Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22511

Hankkeen nimi: Hyvinvoiva kuntalainen – työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ENONTEKIÖN KUNTA

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0190662-1

Jakeluosoite: Ounastie 165

Puhelinnumero: 040 532 6594

Postinumero: 99400

Postitoimipaikka: Enontekiö

WWW-osoite: http://www.enontekio.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lepistö Tanja

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankekehittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tanja.lepisto(at)enontekio.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 6772466

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Enontekiöllä työttömyysaste oli vuonna 2020 19,1 prosenttia työvoimasta, mikä on reilusti korkeampi kuin Lapissa keskimäärin (14,7 prosenttia) tai koko Suomessa (13 prosenttia). Enontekiöllä on myös muuta maakuntaa ja maata pahempi tilanne rakennetyöttömyyden (Enontekiö 6,8 prosenttia, Lappi 4,6 prosenttia, Suomi 4.2 prosenttia) sekä työttömien aktivointiasteen osalta (Enontekiö 21,1 prosenttia, Lappi 28,7 prosenttia, Suomi 33,2 prosenttia). Kunnassa ei ole työllistämispalveluiden toimintamallia.

Hyvinvoiva kuntalainen -hankkeen tavoitteena on lisätä työttömien työllistymistä, edistää työttömien tarpeen mukaista kouluttautumista, edistää piilotyöpaikkoinen löytymistä ja kehittää kuntaan työllistämisen tuen toimintamalli, joka jää pysyväksi malliksi hankkeen päättyessä.

Työnantajayhteistyötä tehdään laajasti omassa kunnassa sekä naapurialueille, myös naapurimaissa. Mukaan aktivoidaan yksityiset ja julkiset työnantajat sekä kolmas sektori. Kehitetään malli, jolla työllistämisen palvelu voi tehokkaasti kartoittaa olemassa olevia työpaikkoja ja tukea työnantajia työllistämisen haasteiden kanssa.

Työttömien osaamista ja työnhaun valmiuksia tuetaan rinnalla kulkien, tukien omien tarpeiden tunnistamiseen ja vahvistamiseen. Tuen tarpeet voivat olla moninaiset työttömien elämäntilanteiden kirjosta johtuen.

Hankkeessa vahvistetaan moniammatillisen yhteistyöverkoston yhteistyötä, lisätään toimijoiden osaamistasoa ja kannustetaan laajat toimijajoukot osallistumaan yhteiseen haasteeseen Enontekiön työllisyyden kehittämiseksi.

Pysyvien toimintamallien kehittäminen edellyttää pureutumista laadukkaiden työ- ja yksilövalmennusten, moniammatillisen verkostomaisen yhteistyön, toteutukseltaan hybridimallisen työpajatoiminnan sekä piilotyöpaikkojen tuloksekkaan kartoituksen kehittämistä.

Hankkeen tavoitteet ovat:
- Kehittää hyvinvointia tukeva työ- ja yksilövalmennuksen menetelmä työnhakijan tarpeista lähtien
- Kehittää paikkariippumaton hybridimalli työpajatoimintaan
- Juurruttaa Enontekiölle pysyvä työllistymisen tuen palvelu
- Lisätä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajien valmiuksia tarjota työtä sitä tarvitseville

Kaikkien eri toimenpiteiden yhteisenä päämääränä on työttömien parempi työllistyminen, ja asiakaslähtöisen työllistymisen tuen tarjoaminen. Hankkeen tuloksena kunnassa olevien työttömien työttömyyspäivien määrä vähenee, heidän osallisuuden kokemus ja hyvinvointi paranevat. Työnantajat tarjoavat jatkossa systemaattisemmin töitä ja työ kohtaa sopivan tekijänsä aiempaa useammin. Hankkeen tuloksena kunnan työttömyysaste pienenee ja työllistämisen aktivointitoimenpiteet vastaavat Lapin keskimääräistä tasoa. Osatyökykyisten työhön osallistumisaste nousee. Työvoiman rekrytointi Enontekiölle helpottuu ja toisaalta pohjoismainen työnhaku tuottaa töitä enontekiöläisille lähialueilta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat enontekiöläiset työttömät ja työttömyysuhan alla olevat, vammaiset ja osatyökykyiset, joiden työelämämahdollisuuksia pyritään parantamaan. Lisäksi kohderyhmää ovat työnantajat julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta, pitkäaikaistyöttömille tukipalveluja antavat tahot eli moniammatillinen viranomaisten verkosto, kuntouttavaa toimintaa tarjoavat tahot, oppilaitokset ja alueellinen kansalaisopisto sekä naapurialueiden mahdolliset työllistäjät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat työttömien ja työttömyysuhan alla olevien perheenjäsenet.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 49 908

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 289 060

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin

Kunnat: Enontekiö

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 178

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
EI
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Työttömillä on osin sukupuolen mukaan jakautumaa valmiudessa kouluttautua ja hakeutua eri työtehtäviin. Hankkeen tulee huomioida työttämien valmiuksia laajentaa työssäkäyntialuetta ja kouluttautua, joita olsin sukupuolin selittää.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hanketoiminnassa hyödynnetään etätyövälineitä, pilvipalveluita ja sähköisiä materiaalipankkeja. toiminnassa kehitetään etätapahtumia
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Etä- ja hybridipalvleujen kehittäminen vähentää matkustamisen tarvetta työllistämistoimien yhteydessä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
ei ole
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
ei ole
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeessa tehtävien toimenpiteiden kautta materiaalien ja jätteiden käyttöön ja käsittelyyn liittyvä osaamisen kehittäminen voi tulla kyseeseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
ei ole
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 10
Työllistämistöill pyritään yksilö ja kuntatasolla positiivisesti kehittämään alueellista elinkeinotoimintaa ja taloudellista kestävyyttä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
ei ole
Liikkuminen ja logistiikka 0 10
Hanketoiminnassa hyödynnetään etätyövälineitä, pilvipalveluita ja sähköisiä materiaalipankkeja ja kehitetään etätoimintatapaoja. Hankkeen työntekijällä on käytössä kunnan bybridiauto
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 0
Hankkeen tavoitteena on toimenpiteillä edistää kohderyhmän hyvinviontia
Tasa-arvon edistäminen 0 9
Hanketoiminnoissa on mukana molempia sukupuolia, sekä kohderyhmässä että toimijoissa. Hankkeen kaikissa toimenpiteissä toimitaan siten, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan eri ympäristöissä. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano asetetaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistavoitteiden mukaisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 10
Kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua toimintaan
Kulttuuriympäristö 0 0
ei ole
Ympäristöosaaminen 0 0
ei ole

9 Loppuraportin tiivistelmä

-