Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22527

Hankkeen nimi: Virtuaalivalmennuksella kohti työelämää

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52

Puhelinnumero: 08618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Syrjäytyminen on pitkä prosessi ja se vaikuttaa heikentävästi elämänlaatuun. Sen kustannukset ovat merkittäviä yhteiskunnalle. Syrjäytymisen kokonaiskustannukset riippuvat siitä, suorittaako nuori peruskoulun jälkeisen tutkinnon vai ei. Nuorten miesten syrjäytyminen on naisia yleisempää. Kainuussa vuoden 2020 joulukuussa miehiä oli työttömänä 2411 henkilöä. joista nuorten miesten osuus oli 838 henkilöä. Ennaltaehkäisevä työ on tärkeää nuorten miesten hyvinvoinnin edistämiseksi, koulutus-/työputkeen kiinnittämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tässä hankkeessa oheisia osa-alueita tuetaan monialaisen yhteistyön avulla. Hankkeen päätavoitteena on kehittää virtuaalivalmennusta (virtuaaliPT) työttömille ja työmarkkinoiden ulkopuolella oleville nuorille miehille ennen työsuhdetta ja sen alkamisen tueksi. Virtuaalivalmennuksen avulla edistetään nuorten miesten itsensä johtamisen ja elämänhallinnan taitoja (mm. resilienssi), työelämävalmiuksia sekä siirtymistä työhön tai koulutukseen. Hankkeessa syvennetään Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunta- ja sosiaalialan koulutusten, TE-toimiston, Kainuun Soten Aikuisosiaalipalvelujen, Kainuun kuntakokeilun ja Kainuun Prikaatin Varusmiestoimikunnan yhteistyötä nuorten miesten hyvinvoinnin sekä työllisyys- ja koulutusurien edistämiseksi. Hankkeessa luodaan monialainen ja alueellinen yhteistyömalli.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
•Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunta- ja sosiaalialan, TE-toimiston, Kainuun Soten Aikuissosiaalipalvelujen, Kainuun kuntakokeilun ja Kainuun Prikaatin Varusmiestoimikunta) yhteistyömallin kehittäminen
•Selvitys Kainuun 18 - 29 -vuotiaiden nuorten miesten hyvinvoinnista ja haasteista
•Virtuaalivalmennuksen suunnittelu ja pilotointi
•Tiedottaminen, markkinointi ja arviointi
Hankkeen uutuusarvo
•Liikunta- ja sosiaalialan yhteistyön syventäminen, tuki nuorille miehille poikkialaisen yhteistyön kautta (syrjäytymisen ehkäiseminen)
•Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunta- ja sosiaali-alan, TE-toimiston, Kainuun soten Aikuissosiaalipalvelujen, Kainuun kuntakokeilun ja Kainuun Prikaatin Varusmiestoimikunnan yhteistyön syventäminen
•Hankkeessa mukana olevat tahot saavat uuden työkalun (VirtuaaliPT) nuorten miesten hyvinvoinnin/elämänhallinnan tukemiseen
•Nuorten miesten itsensä johtamisen ja elämänhallinnan taitojen tukeminen virtuaalisesti

Hankkeen keskeiset tulokset:
•Korkeakoulun ja organisaatioiden yhteistyömalli 1 kpl
•Julkaisuja yhteistyöstä 1 kpl
•Raportti kainuulaisten 18-29-vuotiaiden nuorten miesten hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä haasteista.
•Virtuaalivalmennus (itsensä johtaminen, elämänhallintataidot, työelämävalmiudet) 10 op, joka on avoimella, jatkuvan oppimisen verkkoalustalla
•Opinto-ohjaus ja työelämävalmiudet sisältöinä osana valmennusta
•Valmennuksen pilotointiin osallistuvia nuoria miehiä 30 - 40
•Tiedottaminen hankkeesta, erilaisia tiedotuskanavia 10 kpl
•Virtuaalivalmennuksesta tiedottamisen ja markkinoinnin sisältö
•Tulosten arviointi

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat 18 – 29 -vuotiaat nuoret miehet.

Kainuun kuntakokeilu on käynnistynyt 1.3.2021, joten kohderyhmä sovitaan työllisyyden kuntakokeilun kanssa tarkemmin ennen hankkeen käynnistymistä (1.8.2021).

Muutos:
Hankesuunnitelmassa on kirjattu tavoitteeksi, että valmennus tavoittaa 30-40 kainuulaista nuorta miestä. Tuohon tavoitteeseen pääseminen on epätodennäköistä, koska kohderyhmän saavuttaminen on haastavaa. Ryhmäpilotin tavoitteena on tavoittaa vähintään 10 kohderyhmään kuuluvaa. Syksyn 2023 opiskelijavetoisen ryhmävalmennuksen aikana tulemme tavoitta-maan kohderyhmää lisää. Tavoitteenamme on yhteensä 20 osallistujaa. Mukana voi olla myös naisoletettuja sidosryhmien toiminnan luonteesta johtuen.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat potentiaaliset työnantajat sekä korkeakoulun henkilökunta. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös hankkeessa olevat yhteistyökumppanit: TE-toimisto, Kainuun Soten Aikuissosiaalipalvelut, Kainuun kuntakokeilu ja Kainuun Prikaati.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 159 695

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 97 489

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 199 619

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 121 861

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Paltamo, Kajaani, Sotkamo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen (Sutela, Pärnänen & Keyriläinen 2019) mukaan vuonna 2019 oli 15–29-vuotiaista 9,3 prosenttia koulutuksen, työelämän ja varusmiespalveluksen ulkopuolella. Nuoria miehiä oli 8,3 prosenttia. Reilu kolmannes työmarkkinoilla passiivisista nuorista miehistä ilmoittaa ensisijaiseksi syyksi sairauden ja työkyvyttömyyden. THL:n (2021) mukaan syrjäytymisen muitta taustatekijöitä voivat olla esimerkiksi koulutuksen puute, työttömyys, sairastuminen, toimeentulon puute, asunnottomuus, mielenterveyden ongelmat, päihteiden käyttö väkivaltaisuus ja rikollisuus. Monet syrjäytymisen taustatekijöistä ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla. Miehillä on myös naisia useammin rajoitteita sosiaalisissa verkostoissa, sosiaalisessa aktiivisuudessa sekä osallistumisessa. Nuorten miesten syrjäytyminen on naisia yleisempää. (THL 2021.) Nuorten työttömyysaste Kainuussa on 17.2% (suurin osa Kajaanissa). Kainuussa vuoden 2020 joulukuussa miehiä oli työttömänä 2411. joista nuorten miesten osuus oli 838. (Työnvälitystilasto 2021.) Rajanaapureihin verrattuna (Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala) Kainuussa on nuorten huono-osaisuus korkealla tasolla; erityisesti sosiaalinen huono-osaisuus (Huono-osaisuuden karttapalvelu 2021).
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa keskitytään nuorten miesten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn, koska he ovat vaarassa syrjäytyä. Koko hanke on kohdennettu mies sukupuoleen.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa on keskiössä nuorten miesten hyvinvoinnin ja koulutus/työurien tukeminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Hankkeen tavoitteet eivät liity kyseiseen kohtaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeen tavoitteet eivät liity kyseiseen kohtaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeen tavoitteet eivät liity kyseiseen kohtaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeen tavoitteet eivät liity kyseiseen kohtaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeen tavoitteet eivät liity kyseiseen kohtaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Virtuaalivalmennus vähentää matkustamista.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeen tavoitteet eivät liity kyseiseen kohtaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 4
Hankkeessa parannetaan nuorten miesten työkykyä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 6
Virtuaalivalmennus toteutetaan verkko-oppimisalustalla.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Virtuaalivalmennus vähentää matkustamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa toteuttetaan virtuaalivalmennusta nuorille miehille. Sen sisältö liityy itsensä johtamiseen (ammatillinen, fyysinen ja psyykkinen) ja elämänhallintataitoihin sekä työelämävalmiuksiin.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Tässä edistetään nuorten miesten hyvinvointia ja ehkäistään heidän syrjäytymistään (vrt. ovat vaarassa syrjäytyä herkemmin kuin naiset, ja myös miesten välinen tasa-arvo).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 6 6
Hankkeessa edistetään yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta siten, että miesten itsensä johtamisen ja elämänhallintatitoja edistetään ja näin ollen samalla edistetään heidän paikkansa löytämistä yhteiskunnasta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeen tavoitteet eivät liity kyseiseen kohtaan.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeen tavoitteet eivät liity kyseiseen kohtaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-