Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22515

Hankkeen nimi: Osuu ja uppoaa – Osuva ja vaikuttava 360-vr-materiaali modernien digitaalisten valmistusteknologioiden kouluttamiseen ja perehdyttämiseen eri kohderyhmien tarpeisiin

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245896-3

Jakeluosoite: Yliopistonmäki

Puhelinnumero: 029 450 5000 (vaihde)

Postinumero: 20014

Postitoimipaikka: Turun yliopisto

WWW-osoite: http://www.utu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuomisto Antti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: lehtori yp

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: antti.tuomisto(at)utu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 737 1533

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoite on tuottaa tunnistettuihin uusimpiin kone- ja materiaaliteknologian osa-alueisiin nykyisille ja tuleville osaajille osuvampaa ja omaksuttavampaa koulutus- ja perehdytysmateriaalia tavalla, joka parantaa yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyttä. Kohdeteknologiaksi hankkeessa on valittu 3D-tulostus eli ainetta lisäävä tulostus, mutta tuotetut ratkaisut ovat sovellettavissa muihin teknologioihin. 3D-teknologian potentiaali on huikea ja liittyy suoraan vihreään siirtymiseen ja innovointiin, kuten muutkin uudet teknologiat. Tulostettava aine voi olla esimerkiksi muovia, metallia, keraamia tai lasia.

Hanke tukee alan toimijoiden ja osaajien toimijaverkoston dialogia 360-vr-koulutus- ja perehdytysmateriaalilla, joka sopii täydennys-, muunto- ja jatkokoulutustarpeisiin. Virtuaalitodellisuus (virtual reality), keinotodellisuus on parhaimmillaan 3D-lasien eli virtuaali-/vr-lasien kautta tarkasteltuna, jolloin kuva ja ääni vievät henkilön kaiken huomion vr-lasien avulla. Se on hyvin immersiivinen eli käyttäjä ”uppoaa” esitykseen paremmin kuin perinteisiin materiaaleihin. Lisäksi 360-asteen aito reaalimaaliman videokuva on todettu edelleen erittäin upottavaksi, paremmaksi kuin animoitu video tai 2D-kuvat. Se on hyvin todenmukainen ja realistinen, helposti tuotettavissa ja muokattavissa. Materiaalin avulla alan yritysten (tilaaja- ja toimittajayritykset sekä koulutus-/yrityspalveluja tarjoavat organisaatiot) asiantuntijat pystyvät nopeammin ja laadukkaammin edistämään TKI-toimenpiteitä (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimet) kohteeseen osuvan ja oppijoihin (yritysten henkilöstö, yrittäjät, irtisanomisuhanalaiset) uppoavan (immersiivisyys) materiaalin avulla.

Hankkeessa kohteena on 3D-tulostus. Teknologiamateriaalia tuotetaan osaamisen T-mallin mukaisesti kohdeyritysten tarpeiden perusteella. T-malli kuvaa sisältöä, jossa on kattavasti aihealueen kaikki osa-alueet (T:n vaaka-akseli) ja tapauskohtaisesti jonkun relevantin aiheen tai aiheiden syvällisempi käsittely. Tässä vaaka-akseli tarjoaa kattavasti uusien 3D-tulostusteknologioiden perusteet osana työtä, liiketoimintaa, palveluja ja muutosta, ja pystyakseli mahdollistaa tarpeiden perusteella osaajakohtaisesti valittujen kohteiden syvemmän substanssiosaamisen, joskus hyvinkin syvälle tarkasti rajattuun aiheeseen.

Koulutusmateriaalien sisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten (36 yritystä, 6 pilottia) kanssa. Suunnittelun ja palautteiden iteraatioita toteutetaan koko hankkeen ajan. 3D-tulostusmateriaalin tuottamisen ja pilotoinnin (testit, workshopit, seminaarit 3D-tulostuksen työkierrosta) lisäksi selvitetään osallistujien kyvykkyyspolkujen jatkumoja eli mitä, miten, missä ja milloin osallistuja voisi jatkaa osaamisensa syventämisistä aiheen parissa. Siten tuotetut materiaalit ja toimintamallit saadaan integroitua osaksi muuta olemassa olevaa koulutus- ja itseopiskelutarjontaa ja alan toimijoiden kanssa luotua dialogipohjaista verkostoa.

Koulutusmateriaalin sisällön verkosto- ja dialogimalli perustuu 6Aika:Digikyvykkyys-hankkeessa tuottamaamme Into360-palveluun. Palvelun keskeiset käsitteet ovat dialogi, mikro-oppiminen ja tapauskohtaisuus. (https://workinformatics.utu.fi/news/digikyvykkyyyden-nosto-ja-paikkauskeinot/)

Hanke parantaa yritysten nykyisen henkilöstön koulutusmahdollisuuksia, rekrytoitavat pystyvät hankkimaan itselleen relevanttia koulutusmateriaalia, alan toimijat saavat käytännönläheistä tietoa samalla kun alan toimijaverkostot rikastuvat ja tehostuvat vuoropuhelun avulla. Näiden tavoitteiden summana ”kyvykkyys sopeutua, mukautua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia nopeita ja jopa ennakoimattomia muutoksia parantuu. Myös keinot ja osaaminen yllättävän muutoksen aiheuttamasta kriisistä selviytymiseen ovat parantuneet.” (et 12.4.).

Lopputuloksena on 360-vr- koulutusmateriaalin toteutusohje ja O&U-toimintamalli, tuotettu 3D-tulostuksen materiaali kone- ja materiaaliteknologian tuottajien ja tilaajien tarpeisiin, O&U:n integrointisuunnitelma osaksi yrityksen koulutus- ja perehdytystoimintaa sekä tulosten levitys- ja käyttöönottoselvitys muiden teknologioiden tarpeisiin 3D-teknologioiden hyötykäyttöönoton nopeuttamiseksi ja vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Ratkaisu on sovellettavissa muihin vastaaviin uusiin teknologioihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä 3D-tuottajien ja hyödyntäjäyritysten (mikro- ja pk-yritykset, yrittäjät) henkilöstö ja irtisanomisuhan alla olevat henkilöt sekä kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot.

Viimeksi mainittu viittaa koulutusyrityksiin ja konsultteihin, jotka tarjoavat palvelujaan kohdeyrityksille. Nämä tahot voivat ottaa käyttöönsä uuden O&U-koulutusmallin, joka pohjautuu 360-vr-videoon, ja siten laajentamaan digitaalista tarjontaa tehokkaasti ja edullisesti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat muiden alojen yritykset, koulutusta tarjoavat yritykset ja organisaatiot, työssä olevat asiantuntijat (ml. yrittäjät) korkeakoulujen tutkijat ja opettajat, jotka työskentelevät yritysrajapinnassa erilaisissa laboratorioissa ja vastaavissa TKI-palveluissa sekä yrityslähtöisten projektitoimeksiantojen parissa. Valmistumassa olevat ja työelämään siirtyvät tai siellä jo olevat tekniikan alan korkeakouluopiskelijat. Lisäksi uusien teknologioiden hyödyntämisen edistämiseksi aluekehittäjät ja erilaisten työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat Varsinais-Suomessa pyritään huomioimaan.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 323 903

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 323 648

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 404 880

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 404 561

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Loimaan, Åboland-Turunmaan, Vakka-Suomen, Turun, Salon

Kunnat: Turku, Koski Tl, Pyhäranta, Lieto, Nousiainen, Sauvo, Salo, Vehmaa, Kustavi, Masku, Oripää, Mynämäki, Taivassalo, Paimio, Naantali, Somero, Pöytyä, Kemiönsaari, Aura, Rusko, Loimaa, Uusikaupunki, Marttila, Parainen, Laitila, Kaarina, Raisio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 36

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 48

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 72

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Osallistuvien yritysten toimialoja ei ole rajattu etenkään 3D-tulosteiden käyttäjäpuolella. Hankkeen koulutukset on suunnattu teknologia-aloille, jotka yleensä ovat miesvaltaisia. Mutta 3D-tulosteiden käyttömahdollisuudet ovat hyvin monipuoliset, jolloin teknisten alojen rinnalle saadaan muuta muotoilua ja designia sisältäviä toimialoja. Markkinointitoimenpiteet pyritään kohdentamaan mahdollisimman monipuolisesti kaikille sukupuolille. Teknologiat itsessään eivät lähtökohtaisesti ole sukupuolittuneita. Karrikoituna 3D-tulostuksen tuottajapuoli on miesvaltaisempi, kun taas hyödyntäjäpuolella on vähemmän vino sukupuolijakauma.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Erityisesti tiedotuksessa ja viestinnässä pyritään välttämään perinteisiä sukupuolirooleja tekniikan ja sen hyödyntämisen tematiikassa. Viestintä ja tiedotus ovat sukupuolineutraaleja ja koordinoinnissa ja ohjausryhmän toiminnassa valtavirtaistaminen on mukana osaajapulankin takia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kasvattaa uusien teknologioiden hyötykäyttöönoton nopeutta ja vaikuttavuutta kaikilla toimijoilla sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 9
3D-tulostus tarjoaa uusia innovaatioita yritysten perustoiminnan kehittämiseksi kestävään suuntaan. Lokaalimpi, ketterämpi, materiaaleja tehokkaammin ja taloudellisemmin käyttävä 3D-tulostusteknologia voi vaikuttaa isosti nykyiseen valmistus- ja tuotantoekosysteemiin. Lisäksi käytettävä 360-vr-teknologia mahdollistaa etäopiskelun ja –koulutuksen, joka vähentää suuresti matkustamistarvetta opiskelun, koulutuksen tai kouluttamisen takia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
3D-tulostuksen vaikutus joiden tuotteiden ja osien tuottamiseen on merkittävästi ympäristöystävällisempää, vähemmän resursseja kuluttavaa ja vähemmän päästöjä ja jätettä synnyttävää. Vaikutus voi olla määrällisesti pieni, mutta toiminnan laajentuessa yhteenlasketut säästöt ja toimintatapojen muutokset ovat merkittävä osa digitaalista muutosta. Sama pätee muiden uusien teknologioiden potentiaaliin, jota hanke pyrkii edistämään.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Hankkeella ei ole suoria vaikutuksia tähän kategoriaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 4
Hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia vesistöihin, maaperään tai ilmanlaatuun.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankeen toimenpiteet eivät kohdistu Natura 2000 –ohjelman alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 9 9
3D-tulostuksen vaikutukset tuotteiden, osien ja prototyyppien ym. valmistuksessa vähentää merkittävästi materiaalien käyttötarvetta ja jätettä koko tuotteen elinkaaren aikana. Myös kehittäminen ja versiointi on edullisempaa tästä näkökulmasta. Vaikka tämä arvio on näin esitettynä on korkea, sen yhteiskunnallinen ja globaali vaikutus on pienempi pienehkön käytön takia. Osin tästä syystä hanke tavoittelee 3D-tulostukselle ja uusille teknologioille keinoja, joilla hyötykäyttöönottoa saadaan kiihdytettyä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Hankkeella on vain vähäisiä vaikutuksia tähän. Itse 3D-tulostus vaatii vähemmän energiaa kuin vastaava perinteinen tuotanto, mutta energian lähteeseen tai tuotantotapaan ei paljoa voida vaikuttaa suoraan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
3D-tulostus ja muut uudet teknologiat sekä 3560-vr-materiaalit otettuna hyötykäyttöön muuttavat koko elinkeinorakennetta uudistamalla nykyisiä toimintatapoja, ajattelua, työntekemistä, työkulttuuria, liiketoimintaa sekä luovat täysin uusia mahdollisuuksia tehdä ja yrittää. Kestävä kehittäminen on näiden uusien teknologioiden erottamaton ominaisuus, jota ilman niitä ja niiden käyttöä ei enää toteuteta, tutkita tai muuten edistetä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
O&U- aineisto tulee perustumaan digitaaliseen, aineettomaan 360-vr-teknologiaan. Samaten 3D-tulostus ja muut uudet teknologiat itsessään pyrkivät hajauttamaan ja uudistamaan aineettomien tuotteiden ja palvelujen tuotantoa ja edelleen kehittämistä.
Liikkuminen ja logistiikka 7 6
O&U-materiaali on käytettävissä etänä, jolloin koko koulutus- ja perehdytystoiminnan pystyy järjestämään uudelleen. 3D-tulostus on myös toteutettavissa monille asiakkaille etänä, jolloin tuotekehityksessä tai toimituksissa voidaan liikkumisen sijaan toimia verkossa.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 9
O&U –aineistoon perustuva opiskelu ja kouluttautuminen on tehokkaampaa ja vähemmän aikaa vievää kuin perinteiset opiskelu- ja koulutusmuodot (mm. Turun yliopiston 6Aika: Digikyvykkyys –osahankkeen loppuraportti). Immersiivisyys antaa opetustilanteessa enemmän kuin pelkkä tietokonenäytön tuijottaminen. Aineiston dialogipohjaisuus tukee entisestään työhyvinvointinäkökulmaa tukien kommunikointia yhteisön/palvelun puitteissa.
Tasa-arvon edistäminen 5 6
3D-teknologialla on hyvät mahdollisuudet toimia teknologia-alan ja näitä ratkaisuja hyödyntävien muiden alojen tasoittajana: 3D-tulosteiden hyödyntämiseen tarvitaan kaikkia työelään toimijoita, pelkkä teknologia ei itsessään ole ratkaisu.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 8
O&U-ratkaisut tasoittavat ja monipuolistavat mahdollisuuksia osallistua täydennys- ja muuntokoulutuksiin aloilla ja teemoissa, joista on suuri osaajapula. Niihin sisäänrakennettu dialogipohjaisuus kannustaa verkostoitumaan ja osallistumaan.
Kulttuuriympäristö 6 8
3D-tulosteiden monipuolisuuden ja 360-vr-toteutuksien vaikuttavuuden myötä koo elinkeinoelämä ja liiketoimintaympäristö saavat uusia keinoja yhteisten asioiden tekemiseksi ja kehittämiseksi. Näkyvyys, avoimuus, tiedotus ja viestintä kutsuvat kaikkia osallistumaan teknologioiden hyötykäyttöönottoon ja 360-vr-kokeiluihin.
Ympäristöosaaminen 6 8
3D-tulostuksessa ja O&U –aineistossa tuodaan korostetusti esiin ratkaisujen ympäristövaikutukset vihreään siirtymään. Sen avulla tapahtuva liiketoiminnalliset tehtävät sekä opiskelu ja kouluttautuminen tapahtuvat kustannustehokkaasti ja etänä tarjoten uusia mahdollisuuksia tietointensiivisissä työtehtävissä ja välttäen tarpeetonta matkustamista ja resurssien käyttöä. Vaikutukset näkyvät myös välillisesti materiaali-, logistiikka ja kuluttaja/alihankkijatoiminnoissa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Uusien teknologioiden, kuten 3D-tulostuksen, tekoälyn, virtuaalitodellisuuden, kulku tutkimuksesta käyttöön on hidas ja pitkä prosessi. Teknologioiden kypsyminen tuotantovalmiuteen laadun, menetelmien, tuen ja ennen kaikkea kustannusten osalta vie aikaa. Mutta teknologioiden hyötykäyttöönotto on pitkä oppimis- ja muutosprosessi, johon olisi parempi ryhtyä ajoissa, pienin askelin investointien ja henkilöstön (osaaminen ja kyvykkyydet) näkökulmista. 3D-tulostus eli lisäävä tuotanto (additive manufacturing) on kypsynyt nopeasti viime vuosina. Siksi sen ymmärrystä ja omaksumista valmistavassa teollisuudessa, erityisesti pk-yrityksissä, tulee tukea osaajien kyvykkyyksien näkökulmasta.
Osuu ja uppoaa – Osuva ja vaikuttava 360-vr-materiaali modernien digitaalisten valmistusteknologioiden kouluttamiseen ja perehdyttämiseen eri kohderyhmien tarpeisiin -hankkeen tavoitteena oli tarjota kattava, helppokäyttöinen ja joustava 3D-tulostuksen perehdytysmateriaali, joka innostaa etsimään ja kysymään lisää. Materiaali toimisi kimmokkeena 3D-tulostukseen tutustumiseen, kokeiluihin ja korkeakouluyhteistyöhön. Korkeakouluyhteistyö on avainsana uuden teknologian edistämiseksi koulutuksen, tutkimuksen ja yritysyhteistyönavulla. 3D-tulostusmateriaaliin perustuvan palvelukonseptin ei AMOU-palvelun ytimessä on dialogia korostava toimintamalli. Perehdytysmateriaalin toteutus perustuu mikro-oppimiseen ja tapauskohtaisuuteen, joilla pyritään vastaamaan työelämässä olevien asiantuntijoiden työssäoppimisen mahdollisuuksiin ja työkulttuuriin. Materiaali toteutettiin 360videoilla VR-laseille. Kohderyhmänä valmistavan teollisuuden pk-yritykset ja liittyvät toimialat. Hankkeen loppupuolella kohderyhmäksi nousi myös alan oppilaitokset ja nivelvaiheessa olevat opiskelijat (esim. teknisen alan opiskelija, joka on siirtymässä tai siirtynyt työelämään).
Tuloksena syntyi 360videomateriaalia yli 400 minuuttia: uuteen teknologiaan liittyvää teoriaa ja käytäntöä sekä liiketoiminnan kehittämistä sekä verkostoitumista alan toimijoiden kanssa. Luotiin Osuu ja Uppoaa toimintamalli eli AMOU-palvelukonsepti ja uuden teknologian esittelyyn ideoitu T+ -malli. T+ -malli sisältää a) kattavan teoriaosuuden ja b) käytännön sovelluskohteita ja huomioitavia asioita. Eri osia voidaan yhdistää toisiinsa, mutta mikro-oppimisen ja käytettävyyden ehdoilla. Varsinais-suomalaisia pk-yrityksiä osallistui 48 (tavoite 36) ja materiaalia kokeili ja käytti eri vaiheissa 83 henkilöä (tavoite 72). Julkistuksen jälkeen materiaalin ottivat käyttöön myös isot yritykset ja julkishallinto ympäri Suomea. Näitä muita käyttäjäorganisaatioita on 42 (14 isoa, 16 julkista, 12 pk-yritystä Varsinais-Suomen ulkopuolelta). AMOU-materiaalin käyttäjiä yrityksissä oli heidän omien ilmoitustensa mukaan 513 käyttäjää (184 Varsinais-Suomessa pk-yrityksistä ja 325 muista yrityksistä ja organisaatiosta). Siten tuotettu materiaali ja palvelu tuntuivat löytäneen käyttäjänsä.
Hanke parantaa yritysten nykyisen henkilöstön koulutusmahdollisuuksia, rekrytoitavat pystyvät hankkimaan itselleen relevanttia koulutusmateriaalia, alan toimijat saavat käytännönläheistä tietoa samalla kun alan toimijaverkostot rikastuvat ja tehostuvat vuoropuhelun avulla. Lisäksi uuden tutkimukseen perustuvan tiedon siirto yrityksiin monipuolistuu. Hankkeen tuloksien avulla voidaan tarjota yrityksille ja osaajille uusia palveluja kyvykkyyksien tapauskohtaiseen nostamiseen. Tämä taas tukee yrityksien kykyä sopeutua, mukautua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia yhteistyössä korkeakoulujen kanssa kokeilukulttuurihengessä. Tulos on joustava ja helppokäyttöinen palvelu, joka toimii missä vain. Luodut AMOU-toimintamalli, perehdytyksen T+ -idea ja pilotoitu esimerkkiratkaisu on sovellettavissa muihin vastaaviin uusiin teknologioihin.
Materiaali on osoitteessa https://addmanu.utu.fi/ avoimesti ja ilmaiseksi käytettävissä toistaiseksi. AMOU-palvelua tarjoavat ja ylläpitävät Turun yliopiston Teknillisen tiedekunnan Konetekniikka ja Kauppakorkeakoulun Tietojärjestelmätiede.
(erityistavoite 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen)