Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22493

Hankkeen nimi: Jatkoon! – Jaksamisen tukea, ohjausta ja työhyvinvoinnin polkuja Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0243004-7

Jakeluosoite: PL 365

Puhelinnumero: 0503125705

Postinumero: 90100

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.odl.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riitta Engman

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riitta.engman(at)odl.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503125705

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Jatkoon! –hanke edistää yksin- ja mikroyrittäjien työhyvinvointia ja sitä kautta yritysten tuottavuutta erityisesti henkisen jaksamisen tuen keinoin. Jaksamisen haasteet ovat monen pienyrittäjän arkea ja koronaepidemia on vaikeuttanut tilannetta entisestään. Yrittäjän työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat kriittisiä tekijöitä yrityksen tuottavuutta, toimivuutta ja jatkuvuutta ajatellen erityisesti yksin- ja mikroyrittäjien osalta.

Hankkeessa selvitetään yrittäjän hyvinvoinnin nykytilaa ja tuetaan jaksamista voimavaralähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti. Henkisen hyvinvoinnin tuen lisäksi hankkeessa huomioidaan hyvinvoinnin kokonaisuus tarjoamalla palveluita sekä ohjaamalla yhteistyökumppaneiden palveluiden pariin elintapaohjauksen ja yrittäjyyden tuen tarpeen osalta. Hankkeen aikana mallinnetaan yksin- ja mikroyrittäjän työhyvinvoinnin ja jaksamisen tuen polku. Hanke tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuden vahvistaa verkostoaan ja saada siitä tukea hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Hanke tarjoaa yrittäjälle kuuden kuukauden valmennusjakson, jonka aikana yrittäjä osallistuu webinaareihin, työnohjauksellisiin valmennusryhmiin, yksilötyönohjaukseen sekä saa halutessaan ravitsemuksen ja liikunnan elintapaohjauksen tukea. Valmennusjaksoja toteutetaan hankeaikana kolme. Tuotoksina hankkeesta syntyy loppuraportti, mahdollisesti koostevideo, sekä Yrittäjän hyvinvoinnin tuen polku –malli.

Hankkeen toteuttaa Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ajalla 1.8.2021 – 31.8.2023. Toiminta-alueena on Pohjois-Pohjanmaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Pohjanmaan yksin- ja mikroyrittäjät

4.2 Välilliset kohderyhmät

Pohjois-Pohjanmaan mikroyritysten työntekijät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 145 942

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 94 100

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 213 649

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 94 100

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Haapavesi-Siikalatvan, Koillismaan, Ylivieskan, Oulun, Nivala-Haapajärven

Kunnat: Tyrnävä, Kalajoki, Hailuoto, Reisjärvi, Sievi, Alavieska, Pyhäjärvi, Oulu, Merijärvi, Siikalatva, Muhos, Kempele, Ylivieska, Kärsämäki, Siikajoki, Oulainen, Utajärvi, Lumijoki, Raahe, Ii, Taivalkoski, Liminka, Pyhäntä, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Haapajärvi, Vaala, Nivala, Kuusamo, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 60

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 20

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pohjois-Pohjanmaalla on noin 26 000 PK-yritystä. Yrityksistä noin 93% on alle 10 hengen yrityksiä ja 71% yksinyrittäjiä. Kaikista yrittäjistä noin 35% on naisia. Laskennallisesti alueella on noin 9000 naisyrittäjää, joista noin 8400 on yksinyrittäjä tai mikroyrittäjä. Naiset ovat tutkimus- sekä hanketoiminnan aiempien kokemusten perusteella aktiivisempia osallistumaan hyvinvointia edistävään toimintaan. Tässä hankkeessa pyritään tavoittamaan sekä miehiä että naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Naiset osallistuvat yleensä aktiivisemmin hyvinvointia edistävään toimintaan. On oletettavaa, että näin on myös tässä hankkeessa. Hankkeen viestinnällä pyritään huolehtimaan siitä, että miesyrittäjät saavat tietoa hankkeesta ja sen toiminnasta. Hankkeen suunnittelussa huomioidaan miesnäkökulma ja hyödynnetään osallistujilta tulevaa palautetta. Hankkeen palveluita kehitetään sekä miesten että naisten näkökulmasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Hanke on alueellinen ja sen toteuttaminen edellyttää jonkin verran liikkumista. Hankkeessa pyritään huomioimaan ympäristöystävälliset tavat liikkua. Lisäksi tullaan hyödyntämään digitaalisia vaihtoehtoja toiminnassa. Toiminnassa korostetaan luonnonvaroja säästäviä malleja. Kestävän kehityksen teemat eivät ole hankkeen keskiössä, mutta tarvittaessa niitä nostetaan esiin myös kohderyhmille hyvän elämän eväinä. Kestävä kehitys nähdään hankkeessa niin ekologisena, taloudellisena, inhimillisenä kuin sosiaalisenakin ulottuvuutena, jolloin kestävä kehitys voidaan nähdä myös kohderyhmän ja hankkeen tavoitteiden kannalta merkittävänä. Hankkeen toteuttajan ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO14001:2015 standardin vaatimusten mukaisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Hanke on alueellinen ja sen toteuttaminen edellyttää jonkin verran liikkumista. Hankkeessa pyritään huomioimaan ympäristöystävälliset tavat liikkua. Lisäksi tullaan hyödyntämään digitaalisia vaihtoehtoja toiminnassa. Kestävän kehityksen teemat eivät ole hankkeen keskiössä, mutta tarvittaessa niitä nostetaan esiin myös kohderyhmille hyvän elämän eväinä. Kestävä kehitys nähdään hankkeessa niin ekologisena, taloudellisena, inhimillisenä kuin sosiaalisenakin ulottuvuutena, jolloin kestävä kehitys voidaan nähdä myös kohderyhmän ja hankkeen tavoitteiden kannalta merkittävänä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Toimintojen järjestämisessä huomioidaan ympäristö, sen kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Toiminnassa huomioidaan myös vesiin, maaperään ja ilmaan liittyvät asiat toimintoja organisoitaessa. Nämä eivät ole kuitenkaan hankkeen päätavoitteena.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Toimintoja organisoitaessa huomioidaan tarvittaessa Natura-kohteet, mutta nämä eivät ole hankkeen päätavoite.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeen toiminnassa otetaan huomioon materiaalien kestävä käyttö. Tiedottamisessa ja viestinnässä käytetään pääasiassa sähköisiä materiaaleja. Hankkeen toteuttajaorganisaatio toimii kestävän kehityksen mukaisesti ja kierrättää jätteensä. Tämä ei ole hankkeen päätavoite, mutta toiminnassa pyritään ohjaamaan hankkeen kohderyhmään kuuluvia huolehtimaan omista sekä ympäristön asioista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö ei ole vahvasti läsnä hankkeen toimenpiteissä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 7
Hankkeen päämääränä on tukea yrittäjien hyvinvointia ja tuottavuutta pitkittyneen koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Hankkeen toiminta vaikuttaa pidemmällä aikavälillä myös paikallisen elinkeinorakenteen vahvistumiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Hanke kehittää yksin- ja mikroyrittäjien hyvinvointipääomaa, joka edistää tuottavuutta. Hanke tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka yritysten tuottavuutta voidaan parantaa kohderyhmän hyvinvointia edistämällä.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hanke on alueellinen ja sen toteuttaminen edellyttää jonkin verran liikkumista. Hankkeessa pyritään huomioimaan ympäristöystävälliset tavat liikkua. Lisäksi tullaan hyödyntämään digitaalisia vaihtoehtoja toiminnassa, esim. ohjaustapaamisten ja koulutusten yhteydessä. Kuitenkaan hankkeen tuloksissa liikkumisen ja logistiikan ratkaisut eivät ole keskiössä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu hankkeen päätavoitteisiin.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta toiminnassa pyritään siihen, että sekä naisilla että miehillä olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Naiset osallistuvat tyypillisesti miehiä aktiivisemmin hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävään toimintaan. Hankkeen toimenpiteistä pyydetään palautetta molempien sukupuolten edustajilta ja sisältöä kehitetään niiden pohjalta myös miehiä kiinnostavaksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Hankkeen toimintaan voivat osallistua kohderyhmään kuuluvat eri kulttuuriryhmien edustajat.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 1 1
Hanke ei suoraan edistä ympäristöosaamisen lisäämistä, mutta ko. näkökulma huomioidaan hankkeen toteutuksessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-