Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22486

Hankkeen nimi: Kulttuurin elämysoppaat – uutta työtä kulttuurin ja matkailun risteysalueelle

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 16.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0187690-1

Jakeluosoite: PL 27

Puhelinnumero: 0855855800

Postinumero: 90015

Postitoimipaikka: Oulun kaupunki

WWW-osoite: http://www.ouka.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ronkainen Liisa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: liisa.ronkainen(at)ouka.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403546873

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Korona-aika halvaannutti matkailualan maailmassa. Massaturismin aika saattaa olla pysyvästi ohi, jo ennen koronapandemiaa on ollut nähtävissä yksilöllisten ja aitoon kohtaamiseen perustuvan elämyksellisen matkailun nouseva trendi. Transformatiivisella matkailulla halutaan tuottaa kokemuksia, jotka jättävät matkailijaan pysyvän jäljen, herättävät ajattelemaan kohteesta uudella tavalla sekä ymmärtämään kunnioittamaan asukkaiden elämäntapaa ja ympäristön haavoittuvuutta. Sen sijaan, että matkailu kuluttaisi kohtuuttomasti maapallon resursseja, se saisi ihmiset edistämään kestävämpää elämäntapaa.

Luovan talouden ja matkailun kasvupotentiaali on tunnistettu Pohjois-Pohjanmaalla. Merkittävä osa ammattitaiteilijoista on työttömänä toistuvasti osan vuodesta. Etenkin vapaiden taiteilijoiden työ on niin sanottua silpputyötä, joka koostuu apurahoista, palkallisista ja palkattomista työjaksoista ja erilaisista, usein oman ammatin ulkopuolisista sivutöistä.

Kulttuurin elämysoppaat -hankkeen avulla synnytetään uudenlaista liiketoimintaa ja työpaikkoja kulttuurin, luontokohteiden ja matkailualan risteysalueelle työttömille, työttömyysuhan alla oleville, vajaatyöllistetyille ja toistuvaistyöttömille luovien ja kulttuurialojen tekijöille. Hankkeen toiminta-alueelle synnytetään transformatiivisen kulttuurimatkailun toimintamalli ja toimijaverkosto, joka auttaa matkailijoita löytämään uudenlaisia elämyksiä Pohjois-Pohjanmaalta. Transformatiivinen matkailu perustuu aitoihin kohtaamisiin, ei keinotekoisiin vain matkailijoita varten rakennettuihin tuotteisiin. Kulttuurin elämysoppaat -toimintamallilla tuotetaan kulttuurielämyksiä myös haavoittuvassa asemassa oleville kohderyhmille esim. hoivalaitoksiin, julkisiin tiloihin ja koteihin, tarvittaessa myös digitaalisesti.

Oulu ja 32 muuta kuntaa Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueelta hakevat yhdessä Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026, kun Suomesta seuraavan kerran valitaan tämän tittelin haltija. Kulttuurin elämysoppaat -hanke on osaltaan tukemassa niin hakuprosessia Euroopan kulttuuripääkaupungiksi kuin mahdollisesti voiton tullessa Oululle myös toteutusta. Kulttuurin elämysoppaat -hankkeella on oma itsenäinen merkittävyytensä alueen kehittämisessä myös tilanteessa, ettei kulttuuripääkaupunkistatus kohdistuisi Oulun kohdalle.

Hankkeen tavoitteet

1. Luoda Pohjois-Pohjanmaalle transformatiivisen kulttuurimatkailun toimintamalli ja toimijaverkosto, joka matkailualan ja luovien ja kulttuurialojen vahvistuvalla yhteistyöllä synnyttää uutta liiketoimintaa, ansaintalogiikkaa ja työpaikkoja
2. Uusien työmahdollisuuksien lisääminen työttömille, työttömyysuhan alla oleville, vajaatyöllistetyille ja toistuvaistyöttömille luovien ja kulttuurialojen tekijöille em. transformatiivisen matkailun toimijaverkoston ja toimintamallin sekä koulutuksen ja palvelumuotoiluvalmennuksen avulla
3. Luovien ja kulttuurialojen tekijöiden liiketoiminta-, viestintä- ja osuuskuntaosaamisen kehittäminen sekä transformatiivisen matkailun tuntemuksen lisääminen
4. Auttaa palvelunmuotovalmennuksella luovien ja kulttuurialojen tekijöitä rakentamaan uusia transformatiivisen kulttuurimatkailun reittejä ja sisältöjä
5. Verkossa julkaistavan Elämyksellisen kulttuurimatkaoppaan laatiminen ja yhteisen digitaalisen markkinointialustan luominen Pohjois-Pohjanmaan transformatiivisen matkailun tarjontaa varten
6. Vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan matkailun vetovoimaa ja parantaa matkailualan ympärivuotisia työmahdollisuuksia
7. Palvelumuotoilla ja tuottaa Kulttuurin elämysoppaat -toimintamallilla kulttuurielämyksiä myös haavoittuvassa asemassa oleville kohderyhmille esim. hoivalaitoksiin, julkisiin tiloihin ja koteihin, tarvittaessa myös digitaalisesti ja
myös näin laajentaa taiteen sekä luovien ja kulttuurialojen tekijöiden työllistymismahdollisuuksia

Hankkeen toimenpiteet

1. Transformatiivisen kulttuurimatkailun toimijaverkoston ja toimintamallin luominen Pohjois-Pohjanmaalle
Matkailualan ja luovien ja kulttuurialojen vahvistuvalla yhteistyöllä synnytetään uutta liiketoimintaa, ansaintalogiikkaa ja työpaikkoja.
- Käynnistetään ym. alojen osaajien toimijaverkosto hankkeen toteutusalueella
- Selvitetään millaista osaamispääomaa tarvitaan toimijaverkoston ja toimintamallin luomiseksi ja millaisella organisaatiorakenteella verkostoa ja toimintamallia voidaan kehittää.
- Opitaan jo olemassa olevista konsepteista Suomessa ja Euroopassa
- Webinaarit, seminaarit, matchmaking -tilaisuudet

2. Uusien työmahdollisuuksien lisääminen työttömille, työttömyysuhan alla oleville, vajaatyöllistetyille ja toistuvaistyöttömille luovien ja kulttuurialojen tekijöille
- Luovien ja kulttuurialojen tekijät voivat hakea mukaan hankkeen valmennusjaksoihin, joita toteutetaan 5 hankkeen toteutusaikana 2021-2023. Yksi valmennusjakso kestää neljä kuukautta ja jaksolle otetaan noin 15 henkilöä. Valmennusjakso sisältää kaikille yhteisiä lähiopetuspäiviä, pari-/ryhmätyöskentelyä, itsenäistä teoriaopiskelua sekä tekemällä oppimista.
- Valmennusjaksojen aikana hankkeen palvelumuotoiluvalmentaja valmentaa osallistujia toimimaan kulttuurin elämysoppaina osana Pohjois-Pohjanmaan matkailutarjontaa. Osallistujat luovat pari- tai ryhmätyönä elämyksellisiä kohteita tai reittejä, joita pilotoidaan käytännössä yhteistyössä transformatiivisen kulttuurimatkailun toimijaverkoston kuten VisitOulun, BusinessOulun ja alueen matkailualan yrittäjien kanssa.
- Osallistujien liiketoiminta-, viestintä- ja osuuskuntaosaamista sekä transformatiivisen matkailun tuntemusta kehitetään valmennusjaksojen aikana hankkeen omana toimintana sekä erilaisilla ostopalveluina hankittavilla valmennuksilla.
- Kulttuurin elämysoppaat -toimintamallilla palvelumuotoillaan ja tuotetaan kulttuurielämyksiä myös haavoittuvassa asemassa oleville kohderyhmille esim. hoivalaitoksiin, julkisiin tiloihin ja koteihin, tarvittaessa myös digitaalisesti. Myös tällä tavoin laajennetaan taiteen sekä luovien ja kulttuurialojen tekijöiden työllistymismahdollisuuksia.


3. Elämyksellinen kulttuurimatkaopas ja yhteisen digitaalinen markkinointialusta Pohjois-Pohjanmaan transformatiivisen matkailun tarjontaa varten
- Hankkeessa luodaan yhdessä hankehenkilöstön, toimijaverkoston ja transformatiivisen matkailun kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa Elämyksellinen kulttuurimatkaopas Pohjois-Pohjanmaalle sekä kehitetään yhteinen digitaalinen markkinointialusta alueen transformatiivisen matkailun tarjontaa varten.

Hankkeen tulokset

1. Transformatiivisen kulttuurimatkailun toimijaverkoston ja toimintamallin luomisen myötä Pohjois-Pohjanmaalle on syntynyt uutta liiketoimintaa, ansaintalogiikkaa ja työpaikkoja
2. Luovien ja kulttuurialojen tekijöiden työmahdollisuudet ovat lisääntyneet elämyksellisen kulttuurimatkailun toimintamallin ja pilottireitistön luomisen myötä
3. Luovien ja kulttuurialojen tekijöiden liiketoiminta-, viestintä- ja osuuskuntaosaaminen sekä transformatiivisen matkailun tuntemus on lisääntynyt
4. Luovien ja kulttuurialojen tekijöiden palvelumuotoiluosaaminen on lisääntynyt
5. Elämyksellinen kulttuurimatkaopas on laadittu ja yhteinen digitaalinen markkinointialusta Pohjois-Pohjanmaan transformatiivisen matkailun tarjontaa varten on luotu
6. Pohjois-Pohjanmaan matkailun vetovoima on vahvistunut ja matkailualan ympärivuotiset työmahdollisuudet parantuneet
7. Kulttuurin elämysoppaat -toimintamallilla on palvelumuotoiltu ja tuotettu kulttuurielämyksiä myös haavoittuvassa asemassa oleville kohderyhmille esim. hoivalaitoksiin, julkisiin tiloihin ja koteihin, tarvittaessa myös digitaalisesti. Myös
tällä tavoin on laajennettu taiteen sekä luovien ja kulttuurialojen tekijöiden työllistymismahdollisuuksia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat työttömät, työttömyysuhan alla olevat, vajaatyöllistetyt ja toistuvaistyöttömät taiteen sekä luovien ja kulttuurialojen tekijät sekä matkailu-, kulttuuri- ja luovien alojen yritykset ja muut toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Uusista transformatiivisen kulttuurimatkailun reiteistä ja sisällöistä hyötyvät niin kotimaiset kuin ulkomaalaiset matkailijat. Kulttuurin elämysoppaat-toimintamallin hyödyntämisestä hoivatyössä hyötyvät haavoittuvassa asemassa olevat kohderyhmät.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 323 316

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 56 759

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 404 145

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 70 949

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Haapavesi-Siikalatvan, Koillismaan, Ylivieskan, Oulun, Nivala-Haapajärven

Kunnat: Tyrnävä, Kalajoki, Hailuoto, Reisjärvi, Sievi, Alavieska, Pyhäjärvi, Oulu, Merijärvi, Siikalatva, Muhos, Kempele, Ylivieska, Kärsämäki, Siikajoki, Oulainen, Utajärvi, Lumijoki, Raahe, Ii, Taivalkoski, Liminka, Pyhäntä, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Haapajärvi, Vaala, Nivala, Kuusamo, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 75

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät, työttömyysuhan alla olevat, vajaatyöllistetyt ja toistuvaistyöttömät luovien ja kulttuurialojen tekijät sekä matkailu-, kulttuuri- ja luovien alojen yritykset ja muut toimijat. Tilastojen mukaan sukupuolijakauma luovilla aloilla on keskimäärin tasainen ja ala kehittynyt tasa-arvoiseen suuntaan, mutta johtavissa asemissa on enemmän miehiä kuin naisia. Hankkeen toimenpiteisiin ovat kaikki toimijat tervetulleita sukupuoleen katsomatta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Oulun kaupungissa on laadittu koko kaupunkia koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tarkoitus on, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen on osa organisaation normaalia toimintaa, ei vain erillisten hankkeiden toimintaa. Osana Oulun kaupunki organisaatiota Kulttuurin elämysoppaat-hankkeessa noudatetaan Oulun kaupungille laadittua tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa eikä hankkeelle laadita erillistä omaa suunnitelmaa. Hanke on avoin molemmille sukupuolille hankkeen kohderyhmämäärittelyn mukaisesti. Hankkeeseen mukaan pääseminen ei määräydy sukupuolen mukaan, vaan asiakkaan tarve määrittää toimet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole. Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Pohjanmaalle transformatiivisen kulttuurimatkailun toimintamalli ja toimijaverkosto sekä uusien työmahdollisuuksien lisääminen työttömille, työttömyysuhan alla oleville, vajaatyöllistetyille ja toistuvaistyöttömille luovien ja kulttuurialojen tekijöille. Hankkeeseen mukaan pääseminen ei määräydy sukupuolen mukaan, vaan asiakkaan tarve määrittää toimet.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 0
Hankkeen toimilla edistetään osaltaan transformatiivista matkailua. Covid-19 pandemian jälkeen matkailuala joutuu uudistamaan toimintatapojaan, paluuta massaturismiin ei nähdä ehkä pitkään aikaan. Ennen pandemiaa 1,3 miljardia ihmistä matkaili maasta toiseen vuosittain. On luotava uusia, turvallisia tapoja matkustaa ja kokea kulttuurielämyksiä – ehkä harvemmin, mutta laadukkaammin. Massaturismi on tullut monessa kohteessa tiensä päähän sekä ympäristön liian kuormittamisen että paikallisten asukkaiden kestokyvyn kannalta. Sen sijaan, että matkailu kuluttaisi kohtuuttomasti maapallon resursseja, se saisi ihmiset edistämään kestävämpää elämäntapaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 0
Hankkeen toimilla edistetään osaltaan transformatiivista matkailua. Covid-19 pandemian jälkeen matkailuala joutuu uudistamaan toimintatapojaan, paluuta massaturismiin ei nähdä ehkä pitkään aikaan. Ennen pandemiaa 1,3 miljardia ihmistä matkaili maasta toiseen vuosittain. On luotava uusia, turvallisia tapoja matkustaa ja kokea kulttuurielämyksiä – ehkä harvemmin, mutta laadukkaammin. Massaturismi on tullut monessa kohteessa tiensä päähän sekä ympäristön liian kuormittamisen että paikallisten asukkaiden kestokyvyn kannalta. Sen sijaan, että matkailu kuluttaisi kohtuuttomasti maapallon resursseja, se saisi ihmiset edistämään kestävämpää elämäntapaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen toimilla edistetään osaltaan transformatiivista matkailua, jonka yhtenä päämääränä on kestävämpi elämäntapa ympäristön kannalta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen toimilla edistetään osaltaan transformatiivista matkailua, jonka yhtenä päämääränä on kestävämpi elämäntapa ympäristön kannalta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toiminta ei liity Natura 2000 –ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 3
Hankkeessa pyritään vähäiseen jätteiden määrään, materiaalien hyötykäyttöön, kierrätykseen sekä energia- ja materiaalitehokkuuteen. Hankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin ohjeistuksia materiaali- ja laitehankinnoissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen toiminnalla ei ole välittömiä tai välillisiä vaikutuksia uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeen avulla synnytetään paikallisten toimijoiden toimesta uudenlaista liiketoimintaa ja työpaikkoja kulttuurin, luontokohteiden ja matkailualan risteysalueelle vajaatyöllistetyille luovien ja kulttuurialojen tekijöille. Hankkeen toiminta-alueelle synnytetään transformatiivisen kulttuurimatkailun toimintamalli ja toimijaverkosto, joka auttaa matkailijoita löytämään uudenlaisia elämyksiä Pohjois-Pohjanmaalta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Kulttuurin avulla tuotetaan aineetonta arvonlisää olemassa oleviin, kehitettäviin ja uusiin transformatiivisen matkailun kohteisiin ja sisältöihin sekä kehitetään koulutusta kyseisen osaamisalueen kytkemiseksi osaksi kulttuuri- ja matkailualan kompetensseja. Hankkeen viestinnässä ja palveluissa pyritään suosimaan sähköisiä työkaluja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Matkustamiseen käytetään mahdollisimman suoria lentoyhteyksiä, yhteisiä kyytejä ja julkisia kulkuneuvoja.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Hankkeen tavoitteena on uusien työmahdollisuuksien lisääminen työttömille, työttömyysuhan alla oleville, vajaatyöllistetyille ja toistuvaistyöttömille luovien ja kulttuurialojen tekijöille. Hankkeessa myös parannetaan em. kohderyhmän osaamista monin keinoin järjestettävien valmennusjaksojen aikana. Työllistyminen ja osaamisen lisääntyminen luo yksilötasolla hyvinvointia ja parantaa hyvinvoinnin edellytyksiä.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat työttömille, työttömyysuhan alla oleville, vajaatyöllistetyille ja toistuvaistyöttömille luovien ja kulttuurialojen tekijöille sukupuoleen katsomatta. Hankkeessa huomioidaan myös erityisryhmät.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kaikille työttömille, työttömyysuhan alla oleville, vajaatyöllistetyille ja toistuvaistyöttömille luovien ja kulttuurialojen tekijöille yhteiskuntaryhmiin katsomatta. Hanke toteutetaan yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden periaatteiden mukaisesti. Hankkeessa huomioidaan myös erityisryhmät.
Kulttuuriympäristö 8 8
Hankkeen yksi keskeinen tavoite on tuoda alueen kulttuuriympäristöä ja sen moninaisuutta esille transformatiivisen matkailun kohteiksi ja sisällöiksi.
Ympäristöosaaminen 0 2
Hankkeen toimilla edistetään osaltaan transformatiivista matkailua, jonka yhtenä päämääränä on kestävämpi elämäntapa ympäristön kannalta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-