Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22517

Hankkeen nimi: HEALTHDATABUSINESS@CHANGE

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.6.2021 ja päättyy 14.6.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kasve Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2457832-5

Jakeluosoite: Puijonkatu 23

Puhelinnumero: 0404858826

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://www.kasve.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mikko Juuti

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mikko.juuti(at)kasve.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0404858826

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronapandemian johdosta Pohjois-Savolaiset pk-yritykset ovat historiansa suurimmassa murroksessa. Pandemia on vaikuttanut kohdeyritysten liiketoimintaan sekä suoraan että välillisesti, merkittävimmin vaikutukset ovat luonnollisesti näkyneet kasvun hidastumisena ja investointien siirtymisenä, myös osaamisen kehittämisen voidaan arvioida hidastuneet, eikä sopeutustoimiltakaan ole valitettavasti vältytty. Hankkeen kohderyhmänä on Pohjois-Savolaisia korkeanteknologian terveysalan yrityksiä ja kasvun vaiheessa olevien yrityksiä joiden vientiliiketoiminta ja uusien kansainvälisten jakelijoiden, kumppaneiden ja asiakkaiden hankkiminen on vaikeutunut ja hidastunut mm. pandemian aiheuttamien matkustus- ja tapaamisrajoituksien vuoksi. Useilla terveysdatayrityksillä on asiakkaina kansainvälisiä terveysalan toimijoita (sairaalat, lääkeyhtiöt, terveysasemat, työterveydet) joiden fokus on reilun vuoden ajan ollut pandemian hoidossa, ehkäisyssä ja rajoittamisessa. Uusien kumppaneiden ja teknologioiden käyttöönotto on hidastunut. Tämä kaikki on valitettavasti näkynyt hankkeen kohderyhmän yrityksien kilpailukyvyn ja kilpailuedun heikkenemisinä.

Tässä hankkeessa on tavoitteena rakentaa ja kehittää terveysdatan ja sen ympärillä olevan osaamisen ympärille alueelle uutta osaamista osaksi KuopioHealth innovaatioekosysteemiä, erityisesti painottaen datapohjaisia liiketoimintamahdollisuuksia, tulevaisuusresilienssiä, muutoskyvykkyyttä sekä kansallisen ja kansainvälisen tason kilpailukykyä. Keskeisinä toimijoina ovat Kuopion alueen terveysteknologia- ja ohjelmistoalan noin 10 yrityksen yritysklusteri, jonka toiminnan hanke käynnistää osana jo toimivia ekosysteemejä.

Tavoitteena ja punaisena lankana läpi projektin on muutostekijät ja alueemme pk-yritysten muutoskyvykkyyden varmistaminen. Tulevaisuus kehkeytyy vallitsevien megatrendien ja trendien virtauksessa. Tekoälyn ja kyberturvallisuuden merkitys korostuu digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja etenkin pk-yrityksille tämä muutos voi olla raskaskin. Lisäksi tulevaisuuden muotoutumiseen vaikuttavat myös heikot signaalit - uudet oraalla olevat ilmiöt, joista ennakointiosaamisen avulla voi havaita merkkejä. Tämän hankkeen ensisijaisena tavoitteena on siis liiketoiminnan digitalisaation mukanaan tuoman murroksen maksimaalinen hyödyntäminen alueen pk-yritysten hyödyksi. Tämä tapahtuu osaamisen kehittämisen kautta sekä lyhyellä ja keskipitkällä aikaskaalalla.

Hankkeessa on viisi työpakettia joiden konkreettiset toimenpiteet ovat:
1. Benchmark-analyysi ja jatkuva kehittäminen

2. Workshop työskentelyt osaamisen kehittämisessä
3. Uuden osaamisen rakentaminen koulutuskokonaisuuksilla.

4. Yhteistyön tiivistäminen ja yhteisen tarjoaman rakentaminen, viestintä, kumppanuudet ja rajapinnat alueen TKI ympäristöihin.
5. Hallinto.

Hankkeen tuloksina rakentuu uutta datapohjaista liiketoimintaosaamista hankkeeseen osallistuville yrityksille ja alueen ekosysteemitoimijoille jonka avulla varmistetaan muutoskyvykkyys muuttuneessa toimintaympäristössä. Osaamisella tavoitellaan toimijoiden yhteistä, avointa ja pysyvää osaamista, joka tuottaa nykyistä merkittävästi enemmän uusia kansainväliseen liiketoimintaan tähtääviä malleja. Koulutuksien kautta osaaminen uudistuu ja muutosjohtamisen teemoilla se juurrutetaan osaksi yritysten datalähtöistä liiketoiminnan kehittämistä. Hanke tukee myös maakunnan TKI-kotipesiä ja niiden kehittämistä yritysten kokonaistarpeiden huomioimisen ja verkostoitumisen kautta. Workshop-työskentelymallit tehostavat toimintaa ja luovat alueelle uutta, osaamista liiketoiminnan, kyberturvallisuuden ja tekoälyosaamisen kautta.

Hankkeen toimintojen ja tavoitteiden kautta syntyy tuloksina uutta osaamista jolla yrityksien toimintakyky ja toimintamallit vahvistuvat ja muutoskyvykkyys korona pandemiassa on parantunut. Tämän muutoskyvykkyyden myötä liiketoiminnan ja kasvun rakentaminen koronapandemian aiheuttamista haasteista ja hidastumisista nopeutuu sekä uuden osaamisen kautta liiketoimintaa voidaan tulevaisuudessa uudistaa mahdollisten uusien poikkeustilojen sattuessa kohdalle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Koronapandemia on vaikuttanut vakavasti Pohjois-Savon alueella toimiviin terveysalan yrityksiin, useiden yrityksien on ollut vaikea rakentaa verkostoja ja yhteyksiä asiakkaisiin johtuen koronan aiheuttamista rajoituksista ja mahdollisuuksista ottaa vastaan vieraita. Pandemian vaikutukset ovat näkyneet suoraan kohdeyrityksien liikevaihdossa. Koranapandemia on myös muuttanut terveyden huollon toimintamallia ja rakennetta kun resursseja on pandemian aikana kohdennettu koronan hoitoon ja poikkeustilanteiden varmistamiseen. Nämä kaikki ovat korostaneet uusien toimintamallien ja kumppanuuksien rakentamista, tulevaisuudessa oikean tyyppisellä tarjoamalla ja osaamisella on rakennettavissa kilpailuetua tässä markkinassa. Digitaalisuus ja yritysten muutoskyvykkyys sekä osaaminen ovat tässä keskiössä .

Hankkeen ydinryhmän muodostaa vähintään 10 yrityksen yritysryhmä. Aiesopimuksella osallistumisensa on jo vahvistanut 7 yritystä: Ravistamo Oy, Vireum Oy, ESiOR Oy, Adamant Health Oy, Siltana Oy, Orkestr.io Oy ja Nursie Health Oy. Lisäksi useampi yritys on jo ilmoittanut kiinnostuksesta osallistua hankkeeseen mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostavat pohjoissavolaiset terveysteknologia-alan ja ohjelmistoalan ratkaisuja tuottavat ja tarjoavat yritykset. Tämä noin 150 yrityksen joukko tunnistettiin ja alustava osaamisen kartoitus toteutettin aiemmassa Kasvua terveysdasta ESR -hankkeessa ja valmistelun aikana tehdyissä selvityksissä. Näiden yritysten lisäksi hanke pyrkii tavoittamaan terveysalalla palveluja tuottavia yrityksiä. Tavoitteena on että näistä yrityksistä (em. ydinryhmän lisäksi) hankkeen toimenpiteisiin osallistuu yhteensä vähintään 35 yritystä (15 terveysteknologia-alan yritystä, 15 ohjelmistoalan yritystä ja 5 muuta terveysalan palveluntarjoajaa).

Hankkeen tavoiteltu yritysosallistujien kokonaismäärä on 45 yritystä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat alueen terveysalaan linkittyvät eksosysteemitoimijat mukaanlukien käynnissä olevien kehittämishankkeiden henkilöstä ja TKI-rakenteiden toiminnasta vastaavat henkilöt, vähintään 10 organisaatiosta.
Aiesopimuksella osallistumisensa ovat vahvistaneet Kuopio Health ja VTT, lisäksi UEF:n sopimus on jo allekirjoitusprosessissa ja Istekkin sopimus sisäisessä käsittelyssä.

Tarkemmat yhteistyökeskustelut käydään mm. PSSHP:n, Itä-Suomen biopankin, AI Hub -hankkeen, Kansallisen neurokeskuksen, DigiCenterNS:n, Sopien 2.0 -hankkeen ja Kauppakamarin kanssa vielä kevään 2021 aikana.

Lisäksi välilliseen kohderyhmään kuuluvat kaikki muut hankkeen koulutustarjonnasta kiinnostuneet yritykset ja organisaatiot ilman toimialarajausta, näitä ns. muita osallistujia arvioidaan hankkeen tavoittavan noin 25 tahoa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 93 471

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 93 281

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 93 471

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 93 281

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Siilinjärvi, Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Puijonkatu 23

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 45

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 16

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Sukupolinäkökulma huomioidaan kaikissa hankkeen toimenpiteissä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan siinä merkityksessä, että hankeen toiminta on kaikilta tasoilta tasa-arvoista, myös sukupuolinäkökulma huomioiden vaikka sukupuolinäkökulma ei liity hankkeen tavoitteisiin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Digitaalisten raktaisujen kehittäminen vähentää luonnonvarojen käyttöä pitkällä tähtäimellä, ei hankkeen keskeinen tavoite
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 1
Muutoskyvykkyys ja varautuminen hankkeen keskeisiä teemoja, ilmastonmuuto ei kuitenkaan keskeisenä teemana
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
N/A
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
N/A
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
N/A
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Digitalisaation tuoma vaikutus piemmällä aikavälillä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
N/A
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Päätavoite
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Kehittyy osaamisen vahvistumisen myötä sekä suoraan että välillisesti
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
N/A
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hyvinvoinvat yritykset -> hyvinvoiva yhteisö
Tasa-arvon edistäminen 0 0
N/A
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
N/A
Kulttuuriympäristö 0 0
N/A
Ympäristöosaaminen 0 0
N/A

9 Loppuraportin tiivistelmä

HealthDataBusiness@Change-hanke tähtäsi kohderyhmänä olleiden terveysteknologia-alan yritysten kehittämiseen laaja-alaisesti ja pitkällä aikavälillä, tavoitteenaan digimurroksen maksimaalinen hyödyntäminen alueen pk-yritysten hyödyksi osaamisen kehittämisen avulla. Ensisijaisena tarkoituksena oli rakentaa uutta datapohjaista liiketoimintaosaamista sekä osallistuville yrityksille että alueen ekosysteemitoimijoille, mikä osaltaan varmistaisi niiden muutoskyvykkyyttä pandemian muuttamassa toimintaympäristössä myös tulevaisuudessa. Osaamisen kehittymisellä tavoiteltiin nykyistä merkittävästi enemmän uusia kansainväliseen liiketoimintaan tähtääviä malleja, tuotteita ja palveluita. Osaamisen kehittyminen perustui hankkeen aikana järjestettyyn koulutuskokonaisuuteen ja workshopeihin. Toisena kantavana tavoitteena oli kohderyhmän yritysten, ekosysteemitoimijoiden ja TKI-ympäristöjen yhteistyön ja viestinnän tiivistäminen sekä kumppanuuksien syventäminen ja jopa yhteisen tarjoaman rakentaminen.

Hankkeen toimenpiteinä toteutettiin benchmark-analyysi dataklustereista Suomessa, Euroopassa sekä Yhdysvalloissa, 13 tilaisuudesta koostunut koulutuskokonaisuus sekä muutama aihepiireiltään rajatumpi workshop, kuten asiantuntijapuheenvuorojen johdolla toteutettu toisiokäyttö-workshop. Toimenpiteisiin kuului myös yhteistyön, viestinnän ja rajapintojen rakentaminen sekä tehostaminen alueen TKI ympäristöihin sekä projektinhallinta. Hanke onnistui vahvistamaan kohderyhmänä olleiden yritysten osaamista ja muutoskyvykkyyttä, tulevaisuusresilienssiä ja digitaalisuutta. Verkostot ja yhteistyö tiivistyivät alueellisesti ja kansallisesti. Kaiken kaikkiaan hankkeen toimenpiteisiin osallistui 73 henkilöosallistujaa ja 21 eri yritystä. HealthDataBusiness@Change-hanke on ollut toiminnassaan konkreettinen ja sisällöllisesti vahva sekä linkittynyt voimakkaasti alueelliseen kasvustrategiaan, mikä on tehnyt toiminnasta tuloksellista. Osallistujapalaute on osoittanut hanketoteutusta vastaavien toimenpiteiden, erityisesti koulutusmallien ja ketterien verkostoitumis- ja workshoptilaisuuksien tarpeellisuuden myös tulevaisuudessa.