Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22489

Hankkeen nimi: Välistä väylälle

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2101432-1

Jakeluosoite: Pappilankatu 3

Puhelinnumero: 0500-691574

Postinumero: 57100

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.kolomonen.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kolistaja Sirpa Satu Elina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sirpa.kolistaja(at)kolomonen.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0500-691574

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Välistä väylälle -hankkeella haetaan kolmannen sektorin toiminnalla sekä yhteiskunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden verkostoyhteistyötä kehittämällä apua erityisesti koronaepidemian aiheuttamien syrjäytymisriskien minimointiin.

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ovat yksilötasolla pandemian vuoksi etäopiskelujaksoista kärsineisiin opiskelijoihin, poikkeuksellisiin työsuhdetilanteisiin sekä palvelu- ja tukiverkkojen heikennysten vuoksi erityiseen syrjäytymisuhkaan joutuneisiin henkilöihin ja heidän perheidensä tarvitsemiin tukitoimiin. Yhteisötasolla hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat myös sellaiset kolmannen sektorin toimijat, jotka jo perinteisesti toimivat hankkeen kohderyhmän parissa tai jotka ovat uusina toimijoina aktivoitavissa hankkeen kohdehenkilöjen auttamiseen ja tukemiseen.

Hankkeen keskeinen toimintamalli on tarjota kohderyhmille turvallinen matalan kynnyksen aikuis- ja vertaistukikontakti, joka tukee heitä ja kulkee heidän rinnallaan arkipäivän tilanteissa ja auttaa heitä löytämään opiskelujen jatkamiseen, työllistymiseen ja sosiaalis-taloudellisesti turvatumpaan tilanteeseen johtavan väylän alkupään tai auttaa kohdehenkilöitä palaamaan koronan vuoksi "kadonneelle väylälle".

Toimintamalli toteutetaan aktivoimalla ja valmentamalla kolmannen sektorin toimijoista ”toimintaluotsien”, vapaaehtoistyöntekijöiden joukko, jotka ottavat ohjattavakseen hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvia henkilöä, innostavat heitä kohdehenkilöjen "luontaisen kiinnostuksen" pohjalta vastaavanlaista/läheistä toimintaa järjestävien kolmannen sektorin toimintojen piiriin ja tarjoavat tätä kautta kohdehenkilölle yhteisöllisyyden ja onnistumisen kokemuksia.

Tässä toiminnassa vahvistetaan kohdehenkilöjen omaa osaamista sekä mahdollistetaan kehittyminen ja uudet onnistumiset etsien yhdessä kohdehenkilön kanssa olevasta palvelutuotannosta kohdehenkilölle tähän vahvuusalueeseen ja onnistumisen kokemuksiin liittyviä opiskelun, työskentelyn, elämänhallintaan ja sosiaalis-taloudellisen tilanteen myönteistä kehittymistä antavia palveluja. Yhdistyksistä valmennetut toimintaluotsit kulkevat tässä vaiheessa kohdehenkilön tukena näiden palvelujen hyödyntämisessä.

Hankkeen uutuusarvo on kolmannen sektorin toimijoiden rekrytoiminen ja valmentaminen toimijoiksi, jossa niiden toimintaan pystytään integroimaan syrjäytymisuhan alla olevia henkilöitä, tarjoamaan heille yhteisöllisiä onnistumisen kokemuksia, sekä ohjaamaan heitä vierellä kulkien toiminta-, opiskelu- ja työkykyä vahvistavalle jatkoreitille kevyestä harrastustoiminnasta vahvemman sitoutumisen ja itsensä kehittämisen poluille.

Hanketta on valmistelu Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n johdolla yhdessä alueen kuntien, Sosterin, alueen yhdistysten kanssa sekä Savonlinnan Seudun Hankepoolissa. Valmistelutyön pohjalta hankkeen toteutuspaikkakunniksi lähtivät Rantasalmi ja Savonlinna sekä toiminnalliseksi yhteistyökumppaniksi Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Välistä väylälle hankkeen varsinaiset yksilölliset kohderyhmät ovat koronapoikeusolosuhteiden vuoksi:

- rajoitustoimien (esimerkiksi lasten harrastusrajoitukset,etäkoulu/opiskelu, perheen karanteeni) kohteeksi joutuneiden perheiden työikäiset henkilöt
- peruskoulun jälkeen jatkokoulutuspaikkaa ja työtä vaille jääneet, toisen asteen pudokkaat tai putoamisuhassa olevat sekä toisen asteen koulutuksen jälkeen työllistymättömät työikäiset henkilöt ja heidän perheensä
- palvelu- ja tukiverkkojen rajoitusten vuoksi erityiseen syrjäytymisuhkaan joutuneet työikäiset henkilöt ja heidän perheensä
- lomautetuksi, työttömäksi tai epätyypilliseen työsuhteeseen joutuneet työikäiset henkilöt ja heidän perheensä
- muuten sosiaalis-taloudellisesti tai osallisuudeltaan erityisen haavoittuvaan joutuneet työikäiset henkilöt ja heidän perheensä


Välistä väylälle hankkeen varsinaiset yhteisölliset kohderyhmät ovat koronapoikeusolosuhteiden vuoksi:
- mielekästä toimintaa sekä uusia toimijoita etsivät yhdistykset, järjestöt ja muut yhteisöt
- heikkoon toimintakuntoon ajautuneet yhdistykset, järjestöt ja muut yhteisöt
- hankkeeseen määriteltyjä kohderyhmiä tavoittelevat, heille palveluja tarjoavat ja kohderyhmien osallisuutta, sosiaalista, terveydellistä ja taloudellista hyvinvointia tukevat yhteiskunnan toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välistä väylälle -hankkeen välillistä kohderyhmää ovat hankkeen varsinaisiin kohderyhmiin kuuluvien kansalaisten lähipiiri sekä näiden ihmisten auttamiseen jo keskittyneet kolmannen sektorin ja yhteiskunnan toimijat ja palvelutuottajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 298 401

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 121 378

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 363 788

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 147 970

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Rantasalmi, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 13

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 170

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmän määrittelyssä on kerätty tietoa sukupuolien välisistä eroista syrjäytymisen, opiskelujen keskeyttämisen, palvelujen käytön yms. tunnuslukujen osalta. Hankkeen kumppaneiden kohderyhmäkokemusten osalta on pyydetty näkemyksiä sukupuolierojen huomioimisesta hankkeen toteutuksessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimintaympäristön sukupuolianalyysiä sekä rinnallakulkijaksi tavoiteltavien yhdistysten vahvuuksia eri sukupuolten tavoittamisessa on hyödynnetty hankkeen suunnittelussa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Vaikka syrjäytymisriskin osalta naiset ovat hieman vahvemmin edustettuna, tavoitellaan hankkeessa tasapuolisesti sekä naisten että miesten auttamista hankkeen työskentelyn ja toiminnan kautta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hanketta toteutetaan lähihankkeena ja rinnallakulkijoiksi rekrytoitavat yhdistykset ja yhteisöt ovat lähitoimijoita, jolloin esimerkiksi matkoihin käytetään vähemmän energiaa. Hankkeen materiaalihankinnoissa huomioidaan luonnonvarojen mahdollisimman alhainen kulutus.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 5 5
Hanketta toteutetaan lähihankkeena ja rinnallakulkijoiksi rekrytoitavat yhdistykset ja yhteisöt ovat lähitoimijoita, jolloin esimerkiksi matkoihin käytetään vähemmän energiaa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei erityistä painotusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei erityistä painotusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei erityistä painotusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Hankkeen tuottamissa materiaaleissa suositaan kierrätystä, materiaaleista merkittävä osa toteutetaan digitaalisina, materiaaleja toteutetaan pääasiassa tulosteita kulloisenkin tarpeen mukaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeessa ei ole merkittävää energiakäyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 5
Hankkeen ostopalvelutoiminnoissa yhtenä valintakriteerinä on paikallisuus ja lähituotanto.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hankkeen kohdehenkilöille tuottamat palvelut ja tuotteet ovat pääasiassa aineettomia.
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hanke on lähialuehanke, jolloin palvelujen ja tuotteiden kuljettaminen kohdehenkilöjen käyttöön pyritään minimoimaan.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Hankkeen keskeinen tavoite on sosiaalis-taloudellisen hyvinvoinnin sekä osallisuuden lisääminen niin kohdehenkilöjen elämässä kuin toimialueella laajemminkin.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Hankkeen keskeinen tavoite on parantaa kohdehenkilöjen sosiaalis-taloudellisen asemaan ja osallisuuden tilaa tasa-arvoisemmaksi "keskiarvokansalaisiin" verraten.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen yksi tavoite on parantaa kohdehenkilöjen yhteiskunnallista ja kulttuurista asemaa sekä elämänhallintaa heidän elinympäristösään.
Kulttuuriympäristö 3 3
Hankkeen kohderyhmän yhtenä aktivointikeinona hyödynnetään kulttuuripanotteista toimintaa.
Ympäristöosaaminen 3 3
Hankkeen kohderyhmän yhtenä aktivointikeinona hyödynnetään luontolähtöisiä toimintamenetelmiä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-