ammattikorkeakoulun kansainvälistymistä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeella on kaksi pääkohderyhmää 1) kansainväliset opiskelijat sekä alueen maahanmuuttajat (työttömät työnhakijat ja työssä olevat), ja 2) alueen yritykset.

1) Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat kansainväliset opiskelijat ja alueen maahanmuuttajat, jotka hakeutuvat korkeakouluopintoihin Karelia- ammattikorkeakouluun englanninkielisiin koulutusohjelmiin tai ovat töissä/hakevat töitä alueen yrityksistä.

Tällä hetkellä Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa englanninkielistä koulutusta Industrial Management ja International Business -tutkintokoulutuksissa. Tulevaisuudessa englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia tarjotaan Yamk-tutkinto- koulutuksessa (Active Aging) sekä ICT-koulutusalalla. Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana kansainvälisessä Erasmus+ European Universities -hankkeessa INVEST – InnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance, jossa kehitetään useita englanninkielisiä yhteiskoulutusohjelmia yhdessä viiden eurooppalaisen korkeakoulun liittymässä. Näiden lisäksi Karelia-ammattikorkeakoulu pohti mahdollisuutta tarjota tulevaisuudessa kaksikielistä (englanti-suomi) sairaanhoitajakoulutusta. Uusien englanninkielisten koulutusten myötä Karelia-amk:n kv-opiskelijoiden määrä moninkertaistuu (tällä hetkellä opiskelijoita n. 150). Karelia2030 -strategian tavoitteena on lisätä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden prosentuaalista osuutta 10 % vuoteen 2030 mennessä, joka olisi määrällisesti noin 300-400 kv-tutkinto-opiskelijaa.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös jo alueella toisella asteella opiskelevat kansainväliset opiskelijat sekä koulutusorganisaatioiden opetus- ja ohjaushenkilöstö, jotka ovat mukana opiskelijoiden rekrytoinnissa ja vastaanottamisessa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n koordinoiman Työvoimaa ja opiskelijoita Venäjältä -hankkeen kanssa, jossa muun muassa rekrytoidaan venäläisiä opiskelijoita toiselle asteelle lukioon ja ammatilliseen koulutukseen Keski-Karjalan (Kitee, Tohmajärvi) ja Juuan kuntiin.

2) Hankkeen toinen pääkohderyhmä on Pohjois-Karjalassa toimivat yritykset, jotka tarvitsevat uutta, kansainvälistä työvoimaa. Yhteistyötä tehdään erityisesti Karelia- ammattikorkeakoulun luotettavien yrityskumppaneiden kanssa kaikilla koulutusaloilla. Hankkeessa yritykset osallistuvat kohdemaiden ja koulutuskokonaisuuksien määrittelyyn, toimivat Karelia-ammattikorkeakoulun englanninkielisten tutkinto-ohjelmien kummiyrityksinä ja tarjoavat harjoittelupaikkoja kansainvälisille opiskelijoille sekä osallistuvat virtuaalisille kv- opiskelijarekrytointimessuille. Tätä kautta myös yritysten kotikansainvälisyys kasvaa.

Hankkeeseen on sitoutunut joukko seuraavia yrityksiä (ks. liite): Piippo Oyj, Mantsinen Group Ltd Oy, Solenovo Oy, Medisize Oy

Karelia-ammattikorkeakoulun yrityskumppaneiden lisäksi hankkeen toimenpiteitä tarjotaan avoimesti alueen kaikille kiinnostuneille yrityksille toimintojen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Hankkeessa varmistetaan, että kaikki teemasta kiinnostuneet yritykset voivat hyödyntää hankkeen toimenpiteitä ja tuloksia. Lisäksi hankkeessa tehdään töitä yrityspohjan laajentamiseksi koko maakunnan alueella, esimerkiksi hyödyntämällä Karelia-ammattikorkeakoulun avainkumppanuus ja -osaajapooli toimintaa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat Pohjois-Karjalan kaupungit ja kunnat, muu koulutusorganisaatioiden henkilöstö, maahanmuuttajien kanssa toimivat viranomaiset ja yhdistykset sekä Pohjois-Karjalan alueen kehitysyhtiöt.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 384 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 384 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 480 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 480 000

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Heinävesi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 33

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Myös kansainvälisen koulutuslähtöisen maahanmuuton haasteena on koulutusalojen sukupuolittuneisuus (esim. tekniikan miesvaltaisuus ja sote-alan naisvaltaisuus)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kv-rekrytointitoimenpiteiden rakentamisessa huomioidaan alojen sukupuolioletukset ja perinteisiä mielikuvia pyritään rikkomaan ja tekemään koulutusaloja houkutteleviksi eri sukupuolille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei merkitystä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei merkitystä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkitystä.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkitystä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkitystä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei merkitystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkitystä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 6
Edistetään koulutusperäistä maahanmuuttoa, mikä vahvistaa alueen käytössä olevaa työvoimaa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei merkitystä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei merkitystä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Tavoitteena on yritysten kv-rekrytoinnin avulla lisätä alueellista hyvintointia. Lisäksi tavoitteena on aidosti tunnistaa erilaisten potentiaalisten opiskelijaryhmien tarpeet ja kysymykset, välittää heidän näkökulmastaan relevanttia tietoa opiskelupäätöksen tekemiseksi, kytkeä opiskelijarekrytointi tiiviisti yhdeksi osaksi alueen kehittämistä ja vahvistaa kv-opiskelijoiden opintojen aloittamisen sujuvuutta. Hankkeessa kehitetyt virtuaaliset työkalut ja toimenpiteet edistävät alueellista saavutettavuutta.
Tasa-arvon edistäminen 6 5
Kv-rekrytointikäytäntöjen kehittämisessä huomioidaan eri sukupuolet ja moninaisuus. Hankkeessa kannustetaan eri sukupuolten edustajia hakemaan opiskelijaksi alasta riippumatta. Lisäksi hankkeessa kehitetään inklusiivisen rekrytoinnin käytänteitä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 5
Hankkeen tavoitteena on osaltaan vahvistaa yhdenvertaisuuden toteutumista ja eritaustaisten opiskelijoiden ja kv-osaajien yhdenvertaisia mahdollisuuksia viihtyä, opiskella, kotoutua ja työllistyä Pohjois-Karjalaan. Yhdenvertaisuustyötä tehdään erityisesti yhteistyökumppaneiden ja yrityssektorin kanssa unohtamatta oppilaitosten omia toimintatapoja.
Kulttuuriympäristö 4 4
Hanke nostaa esille Pohjois-Karjalan alueen erityispiirteitä ja arvoja (kuten mm. puhdas luonto, vieraanvaraisuus), mutta on osaltaan myös kansainvälistämässä mielikuvaa pohjoiskarjalaisuudesta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei merkitystä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Karelia-ammattikorkeakoulu toteutti Pohjois-Karjalan maakunnan alueella Kansainvälinen uraohjaamo -hankkeen, jonka tavoitteena oli vastata alueen kohtaanto- ja väestörakenne haasteisiin. Hanke vahvisti ja lisäsi ulkomailta tapahtuvaa kv-opiskelijarekrytointia Karelia-ammattikorkeakouluun, nosti kansainvälisten opiskelijoiden ja alueella asuvien maahanmuuttajien osaamista virtuaalisten verkkovalmennusten ja -koulutusten kautta, paransi kohderyhmän työllistymistä alueelle harjoitteluiden ja yritysyhteistyön avulla sekä kehitti korkeakoulun kv-opiskelijarekrytointitoimenpiteitä, -markkinointia ja osaamista.
Toiminnan kehittämisessä olivat vahvasti mukana alueella toimivat yritykset ja kaikki kohderyhmät. Kehittämistoimia suunnattiin 1) ulkomaalaistaustaisille ulkomailta ja alueelta Karelia-ammattikorkeakoulun englanninkielisiin koulutusohjelmiin hakeutuville, 2) alueella asuville ulkomaalaistaustaisille työttömille työnhakijoille ja 3) alueen yrityksille, jotka tarvitsivat uutta, kansainvälistä työvoimaa. Hankkeessa rakennettiin Karelia-amk:n virtuaalisia opiskelijarekrytoinnin työkaluja ja -prosesseja, virtuaalisia valmennuksia ja -koulutuksia alueen yritysten tarpeita huomioiden sekä kohderyhmälle suunnattuja kotoutumisen ja työllistymisen palveluita.
Hankkeen rekrytointiin liittyvät toimenpiteet ja erilaiset kokeilut jäävät osittain elämään Karelian pysyvänä toimintona. Ulkomaisten hakijoiden määrä Karelia-ammattikorkeakouluun on noussut ja sitä voidaankin pitää osittain hankkeen aikaansaannoksena. Hankkeen muita tuloksia oli kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelupaikkojen, projektitöiden ja opinnäytetöiden aiheiden löytyminen alueen yrityksistä. Tätä edelsi erilaiset tukitoimet kv-opiskelijoille. Heille järjestettiin työnhakutaitoja kartuttava opintojakso ja järjestettiin erilaisia työpajoja mm. oma osaamisen tunnistamisesta ja cv:n tekemisestä. Myös kv-opiskelijoiden suomen kielen taidon kehittymiseen kiinnitettiin huomiota luomalla harjoittelun aikana suoritettava suomen kielen tehtäväpaketti. Kummiyritystoiminta käynnistettiin, jonka avulla kansainväliset opiskelijat ja alueen työnantajat pääsivät kohtaamaan erilaisissa yhteyksissä ja näin ollen kynnys kv-opiskelijan rekrytointiin madaltui ja tietoisuus molemmin puolin lisääntyi. Kaikille alueen maahanmuuttajille suunnattu Juttuklubi käynnistyi hankkeen tuotoksena. Juttuklubissa keskusteltiin eri työllistymistä edistävistä teemoista ja mukaan kutsuttiin aina teemaan liittyvät työnantajapuheenvuorot.
Hankkeet moninaiset toimenpiteet edistivät kansainvälisten opiskelijoiden valmiuksia ja halua pysyä maakunnassa valmistumisensa jälkeen. Mukaan lähteneet yritykset ja organisaatiot tulivat tietoisiksi ja saivat kokemusta kansainvälisen opiskelijan rekrytoinnista. Työnantajien asenteisiin ulkomaalaistaustaista työntekijää kohtaan päästiin vaikuttamaan hankkeen toimintojen avulla.