Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22483

Hankkeen nimi: Seurassa, ei syrjässä

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1510340-8

Jakeluosoite: Paukkulantie 22

Puhelinnumero: 044-3410059

Postinumero: 50170

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.esliikunta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Parviainen Pasi Otto Miikael

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: hanketyöntekijä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pasi.parviainen(at)esliikunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044-3410054

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen päätavoitteena on luoda urheiluseuroihin uusia toimintamalleja, joilla ehkäistään nuorten ja nuorten aikuisten syrjäytymistä. Kohderyhmä yhdessä urheiluseurojen kanssa otetaan mukaan ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa sekä täydentämään nykyisiä seuratoimintamalleja. Hankkeen kohderyhmänä ovat toimialueen nuoret ja nuoret aikuiset, erityisesti alueella asuvat syrjäytymisvaarassa ja heikoimmassa asemassa olevat.

Hankkeen tavoitteena on:
- lisätä osallisuutta ja luoda vaihtoehtoisia toimintamalleja urheiluseuroissa, joilla nuoret ja nuoret aikuiset sekä nykyiset seuratoimijat voivat olla mukana yhteisöllisessä ympäristössä.
- vahvistaa verkostomaiseen työtapaan liittyviä toimintamalleja, huomioiden digitalisaation mahdollisuudet.
- parantaa urheiluseurojen tietoisuutta käyttää osallisuutta syrjäytymisen ehkäisemisessä.
- aktivoida uusia toimijoita ja edistää toimijoiden keskinäistä verkostoitumista sekä hyvinvointia.
- yhdenvertaisuuden lisääminen sekä haastavimmassa asemassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen torjunta.
- Löytää kohderyhmälle työllistymismahdollisuuksia urheiluseuroista.
- Luodaan varhaisen puuttumisen malli urheiluseuroihin drop out tilanteessa oleville nuorille.
- Kiinnittää huomiota seuroissa toimivien toimihenkilöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin.
- Kehittää seurojen viestintää kohderyhmän saavuttamiseksi.

Hankkeen toimenpiteet:
- Koulutetaan ja kartoitetaan uusia ohjaajia sekä toimijoita urheiluseuroihin.
- Tarvittavat koulutukset toteutetaan hankkeen sisäisesti sekä ostopalveluna kilpailutuksen kautta.
- Liikuntakoulu- ja harrastusohjaukset kohderyhmille toteutetaan ostopalveluna seuroilta ja asiantuntijoilta kilpailutuksen kautta.
- Tehdään yhteistyötä alueen työllisyyspalveluiden sekä nuorten työpajojen kanssa. Kerätään tietoa, mitä työtehtäviä ja harrastetoimintoja seuroissa olisi tarjolla kohderyhmälle.
- Luodaan nuorille ja nuorille aikuisille kohdennettuja pitkäkestoisia ja osallistavia liikuntakoulu- ja harrastusmalleja, seurojen ja kohderyhmän tarpeista koostuen.
- Tähtiseura koulutusohjelmaa viedään seuroille ja heidän toimihenkilöilleen.
- Hankeessa toteutetaan monipuolista koulutusta sekä puheenjohtajien, rahastonhoitajien ja muiden seurojen toimihenkilöiden tapaamisia, joissa keskitytään myös seurojen toimihenkilöiden hyvinvointiin.
- Hankkeessa toimivien viestinnällä tuodaan esille ja korostetaan syrjäytymisen ehkäisyn merkitystä seuratyössä (SoMe, streamaus, podcast ym.)
- Toteutetaan tiedottamisen ja viestinnän työpajoja, joissa luodaan uusia tiedotuskanavia.
- Seurat tarjoavat drop out tilanteessa oleville nuorille uusia toimintamalleja seurayhteisössä pysymiseen tai uuden löytämiseen. Malleja etsitään hankkeessa olevien seurojen kanssa yhteistyössä.


Hankkeen tuloksena:

- ennalta ehkäistään syrjäytymistä sekä kannustetaan kohderyhmään kuuluvien mahdollisuutta tulla mukaan seuratoimintaan.
- toimintamallilla saadaan uusia toimijoita seurojen eri toimintasektoreille ehkäisemään kohderyhmän syrjäytymistä. Syntyy osallistavan seuratyön malli.
- syntyy seuroihin uusia toimintatapoja, jotka mahdollistavat aktiiviharrastamisen lopettaneiden urheilijoiden, sekä seuratoimijoiden pysymisen seuratoiminnassa uudessa roolissa.
- seuroilla on koulutussuunnitelmat, joissa huomioidaan seurojen monipuolinen tarjonta erilaisissa tehtävissä.
- seurojen yhteinen toiminta ja yhteistyö lisääntyy, jolla mahdollistuu nuorten siirtyminen seurasta toiseen. Seurojen yhteistyöverkosto kasvaa ja yhteistyö tiivistyy.
- hyödynnetään Olympiakomitean tähtiseura-ohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda laatumerkki mukana oleville seuroille.
- nuoria työllistyy ja saa työtehtäviä seuroihin erilaisten lyhyidenkin työsuoritusten avulla.
- syntyy perinteisen tiedottamiskulttuurin rinnalle uusia toimintamalleja, jotka tavoittavat paremmin kohderyhmään kuuluvia ihmisiä.
- yksilö kokee arvostusta osallisuuden kautta, kokee osaamisen ja pätevyyden tunnetta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- 16v - 29 vuotiaat syrjäytymisuhan alla olevat nuoret ja nuoret aikuiset.
- Seuratoiminnasta pudonneet nuoret.
- Opiskelunsa keskeyttäneet, työttömät nuoret ja nuoret aikuiset.
- Seuratoiminnassa mukana olevat toimihenkilöt.

4.2 Välilliset kohderyhmät

- Hankkeessa mukana olevat seurat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 361 334

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 250 379

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 417 434

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 280 979

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Pieksämäen

Kunnat: Kangasniemi, Pieksämäki, Hirvensalmi, Mäntyharju, Mikkeli, Pertunmaa, Puumala, Juva

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 180

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Työllisyys barometrin mukaan tammikuussa 2021 hankkeen toimintaympäristössä oli n. 1500 alle 29v työtöntä, joista n. 1000 oli miehiä ja 500 naisia. Hankkeessa huomioidaan THL:n tasa-arvontiedon keskuksen raportointia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa on huomioitu tasa-arvoisesti sekä miehille, että naisille suunnattuja toimenpiteitä. Valtaosa toimenpiteistä eivät ole sukupuolisidonnaisia vaan kaikille avoimia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke toimii tasa-arvoisesti ja sukupuolten tasa-arvoisuus toteutuu toiminnan avoimuuden kautta. Hankkeessa tehtävät toimenpiteet ovat kaikille avoimia, sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei hankkeen kannalta oleellinen
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei hankkeen kannalta oleellinen
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei hankkeen kannalta oleellinen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei hankkeen kannalta oleellinen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei hankkeen kannalta oleellinen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeen aikana materiaalit kierrätetään asianmukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei hankkeen kannalta oleellinen
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei hankkeen kannalta oleellinen
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Hankkeen avulla toteutetaan aineettomien tuotteiden ja palveluja kehittymistä seuroissa, jotka palvelevat kohderyhmää.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Liikuntakouluja viedään lähi-liikuntapaikoille, joten logistiset tarpeet ovat vähäiset, suositaan kimppakuljetuksia.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeessa tuetaan osallistujien työ- ja toimintakyvyn kehittymistä sekä hyvinvoinnin lisääntymistä. Nuoria kannustetaan osallistumaan hankkeessa järjestettäviin toimintoihin, tutustumaan uusiin harrastusmahdollisuuksiin, järjestölähtöiseen toimintaan ja vapaaehtoistoimintaan.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Hanketoiminnot perustuvat nuorten ja seurojen näkemään tarpeeseen, jolloin toimintaa pystytään kohdistamaan käytännön työssä havaittujen tasa-arvoon liittyvien epäkohtien vähentämiseen
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Hankkeessa toteutettavien tapahtumien avulla edistetään kaikkien ihmisten yhdenvertaista osallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia, sekä työ- ja toimintakyvyn kohenemista.
Kulttuuriympäristö 2 2
Hankkeessa edistetään kaupunkien ja kuntien liikuntapaikkojen kehittymistä ja muotoutumista nuorten viihtyvyyttä ja aktiivisuutta edistäviksi paikoiksi.
Ympäristöosaaminen 1 1
Hanketoiminnan kautta voidaan edistää nuorten ympäristö osaamista ja tietoisuutta, kun he tutustuvat alueen tarjoamiin virkistys mahdollisuuksiin sekä oman asuinalueensa ympäristön kehittämiseen osallisuutta edistäväksi.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-