Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22490

Hankkeen nimi: Vastuullisen muutoksenhallinnan osaamisen ja taitojen vahvistaminen

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 020 798 6000

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mirva Tapaninen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mirva.tapaninen(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 527 6270

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Matkailuala on ollut viime vuodet kovissa muutoksen kourissa: Vielä 2019 matkailu oli yksi voimakkaimmin kasvavista talouden sektoreista ja matkailualalla työskenteli 5,5 prosenttia kaikista Suomen työntekijöistä. Matkailualan nopea kasvu toi mukanaan haasteita osaavan työvoiman saamiseen alalle. Covid-19 pandemian myötä matkailualan kasvu- ja työllisyysnäkymät ja tulevaisuus ovat puolestaan muuttuneet epävarmoiksi. Johtajuus punnitaan epävakaina aikoina, muutostilanteen ja epävarmuuden pitkittyminen voi kuitenkin osaltaan heikentää työssäjaksamista ja hyvinvointia. Valmiutta johtaa ja toimia esimerkkinä epävarmuuden vallitessa, tietoa ja tulevaisuudenskenaarioita päätösten tekemiseen tarvitaan entistä enemmän käytännön johtamisen tueksi. Vielä on vaikea arvioida, milloin ja miten matkailuala lähtee elpymään sitä kohdanneesta kriisistä, mutta tuolloin on seuraava muutos jälleen edessä. Muutosjohtamisessa tarvitaan luovaa ongelmanratkaisukykyä, uudenlaisten vaihtoehtojen etsimistä ja rohkeita kokeiluja. Ketterä muutosjohtaminen vaatii myös vahvaa luottamusta itseensä ja tiimiinsä sekä avointa vuorovaikutusta työyhteisön jäsenten välillä.

Hankkeen kehittämistavoitteena on vahvistaa osallistujien valmiuksia ja osaamista muutos- ja kriisitilanteiden ennakointiin ja vastuulliseen johtamiseen. Tavoitteena on kehittää lappilaisten matkailu- ja palveluyritysten työntekijöiden työhyvinvointia ja edistää yritysten tuottavuutta haastavissa muutostilanteissa.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:
Työpaketti 1. Muutosjohtamisvalmennus
Työpaketti 2. Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi
Työpaketti 3. Viestintä
Työpaketti 4. Hallinto

Hankkeen tuloksena
- osallistujien valmiuksia tunnistetaan ja vahvistetaan omien ominaisuuksien tunnistamiseen muutostilanteiden ja epävarmuuden ennakoimiseksi, kohtaamiseksi ja johtamiseksi
- edistetään verkostoitumista, johtajuuden vahvistamista ja johtamiskäytänteiden kehittymistä tyypillisesti naisvaltaisilla matkailu- ja palvelualoilla.
- syntyy ketteriä malleja muotoilla työtä muutoksen kohtaamiseksi ja johtamiseksi.
- mallinnetaan toimivat keinot ja jaetaan ne tiedoksi ja hyödynnettäväksi suurelle yleisölle
- popularisoidaan tuloksia kirjoittamalla artikkeleita ja julkaisua eri kanavissa
- levitetään tietoa suurelle yleisölle avoimien aloitus- ja lopetusseminaarien (lyhytkoulutukset) kautta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka toimivat operatiivisissa, vastuullisissa esihenkilötehtävissä tai yrittäjinä naisvaltaisilla matkailu- ja palvelualoilla Lapissa. Osallistujia pyritään saamaan hankkeeseen mukaan koko Lapin alueelta, mikä mahdollistaa monimuotoisen toiminnan ja laajan aluevaikuttavuuden.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat matkailu- ja palvelualojen yritysten henkilöstö, sidosryhmä- ja yhteistyökumppanit sekä asiakkaat. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös korkeakoulujen henkilöstö ja opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 19 529

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 637

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 267 303

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 10 796

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Tunturi-Lapin, Rovaniemen

Kunnat: Keminmaa, Ranua, Tornio, Salla, Simo, Pello, Savukoski, Posio, Ylitornio, Inari, Pelkosenniemi, Rovaniemi, Muonio, Enontekiö, Kolari, Sodankylä, Kittilä, Tervola, Utsjoki, Kemijärvi, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Lapin letka -hankkeen suvauskoneen mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Alan sukupuolijakauma on tiedostettu hanketta valmistellessa ja tullaan tiedostamaan myös hanketta toteuttaessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Lapin letka -hankkeen suvauskoneen mukaan hanke edistää miesten ja naisten asioita
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei kuulu hankkeen tavoitteisiin, hankkeen toteuttamisessa huomioidaan tasa-arvon periaatteet. Kaikilla kohderyhmään kuuluvilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua hankkeen toimintaan.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hanke perustuu Tarkastelussa matkailualan työntekijäkokemus -esiselvityshankkeen aikana yrittäjien ja työnjohtotehtävissä toimivien kanssa käytyihin keskusteluihin sekä hankkeessa toteutettujen haastattelujen, kyselyjen ja työpajojen aineistoon. Lisäksi tarve alan (muutos-)johtamisosaamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen on noussut esiin Lapin AMKin käymissä kumppanuusneuvotteluissa merkittävien matkailualan toimijoiden kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän
Liikkuminen ja logistiikka 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen kehittämistavoitteena on vahvistaa kohderyhmän valmiuksia ja osaamista muutos- ja kriisitilanteiden ennakointiin ja vastuulliseen johtamiseen sekä sitä kautta kehittää työhyvinvointia. Ketterä muutosjohtaminen vaatii vahvaa luottamusta itseensä ja tiimiinsä sekä avointa vuorovaikutusta. Nämä puolestaan luovat vahvan pohjan tulevaisuuden rakentumiselle.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeessa kehitetään matkailu- ja palveluelinkeinoa ja sitä kautta edistetään tasa-arvoisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 6
Selvityksen avulla tehdään näkyväksi matkailu- ja palvelualojen merkitystä Lapissa.
Kulttuuriympäristö 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän
Ympäristöosaaminen 0 1
Hankkeen keskeisellä toiminnalla ei ole vaikutusta tähän

9 Loppuraportin tiivistelmä

-