Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22495

Hankkeen nimi: Muokattu todellisuus myyntiprosessissa

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2021 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6

Puhelinnumero: (017) 2556000

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kuuspalo Kari

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: kari.kuuspalo(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358447855513

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Muokattu todellisuus myyntiprosessissa-hanke (MuoToMyy) ohjaa mikro- ja pienyrityksiä parantamaan muutoskyvykkyyttään tarjoamalla niiden henkilöstölle koulutusta ja tukea myynnin digitaalisen tukimateriaalin käyttöönottoon.

Pienten ja jopa keskisuurten yritysten mahdollisuudet hyödyntää digitaalisuutta törmäävät resurssipulaan; aika, osaaminen ja käytettävissä oleva raha ovat rajallisia. Laitteistot ja ohjelmistot koetaan kalliiksi hankkia vain kokeilua varten ja osaaminen puuttuu. Kynnys aloittaa muokatun todellisuuden tekniikoiden käyttö jää siten ilman ulkopuolista apua liian korkeaksi.

MuoToMyy-hanke ohjaa yrityksiä tuottamaan laadukasta digitaalista materiaalia itsenäisesti, sekä auttaa löytämään hyödyntämättömiä yhteistyön ja välillisen markkinoinnin mahdollisuuksia muiden yritysten kanssa. Hanke kehittää yhdessä yritysten kanssa uusien muokatun todellisuuden teknologioiden mahdollistamia myyntiprosesseja tukevia markkinointi- ja palveluratkaisuja. Niiden avulla osallistuvat yritykset voivat aktivoida ja ohjata kuluttajien ostokäyttäytymistä kilpailijoitaan tehokkaammin.

Hankkeessa syntyy aitoihin käyttötarkoituksiin sovellettuja demototeutuksia, jotka antavat uudistumishakuisille mikro- ja pienyrityksille osaamista ja pohjaa uuden todellisuuden muokkaamista hyödyntävän liiketoiminnan luomiseen digitaalisuuden keinoin. Hankkeessa toteutetun koulutuksen kautta yritykset ja niiden henkilöstö saavat edellytykset valita itselleen parhaat menetelmät kulkeakseen muokatun todellisuuden ja digitaalisten menetelmien muutoksen kärjessä.

Hankkeen tulokset tuovat alueen elinkeinoelämään uusien tekniikoiden oppimisen ja käyttöönoton kautta piristysruiskeen lisäten henkilöstön ja etenkin yritysten muutoskyvykkyyttä mm. koronatyyppisistä odottamattomista kriiseistä selviytymisessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat olemassa olevat mikro- ja pienyritykset, joiden myyntiprosesseissa muokatun todellisuuden teknologioille on löydettävissä uusia sovelluskohteita ja liiketoimintamahdollisuuksia, mutta joissa yrityksen resurssi- ja osaamispula on estänyt toistaiseksi muokatun todellisuuden sovellusten toteuttamisen, esimerkiksi:
-antiikkiliikkeet
-yksityiset pienet vaate- ja asustemyymälät
-kauppahallin erikoisliikkeet
-pienet yksityiset urheilutarvikemyymälät
-pienet rakennusliikkeet ja pienurakoitsijat
-kalustevalmistajat
-rakennustarvike- ja sisustuskauppa
-puuta jalostavat sekä rakentamisen ja asumisen puutuotteita valmistavat yritykset
-kiinteistövälitysyritykset
-Yleisellä tasolla soveltuvat taajamien kuihtuvat kivijalkaliikkeet.

Seuraavat yritykset ja yhteisöt ovat jo kirjallisesti aiesopimuksella ilmoittaneet kiinnostuksestaan osallistua hankkeeseen.
-Led Future Oy
-Opilion Oy
-PP Glulam Oy
-Lunawood Oy
-Suunnittelutoimisto Hiili & Timantti Oy
-Grand Partner Oy
-Puusepänliike Muotola Oy
-Tehomaattori Oy
-Puuseppämestari Altti Lindgren
-Liivi Rusini Oy
-Zazabella Oy
-Järvi-Kuopion seurakunta
-Suonenjoen kaupunki, Onnelan kaava-alue
-Timbernet Oy
-Carelle Oy

Lisäksi kohderyhmään kuuluvat myös muokattua todellisuutta käyttävät yritykset, jotka toimivat markkinoinnin ja mainonnan B2B -palveluntuottajana ja jotka haluavat kehittää osaamistaan digitaalisten työkalujen erityisosaajana.

-rakennusarkkitehti- ja suunnittelutoimistot
-sisustussuunnittelutoimistot
-mainos- ja markkinointitoimistot

Neuvotteluja on lisäksi käynnissä useiden osallistujaehdokkaiden kanssa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yritykset jotka pystyvät hyödyntämään muokatun todellisuuden osaamista omassa toiminnassaan tai tarjoavat kyseisiä palveluita. Kuten:
-digitaalisia VR/AR-palveluja tarjoavat yritykset
-ohjelmistojen kehittäjät

Hakijalla on Puu paremmaksi-hankkeessa saavutettu tietämystä ja verkosto alueellisten em. palveluja tarjoavien yritysten kanssa. Yhteistyötä on tehty ja jatketaan edelleen nyt haettavassa hankkeessa seuraavien paikallisten yritysten kanssa:
-TreeDee Oy
-Salmi Platform Oy
-Hurja Solutions Oy
-Vireum Oy
-3D talo Oy
-Taustamarkkinat BGMT Oy
-Aare Visuals Oy

Tämän kaltainen verkostoituminen tehostaa yritysten toimintaa ja kasvattaa osaamista sekä liikevaihtoa.

Välillisen kohderyhmän muodostavat myös kuluttajat, joiden kynnys palveluiden käyttöön alenee heidän saatuaan tietoa ja ymmärrystä muokatun todellisuuden teknologian soveltamisesta esimerkiksi asunnon ostamisessa.
-kiinteistön ostajat/vuokraajat
-remontoijat
-sisustajat

Edellä mainituille toimialoille työllistymään tähtäävät opiskelijat saavat jo opiskeluaikanaan työkokemusta ja referenssejä valmistumisen jälkeistä työelämää varten kappaleessa 6.1 kuvatuilla tavoilla. Opiskelijat osallistuvat hankkeen toimintoihin jo olemassa olevien opintojaksojen kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 308 537

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 300 540

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 385 672

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 375 675

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Koillis-Savon, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon, Pieksämäen

Kunnat: Suonenjoki, Sonkajärvi, Lapinlahti, Rautalampi, Kiuruvesi, Keitele, Kaavi, Pieksämäki, Tervo, Tuusniemi, Siilinjärvi, Vesanto, Kuopio, Rautavaara, Joroinen, Varkaus, Leppävirta, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL 6

Postinumero: 70201

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 29

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen hyödynsaajiksi luettavien ryhmien palveluksessa olevien työntekijöiden sukupuolijakauma voidaan olettaa tasaiseksi, sillä palveluiden potentiaalisia hyödyntäjätahoja löytyy niin mies- kuin naisvaltaisilta aloilta (rakentaminen, rakennustarvikeala, sisustuspalveluala, kiinteistönvälitys jne)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Tasa-arvon edistäminen on jokaisen projektissa toimivan vastuulla. Sukupuolinäkökulma on ollut yhtenä tarkastelunäkökulmana kaikessa valmistelutyössä
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen huomioidaan hankkeen päätöksenteossa ja toiminnassa. Suositaan toteuttamiskelpoisista ratkaisuista sellaisia, jotka edistävät sukupuolten tasa-arvoa

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 8
Virtuaalisten markkinointimenetelmien käyttö pienentää hiilijalanjälkeä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 8
Virtuaalisuus vähentää matkustamista kaikissa muodoissa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 5 5
Hankkeessa syntyvät uudet tuotteet ovat virtuaalisia ja siten eliöille turvallisia. Virtuaaliset metodit markkinoinnissa säästävät luontoa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 6 6
Syntyvät uudet virtuaaliset tuotteet vähentävät uusiutumattomien luonnonvarojen käytön tarvetta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei käytännössä ole välittömiä tai välillisiä vaikutuksia tämän kohdan tekijöihin, tai tämän kohdan tekijällä ei välittömiä tai välillisiä vaikutuksia hankkeen toimintaan ja tuloksiin
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 2
Virtuaalisuus vähentää materiaalien käyttöä. Tietokoneiden laajamittainen käyttö saattaa kuormittaa luontoa SER jätteellä mikäli kierrätyksestä ei huolehdita.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeessa ei keskitytä energiantuotantoon
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Hanke edistää paikallisten pien- ja mikroyritysten verkostoitumista ja kehittää yritysten välistä yhteistyötä. Digitaalinen markkinointi mahdollistaa laajemman markkinoinnin ilman matkojen aiheuttamaa kuormitusta
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Patentoitavien/suojattavien tuotteiden syntyminen todennäköistä. Hanke edistää paikallisten pien- ja mikroyritysten verkostoitumista ja kehittää yritysten välistä yhteistyötä luoden parempaa palvelua.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Hanke vähentää turhaa liikkumista ja materiaalien siirtelyä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Kaikki maakuntaan jäävä uusi jalostusarvo edistää alueellista hyvinvointia ja lisää välittömästi ja välillisesti toimeliaisuutta
Tasa-arvon edistäminen 4 4
Syntyvät uudet työpaikat ovat tasavertaisesti kaikkien saatavilla. Virtuaalisuus on sukupuoletonta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 4 4
Virtuaalinen kohtaaminen asettaa henkilöt tasaveroiseen asemaan. Kun ostotapahtuma voidaan toteuttaa omassa kodissa asiakkaan taustan visuaalinen eriarvoistamisen mahdollisuus poistuu.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 5 5
Hankkeessa syntyy kestävää myynnin ja markkinoinnin osaamista maakuntaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Muokattu todellisuus myyntiprosessissa-hanke (MuoToMyy) ohjasi mikro- ja pienyrityksiä parantamaan muutoskyvykkyyttään tarjoamalla niiden henkilöstölle koulutusta ja tukea myynnin digitaalisen tukimateriaalin käyttöönottoon.

Alkuvaiheessa hanke keskittyi erityisesti etsimään yrityksille parhaiten soveltuvia laitteistoja ja ohjelmistoja. Näin pystyttiin ylittämään pienten ja jopa keskisuurten yritysten suurin ongelma hyödyntää digitaalisuutta: resurssipula; aika, osaaminen ja käytettävissä oleva raha ovat rajallisia. Laitteistot ja ohjelmistot koetaan kalliiksi tai vieraiksi hankkia vain kokeilua varten, osaaminen puuttuu. Kynnys aloittaa muokatun todellisuuden tekniikoiden käyttö jää siten ilman ulkopuolista apua liian korkeaksi, ja toteutumatta. Tähän ongelmaan hanke tarjosi ratkaisun esittelemällä yrityksille ratkaisuja valmiiksi testattuna. Kynnys siirtyä käyttämään uusia menetelmiä madaltui.

Uusilla laitteilla ja ohjelmistoilla MuoToMyy-hanke ohjasi yrityksiä tuottamaan laadukasta digitaalista materiaalia itsenäisesti, sekä auttoi löytämään hyödyntämättömiä yhteistyön ja välillisen markkinoinnin mahdollisuuksia muiden yritysten kanssa. Hanke kehitti yhdessä yritysten kanssa uusien muokatun todellisuuden teknologioiden mahdollistamia myyntiprosesseja tukevia markkinointi- ja palveluratkaisuja. Annetun opastuksen ja koulutuksen avulla osallistuvat yritykset voivat aktivoida ja ohjata kuluttajien ostokäyttäytymistä kilpailijoitaan tehokkaammin.

Hankkeessa myös syntyi aitoihin käyttötarkoituksiin sovellettuja demototeutuksia, jotka antoivat uudistumishakuisille mikro- ja pienyrityksille osaamista ja pohjaa uuden todellisuuden muokkaamista hyödyntävän liiketoiminnan luomiseen digitaalisuuden keinoin. Hankkeessa toteutetun koulutuksen kautta yritykset ja niiden henkilöstö saivat edellytykset valita itselleen parhaat menetelmät kulkeakseen muokatun todellisuuden ja digitaalisten menetelmien muutoksen kärjessä.

Yrityksissä paikan päällä tapahtuvan neuvonnan lisäksi hanke toteutti kurssimuotoisesti laajan tekoäly-koulutuksen. Koulutuksessa alan ehdottomaan kärkeen kuuluva yritys ohjasi osallistujia käyttämään tekoälyä tekstin tuottamiseen, kuvamateriaalin luomiseen sekä monipuolisen markkinointimateriaalin toteuttamiseen.

Hankkeen tulokset toivat alueen elinkeinoelämään uusien tekniikoiden oppimisen ja käyttöönoton kautta piristysruiskeen lisäten henkilöstön ja etenkin yritysten muutoskyvykkyyttä mm. koronatyyppisistä odottamattomista kriiseistä selviytymisessä.