Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22509

Hankkeen nimi: PODI - Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528160-3

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3

Puhelinnumero: 02-2635 50

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.turkuamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vuorio Elina Maria

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankeasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: elina.vuorio(at)turkuamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 3550 526

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen -hankkeessa (1.9.2021–30.11.2023) keskitytään ohjausprosessin  ja -menetelmien digitalisointiin, digiosaamisen kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen edistämiseen varsinaissuomalaisissa koulutusorganisaatioissa. Päätavoite on kehittää digitaalisesti saavutettavaa ohjausta sekä oppijoiden/opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden digiosaamista/-taitoja. Osatavoitteena on kehittää:
1) opiskelijoiden/oppijoiden sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamista
2) ura- ja opinto-ohjauksen sisältöjä, prosesseja ja palveluja sekä
3) alueellisten ohjaustoimijoiden yhteistyötä Varsinais-Suomessa.

Osatavoitteiden kautta on johdettu kehittämisen työpaketit:
TP 1: Digitaalisen oppimisen ja ohjauksen kehittäminen (kohderyhmänä opiskelijat/oppijat)
TP 2: Opetus- ja ohjaushenkilöstön digiohjaustaitojen kehittäminen (kohderyhmänä henkilöstö)
TP 3: Ohjausprosessien ja -palvelujen kehittäminen
TP 4: Ohjausverkoston yhteistyön ja juurruttamisen kehittäminen
TP 5: Monikulttuurinen työpaikkaohjaus
TP 6: Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistäminen digitaalisessa oppimisessa

Kehittämistyön tuloksena:
- Opiskelijoiden/oppijoiden ja koulutusorganisaatioiden opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaaliset taidot ja valmiudet hyödyntää niitä sekä koulutuksessa (oppimisessa, opetuksessa ja ohjauksessa) että työelämässä ovat parantuneet.
- On kehitetty ja digitalisoitu koulutusorganisaatioiden ohjauspolkuja ja -prosesseja. Digitalisoidut ohjauspalvelut ja -prosessit mahdollistavat palvelujen entistä paremman saavutettavuuden ja digitaaliset ohjauksen välineet on otettu monipuolisemmin ja tehokkaammin osaksi oppijalähtöistä ohjausprosessia.
- Toimiviksi koetut ja arvioidut digitaaliset ohjauskokeilut jatkuvat ja ne otetaan laajempaan käyttöön hankkeen osatoteuttajaorganisaatioissa.
- Tietoa ja kokemuksia hyvistä käytännöistä jaetaan muiden organisaatioiden hyödynnettäväksi.

Kehittämistyön pitkän aikavälin vaikutukset:
- Opiskelijoiden/oppijoiden kehittyneiden digitaitojen myötä heidän työmarkkina-asemansa on parantunut ja nämä taidot edistävät edelleen jatkuvan oppimisen ja urasuunnittelun valmiuksia.
- Opetus- ja ohjaushenkilöstön verkkopedagogiset valmiudet ja digiohjaustaidot ovat siirtyneet osaksi ko. henkilöiden perustyötä ja kartutettua osaamista on jaettu työyhteisöissä.
- Hankeaikana kehitetyt ja digitalisoidut ohjauspalvelut ja -prosessit ovat aikaan saaneet pysyviä, uudenlaisia ja lisäarvoa tuottavia ratkaisuja olemassa oleviin alueen koulutusorganisaatioiden ohjauspalveluihin. Olemassa oleviin oppimis- ja ohjausympäristöjen digitalisaatiokehityksen mukana tuomat uudenlaiset toimintatavat on otettu aktiivisesti hyötykäyttöön koulutusorganisaatioissa.
- Alueen ohjaustoimijoiden yhteistyö on tiivistynyt Varsinais-Suomessa.

Hankkeen koordinaattorina toimii Turun AMK, osatoteuttajina ovat Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun kaupunki (Turun ammatti-instituutti), Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat hankekonsortiossa mukana olevien koulutusorganisaatioiden opiskelijat, hakeutujat ja oppijat sekä opetus- ja ohjausalan henkilöstö (mukaan lukien työpaikkaohjaajat).

LISÄRAHOITUSHAKEMUS 12/2022 (kaksi seuraavaa kappaletta)

Lisärahoitushakemuksen TP5 on TP2:sen laajennus, jonka kohderyhminä ovat: 1) työpaikkaohjaajat, jotka ohjaavat monikulttuurisia (erityisesti maahanmuuttajataustaisia) opiskelijoita sekä 2) monikulttuurisen taustan omaavat työpaikkaohjaajat.

Lisärahoitushakemuksen TP6 kokonaisuuden kohderyhminä ovat: opiskelijat, jatkuvan oppimisen hakeutujat ja osallistujat (oppijat).


Hakeutujilla ja oppijoilla viitataan muihin (jatkuvan oppimisen) kohderyhmiin kuin niihin, jotka ovat koulutusorganisaatioiden opiskelijoita. Yksilöön, joka tarvitsee osaamisen täydennystä tai uutta osaamista sekä siihen liittyen ohjausta, ja joka ei ole opiskelijan statuksella. Hakeutuja termi viittaa potentiaalisiin koulutukseen hakijoihin ja oppija termi niihin lisäosaamista hankkiviin, joita ei luokitella opiskelijoiksi.

Osatoteuttajien taustalomakkeilla on määritelty yksityiskohtaisemmin ko. organisaation varsinaiset kohderyhmät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisen kohderyhmän muodostavat Varsinais-Suomen työelämä (tässä erityisesti ne yritykset, joiden henkilöstöön kuuluvat työpaikkaohjaajat osallistuvat hankkeen kehittämistyöhön), alueelliset ja valtakunnalliset ohjausalan kehittämisverkostot (esim. Varsinais-Suomessa Opin ovi -verkosto, opinto-ohjaajien verkosto, ELO-ryhmä ja siihen liittyen Aluehallintoviraston koordinoima LIV-ryhmä), TE-hallinnon ohjaustyön asiantuntijat sekä koulutus- ja osaamistarve-ennakointityötä tekevät aluehallinnon viranomaiset (Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Varsinais-Suomen liitto).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 756 994

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 741 115

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 946 241

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 926 392

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Loimaan, Åboland-Turunmaan, Vakka-Suomen, Turun, Salon

Kunnat: Turku, Koski Tl, Pyhäranta, Lieto, Nousiainen, Sauvo, Salo, Vehmaa, Kustavi, Masku, Oripää, Mynämäki, Taivassalo, Paimio, Naantali, Somero, Pöytyä, Kemiönsaari, Aura, Rusko, Loimaa, Uusikaupunki, Marttila, Parainen, Laitila, Kaarina, Raisio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 29

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 17

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 500

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Osatoteuttajat eivät ole tehneet erillistä analyysia hankkeen kehittämistematiikkaan liittyvistä sukupuolinäkökulmista. Työpakettikohtaisissa suunnitelmissa huomioidaan sukupuolinäkökulma siten, että mahdollistetaan molempien sukupuolten osallistuminen hankkeen kehittämistoimintaan.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu molemmille sukupuolille sopiviksi.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on kehittää digitaalisesti saavutettavaa ohjausta sekä opiskelijoiden/oppijoiden ja koulutusorganisaatioiden opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamista ja -taitoja Varsinais-Suomessa. Siten sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole päätavoite tässä hankkeessa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 4
Joukkoliikenteen ja etäyhteydenpidon suosiminen hankkeen toimenpiteitä toteutettaessa ovat välillisesti luonnonvarojen käytön kannalta kestäviä ratkaisuja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 4
Virallisissa kokouksissa ja epävirallisessa yhteydenpidossa hyödynnetään etäyhteydenpitovälineitä ja sähköisiä viestintäkanavia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeelle ei ole vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin, maaperään eikä ilmaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeessa ei ole vaikutuksia Natura 2000-ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 8
Digitaalisuus vähentää kiinteän jätteen syntymistä: sähköisen viestinnän käyttö, jaetut digitaaliset yhteistyöalustat hankeyhteistyössä (esim. Teams) ja vain digitaalisessa muodossa toteutetut lopputuotokset (esim. TP4 julkaisu) edistävät osaltaan tätä taloudellisen kestävyyden osa-aluetta. Hankkeen sisällöllisissä työpakeissa tapahtuva kehittäminen keskittyy digitalisaationäkökulmaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 8
Välillisenä vaikutuksena hankkeesta alueen työelämä saa hyviä, ajantasaiset digivalmiudet osaavia, ammattitaitoisia ja asiantuntevia osaajia nopeammin työelämään. Tämä edistää osaltaan esim. V-S yritysten innovointivalmiuksia ja kehittämispotentiaalia
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden/oppijoiden ja opetus- ja ohjaushenkilöstö digivalmiuksia eri tavoin sekä itsessään ohjauspalvelujen digitalisointia. Nämä toimenpiteet ovat konkreettisia aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämisiä. Toimenpiteiden kehittämisessä hyödynnetään palvelumuotoilua, jonka toteutuksessa erilaisia verkkoympäristöjä käytetään yhteisen kehittämisen tukena. Hankkeen tulosten jakamisessa käytetään sähköisiä toimintaympäristöjä ja tulokset julkaistaan sähköisessä muodossa (TP 4 tuotos, tapahtumissa hyödynnetään hybriditoteutusta ym.)
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Maakunnallisessa yhteistyössä hyödynnetään sähköisiä toimintaympäristöjä. Hankkeen tulokset raportoidaan eri tavoin huomioiden kohdeyleisön tarpeet – keskitytään sähköiseen viestintään. Joukkoliikenteen suosiminen hankkeen toimenpiteitä toteutettaessa edistävät osaltaan taloudellisesti kestävää hanketoimintaa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Hankkeen toimenpiteet edistävät suoraan kohderyhmiin kuuluvien opiskelijoiden/oppijoiden ja opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaitoja ja -valmiuksia, ja välillisesti se tukee opiskelijoiden/oppijoiden työelämävalmiuksia ja urasuunnitteluosaamista sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön verkkopedagogisen hyödyntämistä laajemminkin. Opiskelijoiden/oppijoiden hyvinvointi karttuu välillisesti em. toimenpiteiden kautta ja luoden heille uusia työllistymismahdollisuuksia ja/tai urasuunnitelmia.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hanke lisää mahdollisuuksien tasa-arvoa eri opiskelija-/oppijakohderyhmien ohjauksen näkökulmasta. Opiskelijoiden digitaitojen edistyminen ja koulutusorganisaatioiden ohjausprosessien ja -toimenpiteiden toteuttaminen erilaisten digitaalisten välineiden avulla edesauttaa ohjauspalvelujen saavutettavuutta (mm. alueellinen näkökulma, ajoituksellinen näkökulma, eri koulutusalojen näkökulma). Hankkeen toimenpiteiden kautta edistetään myös yleisesti ohjauspalvelujen saavutettavuutta ja saatavuutta (digitalisaation kautta, mutta myös ruotsinkielisen kehittämistyön kautta ja myös osin englanniksi kehittämistoimintaa)
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Hanke lisää välillisesti yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta vahvistamalla hankkeessa määriteltyjen kohderyhmien digitaalisia valmiuksia ja osaamista riippumatta esim. henkilöstön sosio-ekonomisesta taustasta tai äidinkielestä (mm. Kehittämistyötä suunnattu ruotsinkielisille kohderyhmille, ja osin kehittämistyö kohdentuu TY:llä myös englanninkielisiin kohderyhmiin)
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen toiminnalla ei ole vaikutusta kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen toiminnalla ei ole vaikutusta ympäristöosaamisen kehittämiseen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen-hankkeessa (1.9.2021–30.11.2023) keskityttiin ohjausprosessien ja -menetelmien digitalisointiin, digiosaamisen kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen edistämiseen varsinaissuomalaisissa koulutusorganisaatioissa. Päätavoitteena oli kehittää digitaalisesti saavutettavaa ohjausta sekä oppijoiden/opiskelijoiden ja koulutusorganisaatioiden digiosaamista/-taitoja. Osatavoitteina oli kehittää:

1) opiskelijoiden/oppijoiden sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön digiosaamista
2) ura- ja opinto-ohjauksen sisältöjä, prosesseja ja palveluja sekä
3) alueellisten ohjaustoimijoiden yhteistyötä Varsinais-Suomessa.

Osatavoitteiden kautta muodostettiin hankkeen työpaketit:
TP 1: Digitaalisen oppimisen ja ohjauksen kehittäminen (kohderyhmänä opiskelijat/oppijat)
TP 2: Opetus- ja ohjaushenkilöstön digiohjaustaitojen kehittäminen (kohderyhmänä henkilöstö)
TP 3: Ohjausprosessien ja -palvelujen kehittäminen
TP 4: Ohjausverkoston yhteistyön ja juurruttamisen kehittäminen
TP 5: Monikulttuurinen työpaikkaohjaus
TP 6: Hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistäminen digitaalisessa oppimisessa

Kehittämistyön tuloksena hankkeeseen osallistuneiden opiskelijoiden ja oppijoiden digi- ja urasuunnitteluosaamisen taidot kehittyvät. Koulutusorganisaatioiden opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaaminen sekä digitaaliset taidot ja valmiudet ja kyky hyödyntää niitä ohjauksessa ja opetuksessa paranivat. Työpaikkaohjaajien digi- ja ohjausosaaminen kehittyvät. Työpaikkaohjaajien osalta huomioitiin erityisesti monikulttuurinen työpaikkaohjaus, johon tehtiin muun muassa selkokielistä materiaalia.
Koulutusorganisaatioiden ohjauspolkuja ja -prosesseja kehitettiin ja digitalisoitiin käyttäjälähtöisesti. Jatkuvaan oppimisen oppijoiden opiskelukykyä, hyvinvointia ja vertaistukea vahvistettiin digitaalisuutta hyödyntäen. Varsinais-Suomen ohjaustoimijat saivat tietoa ja vinkkejä digitaalisista työkaluista ja niiden hyödyntämisestä ohjaustoiminnassa. Hankkeella edistettiin myös ohjaustoimijoiden yhteistyötä.

Hankkeen kehittämistyötä ja tuloksia, työpakettien 1-4 osalta, on kuvattu loppujulkaisuissa (suomenkielinen ja ruotsinkielinen). Julkaisu saatavilla: https://www.theseus.fi/handle/10024/807509 (suomenkielinen) ja https://www.theseus.fi/handle/10024/808483 (ruotsinkielinen).

Hankkeen koordinaattorina toimi Turun AMK, osatoteuttajina olivat Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Turun aikuiskoulutussäätiö sr (Turun Aikuiskoulutuskeskus), Turun kaupunki (Turun ammatti-instituutti), Turun yliopisto ja Åbo Akademi.