Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22500

Hankkeen nimi: Digitaitoja hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseksi

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Rautavaaran kunta

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0172646-0

Jakeluosoite: Koulutie 1

Puhelinnumero: 0408608000

Postinumero: 73900

Postitoimipaikka: Rautavaara

WWW-osoite: http://www.rautavaara.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Markus Rönkkö

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palvelusihteeri

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: markus.ronkko(at)rautavaara.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0444525773

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitaitoja hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseksi -hanke on Rautavaaran kunnan kehityshanke, jossa lisätään työikäisten kuntalaisten digiosaamista, parannetaan heidän käyttämien palveluiden saavutettavuutta muotoilemalla palvelut digitaalisiksi sekä vahvistetaan palveluntuottajien digiosaamista.

Rautavaaran työikäisten kuntalaisten osallistumismahdollisuudet ja hyvinvoinnin kokeminen ovat vähentyneet viimeisen vuoden aikana erityisesti koronasta johtuen. Iso osa valtakunnallisista palveluista on siirtynyt verkossa käytettäviksi ja niiden hyödyntämiseen tarvitaan digitaalisia taitoja. Toisistaan eroava tekninen osaaminen kuntalaisten välillä muodostaa digikuilun, joka osaltaan aiheuttaa epätasa-arvoisia rakenteita, aiheuttaa syrjäytymistä ja pahoinvointia. Ennen digiaikaa työelämässä vaaditut taidot eivät enää olekaan relevantteja ja työllistyminen voi toisinaan jäädä kiinni pelkästään nykyaikaisten laitteiden käytön osaamisen puutteesta. Syrjäytymistä ja osallisuuden puuttumista ei aiheuta pelkästään kuntalaisten vajavaiset digitaidot, vaan myös Rautavaaran kunnan palveluntuottajien heikot digitaidot. Perusasiat voivat hoitua, mutta asiakassuhteessa tai ryhmätoiminnassa ei hyödynnetä digiajan luomia mahdollisuuksia riittävästi.

Hankkeen kohderyhmälle, työikäisille rautavaaralaisille on syytä järjestää koulutusta ja ohjausta, jotta heidän työmarkkina-asemansa, osaamisensa, yhteiskunnan osallistumismahdollisuudet ja hyvinvointinsa parantuisivat vahvempien digitaitojen myötä. Vaikka kuntien palvelut ovatkin jo olemassa, niiden digitaaliseen muotoon vienti vaatii palvelujen kehittämistä ja muotoilua. Myös palveluita tuottavien henkilöiden etäpalveluosaamista on tarpeen vahvistaa, niin palveluiden tuottamisen, asiakaslähtöisyyden kuin teknologiaosaamisenkin näkökulmasta.

Hankkeen tuloksena sekä työikäisten rautavaaralaisten sekä Rautavaaran kunnan henkilöstön digiosaaminen on parantunut ja kunnan palveluita on saatavilla etäteknologiaa hyödyntämällä. Rautavaaran työikäisten kuntalaisten parantuneet digitaidot parantavat heidän mahdollisuuksiaan päästä työmarkkinoille, pärjätä työssään ja opinnoissaan sekä ehkäisevät heidän syrjäytymistään ja vahvistavat osallisuutta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Rautavaaran kunnan työikäiset kuntalaiset, jotka hankkeen onnistuneen toteutuksen jälkeen pystyvät käyttämään kunnan palveluja etäteknologiaa hyödyntäen. Kohderyhmään kuuluvat erityisesti sosiaaliseen osallisuuteen tukea tarvitsevat työikäiset, nuoret ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä heikoimmassa työmarkkina-asemassa ovat pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset, joiden työmarkkina-asema on hankkeessa parantunut.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat myös alueella toimivat yrittäjät, koska hankkeen päättyessä työikäisten kuntalaisten digitaidot ovat parantuneet työelämän vaatimalle tasolle. Näin yritysten työntekijäpooli laajenee niihinkin, joiden palkkaaminen on ollut digitaitojen puuttuessa mahdotonta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 80 785

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 80 785

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 981

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 100 981

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon

Kunnat: Rautavaara

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 63

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali ja se on todettu keskustelussa sidosryhmien kanssa. Kohderyhmään kuuluu kaikkia sukupuolia. Hankkeen toiminta ja tulokset hyödyttävät kaikkia kohderyhmään kuuluvia riippumatta sukupuolesta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke on sukupuolineutraali.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 7
Digitaitojensa ja hyvinvointinsa parantuessa henkilöllä on myös mahdollisuus tehdä kestäviä valintoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 5
Digitaitojen karttuessa kohderyhmäläiset voivat hoitaa merkittävän osan päivittäisistä asioistaan verkon kautta, jolloin turha yksityisautoilu minimoidaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Hyvinvointinsa parantuessa henkilöllä on myös mahdollisuus tehdä ympäristönsä kannalta parempia päätöksiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 2
Hyvinvointinsa parantuessa henkilöllä on myös mahdollisuus tehdä ympäristönsä kannalta parempia päätöksiä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 4
Hyvinvointinsa parantuessa henkilöllä on myös mahdollisuus tehdä ympäristönsä kannalta parempia päätöksiä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 3
Hyvinvointinsa parantuessa henkilöllä on myös mahdollisuus tehdä ympäristönsä kannalta parempia päätöksiä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 5
Hankkeen avulla tuetaan digitaitoisen paikallisen työvoiman saatavuutta, jolloin rekrytoinnit ovat elinvoiman kannalta kestäviä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 6
Hankkeessa edistetään kohderyhmän sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia turvaamalla osallisuuden mahdollisuus digitaitojen karttumisen myötä. Hankkeessa parannetaan myös kunnan tarjoamia aineettomia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 4 4
Hankkeen jälkeen kohderyhmän käytössä on enemmän hyvinvointia ja osallisuutta lisääviä etäpalveluita, joiden hyödyntäminen ei vaadi fyysistä liikkumista tai logistiikkaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa edistetään kohderyhmän sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia turvaamalla osallisuuden mahdollisuus ja parempi työmarkkina-asema digitaitojen karttumisen myötä.
Tasa-arvon edistäminen 10 9
Hankkeen myötä yhä useammalla kuntalaisella on tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua kunnan ja muiden toimijoiden palveluihin digiosaamisen kartuttua.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeessa kehitetään kuntalaisten yhdenvertaisuutta antamalla tukea digiosaamisen vahvistamiseen ja näin tuetaan kohderyhmäläisten yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumista.
Kulttuuriympäristö 2 6
Kohderyhmän kokema perinteinen kulttuuriympäristö laajenee hankkeen myötä ulottumaan myös erilaisiin digiympäristöihin.
Ympäristöosaaminen 1 3
Hyvinvointinsa parantuessa henkilöllä on myös mahdollisuus tehdä ympäristönsä kannalta parempia päätöksiä.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digitaitoja hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseksi -hanke on Rautavaaran kunnan kehityshanke, jossa lisättiin työikäisten kuntalaisten digiosaamista, parannettiin heidän käyttämien palveluiden saavutettavuutta muotoilemalla palvelut digitaalisiksi sekä vahvistettiin palveluntuottajien digiosaamista.

Hankkeen kohderyhmälle, työikäisille rautavaaralaisille on järjestetty koulutuksia ja ohjausta, jotta heidän työmarkkina-asemansa, osaamisensa, yhteiskunnan osallistumismahdollisuudet ja hyvinvointinsa parantuisivat vahvempien digitaitojen myötä. Henkilöstön etäpalveluosaamista sekä viestintätaitoja on vahvistettu niin palveluiden tuottamisen, asiakaslähtöisyyden kuin teknologiaosaamisenkin näkökulmasta. Hankkeessa on edistetty etäyhteyksien käyttöä sekä muotoiltu olemassa olevia palveluita digitaalisiksi sekä paremmin saavutettaviksi.

Hankkeen tuloksena työikäisten rautavaaralaisten sekä Rautavaaran kunnan henkilöstön digiosaaminen on parantunut ja kunnan palveluita on enemmän saatavilla digitaalisessa muodossa sekä etäteknologiaa hyödyntämällä. Rautavaaran työikäisten kuntalaisten parantuneet digitaidot parantavat heidän mahdollisuuksiaan päästä työmarkkinoille, pärjätä työssään ja opinnoissaan sekä ehkäisivät heidän syrjäytymistään ja vahvistavat osallisuutta.