Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22529

Hankkeen nimi: HelNo & Hyria Laboratories - Matkailuekosysteemistä liikevaihtoa

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: HelsinkiNorth ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 3116611-8

Jakeluosoite: Härkävehmaankatu 4

Puhelinnumero: +358 40 661 6274

Postinumero: 05900

Postitoimipaikka: Hyvinkää

WWW-osoite: http://www.helsinkinorth.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Pakkala Roni Pekka

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: roni.pakkala(at)helsinkinorth.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 40 661 6274

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Hyria koulutus Oy, 2250205-2

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on auttaa hankkeen toiminta-alueen matkailuyrityksiä nopealla aikataululla toipumaan koronaviruksen aiheuttamasta asiakaskadosta uusia liiketoimintamalleja ja -kanavia kehittämällä, parviälyä hyväksikäyttäen toisilta parhaita käytäntöjä oppimalla ja käytännön soveltamisen valmentamisella sekä edistää alueen yritysten, kuntien, oppilaitosten ja muiden matkailutoimijoiden kaupallista hyvinvointia myös pitkällä aikajänteellä. Hankkeessa edistetään toteutusalueella toimivien yritysten yhteistoimintaa, lisätään alueen vetovoimaisuutta ja tunnettuutta matkailualueena, luodaan edellytykset tehokkaaseen digitaaliseen palvelutuotantoon ja markkinointiin sekä luodaan mallit kestävään ja turvalliseen matkailukokemukseen.

Hanke hillitsee vahvasti alueen kehitykselle tulevia koronasta johtuvia negatiivisia vaikutuksia. Vastaiskuksi koronalle HelsinkiNorth ja Hyria näkevät tärkeäksi vahvan yhteistyön ja kaupallisen otteen tilanteesta toipumiseksi. Mahdollisimman hyvä asiakasymmärrys toimii kulmakivenä koronan jälkeiseen aikaan valmistautumisessa ja uuden liikevaihdon synnyttämisessä. Hankkeen avulla pyritään lisäämään sekä kotimaista että kansainvälistä asiakasymmärrystä. Koemme tämän erittäin tärkeäksi varsinkin muuttuneessa, koronan aikaisessa ja sen jälkeisessä, markkinatilanteessa. Hankkeen avulla edistettävät kokonaisuudet - alueellisen matkailuekosysteemi-toimintamallin rakentaminen, kestävän ja turvallisen matkailun edistäminen, digitaalisten palvelujen osaamisen lisääminen ja oikein kohdennettu, yhtenäinen ja tehokas markkinointiviestintä - ovat keskeisessä roolissa alueen yritysten markkinointistrategian kehittämisessä ja matkailutulon kasvattamisessa.

Hankkeen toteuttajat HelsinkiNorth ry ja Hyria koulutus Oy luovat hankkeen avulla uuden matkailullisen ekosysteemin, jossa yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyö on keskeisessä roolissa. Hankkeessa toteutetaan laboratoriomaisia pilotteja, joita kehitetään hankkeen alussa tehtävien tarvekartoitusten pohjalta. Hankkeen avulla tunnistetaan matkailualan paikalliset ja alueelliset osaamistarpeet sekä vastataan yritysten ja työnantajien tarpeisiin nopeasti räätälöidyillä ja laadukkailla laboratorioilla, joiden tavoitteena on tuoda yritysten kokeiltavaksi ja käyttöön alan uusimpia toimintamalleja, välineitä ja markkinointi- ja kehittämisosaamista. Hankkeessa kehitetään alueen ja yksittäisten yritysten palveluprosesseja sekä pyritään teknologiseen edelläkävijyyteen mm. tekoälyä ja automaatioita hyödyntäen. Hankkeen avulla yksittäiset yritykset, myös pienemmät, voivat pysyä teknologisen kehityksen huipulla. Ajankohtaisten osaamistarpeiden tunnistaminen mahdollistaa myös matkailualan koulutuksen kehittämisen työelämätarpeiden mukaisesti. Avoin laboratoriotyöskentely lisää niin yrittäjien ja yritysten henkilöstön kuin opettajien ja opiskelijoiden osaamisen kehittymistä.

Hankkeen merkittävin lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutus on alueen matkailuyritysten selviäminen koronakriisin taloudellisista lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksista. Hankkeen toimenpiteet tähtäävät sekä nykyisten työpaikkojen säilymiseen että uusien työpaikkojen syntymiseen. Välitön, pitkäaikainen ja kestävä taloudellinen hyöty ilmenee alueellisen kilpailukyvyn ja markkinaosuuden kasvuna. Liiketoiminnan ja alan työllisyyden mitattavaksi tavoitteeksi toteuttajat asettavat 25 uutta työpaikkaa ja 5 uutta yritystä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaiset kohderyhmät ovat

- toteutusalueen matkailualan yritykset, joiden välitöntä selviytymistä ja tulevaa kasvua hankkeen toimenpitein edistetään
- matkailualalla työskentelevät, joiden osaaminen lisääntyy hankelaboratorioiden avulla ja työllistymismahdollisuudet paranevat ajantasaisen osaamisen, työelämälähtöisen työskentelytavan ja alan työnantajien paranevien liiketoimintaedellytysten kautta

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat

- matkailualalle aikovat, mukaan lukien matkailualan opiskelijat, joilla on mahdollisuus osallistua hankelaboratoriotyöskentelyyn. Osaaminen lisääntyy hankelaboratorioiden avulla ja työllistymismahdollisuudet paranevat ajantasaisen osaamisen, työelämälähtöisen työskentelytavan ja alan työnantajien paranevien liiketoimintaedellytysten kautta
- toteutusalueen matkailualan edistämistä tukevat ja matkailualan kasvusta hyötyvät tahot, kuten alueen kunnat, joiden työllisyyteen ja verotuloihin matkailualan yritysten selviämisellä ja kasvulla on vaikutusta

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 246 888

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 289 575

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Riihimäen, Hämeenlinnan

Kunnat: Loppi, Hämeenlinna, Nurmijärvi, Tuusula, Riihimäki, Vihti, Hyvinkää, Hausjärvi, Järvenpää, Janakkala, Kerava, Mäntsälä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Arviomme mukaan hankkeen osallistuvasta matkailualan henkilöstöstä enemmistö (n. 60 %) on naisia. Esimiestehtävissä sekä hankkeen toteutusalueen yrittäjinä toimivien sukupuolijakauma on arviomme mukaan tasainen (n. 50%/50%). Matkailualan koulutukseen hakeutuu selvästi enemmän tyttöjä kuin poikia, pojat ovat näin ollen selkeästi koulutuksen vähemmistösukupuoli.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa pohditaan, miten sukupuoli huomioidaan toteutuksessa. Hankkeen seurantatiedoissa seurataan naisten ja miesten osallistumista eri toimenpiteisiin. Hankkeen käynnistysvaiheessa täsmennetään toimet, joilla hankkeessa varmistetaan kohderyhmän naisille ja miehille soveltuva ja osuva tiedotus sekä toimintatavat. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan sukupuolten väliset erot liittyen esimerkiksi työympäristössä toimimisen tai yritysjohtamisen ja muun elämän yhdistämiseen, etenkin naisyrittäjien parissa. Vähemmistösukupuolen tarpeet pyritään huomioimaan toimenpiteissä ja osallistetaan toimenpiteiden suunnitteluun mahdollisuuksien mukaan. Myös ulkopuoliset asiantuntijat ohjeistetaan sukupuolinäkökulman huomioimiseen palvelujen toteuttamisessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke ei ole suoranaisesti sukupuolten tasa-arvoa edistävä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei sisälly hankkeen tavoitteisiin, hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei sisälly hankkeen tavoitteisiin, hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei sisälly hankkeen tavoitteisiin, hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei sisälly hankkeen tavoitteisiin, hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei sisälly hankkeen tavoitteisiin, hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei sisälly hankkeen tavoitteisiin, hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei sisälly hankkeen tavoitteisiin, hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 8
Hankkeen ensisijainen tavoite on edistää matkailualan yritysten osaamista ja liiketoiminnan kehittymistä. Hankkeen toimenpiteiden avulla, yritysten säilymisen ja kasvun kautta, parannetaan matkailualan paikallisia yritystoiminta- ja työllistymismahdollisuuksia. Hankkeen tunnistettu painopistealue on kestävän matkailun kehittäminen ja tähän liittyvän osaamisen lisääminen. Kestävään matkailuun liittyvä osaaminen kasvaa sekä hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä mutta myös oppilaitoksen opetus- ja kehittämistoiminnassa. Näillä molemmilla on pitkäkestoinen vaikutus alueellisen matkailuelinkeinon kehittymiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 5
Hankkeessa keskitytään nimenomaan palvelutuotannon kehittämiseen. Matkailupalvelu ei ole kuitenkaan yksinomaan aineeton kokemus, vaan hankkeen osaamisen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet kohdistuvat palveluun liittyvien aineellisten resurssien viisaaseen ja kestävään käyttöön.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei sisälly hankkeen tavoitteisiin, hankkeen toimenpiteillä ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 8
Hanke lisää konkreettisin toimenpitein alueella toimivien matkailualan yritysten, yrittäjien ja henkilöstön luottamusta välittömästä kriisistä selviytymiseen ja tulevaisuuden liiketoiminnan kasvumahdollisuuksiin. Hankkeen välittömänä tavoitteena on myös nykyisten työpaikkojen säilyttäminen ja uusien synnyttäminen. Hyvinvoinnin lisääntyminen syntyy erityisesti tulevaisuususkon ja turvallisuudentunteen kasvun kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 6
Hankkeella ei ole suoraa tasa-arvotavoitetta. Hankkeen tavoitteena oleva osaamisen lisääntyminen edistää työssä pysymisen ja työhön kiinnittymisen mahdollisuuksia tasa-arvoisesti sekä sukupuolten että sukupolvien osalta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 6
Hankkeella ei ole suoraa yhdenvertaisuustavoitetta. Hankkeen osaamisen lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet lisäävät kuitenkin välillisesti yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta, kun teemoja ovat mm. kulttuurien tuntemus ja kansainvälinen toiminta. Hankkeen osatoteuttajat tiedostavat ja huomioivat toteutuksessa maahanmuuttajataustaiset työntekijät/opiskelijat ja heidän mahdollisuutensa työskennellä/opiskella alalla. Hanke huomioi yritysten henkilöstön ja asiakkaiden moninaisuuden ja erilaisuuden osana kehittämistyötä.
Kulttuuriympäristö 0 3
Ei sisälly hankkeen tavoitteisiin. Hankkeen toimenpiteillä lievä välillinen vaikutus matkailupalvelutuotannossa hyödynnettävän kulttuuriympäristön kestävän käytön lisääntyessä.
Ympäristöosaaminen 8 5
Kestävä matkailu on hankkeen keskeinen sisällöllinen teema, johon liittyvän osaamisen lisääminen on hankkeen tavoite ja sisältyy hankkeessa toteutettaviin toimenpiteisiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-