Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22531

Hankkeen nimi: SaSU Sairaanhoitajan integroituminen Suomalaiselle Urapolulle

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1006550-2

Jakeluosoite: PL 207

Puhelinnumero: +358 20 743 8100

Postinumero: 40101

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.jamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Riikka Sinivuo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: riikka.sinivuo(at)jamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358400 976770

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Monikulttuurisuuskeskus Gloria, 2776214-4

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tarve on noussut esille sairaanhoitajien työpaikkojen ja työntekijöiden omanlaisesta kohtaanto-ongelmasta Keski-Suomessa: maakunnan terveydenhuollon toimipaikoilla on jo nyt todellisia haasteita täyttää avoimia terveydenhuollon työpaikkoja hakijapulan takia, mutta samanaikaisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun englanninkielisestä sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat kokevat haasteelliseksi työllistyä Keski-Suomessa, jonka vuoksi he työllistyvät pk-seudulle tai ulkomaille.

Ulkomaalaistaustaisen, sairaanhoitajaksi opiskelevan tai valmistuneen työllistämisen taustalla on havaittu haasteita liittyen työntekijän kielitaitoon ja työyhteisön kielitietoisuuteen, monikulttuurisuuteen ja työyhteisöön integroitumisessa, sekä mentorointimallin puuttumiseen.

Hankkeen päätavoitteena on kehittää korkeakoulun ja työnantajien välille Uran alku -yhteistoimintamalli, joka edistää valmistuvien ulkomaalaistaustaisten sairaanhoitajien työllistymistä Keski-Suomeen jo opintojen loppuvaiheessa.
Hankkeessa kehitettävä Uran alku –yhteistoimintamalli koostuu seuraavista asioista ja niiden kehittämisestä: a) valmistuvien sairaanhoitajien ammattikieli, b) työyhteisön kielen oppimiseen liittyvä osaaminen, c) työyhteisön monikulttuurisuusosaaminen ja kulttuurisensitiivisyys, ja d) valmistuvan sairaanhoitajan ammatillinen sosialisaatio sekä työyhteisöön kiinnittyminen.

Uran alku -yhteistoimintamallin aiheiden kehittämisestä muodostuvat hankkeen osatavoitteet:
- tukea hankkeeseen osallistuvien valmistuvien sairaanhoitajien ammattikielen kehitystä,
- vahvistaa hankkeeseen osallistuvien työyhteisöjen kielitietoisuutta ja ymmärtämistä kielen oppimisprosessista, jotta työyhteisöllä on paremmat valmiudet tukea valmistuvaa sairaanhoitajaa kielen ja ammattikielen oppimisessa erityisesti uran alkuvaiheessa,
- vahvistaa kulttuurisensitiivisyyttä ja monikulttuurisuusosaamista hankkeen työyhteisöissä ulkomaalaistaustaisten sairaanhoitajien työyhteisöön integroitumisen helpottamiseksi,
- kehittää mentorointimalli hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden kanssa osaksi valmistuvan sairaanhoitajan perehdytysprosessia, joka tukee valmistuvan sairaanhoitajan ammatillista sosialisaatiota sekä työyhteisöön kiinnittymistä.

Hankkeessa tuetaan hankkeeseen osallistuvien valmistuvien sairaanhoitajien ammattikielen kehitystä järjestämällä vertaistuellisia keskusteluryhmiä, joissa valmistuvat sairaanhoitajat voivat harjoittaa suomen kieltä aidoissa vuorovaikutustilanteissa. Hankkeessa toteutettavat työpajat vahvistavat hankkeeseen osallistuvien työyhteisöjen kielitietoisuutta ja ymmärtämistä kielen oppimisprosessista, jonka myötä työyhteisöllä on paremmat valmiudet tukea valmistuvaa sairaanhoitajaa kielen ja ammattikielen oppimisessa. Hanke tukee ulkomaalaistaustaisten sairaanhoitajien työyhteisöön integroitumista vahvistamalla hankkeen työyhteisöjen kulttuurisensitiivisyyttä ja monikulttuurisuusosaamista. Hankkeessa kehitetään mentorointimalli hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden välille osaksi valmistuvan sairaanhoitajan perehdytysprosessia. Hankkeeseen osallistuvien työyhteisöjen joukosta koulutetaan mentoripari, jonka tehtävänä on tukea valmistuvan sairaanhoitajaopiskelijan ammatillista sosialisaatiota sekä työyhteisöön kiinnittymistä.

Hankkeessa kehitetään korkeakoulun ja työnantajien yhteistyönä täysin uusi palvelu, jolla tuetaan ulkomaalaistaustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden siirtymää työelämään jo opintojen loppuvaiheessa. Lisäksi konkreettisena tuotoksena syntyy Uran alku -käsikirja, joka on suunnattu ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille, valmistuneille ja heitä työllistäville työnantajille. Käsikirja kokoaa yhteen työkalupakiksi hankkeen workshopeissa, keskusteluryhmissä ja mentoroinnissa käytetyt toimintatavat, jolloin ne voidaan ottaa käyttöön myös hankkeen ulkopuolisissa organisaatioissa.

Hankkeen myötä työnantajat ja työyhteisöt saavat kokemusta ulkomaalaistaustaisen henkilön perehdyttämisestä ja palkkaamisesta, joka puolestaan madaltaa työnantajien kynnystä palkata ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä myös hankkeen jälkeen. Työnantajien ja työyhteisöjen kehittynyt kulttuurisensitiivisyys, monikulttuurisuusosaaminen ja kielitietoisuus tukee myös jatkossa uusien työntekijöiden integroitumista työyhteisöön. Vastaavasti monikulttuurinen työyhteisö houkuttelee uusia ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä.Kulttuurisensitiivisyys kehittää myös erilaisten potilaiden hoitoa, koska työntekijä osaa paremmin huomioida heidän yksilöllisen taustansa.

Niin lyhyellä kuin pitemmällä aikavälillä hanke vahvistaa Keski-Suomen elinvoimaisuutta aluetalouden näkökulmasta, kun valmistuvat sairaanhoitajat mahdollisine perheineen työllistyvät ja asettuvat Keski-Suomeen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Välittömiä kohderyhmiä ovat:
- JAMKin englanninkielisessä sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmassa opiskelevat ulkomaalaistaustaiset, opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat (aloittaneet opintonsa vuosina 2019 ja 2020)
- em. tutkinto-ohjelmasta vastavalmistuneet, ulkomaalaistaustaiset sairaanhoitajat
- Wiitaunioni: Viitasaaren sairaala ja Pihtiputaan terveyskeskuksen työyhteisöt (sis. mentorit ja muut työntekijät, jotka osallistuvat hankkeen toimenpiteisiin (workshopit))
- Jyväskylän kaupunki, ikääntyvien palveluiden työyhteisö (sis. mentorit ja muut työntekijät, jotka osallistuvat hankkeen toimenpiteisiin (workshopit))
- Muut mahdolliset työnantajat ja niiden henkilöstö


Tavoitteena on, että opiskelijoita ja vastavalmistuneita osallistuu hankkeen toimenpiteisiin yhteensä 20 henkilöä, joista ensimmäinen ryhmä (10 hlöä) aloittaa toiminnassa syksyllä 2021 ja toinen ryhmä (10 hlöä) syksyllä 2022.

Työyhteisöjen osalta tavoitteena on että hankkeen toimintoihin osallistuu koko hankkeen aikana n. 150 - 200 henkilöä. Alustavien arvioiden mukaan heistä Viitasaaren/ Pihtiputaan alueelta n. 40 henkilöä, Jyväskylän alueelta n. 120-160 henkilöä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat:
- Kokemusasiantuntijat/ vertaisasiantuntijat, jotka osallistuvat hankkeen vertaisryhmiin (työpaketti 2) jakaen kokemuksiaan Suomen työelämästä ja työllistymiseen liittyen
-Hankkeen jälkeiset nursing-opiskelijat JAMKissa
-Muut kuin hankkeeseen osallistuneet Keski-Suomen terveydenhuollon toimipaikat hyötyvät hankkeessa kehitetystä toimintamallista, joka juurrutetaan osaksi JAMKin toimintaa ja siten edistää valmistuneiden opiskelijoiden perehdyttämistä
-Hankkeeseen osallistuvien opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden perhe ja heidän käyttämiensä palveluiden tuottajat, jotka hyötyvät opiskelijan/ valmistuneen työllistymisestä.
-Muut tutkinto-ohjelmat JAMKissa ja Suomessa, joissa paljon ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita ja joilla haasteita työllistyä Keski-Suomen alueelle

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 38 514

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 912

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 269 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 43 173

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Saarijärven-Viitasaaren

Kunnat: Pihtipudas, Viitasaari, Jyväskylä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 225

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Miehet ovat hankkeessa vähemmistösukupuolena. Hoitoala on tunnetusti naisvaltaista, vuonna 2018 sairaanhoitajista n. 10% oli miehiä. Kansainvälisissä tutkinto-ohjelmissa miehiä on yleensä suurempi osuus verrattuna suomalaisiin opinto-ohjelmiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat JAMKissa, vuosina 2019 ja 2020 englanninkielisessä sairaanhoitajan tutkinto-ohjelmassa opintonsa aloittaneet ulkomaalaistaustaiset opiskelijat, joista miehiä on noin 25%.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa huomioidaan hoitoalan naisvaltaisuus. Hankkeen kohderyhmänä ovat kuitenkin tietyt, vuosina 2019 ja 2020 opiskelunsa aloittaneet opiskelijat, joten hankkeella on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa sukupuolijakaumaan hankkeen toiminnassa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on yleensä vieraskielisten, ulkomaalaistaustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden työllistymisen edistäminen, sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Hankkeen toiminnoissa suositaan digitaalisia materiaaleja, välttäen ylimääräistä tulostusta. Hankkeessa vältetään turhaa matkustamista ja toimenpiteiden toteutuksessa hyödynnetään myös etätoteutusta. Työpaikkojen perehdytysohjelmissa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen ja tämä huomioidaan myös hankkeessa rakennettavan yhteistoimintamallin kehittämisessä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 1
Suositaan digitaalisia materiaaleja ja vältetään ylimääräistä matkustelua. Työpaikkojen perehdytysohjelmissa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen ja tämä huomioidaan myös hankkeessa rakennettavan yhteistoimintamallin kehittämisessä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei välitöntä eikä välillistä vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 3 0
Hankkeessa suositaan digitaalisia materiaaleja ja vältetään ylimääräistä turhaa matkustamista. Matkustamisessa suositaan kimppakyytejä. Hankkeen toimenpiteissä hyödynnetään myös etäyhteyksiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei välitöntä eikä välillistä vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 5
Terveydenhuollon työpaikoilla on erityisen tärkeää huolehtia jätteiden lajittelusta sekä niiden turvallisesta hävittämisestä; tämä huomioidaan myös työyhteisöjen perehdytystoiminnan kehittämisessä. Hankkeessa vältetään turhaa tulostusta ja suositaan uusiomateriaaleja mahdollisissa hankinnoissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Hankkeella ei välitöntä eikä välillistä vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hanke perustuu maakuntatasolla todettuun tarpeeseen, jonka mukaan terveysalan työntekijät ja työpaikat eivät kohtaa. Tavoitteena on hankkeen aikana työllistää 20 ulkomaalaistaustaista sairaanhoitajaopiskelijaa Jyväskylän, Viitasaaren ja Pihtiputaan terveydenhuollon yksiköihin. Hankkeessa kehitetään korkeakoulun ja työnantajien välille yhteistoimintamalli, joka juurrutetaan osaksi hankkeessa mukana olevien organisaatioiden toimintaa ja siten malli tukee jatkossakin osaajien ja työpaikkojen kohtaamista. Malli on myös sovellettavissa muihin kuin hankkeeseen osallistuneisiin terveydenhuollon toimipaikkoihin Keski-Suomessa, toki myös laajemmin Suomessa. Opiskelijoiden tukeminen valmistumisen ja työllistymisen siirtymisvaiheessa edistää heidän ja heidän perheensä pysymistä Keski-Suomessa, jolla on myönteinen vaikutus maakunnan aluetalouteen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 4
Hankkeessa kehitetään yhteistoimintamalli korkeakoulun ja työnantajien välille, joka edistää opiskelijoiden työllistymistä jo opintojen loppuvaiheessa. Lisäksi hankkeessa kehitetään työkaluja ulkomaalaistaustaisen työntekijän perehdytykseen. Malli tuotetaan digitaalisen julkaisun muotoon ja se on vapaasti hyödynnettävissä hankkeen jälkeen. Yhteistoiminnan olennaisena osana on mentorointimalli, jossa työpaikoille valmennetaan mentorityöpari tukemaan uuden työntekijän perehdytystä. Lisäksi työyhteisöjen kulttuurisensitiivinen osaaminen paranee, joka voi vaikuttaa työpaikkojen toiminnan kehittämiseen myös laajemmin hankkeen ulkopuolella (esim. ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden kohtaamisessa).
Liikkuminen ja logistiikka -1 2
Hankkeen toteutus vaatii matkustamista mm. Jyväskylän, Viitasaaren ja Pihtiputaan välillä. Turhaa matkustusta kuitenkin vältetään ja matkustamisessa suositaan kimppakyytejä. Hankkeen tavoitteena on saada valmistuvia sairaanhoitajia työllistymään Viitasaarelle ja Pihtiputaalle (pitemmällä aikavälillä myös muualle Keski-Suomen maakuntaan), joka välillisesti edistää terveydenhuollon palveluiden saatavuutta myös maakuntakeskuksen ulkopuolella ja siten vältetään ylimääräistä matkustamista.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke kohdistuu suoraan terveydenhuollon alalle. Pitkällä aikavälillä hanke edistää terveydenhuoltopalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, koska hankkeen toimintojen tavoitteena on tukea sairaanhoitajien työllistymistä Keski-Suomeen. Hankkeen toiminnoista hyötyvät itse valmistuvat sairaanhoitajat, joiden työllistymisellä on heidän yksilöllistä hyvinvointiaan edistävä vaikutus. Hanke osaltaan ehkäisee sairaanhoitajapulaa, joten hanke vaikuttaa terveydenhuoltopalvelujen saatavuuteen, edistäen siten laajemman väestön hyvinvointia ja terveyttä. Hanke tukee myös työyhteisöjen positiivista ilmapiiriä ja yleistä hyvinvointia, sillä hankkeessa valmennetaan ja tuetaan työyhteisöjä ulkomaalaistaustaisen työntekijän perehdytyksessä, jonka esimiehet/työntekijät tutkimusten mukaan kokevat usein raskaaksi ja haastavaksi ilman oikeanlaista tietoa ja taitoa.
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Kansainvälisesti mieshoitajien on todettu kokevan naishoitajia enemmän syrjintää ja etniseen taustaansa liittyvää leimaamista (Winkelman-Gleed & Steeley 2005). Hankkeessa edistetään yleisesti ulkomaalaistaustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden työllistymistä, sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan tms. katsomatta. Hanke lisää työyhteisöjen perehdytystaitoja vahvistamalla niiden kulttuurisensitiivisyyttä ja monikulttuurisuusosaamista, joka yleisesti edistää suvaitsevaisuutta työyhteisöissä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Hankkeen välittömään ja välilliseen kohderyhmään kuuluvat nykyiset ja tulevat ulkomaalaistaustaiset sairaanhoitajaopiskelijat, joiden työllistymistä Keski-Suomeen ja Suomeen tuetaan hankkeessa kehitettävällä yhteistoimintamallilla. Hanke vahvistaa hankkeeseen osallistuvien työyhteisöjen kulttuurisensitiivisyyttä, monikulttuurisuusosaamista ja kielitietoisuutta, joka edistää ulkomaalaistaustaisten sairaanhoitajien integroitumista työyhteisöön.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei välitöntä eikä välillistä vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei välitöntä eikä välillistä vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-