Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22525

Hankkeen nimi: Tuetusti korkeakouluun ja töihin

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 30.4.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52

Puhelinnumero: 08618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Haverinen Tuula Sisko Helena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Valtakunnallisessa Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 -työssä on sitouduttu nuorten aikuisten korkeakoulutettujen määrän nostamiseen 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Samaan aikaan valtakunnallisesti ollaan huolissaan korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista ja korkeakouluopiskelujen viivästymisestä sekä keskeyttämisistä. Kainuussa on myös työvoimapula tietyillä korkeakoulualoilla ja Kainuun maakuntaohjelman tavoitteena on työvoiman saannin turvaaminen koulutuksen, opiskelijoiden työllistämisen ja työllisyysasteen nostamisen avulla. Tavoitteeseen pääseminen vaatii Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminta-alueella korkeakoulutukseen hakeutumista ja niistä valmistumista tukevia toimia sekä uudenlaisten toimintamallien kehittämistä.

Kohderyhmänä hankkeessa ovat työttömät korkeakoulutetut, korkeakouluopinnot keskeyttäneet sekä 2. asteen opiskelijat ja sieltä valmistuneet, jotka ovat kiinnostuneet korkeakouluopintojen aloittamisesta. Kohderyhmänä ovat myös ohjaus- ja asiakastyötä tekevät ammattilaiset sekä heidän asiantuntijuutensa ja osaamisen lisääminen täydennyskoulutuksen avulla. Alueellisesti hankkeessa ovat mukana Sotkamon ja Kajaanin kuntakokeilu, koska näillä alueilla korkeakoulutyöttömyys on korkeinta ja toisaalta myös osaajapula on tilastojen mukaan suurinta. Ohjausmallin pilottia testataan näiden kuntien kanssa, mutta muuten kohderyhmää ja KAMKin opinnot keskeyttäneitä voi olla laajemmalta Kainuun alueelta.

Päätavoitteet ja toimenpiteet hankkeella:
TP1: Korkeakoulutettujen ja korkeakouluopinnot keskeyttäneiden resilienssin ja tulevaisuususkon sekä osaamisen vahvistaminen tehostetulla ura- ja opinto-ohjauksella
Kontaktoida Kamkin opinnot keskeyttäneet opiskelijat ja rakentaa heille konkreettinen suunnitelma ja tuki opintojen loppuun saattamiseksi ja sekä tukea työllistymisessä. Työttömien korkeakoulutettujen, työssä olevien korkeakouluopinnoista kiinnostuneiden sekä 2. asteen opiskelijoiden kontaktointi ja opiskelumahdollisuuksien sekä opintosuunnitelmien teko ja ohjaus opintojen aloittamiseen.
- Asiakkaiden kartoitus ja tavoittaminen (kontaktointi), ryhmävalmennus, yksilö- ja ryhmäohjaus.


TP2: Jatkuvan oppimisen tarjonnan ja toimintamallien kehittäminen erityisesti korkeakouluopintovalmiuksien ja ohjauksen kehittämisen näkökulmasta
Työpaketin tavoitteena on luoda matalan kynnyksen jatkuvan oppimisen korkeakouluyhteistyön toimintamalli 2. asteen oppilaitosten, työllisyystoimijoiden ja työelämän kanssa, tarpeiden tunnistaminen ja nopea reagoiminen seuraavilla toimenpiteillä.
Nivelvaiheen opintojen tarjonnan ja sisältöjen kehittäminen:
1) korkeakouluopintovalmiuksien (matematiikka, kielet jne.) ja akateemisten opiskelutaitojen vahvistamisen kurssit
2)"kurkistusopinnot", joilla voi testata kyvykkyyttä korkeakouluopintoihin sekä saada lisätietoa alasta
3)Väyläopintojen tarjonnan, sisällön ja suoritustapojen kehittäminen ja esittely 2. asteen opiskelijoille (Esim. KAMKstart 15 op-opinnot ja erillishaku)

Ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen
1) Ohjauspalvelut, jotta opinnoista kiinnostunut voi arvioida realistisesti mahdollisuuksiaan suoriutua opinnoista opiskeluvalmiuksien ja elämäntilanteensa näkökulmasta
2) Verkko-ohjauksen kehittäminen erityisesti aikuisille ja opinnoissa tukea tarvitseville etäopiskelijoille

Kohderyhmän ja työelämän tarpeiden huomioiminen jatkuvan oppimisen tarjonnan monipuolistamisessa
1) Työelämän tarpeiden kartoittaminen, tulokset muista hankkeista
2) Opinnollistaminen ja osaamisen tunnistaminen avoimen opinnoissa sekä väylä- ja polkuopinnoissa
3) Selvitetään mikrotutkintojen mahdollisuuksia osaamisen kehittämisessä

TP3: Korkea-asteen opiskelun ja uraohjauksen yhteistyömalli
- Kehitetään korkeakoulun, työllisyyspalveluiden ja kuntien yhteistyötä siten, että asiakkaan ohjauspolku on sujuvampi. Työpaketin toimenpiteenä suunnitellaan ja jalkautetaan uudenlainen ohjauksen toimintatapa, jolla tunnistetaan
aiempaa paremmin tuen tarve, tuetaan siirtymistä työelämään sekä lisätään kuntien toimijoiden tietoa korkeakoulun tarjoamista mahdollisuuksista osaamisen kehittämiseen.
- Testataan esim. "aikuisten etsivän työn" mallia, koulutuskokeiluja korkeakoulussa, yhteistyö sosionomiopintojen kanssa, työelämäyhteistyö sujuvien siirtymien kehittämiseksi.
- Ammattilaisten täydennyskoulutus urasuunnittelutaitojen ja -valmiuksien ja erityisen tuen osaamisen kehittämiseen.

TP4: Hallinto, viestintä ja raportointi

Hankkeen tuloksena pilotoidaan uudenlainen korkea-asteen opiskelun ja uraohjauksen yhteistyömalli työllisyyspalveluiden tuottajien kanssa korkeakoulutyöttömyyden vähentämiseksi ja osaamistason nostamiseksi alueella. Kainuu saa asiantuntijoita työelämän tarpeisiin. Toimenpiteet tukevat niin inhimillistä kuin alueellista hyvinvointia. Kamkin keskeyttämiset vähenee, ammattikorkeakoulu on vielä vetovoimaisempi ja huomioi erilaisten opiskelijoiden tarpeet tarjoamalla vaihtoehtoisia ja työelämän tarpeet huomioivia opiskelumahdollisuuksia. Ohjausalan ammattilaisten asiantuntijuus ja ohjausosaaminen kasvaa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä hankkeessa ovat korkeakoulutetut työttömät, korkeakoulututkinnon keskeyttäneet sekä 2. asteen opiskelijat ja sieltä valmistuvat, jotka ovat kiinnostuneet korkeakouluopintojen aloittamisesta.

Kohderyhmänä ovat myös asiakastyötä tekevät ammattilaiset sekä heidän asiantuntijuutensa ja osaamisen lisääminen täydennyskoulutuksen avulla. (Opinto-ohjaajat, kuraattori, työllisyysohjaajat, etsivät nuorisotyöntekijät, tuutoropettajat, koulutussuunnittelijat ja muuta ohjaustyötä tekevät jne.)

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti hankkeen uudesta toimintamallista hyötyvät työnantajat, kaikki korkeakoulutetut työnhankijat, KAMKin opiskelijat ja 2. asteen opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 71 633

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 9 562

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 304 613

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 12 750

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani, Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 11

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 165

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ely-keskuksesta saamieni tilastojen mukaan Kainuun korkeakoulutyöttömistä naisten osuus on hieman suurempi kuin miesten. Kajaanin korkeakoulutetuista työttömistä työnhakijoista naisia oli 131 (miehiä 107) ja Sotkamossa naisia 26 (miehiä 18).Koko Kainuun osalta tilanne on liki tasan (naisia 188, miehiä 185). Naisten korkeakoulutyöttömyys on kasvanut jonkin verran edellisestä vuodesta. Kamkin opintojen keskeyttäneiden osalta miesten osuus on suurempi tekniikan alalla, mutta naisten osuus puolestaan suuri hoitoalalla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen yleisen tavoitteen kannalta toimintaa ei suunnitella ensisijaisesti sukupuolen vaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Toteutustavoissa ja ryhmien kokoamisessa voidaan huomioida tarpeen vaatiessa sukupuolieroja. Tekniikan alan korkeakoulupudokkaissa on paljon miehiä, mutta vastaavasti sairaanhoitajaopiskelijoissa naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen tavoite ei liity tasa-arvon edistämiseen. Tavoitteena on saada korkeakoulu opintonsa keskeyttäneet palaamaan takaisin opiskelemaan tuetun mallin avulla, 2. asteen opiskelijoiden innostaminen jatkamaan korkeakoulussa sekä jo korkeakoulututkinnon suorittaneet työllistymään osaamisen päivittämisen ja elämänhallinnan tukemisen kautta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Korkeakoulutettujen määrän kasvu ja heidän työllistyminen alueelle kehittää myös paikallista elinkeinorakennetta kestävällä tavalla osaamistason nousemisen ja uusien innovaatioiden myötä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Korkeakoulun mukaantulo ja yhteistyö syventää kuntakokeilun myötä saavutettavan työllisyydenhoidon toimintakulttuurin uudistumista ja uuden toimintamallin laatimista sekä siihen liittyviä palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 9
KOhderyhmän elämänhallinnan lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulma on hankkeessa keskeinen ja kaikki toimenpiteet tähtäävät yksilön hyvinvoinnin lisäämiseen. Koulutus ja sitä myötä työllistyminen luo osallisuutta ja hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hanke antaa tasa-arvoinen mahdollisuuden kaikille suorittaa korkeakoulututkinto. Tuetun opintopolun avulla hanke mahdollistaa myös tukea tarvitseville mahdollisuuden osallistua korkeakoulutukseen ja uraohjauksessa otetaan mahdolliset työllistymisen rajoitukset huomioon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen kohderyhmän sosioekonominen taso ja siten yhteiskunnallinen asema paranee. Hanke ottaa huomioon myös monikulttuurisuuden maahanmuuttajien ohjauksen suunnittelussa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei koske hankkeen toimintaa

9 Loppuraportin tiivistelmä

-