Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22484

Hankkeen nimi: Osaajia harvaan asutulle alueelle

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2454377-1

Jakeluosoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013 260 600

Postinumero: 80200

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.karelia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ilvonen Anne

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimus- ja kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne.ilvonen(at)karelia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 3116314

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, 0212371-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Karjalan alueelle ominaisia ovat pitkät etäisyydet, harva asutus ja väestörakenteen keskittyminen. Joensuun kaupunkiseutu kasvaa, kun taas maakunnan reuna-alueilla väki vähenee. Työvoiman riittävyys muodostuu usein kriittiseksi tekijäksi harvaan asutulla alueella. Maakunnan haasteena on ollut lisäksi valmistuvien nuorten heikompi työllistyminen ja työllistymisen viivästyminen valmistumisen jälkeen (Pohjois-Karjalan koulutus- ja sivistysstrategia 2019-2021). Keskeisenä haasteena on nähty, että nuoret eivät kiinnity yrityksiin opintojen aikana tai heti valmistumisen jälkeen. Työllistymisen viivästyminen saattaa johtaa myös muuttoon työn perässä muualle. Maakunnallisen Pohjois- Karjalan Strategia 2040 mukaan opiskelijat olisi hyvä sitouttaa yrityksiin ja maakuntaan jo opiskeluaikana. Yritysten tarjoamilla työ- ja harjoittelupaikoilla sekä opinnäytetöillä on tässä iso rooli. Työvoiman kohtaanto-ongelmat korostuvat erityisesti maakunnan reuna-alueilla (Pohjois-Karjalan Strategia 2040).

Hankkeen päätavoitteena on parantaa siirtymävaiheita tukevia palveluita, erityisesti opintoihin liittyviä työpaikalla oppimis- ja harjoitteluprosesseja ja tätä kautta työllistymistä. Harjoittelujen tehostumisen myötä edistetään tutkintojen suorittamista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Hankkeen toisena tavoitteena on lisätä maakunnan reuna-alueiden vetovoimaa ja kehittää menetelmiä opiskelijoiden houkuttelemiseen harvaan asutuille alueille sekä yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön osaavan työvoiman varmistamiseksi.

Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan Karelian ja Riverian opiskelijoille ja heidän harjoittelujaan ohjaaville yrityksille eri aloilla. Toteutuksessa huomioidaan sekä alat, joilla on vaikeuksia työllistyä että alat, joiden osaamisesta on pulaa alueellisesti Pohjois-Karjalan harvaan asutuilla alueilla. Hankkeessa huomioidaan koronapandemian aikana saadut hyvät kokemukset harvaan asutusta alueesta turvallisena ja terveellisenä työympäristönä, jossa hyvät etäyhteydet mahdollistavat työn tekemisen ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Hankkeen toimenpiteet jaetaan kolmeen työpakettiin:

1. Luodaan edellytyksiä ja edistetään opiskelijoiden ja valmistuvien opiskelijoiden sijoittumista harvaan asutuille alueille. Kehittämiskohteiksi on tunnistettu harvan asuttujen alueiden harjoittelujen vetovoimaisuuteen liittyvät tekijät (alueen ja työpaikkojen veto- ja pitovoima, logistiikka ja asuminen). Houkuttelevuutta lisätään raivaamalla esimerkiksi liikkumiseen ja asumiseen liittyviä esteitä sekä lisäämällä harjoittelumahdollisuuksien vetovoimaisuutta mm. markkinoinnin ja viestinnän keinoin.

2. Parannetaan osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille maakunnan reuna-alueilla. Vahvistetaan osaamiskohtaantoa, kehitetään joustavia ja yksilöllisiä polkuja opiskelijoiden harjoitteluun ja työpaikalla oppimiseen yrityksissä. Toteutetaan uudenlaisia opiskelijoiden harjoittelupolkujen pilotteja. Mahdollistetaan yrityksille opiskelijoiden ajantasaisen osaamisen hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä. Tämä työpaketti kohdennetaan erityisesti niille opiskelijoille, joiden osaamiselle on tarve maakunnan reuna-alueilla.

3. Valmennetaan harvaan asuttujen alueiden työmahdollisuuksista (mm. sukupolvenvaihdos) sekä yrittäjyydestä. Tämä työpaketti kohdennetaan erityisesti niille opiskelijoille, joiden on vaikea löytää osaamistaan vastaavaa työtä Pohjois- Karjalasta valmistumisen jälkeen.

Hankkeen toimenpiteitä pilotoidaan ensin Ilomantsissa ja laajennetaan onnistuneet kokemukset muualle maakuntaan hankkeen aikana (Keski-Karjala, Pielisen Karjala, Liperi-Outokumpu-Heinävesi).

Hankkeen tuloksena syntyy hyviä kokeiltuja käytäntöjä ja toimintamalli opiskelijoiden työllistymisen ja sijoittumisen edistämisestä harvaan asutuille alueille sekä yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Opiskelijoiden valmistuminen aikataulussa sekä työllistyminen omalle alalle paranee, maakunnan reuna-alueiden elinvoimaisuus lisääntyy, osaavan työvoiman saanti paranee ja yritysten toimintaedellytykset vahvistuvat.

Hankkeen toteuttajina: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria. Yhteistyökumppanina Ilomantsin yrittäjät ry sekä Pohjois-Karjalan kunnat ja kaupungit.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toimenpiteet kohdistetaan Karelian ja Riverian opiskelijoille mukaan lukien valmistumisvaiheessa olevat sekä heidän harjoittelujaan ohjaaville yrityksille eri aloilla. Toteutuksessa huomioidaan sekä alat, joilla on vaikeuksia työllistyä että alat, joiden osaamisesta on pulaa alueellisesti Pohjois-Karjalan harvaan asutuilla alueilla.

Hankevalmistelujen yhteydessä on oltu alustavasti yhteydessä kohderyhmän yrityksiin, jotka ovat olleet kiinnostuneita lähtemään mukaan hankkeeseen.
Kiinnostuneita yrityksiä: Ravintola Parppeinpirtti, Hermannin viinitila, SkyTeamCopter, Vaara-Karjalan Osuuspankki, Arkkitehti- ja Suunnittelukonttori Liimatta & Kosola, Arhipanpirtti, Pogostan Tietoverkkopalvelut Oy, Valamo, Möhkön Manta, Karvion leirintä, Fysiovoimala, Pogostan Hovi, Johanneskoti, Majatalo Raja, KoiHu Adventures Oy ja Lakeland Karelia.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat Pohjois-Karjalan reuna-alueiden kunnat ja kaupungit, yrittäjä- ja muut yhdistykset, eri toimialojen verkostot ja Pohjois-Karjalan Kauppakamari. Muita kohderyhmiä ovat koulutusorganisaatioiden ohjauspalvelujen asiantuntijat, harjoittelusta vastaavat ja opinto-ohjaajat.
Välillisiä kohderyhmiä ovat myös seudulliset kehittämisyhtiöt, jotka neuvovat vasta-alkavia yrittäjiä sekä ELY:n yrityspalvelut.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 339 420

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 49 907

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 606 390

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 59 443

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan, Joensuun, Pielisen Karjalan

Kunnat: Joensuu, Lieksa, Nurmes, Outokumpu, Kitee, Heinävesi, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 35

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 172

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen toteuttajat ovat tarkastelleet hankkeen toimintaympäristöä ja arvioineet hankkeen kohderyhmään kuuluvien henkilöiden sukupuolijakaumaa. Harvaan asutun alueen toimintaympäristössä on tunnusomaista, että enemmistö työvoimasta on miehiä(Maaseutukatsaus 2017), lisäksi tunnistettavissa segregaatioaloja. Miesten enemmyys työvoimasta korostuu harvaan asutulla maaseudulla nuorten aikuisten ikäluokassa (18-29 –vuotiaat). Toimintasuunnitelmassa huomioidaan sukupuolinäkökulma, esim. mahdollistetaan molempien sukupuolten osallistuminen toimintaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa huomioidaan avoin koulutusalojen edustajien mahdollisuus osallistua hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen toiminnot suunnitellaan molemmille sukupuolille sopivaksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa- arvon edistäminen. Hankkeen toimenpiteet soveltuvat tasapuolisesti miehille ja naisille, joille tarjotaan tasapuoliset osallistumismahdollisuudet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 3
Hankkeen peruslähtökohtana on suosia liikennemuotoja, joilla voidaan vähentää turhia päästöjä mm. joukkoliikenteen käyttö. Hankkeessa toteutuvat etäohjauskäytännöt vähentävät autoilua harvaan asutulla alueella. Kokouksissa hyödynnetään etäyhteyksiä. Ekologinen näkökulma huomioidaan hankkeen toteutuksessa esim. kahvitustarjoiluissa. Paikallisesti tuotetut kahvitukset.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Hankkeessa toteutuvat etäohjauskäytännöt vähentävät autoilua harvaan asutulla alueella. Kokouksissa hyödynnetään etäyhteyksiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei ole hankkeen keskeinen toimenpide. Hankkeessa suositaan joukkoliikennettä. Pinta- ja pohjavesiin ei kohdistu vaikutuksia.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole välillisiä tai välittömiä vaikutuksia Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 3
Hankkeessa suositaan paperittoman sähköisen viestinnän käyttöä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä tai välillistä vaikutusta uusiutuvien energianlähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 6
Hankkeella on välitön vaikutus paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena vahvistaa harjoittelijoiden ja osaavan työvoiman saantia harvaan asutuille alueille ja tällä tukea yritysten toimintaedellytyksiä sekä elinkeinorakenteen kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 3
Hankkeella on välitön vaikutus aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Hankkeella on välillinen vaikutus liikkumiseen ja logistiikkaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 4
Harjoittelijoiden saannin ja työvoiman kohtaannon parantumisen myötä hanke edistää välittömästi työvoiman ja opiskelijoiden hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 1 2
Hankkeen tavoitteena edistää tasa-arvoa harvaan asuttujen alueiden näkökulmasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Hankkeessa parannetaan siirtymävaiheita tukevia palveluita, ja tätä kautta yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta (erityisesti opintoihin liittyviä työpaikalla oppimis- ja harjoitteluprosesseja ja tätä kautta työllistymistä).
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei huomattavaa välillistä tai välitöntä vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei huomattavaa välillistä tai välitöntä vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-