Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22512

Hankkeen nimi: Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: PL 8060

Puhelinnumero: 0206360010

Postinumero: 96100

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/lappi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Satu Pekkala

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satu.pekkala(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 473 2016

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Viimeisen vuoden aikana Lapin toimintaympäristö ja myös laajempi ympäröivä yhteiskunta ovat kokeneet merkittäviä haasteita työllisyydessä, työmarkkinoiden kohtaannossa ja alueiden elinvoimassa. Koronan vaikutukset ovat haastaneet monia eri toimialoja ja useat yritykset, kuten Outokummun tehdas Torniossa ja monet matkailualan yritykset, ovat joutuneet irtisanomaan tai lomauttamaan työntekijöitään. Epävarmana jatkuva tilanne haastaa Lapin elinvoimaa, vaikka toisaalta merkittävä Metsä Groupin biotuotetehtaan investointipäätös Kemiin on nostanut keskusteluun myös positiivisen rakennemuutoksen haasteet työmarkkinoiden kohtaannolle. Viimeisimpänä Stora Enson suunnitelma Kemin Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta on taas äkillisesti muuttanut kehityksen suuntaa. Lapin toimintaympäristön elinkeinoelämään kohdistuvat sekä negatiiviset että positiiviset haasteet ovat tuoneet esille alueen toimijoiden tarpeet yhteisille kehittämistoimenpiteiden koordinoinnille ja toimintatavoille sekä yhteiselle tietopohjalle, joiden avulla voidaan ketterästi ja ennakoivasti vastata rakennemuutosten luomiin tarpeisiin toisiaan tukevilla toimenpiteillä vähentäen päällekkäisyyksiä.

Tässä hankkeessa rakennetaan Lapin alueen toimijoille ketterä elinvoimaa ja työllisyyttä edistävä yhteistyön toimintamalli, jossa hyödynnetään monipuolista tietoaineistoa ja tiedolla johtamista. Hankkeessa kokeillaan erilaisia toimintamalleja ja pilotoidaan ketteriä kehittämistoimenpiteitä eri työnhakijakohderyhmille ja erilaisiin rakennemuutostilanteisiin sekä kehitetään seurantamalleja vaikutusten seurantaan. Hankkeen toimenpiteet ja pilotoinnit rakentuvat laajan yhteistyön ja monipuolisen tietoaineiston kautta. Hankkeessa kokeiltavat uudet palvelut ja toimintamallit edistävät työmarkkinoiden kohtaantoa. Hanke toimii myös kehittämistyön käynnistämisen tukena nostamalla esiin kehittämistarpeita esimerkiksi edelleen hankkeistettaviksi.

Hankkeen tavoitteina on:
1. Elinvoimaa edistävä ennakoivan rakennemuutoksen toimintamalli
Luoda koordinoiva, ennakoiva ja elinvoimaa edistävä yhteistyön toimintamalli, jonka avulla voidaan nyt ja tulevaisuudessa vastata ketterästi sekä pitkällä tähtäimellä joko negatiivisen tai positiivisen rakennemuutokseen Lapin alueella. Toimintamalli rakennetaan ennakoivan rakennemuutoksen periaatteiden mukaisesti, mutta myös vastaamaan äkillisiin rakennemuutostilanteisiin.

2. Tiedontuotanto ja tiedolla johtaminen
Mallintaa ja koota olennaista tietoa äkillisten rakennemuutostilanteiden sekä Lapin toimintaympäristön ison tilannekuvan hahmottamiseksi kohtaannon haasteista ja luoda seurantamenetelmiä lappilaisen elinvoiman edistämistoimenpiteiden vaikutusten arviointiin. Kehittää hankkeen läpileikkaavana kokonaisuutena tiedolla johtamisen toimintatapoja osana yhteistyön toimintamallin, laajan tiedontuotannon ja seurannan sekä kohtaannon toimintatapojen kehittämistä.

3. Työvoiman kohtaanto
Luoda Kohtaanto-ongelmista kohtaamisen ratkaisuihin -konsepti, jonka avulla pilotoidaan erilaisia toimintatapoja työvoiman kohtaannon kehittämiseen sekä negatiivisen että positiivisen rakennemuutoksen näkökulmasta ja huomioiden erilaiset työnhakijaryhmät kuten alle 30-vuotiaat, yli 54-vuotiaat, osatyökykyiset ja maahanmuuttajat. Hankkeen toimenpiteenä tehdään maahanmuuttostrategia, jonka tavoitteena nostaa maahanmuuttajien työllisyyttä ja parantaa työmarkkinoille pääsyä sekä turvata työnantajille työvoiman saantia.

Hankkeen tuloksena on Lapin yhteinen ennakoivan rakennemuutoksen toimintamalli, jonka avulla voidaan jatkossa reagoida ketterästi äkillisiin rakennemuutoksiin sekä edistää Lapin elinvoimaa pitkällä tähtäimellä yhteistyössä toimijaverkoston kanssa. Toimintamallin ja tiedolla johtamisen tueksi on luotu toimintatavat ja tietoaineisto tilannekuvan kokoamiseksi, ylläpitämiseksi ja välittämiseksi. Hankkeessa luotu tilannehuonekonsepti tiedon ajankohtaisen välittämiseen on hyödynnettävissä hankkeen jälkeen erilaisissa äkillisissä rakennemuutostilanteissa.

Hankkeessa luodun maahanmuuttostrategian mukaisesti edistetään jatkossa työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa Lapin alueella. Lisäksi maahanmuuttajille ja yrityksille toteutettu valmennuskokonaisuus on kehittänyt yritysten valmiuksia kansainvälisen työvoiman hankintaan. Kohderyhmille suunnattujen kohtaannon pilotointien kautta hankkeessa vastataan työvoiman tarpeisiin, jotka nousevat esille toimintamallin ja tietotuotannon osa-alueiden kautta. Kohtaanto-ongelmista kohtaamisen ratkaisuihin -konseptissa kokeillut uudet keinot on hyödynnettävissä hankkeen jälkeen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät toimintamallin ja tilannekuvan kokonaisuuksien osalta ovat Lapin alueen aluekehittäjät, oppilaitokset sekä alueviranomaiset, joiden ovat aktiivisesti mukana vastaamassa alueen rakennemuutostilanteisiin. Tätä kohderyhmää on 40 henkilöä.

Kohtaannon pilotoinneissa kohderyhmänä ovat seuraavat työnhakijaryhmät: alle 30-vuotiaat, yli 54-vuotiaat, osatyökykyiset ja maahanmuuttajat. Tätä kohderyhmää on 60 henkilöä.

Kohderyhmään kuuluvat myös edellä mainittujen kohderyhmien potentiaaliset työllistäjät; erityisesti mikro- ja pk-yritykset sekä palveluita kyseisille ryhmille tuottavat tahot. Lisäksi maahanmuuttajien ja työnantajien kohtauttamisen sekä työpaikalle integroitumisen tuen valmennuksessa kohderyhmänä ovat myös pk- ja mikroyritykset, jotka haluavat työllistää yritykseensä maahanmuuttajia. Tätä kohderyhmää on 20 yritystä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä on toimintamallin kautta sovituista toimenpiteistä hyötyvät tahot (kuten esimerkiksi yritykset) ja tiedonvälityksen ja viestinnän kautta ajankohtaista tietoa saavat Lapin alueen toimijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 508 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 355 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 508 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 355 500

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Torniolaakson, Rovaniemen, Tunturi-Lapin, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin

Kunnat: Savukoski, Ranua, Salla, Inari, Ylitornio, Tornio, Simo, Muonio, Pello, Sodankylä, Kolari, Kittilä, Posio, Enontekiö, Pelkosenniemi, Keminmaa, Rovaniemi, Tervola, Kemijärvi, Utsjoki, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 20

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunniteltua toteutusta arvioitiin Lapin letka -hankkeen toteuttamalla Suvauskoneella ja tulokseksi saatiin, että hankkeen pääpaino on miesten asioiden edistämisessä. Tämä johtunee siitä, että hankkeeseen valikoituvat toimiala-/yrityscaset rakennemuutosta läpikäyvillä aloilla ovat pääasiassa teollisuuden alalla ja siten koskevat enemmän miehiä. Hankkeessa kehitetään ratkaisuja naisten pääsylle miesvaltaisille aloille, esimerkiksi rekrytoinnin koordinoinnin kautta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Matkailualan mukaan ottaminen pilotteihin tasaa todennäköisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa hankkeen toimenpiteistä hyötyvien osalta. Ohjausryhmän sekä projektiryhmän kokoonpanoissa pyritään osallistujien sukupuoliseen tasapainoon.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa on huomioidaan sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta se ei ole päätavoitteena.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Lapin toimintaympäristön nykytilan ja tulevaisuuden kannalta Lapin Green deal on merkittävässä roolissa ohjaamassa toimenpiteitä luonnonvarojen käytön kestävyyden näkökulmasta ja siten myös vaikuttamassa vahvasti tämän hankkeen toimenpiteisiin.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Verkostotyössä etäneuvottelujen ja -kokousten pitäminen on arkipäivää, mikä vähentää liikkumista hankkeen toiminta-alueella. Mahdollisesti yksi hankkeen työntekijöistä sijoitetaan myös Kemi-Tornion alueelle, jotta hän olisi valmiiksi lähempänä hankkeen asiakkaita ja verkostotoimijoita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Vaikutus vähäinen
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Vaikutus vähäinen
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Vaikutus vähäinen
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Vaikutus vähäinen
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 4 5
Lapin toimintaympäristön nykytilan ja tulevaisuuden kannalta Lapin Green deal on merkittävässä roolissa ohjaamassa toimenpiteitä luonnonvarojen käytön kestävyyden näkökulmasta ja siten myös vaikuttamassa vahvasti tämän hankkeen toimenpiteisiin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen aikana vahvistetaan lappilaista elinkeinorakennetta suuntaamalla rakennemuutosten vaikutuksia ja tehtäviä toimenpiteitä paikallisesti kestävään kehittämiseen. Samalla huomioidaan paikallisten yrittäjien ja toimijoiden hyötyminen yhteisestä verkostomaisesta kehittämisestä ja tiedon jakamisesta. Ennakointinäkökulma vahvistaa elinkeinorakenteen kehittämistä myös pitkällä tähtäimellä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Yritykset ja työnhakijat saavat tehokkaampia ja vaikuttavimpia palveluja koordinaation ja tietotuotannon kautta. Myös toimijoiden osaaminen kasvaa.
Liikkuminen ja logistiikka 3 5
Hankkeessa hyödynnetään etä- ja digitaalisia välineitä, jolloin toimenpiteiden kehittäminen ei ole toimipaikasta riippuvaista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Rakennemuutoksilla on aina suuria vaikutuksia alueen yritysten ja sitä kautta myös yksityishenkilöiden hyvinvointiin esimerkiksi silloin jos yritys irtisanomaan henkilökuntaansa. Tässä hankkeessa haetaan ratkaisuja yhteistyön kehittämisen kautta siihen, että Lapissa pystyttäisiin paremmin tekemään ketteriä ratkaisuja ehkäisemään rakennemuutosten negatiivisia vaikutuksia ja siten ylläpitämään hyvinvointia. Työnhakijoiden työllistymisellä ja integroitumisella työyhteisöihin on hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Ennakoivassa kehittämisessä taustalla on vahvasti Lapin ja lappilaisten hyvinvoinnin edistäminen myös tulevaisuudessa.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hankkeessa edistetään tasa-arvoa työmarkkinoilla toteuttamalla kohtaantopilotteja eri työnhakijaryhmille, joilla on haasteita päästä työmarkkinoille (esimerkiksi osatyökykyiset). Maahanmuuttostrategian ja yrittäjille tarjottavan kulttuurikoulutuksen kautta edistetään maahanmuuttajien pääsyä työelämään. Suurhankkeet ovat usein miesvaltaisia, joten naisten pääsyä näille työmarkkinoille tulee edistää.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeessa edistetään yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta työmarkkinoilla toteuttamalla kohtaantopilotteja eri työnhakijaryhmille, joilla on haasteita päästä työmarkkinoille (esimerkiksi osatyökykyiset). Maahanmuuttostrategian sekä maahanmuuttaja-asiakkaille ja yrittäjille tarjottavan valmennuksen kautta edistetään maahanmuuttajien yhdenvertaista asemaa työelämässä.
Kulttuuriympäristö 3 5
Maahanmuuttostrategian laadinnassa huomioidaan ja kehitetään alueen kulttuuriympäristöä kansainvälisestä näkökulmasta.
Ympäristöosaaminen 5 5
Lapin toimintaympäristön nykytilan ja tulevaisuuden kannalta Lapin Green deal on merkittävässä roolissa ohjaamassa toimenpiteitä luonnonvarojen käytön kestävyyden näkökulmasta ja siten myös vaikuttamassa vahvasti tämän hankkeen toimenpiteisiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-