Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22530

Hankkeen nimi: Verkko-oppimisympäristö riskienhallinnan ja täydentävien digitaalisten taitojen kehittämiseksi työllisyyttä tukemaan (KOMPASSI)

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Vaasan Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0209599-8

Jakeluosoite: PL 700

Puhelinnumero: 029 449 8000

Postinumero: 65101

Postitoimipaikka: Vaasa

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Arrasvuori Juha Henrik

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopistotutkija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: juha.arrasvuori(at)uwasa.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358 50 486 7978

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronapandemia on osoittanut, että koko maailma voi mullistua suuresti lyhyessä ajassa. Tällä hetkellä myös digitalisaatio toimii ajurina käynnissä oleville toimintaympäristön muutoksille. Yllättäviin muutoksiin – eli mahdollisiin riskeihin – pitää osata varautua paitsi liiketoiminnassa, myös työuran suunnittelussa. Riskienhallinta on laajimmillaan taito käsitellä kaikenlaista muutosta ja epävarmuutta, siis yhtäältä uhkia ja toisaalta mahdollisuuksia. Digitaalinen riskienhallinta on vastaavasti taito käsitellä muutosta ja epävarmuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja liiketoimintaympäristössä. Riskienhallinta yhdessä sitä täydentävien digitaalisten taitojen kanssa muodostaa hyvän osaamispohjan, jolla käsitellä jatkuvasti digitalisoituvan toimintaympäristön haasteita. Näillä taidoilla voidaan digitalisaation uhat kääntää avautuviksi mahdollisuuksiksi. Tämän vuoksi riskienhallinta olisi nähtävä uutena digitalisoituvan yhteiskunnan kansalaistaitona.

KOMPASSI-hankkeen tavoitteena on toteuttaa digitaalinen oppimisympäristö, jolla edistetään riskienhallintaan ja sitä täydentäviin digitaalisiin taitoihin pohjautuvaa osaamiskokonaisuutta. Oppimisympäristön kautta parannettavia sekä riskinhallintakykyä täydentäviä taitoja ovat mm. ennakointi- ja reagointikyvyn kohentaminen (jatkuvuuden hallinta), muutosjoustavuus (elinkaariajattelu) digitalisoituvassa toimintaympäristössä sekä kyberturvallisuusajattelu. Näistä taidoista muodostuvaa kokonaisuutta voidaan hyödyntää monilla toimialoilla, joihin digitalisaatio vaikuttaa. Hankkeessa laaditaan aiheisiin liittyen monipuolisia oppimisaineistoja, kuten mm. riskienhallinnan oppimispeli. Oppimisympäristön kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset työssäkäyvät henkilöt (yksityisellä ja julkisella sektorilla) sekä työelämän ulkopuolella olevat alle 25-vuotiaat nuoret. Oppimisympäristön käyttö on maksutonta.

Lisäksi tavoitteena on kerätä kokemuksia digitaaliseen oppimisympäristöön toteutetusta jatkuvan oppimisen mallista, jossa oppimista stimuloidaan mm. pelillisyydellä ja tarjoamalla verkossa oppimisympäristön aiheisiin liittyvää lähiohjausta. Jatkuva oppiminen toteutetaan siten, että kohderyhmien henkilöt perehtyvät oppimisaineistoihin omilla ehdoillaan. Oppimisympäristön kautta omaksutuilla taidoilla edistetään yksilöiden osaamista ja työllistymismahdollisuuksia.

Hankkeen määrällisenä tavoitteena on saada vähintään 75 henkilöä suorittamaan oppimisympäristön ensimmäinen opintomoduuli. Edellisen lisäksi tavoitteena on saada vähintään 30 henkilöä suorittamaan toinen tai kolmas opintomoduuli.

Edellä kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi on hankkeen toimenpiteet jaettu kuuteen työpakettiin:

TP1: Digitaalisen oppimisympäristön suunnittelu ja toteuttaminen
TP2: Oppimisaineistojen toteuttaminen
TP3: Riskienhallinnan oppimispeli
TP4: Oppimisen stimulointi
TP5: Oppimisen seuranta
TP6: Oppimistarpeiden maakunnallinen kehittävä arviointi

Hankkeen keskeisimmät tulokset/tuotokset ovat seuraavat:

- Digitaalinen oppimisympäristö verkossa sekä aineistot kolmeen opintomoduuliin joiden aiheet ovat alustavasti:
1) Riskienhallinnan taidot digitaalisessa toimintaympäristössä;
2) Riskienhallinta elinkaariajattelussa ja jatkuvuuden hallinnassa;
3) Riskienhallinta osana kyberturvallisuusajattelua.
- Oppimispeli joka toimii osana digitaalista oppimisympäristöä.
- Hankkeelle asetetut määrälliset tavoitteet saavutetaan.
- Hankkeen aikana Etelä-Pohjanmaalla käyttöön otetulla osaamisella, käynnistetyllä tekemisellä ja kerätyillä kokemuksilla luodaan pohjaa uuden ohjelmakauden aktiviteeteille maakunnaassa.
- Osana hankkeessa laadittavaa raporttia maakunnan tarpeista, kartoitetaan mahdollisuudet perustaa Etelä-Pohjanmaalle digitaalisen riskienhallinnan Digital Innovation Hub, joka vahvistaisi alueen älykkään erikoistumisen strategiaa ja toimisi alustana hankkeen tulosten levittämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Määrittelemme KOMPASSI-hankkeelle kaksi kohderyhmää Etelä-Pohjanmaalla:

#1. Työssäkäyvät henkilöt, jotka tarvitsevat apua saamaan osaamisensa vastaamaan uutta toiminnan tasoa, jonka koronapandemista seurannut digiloikka on aiheuttanut. Tässä kohderyhmässä hankkeeseen osallistuvat henkilöt voivat olla iältään 18 vuodesta ylöspäin. Kohderyhmä #1 käsittää työssäkäyvät henkilöt, jotka ovat työllistettyjä yksityisellä tai julkisella sektorilla.

#2. Työelämän ulkopuolella olevat alle 25-vuotiaat nuoret, joiden digitaalisia taitoja parantamalla heidän työllistymismahdollisuutensa kohentuisi esim. yrittäjinä tai digi-osaajina. Tähän kohderyhmään sisältyy työttömät (ml. pitkäaikaistyöttömät) sekä yleissivistävässä/ammatillisessa koulutuksessa olevat 18-25–vuotiaat.

Hankkeen kohderyhmän #2 koon hahmotamme seuraavasti. Tilastokeskuksen mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli maaliskuun 2021 lopussa 15–24-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita 1035 henkilöä (miehiä 685 ja naisia 350). Heistä pitkäaikaistyöttömiä oli 63 henkilöä. Koska alaikäraja hankkeeseen osallistumiseen on 18 vuotta, on em. tilastotiedoista poistettava 15-17-vuotiaat. Näin ollen hankkeen kohderyhmässä #2 on työelämän ulkopuolella olevia alle 25-vuotiaita n. 800 henkilöä (joista naisia n. 30%). Tämän kohderyhmän tavoittaminen voi osoittautua haastavaksi mutta hankkeen vaikutukset kohderyhmässä voivat olla merkittävät siihen kuuluvien henkilöiden tulevaisuuden kannalta. Lisäksi kohderyhmään #2 sisällytetään yleissivistävässä tai ammatillisessa koulutuksessa olevat 18-25–vuotiaat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen keskeisimpänä välillisenä kohderyhmänä toimivat varsinaisen kohderyhmän ulkopuolelle jäävät suomalaiset yritykset, joilla on tarvetta hankkeessa kehitetyn osaamisen hyödyntämiselle (esim. uusina työntekijöinä tai toimijoina arvoverkostoissa).

Hankkeen välillisiin kohderyhmiin kuuluvat myös liiketoiminnan rahoittajat kuten pankit ja sijoittajat. Mitä vakuuttuneemmaksi rahoittaja tukee siitä, että yritys hallitsee liiketoimintaan ja sen kehittämiseen liittyviä riskejä, sitä perustellumpaa on myönteisen rahoituspäätöksen tekeminen.

Hankkeen välillisiin kohderyhmiin kuuluu riskienhallinnan ammattilaiset, joihin pidetään yhteyttä jatkamalla KOMPASSI-hankkeessa jo RISKI-DIGI –hankkeessa aloitettua yhteistyötä Suomen Riskienhallinta ry:n kanssa. KOMPASSI-hankkeen tuloksia tullaan jakamaan Suomen Riskienhallinta ry:n jäsenille, jotka ovat riskienhallinnan ammattilaisia yrityksissä ja oppilaitoksissa ympäri Suomea.

Edelleen hankkeen välillisiin kohderyhmiin kuuluvat alueen muut yliopistot, korkeakoulut ja oppilaitokset. Hanke täydentää niiden opiskelijoiden, opettajien ja uraneuvojien osaamista.

Sepeli (Seinäjoen Pelikehittäjät) ry:n kanssa tehtävän yhteistyön kautta hankkeen välillisiin kohderyhmiin sisältyy myös alueella vaikuttava digitaalisten pelien kehittäjien yhteisö.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 297 231

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 283 355

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 371 542

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 354 196

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kuusiokuntien, Suupohjan, Järviseudun, Seinäjoen

Kunnat: Alajärvi, Kauhava, Karijoki, Kauhajoki, Lappajärvi, Vimpeli, Kurikka, Ähtäri, Soini, Seinäjoki, Lapua, Teuva, Isokyrö, Evijärvi, Isojoki, Ilmajoki, Alavus, Kuortane

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 75

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
KOMPASSI-hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty aikaisemman BID4E-hankkeen analyysiä valmistavan teollisuuden sukupuolinäkökulmasta. BID4E-hankkeen kohderyhmä on valmistavan teollisuuden pk-yritykset. Analyysin mukaan Suomessa on selkeä epätasa-arvo valmistavan teollisuuden työpaikoissa: erään selvityksen mukaan vain reilu kymmenesosa valmistavan teollisuuden tai teknologiasektorin työntekijöistä on naisia. Toisaalta tällä hetkellä miehiä on enemmän työttöminä työnhakijoina kuin naisia: Tilastokeskuksen mukaan Etelä-Pohjanmaalla KOMPASSI-hankkeen kohderyhmässä ’työelämän ulkopuolella olevat alle 25-vuotiaat’ on miehiä noin 70%.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
KOMPASSI-hankkeessa tullaan käyttämään aikaisemmassa hankkeissa (mm. BID4E) tunnistettuja hyviä käytäntöjä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi mm. seuraavassa kuvatuilla tavoilla. Hankeryhmä määrittelee tasot riskienhallintakyvyn ja sitä täydentävien digitaalisten taitojen oppimiselle. Tasojen määrittelyssä huomioidaan sukupuolinäkökulma ja ikäryhmänäkökulma eli selvitetään ja määritellään esimerkiksi ”mikä oppimistapa sopii yrittäjänä aloittavalle kotiäidille?” Tasot huomioidaan paitsi oppimissisällöissä, myös verkko-ympäristön käyttöliittymän suunnittelussa, toisin sanoen, käyttöliittymässä tarjotaan vaihtoehtoisia polkuja samaan sisältöön tukemaan yksilöiden erilaisia oppimistapoja
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen alueen yrityksissä. KOMPASSI-hankkeen edistämä digitaalisten taitojen kehittäminen voi luoda uudenlaisia työmahdollisuuksia naisille. Digitalisaation myötä esim. valmistavassa teollisuudessa tullaan kasvavassa määrin tarvitsemaan uudenlaisia taitoja kuten asiakaslähtöiset toimitavat.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 4
Digitaalisen riskienhallinnan kyvykkyys luo mahdollisuuksia aineettomaan arvoon perustuvan liiketoiminnan kehittämiselle. Hanke edistää myös elinkaariajattelun omaksumista. Täten hanke tukee kestävän kehityksen periaatetta ekologisesta kestävyydestä. Hanke on kaikilta osin "do no significant harm" -periaatteen mukainen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 4
Hanke edistää elinkaariajattelun omaksumista. Tätä kautta kehitetyt uudet digitaaliset ratkaisut pienentävät liikenteen päästöjä ja uusi palveluliiketoiminta vähentää materiaalin käyttöä tarjoomissa. Edelleen hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa edistämällä Etelä-Pohjanmaalla alueen kilpailukyvyn parantamista, ilmastonmuutokseen sopeutumista, turvallisuutta ja koulutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Hankkeen edistämä riskihallittu digitalisaatio ja sen mahdollistamat uudet ratkaisut/palvelut potentiaalisesti edistävät luonnovarojen kestävää käyttöä tuotannollisissa yrityksissä. Myös hankkeen edistämä elinkaariajattelu ja jatkuvuuden hallinta luovat pohjan luonnovarojen kestävälle käytölle.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 2
Hanke edistää elinkaariajattelun omaksumista. Hankkeen tarjoamien oppien pohjalta kehitetyt esim. digitaaliset palvelu-ratkaisut vähentävät liikenteen ja tuotannon päästöjä (ml. kasvihuonekaasut). Tätä kautta hanke tukee Suomen hiili-neutraalius 2035 -tavoitteen toteutumista.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Mikäli tuotannollinen yritys sijaitsee Natura- alueella/sen läheisyydessä, tulee hankkeen edistämä digitaalisen palveluliiketoiminnan kehittäminen potentiaalisesti vähentämään sen tuotannon ja logistiikan päästöjä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hanke edistää elinkaariajattelun ja jatkuvuuden hallinnan osaamista. Tätä kautta hanke luo pohjaa resurssitehokkuuden parantamiselle tuotannossa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Hanke edistää elinkaariajattelun omaksumista ja tätä kautta potentiaalisesti uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 9
Hanke parantaa Etelä-Pohjanmaalla muun muassa yrityskentän riskienhallintakyvykkyyttä ja muutosjoustavuutta. Hanke parantaa yritysten kykyä hallita nopealla ja joustavalla reagoinnilla toimintaympäristön muutoksista johtuvaa epävarmuutta. Hanke vahvistaa maakunnan innovaatioympäristöa ja luo uusia liiketoiminta-mahdollisuuksia. Tätä kautta hanke tukee Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018-21 toimintalinjojen 'uudistumiskykyinen elinkeinoelämä' ja 'tulevaisuuden osaamistarpeet' toteuttamista. Tätä kautta hanke on myös hyvin linjassa Etelä-Pohjanmaan toipumissuunnitelman (EPKE) kanssa. Edelleen tätä kautta hanke tukee kestävän kehityksen periaatetta taloudellisesta kestävyydestä alueella.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 7
Hanke edesauttaa liiketoiminnan kehittämistä digitalisaatiolla, jonka yksi ilmeneminen ovat uudet palvelut ja aineettomat tuotteet. Hanke edistää asiakaslähtöisiä toimintatapoja, jotka ovat keskeisessä asemassa kun kehitetään uutta liiketoimintaa digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Hankkeen edistämä kyberturvallisuusajattelu luo pohjaa rakentaa liiketoiminnallisesti kestäviä aineettomia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Uudet logistiset ratkaisut ovat mahdollisia liiketoiminnan kehityskohteita, jotka hankkeen myötä käynnistyvät yrityksissä. Hankkeen edistämä kyberturvallisuusajattelu on keskeinen lähtökohta niiden kehittämisessä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 5
Riskienhallinta on yleisesti hyväksytyn määritelmän mukaan toimintaa, joka tähtää paitsi yrityksen toiminnan turvaamiseen, myös sen henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseen. Hyvinvointia edistävää on myös kyky jatkuvuuden hallintaan organisaation toiminnassa. Täten hanke tukee kestävän kehityksen periaatetta sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä. Hanke kehittää EPKE-toipumissuunnitelman linjauksen mukaisesti jatkuvan oppimisen malleja, joissa digi-opetuksella on merkittävä rooli.
Tasa-arvon edistäminen 2 3
Toimenpiteillään hanke voi ainakin epäsuorasti edistää tasa-arvoa erityisesti valmistavan teollisuuden työpaikoissa. Hanke luo pohjaa tasa-arvoiselle työllistymismahdollisuuksille kohderyhmässään 'alle 25-vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat nuoret'.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Hanke toimii avoimen tieteen periaatteella. Hankkeessa toteutetun oppimisympäristön käyttö on maksutonta. Hanke julkaisee sen puitteissa tuotetut oppimisaineistot ja muut materiaalit vapaasti eli open access-muodossa. Tiedon saatavuus voi ainakin välillisesti edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta. Hanke edistää yksilölähtöistä jatkuvaa oppimista. Hanke edistää myös eri toimijoiden välistä yhteistyötä mm. järjestettävän oppimispelin ideointityöpajan kautta. Hankkeessa tehtävä yhteistyö mm. Sepeli ry:n kanssa vahvistaa kansalaistoimijalähtöisiä toimintatapoja.
Kulttuuriympäristö 1 1
Tuotannollisella toiminnalla on pitkät perinteet Etelä-Pohjanmaalla. Yrittäjyys ja työnteon kulttuuri ovat olennainen osa alueen omaleimaisuutta. Tätä kautta hanke tukee Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018-21 toimintalinjaa 'hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt'.
Ympäristöosaaminen 2 3
Digitaalisaatiota hyödyntävä liiketoiminta vahvistaa yritysten ympäristöystävällisyyttä. Hanke edistää riskienhallinnan, elinkaariajattelun ja jatkuvuuden hallinnan omaksumista, sekä tätä kautta myös ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digitaalinen riskienhallinta on taito käsitellä muutosta ja epävarmuutta erilaisissa digiympäristöissä. Riskienhallinta yhdessä sitä täydentävien taitojen, kuten jatkuvuudenhallinnan ja kyberturvallisuuden kanssa, muodostaa hyvän osaamispohjan, jolla käsitellä digitaalisen toimintaympäristön moninaisia haasteita. Digiympäristön riskienhallinta vaatii useita uusia opittavia taitoja, joiden oppimisen edistämiseksi Kompassi-hankkeessa toteutettiin digitaalinen oppimisympäristö. Hanke rahoitettiin Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU tuella. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeella oli kaksi kohderyhmää Etelä-Pohjanmaalla: 1) Työllistetyt henkilöt julkisella tai yksityisellä sektorilla; 2) Työelämän ulkopuolella olevat alle 25-vuotiaat nuoret, joiden digitaalisia taitoja pyritään parantamaan, jotta heidän työllistymismahdollisuutensa kohentuisivat esimerkiksi digi-osaajina.

Hankkeessa toteutettiin digitaalinen oppimisympäristö riskienhallinnan itseopiskeluun. Oppimisympäristö koostui itseopiskelumateriaalin tehtävineen sisältävästä Riskioppi-ympäristöstä, riskienhallinnan perusteita pelillisesti käsittelevästä Riskivirasto-oppimispelistä sekä erilaisia digimokia keräävästä Riskibotti-chatbotista. Nämä muodostivat monipuolisen kokonaisuuden, jota opiskelijat pääsivät käyttämään monella tavalla yksilöllisten oppimistarpeidensa pohjalta. Oppimisen aiheita pääsi niiden kautta lähestymään monesta näkökulmasta.

Riskioppi-ympäristöön toteutettiin kolme opintomoduulia, joiden aiheet ovat:
Moduuli 1: Riskienhallinta digitaalisessa toimintaympäristössä.
Moduuli 2: Riskienhallinta elinkaariajattelussa ja jatkuvuuden hallinnassa &
Moduuli 3: Riskienhallinta osana kyberturvallisuusajattelua.

Suomenkieliset oppimisaineistot toteutettiin pohjautuen kirjallisuuteen, verkkomateriaaliin ja hankkeen aikana maakunnasta kerättyyn aineistoon. Oppimisaineistot mitoitettiin siten, että Moduuli 1 sekä Moduulien 2&3 suorittaminen ovat molemmat 7 tunnin kokonaisuus. Aineisto on jaettu yhteensä 33 kappaleeseen, joissa jokaisessa on vähintään yksi tehtävä, jolla opiskelijaa ohjataan ajattelemaan kappaleen aihetta, kuten digiriskien hallintaa, oman toimintansa kannalta. Aineistosta on myös mahdollista poimia itseä kiinnostavia aiheita ilman jo ennalta tuttujen asioiden läpikäyntiä. Oppimisympäristöön kirjautuneiden opiskelijoiden antamat palautteet olivat positiivisia ja esimerkiksi aineiston monipuolisuutta ja uusien riskienhallintatyökalujen esittelyä kiiteltiin palautteessa. Opiskelijat kävivät läpi kattavasti moduulien tehtäviä ja myös selkeästi käyttivät aikaa niiden aihepiirien ajatteluun.

Verkko-oppimisen tehostamiseksi hankkeessa hyödynnettiin pelioppimisen keinoja. Toteutettiin työpaja, johon osallistui hankkeen kohderyhmää sekä muita pelillisyydestä kiinnostuneita ideoimaan tarinallista riskienhallinnan oppimispeliä. Näiden ideoiden pohjalta hankkeessa kehitettiin Riskivirasto-peli. Riskivirasto on suomenkielinen oppimispeli riskienhallinnan merkityksestä digitaalisessa toimintaympäristössä. Opiskelijan tehtävänä pelissä on suorittaa Riskioppi-ympäristön aiheisiin liittyvä fiktiivinen työharjoittelu Riskivirastossa. Pelin aikana ratkotaan digitaalisiin riskeihin liittyviä ongelmia. Pelissä on 45 eri tehtävää, joista pelaaja voi omien valintojensa mukaan suorittaa parikymmentä. Riskivirastoa pystyy pelaamaan useita reittejä pitkin, mikä lisää pelin uudelleen pelaamisen arvoa, vanhan kertaamista sekä motivaatiota lisäoppimisen hankkimiseen esimerkiksi Riskioppi-ympäristöstä. Riskivirasto-pelissä tehtävät on pisteytetty ja tuloksia tarkastelemalla nähdään parhaimpia pisteitä kerryttäneiden pelaajien nähneen vaivaa tehdäkseen oikeita valintoja. Tämä osaltaan kertoo siitä, että digiympäristön riskienhallinnan ajattelua pystyttiin aktivoimaan tehdyn kaltaisella oppimispelillä. Riskivirasto-pelin kehittämisprosessi sekä sen kautta kerätyt kokemukset julkaistiin raportissa.

Hankesuunnitelman mukaisena 'haasteena' toteutettiin sosiaalisessa mediassa “Jaa digimokasi” -kampanja, jossa hankkeessa toteutetun Riskibotti-chatbotin kautta kerättiin ihmisiltä digimokia, eli kuvauksia enemmän tai vähemmän vakavista sattumuksista digiympäristöissä. Riskibotti on pelillinen oppimisympäristöön linkitetty sovellus, joka viestii käyttäjän kanssa kevyellä tavalla digiriskeistä. Kampanjalla haluttiin aktivoida osallistujien kiinnostusta erilaisten digiympäristöjen riskien ajatteluun ja tarjota samalla mahdollisuus kehittää riskienhallinnan osaamistaan Riskioppi-ympäristössä sekä Riskivirasto-pelissä. Kampanja keräsi eri sosiaalisen media kanavissa yhteensä yli 115 000 näyttökertaa, joista lähes 10 000 Etelä-Pohjanmaan alueella. Näin ollen niin Kompassi-hanke, Riskioppi-ympäristö kuin erityisesti riskienhallinta ja sen tärkeys digitaalisessa toimintaympäristössä saivat laajalti näkyvyyttä.

Tukemaan oppimisympäristön kehittämistä, hankkeessa toteutettiin maakunnallisen kehittävän arvioinnin työkokonaisuus, jossa yhtäältä kerättiin tietoa digitaalisten riskien hallinnan osaamistarpeista Etelä-Pohjanmaan toimijoiden keskuudessa ja toisaalta kerättiin palautetta oppimisaineistolle Riskioppi-ympäristössä. Osana osaamistarpeiden kehittävää arviointia haastateltiin 25 yrityksen ja muun organisaation edustajaa maakunnassa. Arvioinnin tuloksista laadittiin raportti, joka avaa suuntia digitalisaation ja digitaalisen riskienhallinnan kehittämiseen Etelä-Pohjanmaalla. Osana näiden kehitystarpeiden ratkaisemista, hankkeessa laadittiin lisäksi selvitys mahdollisuuksista toteuttaa Etelä-Pohjanmaalle riskienhallinnan digitaalinen innovaatiokeskittymä (DIH).

Hankkeen tuotoksia ovat seuraavat raportit:
- Digitalisaatiosta Etelä-Pohjanmaalla: Mahdollisuuksia hyödyntäen ja riskejä halliten (ISBN 978-952-03-2955-6)
- Selvitys Riskienhallinnan digitaalisen innovaatiokeskittymän (DIH) perustamiseksi Etelä-Pohjanmaalle
- Gamification of risk management learning material in the ESF-funded Kompassi project: report on case "Riskivirasto"

Raportit toimivat syötteenä mm. uusien kehityshankkeiden suunnittelemiselle ohjelmakaudella 2021-27.
Hankkeen verkkosivut: https://sites.uwasa.fi/kompassi/