Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22506

Hankkeen nimi: Kohota

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pudasjärven kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0188962-2

Jakeluosoite: Varsitie 7

Puhelinnumero: 0408266417

Postinumero: 93100

Postitoimipaikka: Pudasjärvi

WWW-osoite: http://www.pudasjarvi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hallikainen Irina Anisia Virinea

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: työllisyyspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: irina.hallikainen(at)pudasjarvi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504058409

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KOHOTA –hankkeessa haetaan ratkaisuja mm. yritysten mahdollisuuksiin elpyä pitkittyneen korona-pandemian haasteista muuttuneissa digitaalisten liiketoimintojen sekä markkinoiden murroksessa. Digitaalisen markkinointiosaamisen parantamisella haetaan yrityksille mahdollisuuksia uudistaa ja kehittää liiketoimintoja sähköisissä kanavissa. Hankkeen avulla lisätään myös työnhakijoiden, heikossa työmarkkinatilanteessa olevien, maahanmuuttajien, opiskelijoiden sekä yritysten ja organisaatioiden henkilöstön digiosaamisen vahvistamista.

Pitkittynyt poikkeustilanne on muokannut myös työelämäkulttuuria uudentyyppiseen vaiheeseen, jossa digitaalinen työelämäosaaminen tulee jatkossa olemaan keskeinen osa ammattitaitoa. Työntekijän tulee hallita työelämän digitaaliset perustaidot nykyisissä ja tulevissa työtehtävissä. Näitä valmiuksia vahvistetaan digikoulutusten avulla.

Jatkuvan oppimisen tarpeet sekä ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelutavat, kuten myös uudet digitaaliset ohjelmistot haastavat opiskelijoita ja opetushenkilöstöä suoriutumaan uusien opetusmenetelmien murroksesta. Sähköistä osaamista vaativiin menetelmiin tarvitaan lisää digitaalista osaamista, jossa erilaiset yhdistetyt lähi-, hybridi-, etäopiskelutavat sekä niihin kytkeytyvät alustat muuttavat jatkuvasti opetusmuotoja digitaaliseen suuntaan. Hankkeessa lisätään digivalmiuksia sähköisen etäopiskelun parantamiseen niin opiskelijoiden kuin eri toimijoiden ja yritysten henkilöstön näkökulmasta.

Hankkeella vastataan myös yhdenvertaisuuden turvaamiseen digitaalisessa saavutettavuudessa. Yhteiskunnassa eri viranomaisten palveluntarjonta on pandemian myötä kiihdyttänyt sähköisten palvelujen käyttöönottoa. Palveluista suoriutuminen vaatii digitaalinen perusosaamisen hallintaa, jotta kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus selvitä henkilökohtaisesti sähköisistä palveluista. Tässä hankkeessa digitaalisia perustaitoja kohdennetaan laajalle kohderyhmälle, kuten esimerkiksi maahanmuuttajat, vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevat, työssä olevat ja opiskelijat. Pudasjärvellä korostuu myös pitkät välimatkat ja sen vuoksi digiosaamisen ja etäpalvelujen merkitys korostuu.

Hankkeella on kolme päätavoitetta:
1. Yrittäjien ja yritysten henkilöstön digitaalisen osaamisen parantaminen yritystoiminnan kehittämisessä (Pudasjärven Kehitys Oy)
2. Digitaalisen työelämäosaamisen vahvistaminen, opetustapojen uudistaminen sekä yhdenvertaisuuden edistäminen (Pudasjärven kaupunki ja OSAO)
3. Digivalmiuksia kehittämällä tiivistetään paikallista yhteistyömallia tuleviin digitarpeisiin (Pudasjärven Kehitys Oy, Pudasjärven kaupunki ja OSAO)

Päätavoitteisiin on kytketty kohderyhmäkohtaisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen avulla alueelle saadaan vahvistettua digitaalista osaamista laajasti eri kohderyhmille. Digitaalisia valmiuksia kehitetään monipuolisesti sekä monitasoisesti hallitsemalla digitaalisia perustaitoja, mutta myös vaativia digikokonaisuuksia yritysten ja organisaatioiden tarpeista lähtien.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat yrittäjät, yritysten henkilöstö, koulutuspalvelujen tarjoajat, työssä olevat, työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, osa-työkykyiset, maahanmuuttajat ja muut vaikeassa työmarkkina- asemassa olevat, nuoret, opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen toimintaan kytkeytyvät välillisesti myös yritykset, kunnat, kylät, julkisen sektorin toimijat, viranomaiset sekä koulutusta tarjoavat oppilaitokset ja eri toimialojen asiantuntijat. Kohderyhmäksi arvioidaan myös erilaiset yhdistykset ja järjestöt sekä muut kolmannen sektorin toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 258 565

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 228 504

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 323 206

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 285 630

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren

Kunnat: Pudasjärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 35

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 33

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 157

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Pudasjärvellä oli työttömiä työnhakijoita 2/2021 444 henkilöä, joista miehiä 300 henkeä (67%) ja naisia 144 henkeä (32%).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistämisen tavoite sisällytetään kaikkeen hankkeen toimintaan. Se, miten hankkeen tavoitteet ja suunnitellut toimenpiteet koskevat naisia ja miehiä (sukupuolinäkökulma), otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on mm. opiskelijoiden, yrittäjien ja heikossa työmarkkina asemassa olevien tasa-arvon edistäminen suhteessa muihin väestöryhmiin. Sukupuolten tasa-arvo toteutuu hankkeessa niin, että digiosaamisen kehittämistä suunniteltaessa pyritään tarjoamaan sekä miehille että naisille heidän itsensä kanssa suunniteltuja, räätälöityjä ja tarkoituksenmukaisia vaihtoehtoja toimenpiteiksi.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti kehittynyt digiosaaminen vähentää palveluihin kulkemisen tarvetta. Pudasjärvellä, pitkien välimatkojen kunnassa, tämä vähentää esim. polttoaineiden kulutusta.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Digiosaamisen kehittymisen myötä palveluja tuodaan asiakkaan ympäristöön, joten kulkemisesta ei synny hiilidioksidipäästöjä. Ihmisen voivat olla aktiivisia lähellä kotiansa ja vaikuttaa suotuisasti ja kestävän kehityksen mukaisesti lähiympäristöönsä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Kestävän kehityksen ajattelun mukaan ottaminen suunnitelluissa ja toimenpiteissä lisää tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Etä- ja digiosaamisen kehityksellä vähennetään ympäristön saastumista ja kasvihuonekaasujen lisääntymistä. Pudasjärvi pyrkii olemaan uuden kuntastrategian mukaisesti v. 2027 Suomen luonnonmukaisin kasvukaupunki.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta Natura 2000 –ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Digiosaamisen kehittäminen ja sen hyödyntäminen vähentää fyysisen materiaalin käyttöä. Hankkeen materiaalihankinnoissa suositaan paikallisia hankintoja ja ne tehdään tarpeen mukaisesti ja niin, että hankitut materiaalit jäävät käyttöön myös hankkeen jälkeen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 2 2
Sähköenergia on suuressa roolissa digitoiminnoissa. Uusiutuvia (tuuli-, aurinko - sähkö) energialähteitä käytetään mahdollisuuksien mukaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Hankkeessa kehitetään paikallisten yrittäjien digiosaamista ja sitä kautta pyritään tarjoamaan hankkeen asiakkaille yhä monipuolisempia etä- ja digipalveluita. Yrittäjät saavat mahdollisuuden kehittää toimintaansa uudella tavalla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hakkeessa kehitetään etä- ja digiosaamista kohderyhmille. Kehittäminen jatkuu hankkeen jälkeenkin hankkeessa luodun toimintamallin avulla.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Poikkeustila estää fyysisen liikkumisen ja kokoontumisen yhteen, hankkeessa hyödynnetään digitaalisia toimintoja ja koulutetaan toteuttajien henkilökuntaa ja kohderyhmää käyttämään niitä. Nämä toiminnot vähentävät fyysistä liikkumista, mutta edistävät tiedon liikkumista digitaalisesti.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Digiosaamisen kehittäminen edistää niin etä -ja digipalvelujen tuottajien kuin palvelujen kohderyhmän hyvinvointia. Digiosaamisen kehittäminen turvaa kohderyhmälle mahdollisten palveluiden saamisen. Kaikki hankkeen toimenpiteet tähtäävät asiakkaiden hyvinvoinnin turvaamiseen ja osallisuuden mahdollistamiseen myös poikkeustilan aikana.
Tasa-arvon edistäminen 6 5
Hankkeen kohderyhmä ja henkilöstö ovat heterogeeninen ryhmä. Ryhmän sisällä voi olla useita henkilöitä, jotka asuvat kaukana kuntakeskuksen palveluista. Hankkeen toteuttajien ja kohderyhmän digiosaamisen myötä kehittämisen myötä voidaan löytää uusia palvelumuotoja myös hankkeen päättymisen jälkeen. Kaikki hankkeen toimenpiteet tähtäävät tasa-arvon edistymiseen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 5
Koronapandemia vaikuttaa yhteiskunnallisesti etätyön ja etäkoulutuksen muutokseen. Yhä enenevissä määrin etätoimintojen osuus korostuu. Hankkeen kautta digiosaamisen kehittämistä voidaan edistää yhdenvertaisemmin.
Kulttuuriympäristö 7 7
Koronapandemia nopeuttaa entisestään työkulttuurin muutosta. Asiantuntijoiden mukaan työkulttuuri tulee muuttumaan ja kehittymään pysyvästi erilaiseksi tämän erityistilanteen jälkeenkin. On tärkeä löytää yhteisiä tapoja soveltaa ja hyödyntää erilaisia käytäntöjä ja menetelmiä etätyössä ja -koulutuksessa. Hanke kehittää kohderyhmälle digitaalisesti tarjottavien palveluiden saatavuutta pitkäistä etäisyyksistä huolimatta.
Ympäristöosaaminen 3 3
Kestävän kehityksen ajattelun mukainen suunnittelu tehtävissä toimenpiteissä lisää ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

KOHOTA –hankkeessa haettiin ratkaisuja yritysten liiketoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen meneillään olevassa digitaalisuuden murroksessa. Hankkeen avulla lisättiin myös työnhakijoiden, heikossa työmarkkinatilanteessa olevien, maahanmuuttajien, opiskelijoiden, yhdistysten sekä paikallisen oppilaitoksen henkilökunnan osaamista. Hankkeessa kehitettiin ”Pudasjärven elinkeinoelämän vahvistamisen digitaalisuuden avulla” verkosto ja toimintamalli, joka jatkaa työtä hankkeen päätyttyä.

Hanke käynnistyi digin käyttöön innostamisella sekä livenä, että Teams:llä toteutetuilla tapahtumilla. Yritysten osalta osaamisen kehittäminen toteutettiin koulutuksittain, johon lähtötilanteessa laadittiin koulutuspolku hankevalmistelussa yrityksiltä saatujen toiveiden pohjalta. Suunnitelman pohjalta kilpailutettiin Kouluttajat ja motivaattorit, ja toteuttajiksi valittiin parhaat pisteet saaneet toimijat. Koulutuksen haastoi voimakkaasti yritysten digiosaamisen vaihteleva osaamisen taso, ymmärrys ja motivaatio. Tämä vaikutti kovasti osallistumismotivaatioon ja koulutukseen käytetyn ajankäytön arvottamiseen. Yrittäjät osallistuivatkin hyvin aihekohtaisiin koulutukseen, mutta koko koulutussarjaan osallistuminen vaihteli.

Hankkeeseen onnistuttiin saamaan osaavat kouluttajat, jotka pystyivät huomioimaan laajan osaamis- ja ymmärrys tason käytännön koulutustilaisuuksissa. Koulutusten toimintamallia muutettiin palvelemaan paremmin aihekohtaisina koulutuksina, joissa pystyttiin huomioimaan myös yrittäjien osaamistason paremmin. Yritysten ajankäytön haasteeseen vastattiin tarjoamalla koulutuksia monipuolisesti yrittäjien toivomina ajankohtina.

Hankkeen opit tulevat olemaan yrittäjien käytössä, sillä koulutuksien materiaali ja luentojen videot ovat jatkossakin yrityksien käytettävissä kirjautumalla verkkosivuille: www.liiketoiminta.info/kohota. Lisäksi yrityksille laadittiin kirjallinen ja sähköinen digiopas, jonka avulla yritykset voivat rakentaa / toteuttaa omat kotisivut ja sosiaalisen median kanavat, ja selvittää oman digitaalisen näkyvyyden tilanteen ja toimivuuden.

Ryhmäkoulutukset koettiin vertaistuellisesti tärkeiksi, mutta yrittäjät toivoisivat yrityskohtaista sparraus / asiantuntija-apua. Hankkeen toimintaan osallistuneet yrittäjät ovat palautteen perusteella pystyneet koulutuksien saadun osaamisen kautta kehittämään omaa liiketoimintaa, ja nostamaan yrityksiensä digitalisaation käyttöastetta. Ymmärrys digitalisaation mahdollisuuksista on kasvanut hyvin selkeiden koulutusosioiden ja ammattitaitoisten kouluttajien kautta.

Yhdistysten, työttömien ja maahanmuuttaja taustaisille laadittiin myös koulutussuunnitelmat ja hankittiin osaavat kouluttajat. Haastavimmaksi osoittautui työttömien saaminen koulutukseen koska yhteistyö TE-keskuksen kanssa oli vaikeaa lähinnä lainsäädännöstä johtuen. Parhaiten onnistuttiin maahanmuuttajien kanssa, koulutukset olivat suosittuja ja saimme niistä hyvää palautetta.

Paikallisen oppilaitoksen henkilökunnanalle rakennettiin koulutuskokonaisuus jossa parhaiten onnistuttiin niissä koulutuksissa, jotka suoraan tukivat kyseisen opettajan työtehtäviä.

Hankkeen aikana rakennettiin paikallista yhteistyötä elinkeino- aluekehitys-, koulutustoimijoiden kanssa vastaamaan digiosaamisen tarpeita tiivistettiin mallintamalla yhteistyömallia fasilitaattorin toteuttamana kahdessa työpajassa. Työpajoihin osallistui toimijoita: Pudasjärven kaupungilta, OSAO, Pudasjärven kansalaisopisto, Pudasjärven Kehitys Oy. Lopputulemana sovittiin Kaupungin tehdessä strategisen päätöksen yhteistyöfoorumin perustamisesta, ottaa Pudasjärven Kehitys Oy hallinnollisen ja operatiivisen vetovastuun toimeenpanosta. Tätä kautta tiivistetään eri sektoritoimijoiden kanssa, jotta voidaan paremmin vastata kohderyhmien tarpeisiin digitaalisten taitojen parantamisessa.

Hankkeen määrälliset tavoitteet saavutettiin kohtalaisen hyvin. Lähinnä työttömien työhakijoiden osallistuminen jäi vaatimattomaksi ja selvästi alle tavoitteiden.