Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22496

Hankkeen nimi: Digitaidot asiakastyössä

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kainuun hyvinvointialue

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 3221331-8

Jakeluosoite: PL 400

Puhelinnumero: 08 61561

Postinumero: 87070

Postitoimipaikka: Kainuu

WWW-osoite: http://www.sote.kainuu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Marita Pikkarainen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämisjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marita.pikkarainen(at)kainuu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 7100862

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronapandemian aikana on suositeltu välttämään sosiaalisia kontakteja, mikä vaikuttaa siihen, että asiakkaat eivät halua asioida palveluissa paikan päällä, ellei se ole aivan välttämätöntä. Hankkeella haetaan ratkaisuja siihen, että työntekijöillä on hyvät valmiudet tuottaa palveluja digitaalisesti, mikä mahdollistaa asiakkaiden palvelujen käytön koronapandemiasta huolimatta. Hankkeella tuetaan ja osaltaan mahdollistetaan asiakkaiden digitaalista asiointia Kainuun soten palveluissa ja sitä kautta lisätään osallisuutta ja vähennetään eriarvoisuutta digitaalisten palvelujen käytössä. Digitaalisia palveluita hyödyntämällä asiakkaat ja työntekijät voivat vähentää matkustamiseen käytettyä aikaa, jolloin säästyy rahaa ja ympäristöä.

Hankkeen tavoitteina on vahvistaa Kainuun soten asiakastyötä tekevien työntekijöiden osaamista ja rohkeutta tuottaa palveluja digitaalisesti ja mahdollistaa matalan kynnyksen tuki työntekijöille palvelujen tuottamiseen digitaalisesti koronapandemian (tai vastaavien) aikana ja sen jälkeen. Lisäksi tavoitteina on lisätä asiakkaiden mahdollisuuksia saada palveluja digitaalisesti, erityisesti koronapandemian aikana sekä parantaa tiedonkulkua digitaalisista palveluista asiantuntijoiden ja työntekijöiden välillä.

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä on Kainuun Digituki –hankkeessa kehitetyn henkilöstön digituen mallin käyttöönotto, joka edellyttää mm. digitsemppareiden rekrytoimisen Kainuun soten henkilöstön keskuudesta, virtuaalisen ja verkostomaisen digitukikeskuksen käytännön toiminnan organisoimisen ja digituen mallin toimijoiden koulutukset. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan verkkokoulutus, jonka suorittamisesta asiakastyössä oleva työntekijä saa digitaitokortin varmistamaan hänen digitaalisten taitojen vähimmäisosaamisvaatimusten täyttymisen. Digitaitokortin suorittaminen kytketään osaksi työntekijän osaamisprofiilia ja organisaation osaamispääomaa.

Hankkeen tuloksena asiakasrajapinnassa työskentelevillä työntekijöillä on paremmat valmiudet ja rohkeutta hyödyntää asiakastyössä digitaalisia palveluja ja tarjota niitä asiakkaille. Näin ollen asiakkaat voivat käyttää palveluja digitaalisesti ja terveys- ja tietoturvallisesti koronapandemian aikana, mutta myös sen jälkeen. Samalla palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja kustannustehokkuus paranevat.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kainuun soten sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakastyötä tekevät työntekijät (yhteensä n. 960 henkilöä, pl. ympärivuorokautiseen hoitoon ja hoivaan, asumiseen sekä hallintoon liittyvät palvelut) ja digitukimallin toimijat (esim. digitsempparit, heidän esimiehet ja digitukikeskuksen toimijat)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kainuun soten palveluja käyttävät asiakkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 174 129

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 156 472

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 217 660

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 195 589

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Suomussalmi, Ristijärvi, Sotkamo, Kajaani, Puolanka, Kuhmo, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 510

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Osallistuva organisaatio on pääsääntöisesti naisvaltainen; Kainuun sotella naisten osuus henkilöstöstä on noin 87%. Hanke kohdistuu kuitenkin koko henkilöstöön. Organisaatiossa on laadittu henkilöstöraportit vuosittain sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Tässä hankkeessa huomoidaan yksilöllisyys muutoksessa ja uuden oppimisessa
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tullaan kiinnittämään huomiota miesten osallisuuteen hankkeessa, koska organisaatio on naisvaltainen. Toisaalta eri ihmisten oppiminen vaihtelee eri oppimistyylien mukaisesti yksilöllisesti. Taustalla huomioidaan tehdyt tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Sukupuolisensitiivinen orientaatio on mukana kehittämisessä ja kaikessa toiminnassa huomioidaan sukupuolten näkökulmat.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke palvelee kaikkia sukupuolia tasapuolisesti ja hankkeen luonteesta johtuen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 0
Digitaalisten palvelujen avulla vähennetään liikkumista
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 7
Digitaalisten palvelujen avulla vähennetään ilmastoriskejä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Ks. edellä
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 3
Ks. edellä
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 0
Digipalveluista ei synny jätteitä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 0
Voi luoda uudenlaista yrittäjyyttä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 0
Kyse on juurikin aineettomien palvelujen kehittämisestä ja käyttöönotosta
Liikkuminen ja logistiikka 7 0
Vähentää liikkumista
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 0
Uusi toimintamalli edistää asiakkaiden hyvinvointia paremmin saatavien ja saavutettavien palvelujen myötä. Työntekijöiden työhyvinvointi paranee. Turvaa palvelun kriisiaikoina. Ennaltaehkäisee palvelutarpeiden kriisiytymistä.
Tasa-arvon edistäminen 8 0
Palvelujen saavutettavuus paranee. Edellyttää kuitenkin, että huomioidaan ne asiakkaat, joilla ei ole resursseja ja edellytyksiä digipalveluihin.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 0
Asiakkaiden yhdenvertaisuus lisääntyy palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden myötä, edellyttäen, että huomioidaan ne asiakkaat, joilla ei ole resursseja ja edellytyksiä digipalveluihin.
Kulttuuriympäristö 0 3
Uudenlaisilla työtavoilla voi olla vaikutusta työntekijöiden yksityiselämän uudenlaisiin toimintamalleihin.
Ympäristöosaaminen 0 3
Työntekijät voivat tulla tietoisemmiksi digipalvelujen hyvistä puolista ympäristön näkökulmalta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Koronapandemian aikana suositeltiin välttämään sosiaalisia kontakteja, mikä on vaikuttanut siihen, että asiakkaat eivät ole halunneet asioida palveluissa paikan päällä ellei se ole ollut aivan välttämätöntä. Digitaidot asiakastyössä hankkeella haettiin ratkaisuja siihen, että työntekijöillä on hyvät valmiudet tuottaa palveluja digitaalisesti ja siten mahdollistaa asiakkaiden palvelujen käyttö koronapandemiasta huolimatta. Hankkeella tuettiin ja osaltaan siis mahdollistettiin asiakkaiden digitaalista asiointia Kainuun soten (myöhemmin Kainuun hyvinvointialueen) palveluissa ja sen myötä lisättiin osallisuutta ja vähennettiin eriarvoisuutta digitaalisten palvelujen käytössä.

Digitaidot asiakastyössä hanke oli ESR -rahoitteinen hanke, jonka tavoitteina oli vahvistaa Kainuun hyvinvointialueen asiakastyötä tekevien työntekijöiden osaamista ja rohkeutta tuottaa palveluja digitaalisesti ja mahdollistaa matalan kynnyksen tuki työntekijöille palvelujen tuottamiseen digitaalisesti koronapandemian (tai vastaavien) aikana ja sen jälkeen. Lisäksi tavoitteina oli lisätä asiakkaiden mahdollisuuksia saada palveluja sähköisesti sekä parantaa tiedonkulkua digitaalisista palveluista asiantuntijoiden ja työntekijöiden välillä. Hankkeessa painopiste oli henkilöstön digiosaamisen vahvistamisessa ja kehittämisessä – saada työntekijät kokeilemaan rohkeasti uusia toimintatapoja ja teknologiaa sähköisten palveluiden tuottamisessa ja siten ymmärtämään sähköisten palveluiden tarjoamisen olevan luonnollinen osa heidän työtään.

Digitaidot asiakastyössä -hankkeen toimenpiteet jakautuivat kahteen työpakettiin: henkilöstön digituen mallin käyttöönottoon ja digitaitokortin verkkokoulutuksen toteutukseen. Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä olivat Kainuun Digituki –hankkeessa (2021) aiemmin kehitetyn henkilöstön digituen mallin päivittäminen ja käyttöönotto, jotka edellyttivät muun muassa digitsemppareiden rekrytoimisen Kainuun hyvinvointialueen henkilöstön keskuudesta, virtuaalisen ja verkostomaisen digitukikeskuksen käytännön toiminnan organisoimisen ja digituen mallin toimijoiden koulutukset. Työntekijöiden digitaalisten taitojen ja osaamisen vahvistamiseksi suunniteltiin ja toteutettiin kolme (3) erillistä verkkokoulutusta: etätapaaminen Omasotessa verkkokurssi, Digitaitokortti -verkkokurssi sekä EDI-esihenkilöiden verkkovalmennus. Asiakasohjausosaamisen vahvistamiseksi toteutettiin lisäksi Omasoten käyttöliittymän harjoitteluympäristö – Omasote Oppi, jolloin ammattilaisilla on käytössä soveltuva työkalu asiakkaiden ohjaamiseen.

Sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöönotto edellyttää ammattilaisilta uutta osaamista, motivaatiota ja sitoutumista. Sähköisten palvelujen käyttöönotto ja käyttö oman hyvinvoinnin edistämisessä sekä omahoidon ja arjessa selviytymisen tukena vaatii myös asiakkaiden perehdytystä ja ohjausta niiden käyttöön. Hankkeen tuloksena asiakasrajapinnassa työskentelevillä työntekijöillä on paremmat valmiudet ja rohkeutta hyödyntää asiakastyössä digitaalisia palveluja ja tarjota niitä asiakkaille. Näin ollen asiakkaat voivat käyttää palveluja digitaalisesti ja terveys- ja tietoturvallisesti. Samalla palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja kustannustehokkuus paranevat.