Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22492

Hankkeen nimi: HOPEDI - Hybridimallin opetuksen ja digitaalisen osaamisen kehittäminen korkeakouluopetuksessa

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Yliopistokatu 9

Puhelinnumero: 020 611 0200

Postinumero: 90570

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haukkamaa Jussi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jussi.haukkamaa(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 1955446

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kulunut vuosi koronapandemiassa on osoittanut maailmanlaajuisesti, miten yhteiskunnan rakenteet voivat horjua monin tavoin. Myös Pohjois-Pohjanmaalla työpaikat ja kokonaiset toimialat ovat ajautuneet toiminnassaan epävakaaseen tilaan, jossa niiden toimintaa tai tulevaa kehitystä on mahdoton ennustaa. Uusiutumisesta, kyvystä oppia, palautumisesta alueellisista ja globaaleista työelämän sekä talouden murroksista näyttää tulevan merkittäviä taitoja tulevaisuudessa erityisesti aluevaikuttavuuden näkökulmasta. Epävakaa tilanne ja tarvittavat uudet taidot haastavat korkeakouluyhteisöjen opetushenkilöstön ja opiskelijat uudistamaan asennettaan, toimintamallejaan ja osaamistaan.

Pohjois-Pohjoismaan korona-toimenpidesuunnitelmassa tuotiin esille tarpeet nostaa alueen työntekijöiden osaamista sekä parantaa opintokokonaisuuksien saatavuutta. Opettaja- ja opiskelijajärjestöt ovat nostaneet esiin lisääntyneen etätyön sekä etäopiskelun aiheuttamat ongelmat mm. oppimistuloksiin ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Näihin tarpeisiin HOPEDI-hanke kehittää koko Oamkin opetushenkilöstön digipedagogista osaamista hybridimallia hyödyntävässä opetustyössä sekä jakaa opetushenkilöstölle aktiivisesti tietoa uusista tarkoituksenmukaisista pedagogisista malleista, alakohtaisista digioppimisympäristöistä ja hyviksi koetuista käytänteistä. Hanke kehittää työelämälähtöisiä ja tutkimusperustaisia ratkaisuja hybridiopetukseen ja –oppimiseen yhdessä Oamkin sidosryhmien kanssa, sekä kehittää perehdytysmallin uusien opiskelijoiden digiopiskeluun.

HOPEDI-hankkeen pääasialliset tulokset ovat Oamkin opetushenkilöstön digipedagogisen osaamisen varmistaminen, Oamkin hybridimallisen opetuksen määrittely ja soveltaminen, toimialalähtöisten ja digipedagogisesti innovatiivisten oppimisratkaisujen osaamisen levittäminen sekä Oamkissa aloittavien opiskelijoiden digiperehdyttämisen mallin kehittäminen ja vienti käytäntöön. Pidemmällä aikavälillä hankkeen toimenpiteiden myötä alueen yrityksien osaaminen kasvaa työntekijöiden osaamistason, sekä korkeakoulutuksen laadukkaampien digitaalisten opintokokonaisuuksien ja saavutettavuuden lisääntymisen kautta. Hankkeen toimenpiteissä korostuvat nopea reagointi ja vaikuttavuus kehittämällä alueellista muutoskyvykkyyttä uusiin orastaviin ja myös nopeasti realisoituviin yhteiskunnan muutostarvetilanteisiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen toiminnan kohteena on ensisijaisesti Oulun ammattikorkeakoulun opetushenkilöstö. Tällä tarkoitamme vakinaisen opetus- ja ohjaushenkilöstön lisäksi esimerkiksi laboratorio- ja opetuksen suunnitteluhenkilöstöä. Henkilöstölle varataan vuosittain tehtäviin työaikasuunnitelmiin tarvittava resurssi hankkeen järjestämiin toimenpiteisiin.
Lisäksi kohderyhmään kuuluvat opiskelijoiden perehdyttämisestä vastaavat opiskelijapalvelutoimihenkilöt ja opiskelijakunta OSAKOn opiskelijatuutoroinnista vastaavat henkilöt sekä Oamkin opetustoimintaan liittyvät muut sidosryhmät. Myös opiskelijoiden digiperehdyttämismallin pilotointiin osallistuvat opiskelunsa aloittavat perustutkinto-opiskelijat ja muut vapaaehtoiset opiskelijat ovat hankeen varsinaisia kohderyhmiä. Opiskelijoiden osalta hankkeen toimet eivät kuulu perustutkintoihin tai oppilaitoksen perustoimintaan.
Hankkeen varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat myös toimialakohtaisten koulutusten kehittämisessä mukana olevat yritysten ja organisaatioiden edustajat.
Hankkeen toiminnan ja organisaation osaamisen lisääntymisen myötä osaaminen siirtyy erilaisten koulutus- ja TKI-hankkeiden kautta myös yritysten ja Pohjois-Pohjanmaan alueen toimijoiden hyväksi.
Hankehenkilöstö ei ole hankkeessa koulutettavana kohderyhmänä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeella ei ole erityisiä välillisiä kohderyhmiä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 319 977

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 317 468

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 399 971

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 396 834

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun, Ylivieskan

Kunnat: Oulu, Oulainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 68

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 20

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 377

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Oamkin koko henkilöstöstä on 56 % naisia sekä miehiä 44 %. Vastaavasti Oamkin läsnäolevista opiskelijoista naisia on 54 % sekä miehiä on 46 %. Molemmissa ryhmissä naiset ovat enemmistönä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa оп huomioitu sukupuolinäkökulma ja molemmat sukupuolet pyritään ottamaan mukaan hankkeen toimintaan tasavertaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeeseen ja sen toimenpiteisiin osallistuvia henkilöitä kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Hanke edistää kestävää kehitystä muun muassa tarjoamalla aineettomia palveluita sekä tukemalla aineettomiin palveluihin tähtäävää työllisyyttä ja taloutta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 2
Hanke edistää kestävää kehitystä muun muassa tarjoamalla aineettomia palveluita sekä tukemalla aineettomiin palveluihin tähtäävää työllisyyttä ja taloutta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Hanke edistää kestävää kehitystä muun muassa tarjoamalla aineettomia palveluita sekä tukemalla aineettomiin palveluihin tähtäävää työllisyyttä ja taloutta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Hanke edistää kestävää kehitystä muun muassa tarjoamalla aineettomia palveluita sekä tukemalla aineettomiin palveluihin tähtäävää työllisyyttä ja taloutta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen toimenpiteillä ei ole vaikutusta Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 3
Hanke edistää digitalisaatiota ja siten vähentää materiaalien kulutusta sekä jätteiden syntymistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 4
Digitalisaation vahvistaminen edistää paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 4
Digitalisaation edistäminen sekä osaamisen kasvu vahvistavat aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Hankkeen tuotoksena syntyy aineettomia julkisia oppimateriaaleja ja koulutuspalveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 5 3
Etä- ja hybridimallin mukainen opiskelu vähentää merkittävästi pendelöintiä sekä liikkumista kodin ja kampuksen välillä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 4
Hanke lieventää etätyöskentelyn sekä etäopiskelun aiheuttamia hyvinvoinnin ongelmia digiosaamisen kasvun myötä.
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Hanke edistää opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden tasa-arvoa digitaalisten oppimisratkaisujen mahdollistaman paremman saavutettavuuden kautta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeeseen kuuluu keskeisesti ajatus yhtäläisistä mahdollisuuksista oppimisen edistämiseen sekä syrjinnän torjumiseen esimerkiksi mentoroinnin sekä digituutoroinnin vahvistamisella.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen tavoitteena ei ole vaikuttaa kulttuuriympäristön muutoksiin.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen tavoitteena ei ole kehittää ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koronapandemian jatkuessa opettaja- ja opiskelijajärjestöt olivat huolissaan etätyön ja etäopiskelun vaikutuksista oppimistuloksiin ja hyvinvointiin. Pohjois-Pohjoismaan korona-toimenpidesuunnitelmassa 2020-2021 nostettiin esiin kehittämiskohteina muun muassa opintokokonaisuuksien saatavuuden parantaminen oppilaitoksissa. HOPEDI-hanke vastasi näihin tarpeisiin kehittämällä Oamkin opetushenkilöstön digipedagogista osaamista lähi- ja etäopetusta hyödyntävässä hybridimallissa sekä jakamalla tietoa uusista pedagogisista malleista, digipeda-työkaluista ja oppimisen ja ohjauksen hyvistä käytänteistä.

HOPEDI-hankkeen tuloksia olivat Oamkin opetushenkilöstön digipedagogisen osaamisen kehittäminen ohjaus- ja koulutustilaisuuksien sekä osaamismerkkien avulla, hybridimallisen opetus- ja ohjaustyön menetelmien aiempaa monipuolisempi soveltaminen, digipedagogisten oppimisratkaisujen ja käytäntöjen levittäminen sekä Oamkissa aloittavien opiskelijoiden digiperehdyttämisen keinojen kehittäminen ja käyttöönotto.