Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22528

Hankkeen nimi: PIKA Kainuu - Kestävä digitaalinen tulevaisuuden työ

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2553600-4

Jakeluosoite: PL 52

Puhelinnumero: 08618991

Postinumero: 87101

Postitoimipaikka: Kajaani

WWW-osoite: http://www.kamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tuula Haverinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektiasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuula.haverinen(at)kamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0447101008

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on lisätä etätyöhön liittyvää osaamista, tukea etäjohtamista ja henkilöstön itse- ja tiimiohjautuvuustaitoja, edistää työhyvinvointia etätyössä sekä edistää ajasta ja paikasta riippumattoman etätyön tarpeen ja tarjonnan kohtaamista.

Esimiesasemassa toimivien etätyön johtamisosaamista lisätään monialaisilla valmennuksilla. Tulevaisuudessa entistä useampi esimies tulee työskentelemään hajautetussa organisaatiossa, jossa työntekijät tekevät maantieteellisesti hajallaan työtä siellä, missä se on kustannustehokkainta ja järkevintä. Tällöin tarve etäjohtamiseen ja sen osaamiseen korostuu. Esimiesten etäjohtamiseen liittyvää osaamista lisäämällä voidaan edistää siirtymistä uusiin, kustannustehokkaampiin työntekemisen tapoihin. Paikkariippumaton työ antaa mahdollisuuden toiminnan tehostamiseen, laadun kehittämiseen ja samalla se voi tukea henkilöstön työhyvinvointia ja tuottavuutta. Työntekijöille suunnatuissa valmennuksissa lisätään mm. itse- ja tiimiohjautuvuuden osaamista, mitä paikkariippumaton työskentely vaatii työntekijältä. Valmennuksissa tuodaan laajasti esille myös etätyöhön liittyvää työhyvinvoinnin näkökulmaa.

Hankkeen toiminnassa mukana olevat yritykset voivat verkostoitua keskenään ja löytää työtehtäviä esimerkiksi yritysten yhteisille työntekijöille oman maakunnan sisällä ja ylimaakunnallisesti. Tämä voi helpottaa työntekijöiden rekrytointihaastettta ja parantaa yrityksen kilpailukykyä. Valmennukseen osallistuvat yritykset ja niiden henkilökunta voivat valmennuksista saadun tiedon pohjalta laatia tiekartan, joka tukee yritysten mahdollisuuksia lisätä etätyöedellytyksiä.

Hankkeen yritysten hankinta kohdistetaan pääosin Kainuussa tärkeille toimialoille: matkailu, teknologiateollisuus (metalli- ja ICT ala), biotalous ja kestävä kaivannaisala.

Samankaltainen hanke hakee rahoitusta myös Pirkanmaan alueella. Mikäli molemmat hankkeet saavat myönteisen rahoituspäätöksen, voidaan niiden toteutuksessa hyödyntää molempien alueiden kokemuksia sekä etsiä yhteistyössä ratkaisuja molemmilla alueilla yhteisesti esiinnousseisiin asioihin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto sekä yrittäjät. Hankkeen yritysten hankinta kohdistetaan pääosin Kainuussa tärkeille toimialoille: matkailu, teknologiateollisuus (metalli- ja ICT ala), biotalous ja kestävä kaivannaisala.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat Kainuun kunnat. Etätyön laajempi tarjonta mahdollistaa yrityksille myös laajemman rekrytointialueen, joka helpottaa osaajapulasta kärsiviä alueen yrityksiä. Tämä parantaa yritysten toimintakykyä, joka näkyy suoraan kuntien elinvoimaisuudessa – yritykset mm. pysyvät paikkakunnalla.

Välillisenä kohderyhmänä ovat ammattikorkeakoulun opettajat ja opiskelijat. Opettajilla ja opiskelijoilla on mahdollista jo opiskelun aikana tutustua etätyöhön ja sen mahdollisuuksiin. Opettajat saavat myös valmista opetusmateriaalia verkkoon tuotetuista valmennuksista.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 70 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 467

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 256 746

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 4 623

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin, Kehys-Kainuun

Kunnat: Paltamo, Ristijärvi, Suomussalmi, Kajaani, Puolanka, Sotkamo, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on suunnattu kaikille sukupuolille ja toimintaan voi osallistua sukupuolesta riippumatta. Sukupuolinäkökulmaa on tarkasteltu hanketta valmisteltaessa hyvinvoinnin, terveyden ja työllisyyden näkökulmasta. Sukupuolten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat kantavia arvoja hankkeessa sekä toteuttajien toiminnassa yleensäkin. Hanke hakee mukaan yrityksiä erityisesti matkailun, teknologiateollisuuden (metalli- ja ICT ala), biotalouden ja kestävän kaivannaisalan -aloilta. Näistä matkailu on naisvaltainen ala muiden ollessa miesvaltaisia aloja. Laajalla biotalouden alalla on kuitenkin eroja: elintarvikeala on naisvaltaista, mutta esimerkiksi metsä- ja energia-alat ovat miesvaltaisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke toteuttaa valtavirtaistamisen tavoitteita varmistamalla, että kaikki hankkeen toiminta perustuu tasapuolisiin osallistumismahdollisuuksiin ja syrjimättömyyteen, mitkä edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Hankkeen aloitusvaiheen kartoituksissa huomioidaan, että molempien sukupuolien kokemukset ja tarpeet tulevat esille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei liity sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Etätyö vähentää matkustamista, mikä vähentää polttoaineiden käyttöä ja matkustusinfrastruktuurin uusimistarvetta. Samalla luonnonvarojen käyttö vähenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 6
Oman auton käytön väheneminen vähentää CO2 -päästöjä
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 3
Etätyö vähentää matkustamista, mikä pienentää matkustusinfrastruktuurin uusimistarvetta. Tämä vaikuttaa luonnonvarojen käyttöön ja siten luonnon monimuotoisuuteen suotuisasti.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 2
Liikenteen väheneminen etätyön lisääntyessä vähentää luonnon kuormitusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
ei hankkeen toimintaa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 6
Etätyö vähentää matkustamista, ja siten matkustusinfrastruktuurin uusimistarvetta ja jätteen syntymistä. Materiaalihukkaa pyritään välttämään myös hankkeen kaikessa toiminnassa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei hankkeen toimintaa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Etätyömahdollisuus tekee paikallisista yrityksistä houkuttelevampia työnantajia myös pienemmissä kunnissa .
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Etätyöfilosofia tukee suoraan aineetonta palvelutarjontaa. Hankkeen keskeinen toiminta liittyy aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 1 9
Etätyö mahdollistaa työskentelyn kulkuneuvossa, mikä lisää joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Etätyö vähentää liikennemääriä ja ruuhkia työmatkailun vähentyessä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 9
Työhyvinvoinnin edistäminen ja ajasta ja paikasta riippumattomaan työskentelyyn liittyvän osaamisen lisääminen ja kehittäminen ovat hankkeen keskeisiä tavoitteita, joilla on vaikutusta hyvinvointiin. Myös työmatkoihin käytetty aika vähenee, mikä edistää hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Hankkeen toiminta perustuu tasapuolisiin osallistumismahdollisuuksiin ja syrjimättömyyteen, jotka edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Etätyö helpottaa perheen arkea, mikä lisää kummankin vanhemman työntekomahdollisuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Mahdollisuus tehdä työtä omasta kodista käsin lisää yhteiskunnallisuutta yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 6
Etätyö mahdollistaa asukaskatoa kärsivien asuinympäristöjen säilymisen, mikä osaltaan auttaa ylläpitämään monimuotoista kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 0 0
ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

-