Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22533

Hankkeen nimi: Yrityksen osaajat menestyvät-hanke

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savon Yrittäjät r.y.

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0171517-1

Jakeluosoite: Kauppakatu 28 B, 3krs

Puhelinnumero: 0443680508

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite:

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mia Hakulinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mia.hakulinen(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443680508

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Savon Yrittäjien uuden hankeidean pohjana ovat Yritys oppii ja menestyy-hankkeesta sekä HelpDesk-hankkeesta saadut kokemukset siitä, mitä yrityksissä tällä hetkellä tarvitaan ja mitkä ovat yritysten kipupisteitä. Hankesuunnittelussa on myös huomioitu jatkuvan oppimisen uudistus, joka on kirjattu hallitusohjelmaan. Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Tämän mahdollistamiseksi hallitusohjelmaan sisältyy jatkuvan oppimisen uudistus, jossa tarkastellaan mm. koulutuksen tarjontaa ja rahoitusta.

Koronan vaikutukset tulevat näkymään yrityksissä vuosia. Parhaiten vaikeuksissa olevia yrittäjiä autetaan ruohonjuuritasolla. Olemme tunnistaneet useita eri tarpeita ja Yrityksen osaajat menestyvät-hankkeessa halutaan tukea yrityksiä seuraavissa tarpeissa:

1. Ajankohtainen neuvonta sähköiseen asiointiin
2. Yrityksen kehittäminen ja osaamisen kehittäminen
3. Jatkuva oppiminen ja osaava työvoima

Hankkeen tuloksena:
• Koulutus- ja osaamistaso nousevat digikoulutusten avulla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy
• Muuttuvassa työelämässä olemme lisänneet ja päivittäneet osallistujien osaamista, tätä seurataan mittareilla
• On luotu uudenlainen yhteistyö yrittäjien ja yritysten henkilöstön sekä oppilaitosten välille
• On tuettu vahvasti mielekkäitä työuria, hyvää työllisyyskehitystä, julkisen talouden tasapainoa sekä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta
• Hanke on osaltaan vaikuttanut siihen, että työnantajilla on riittävästi työvoimaa
• Työyhteisöt ovat oppineet tukemaan uuden oppimista
• Viranomaispalvelut ovat tulleet työikäisille tutuiksi ja kynnys turvautua palveluihin on lisääntynyt

Hankkeen pysyväisvaikutukset
• Digitaitojen kehittyessä yrityksen operatiivinen toiminta on parantunut ja yritykset on saatu sähköisten asiointipalvelujen kautta osallistumaan yhteiskunnan toimintaan
• Asiakaslähtöisiä digitaalisia palveluja on tehty yrityksille ja yritysten henkilöstölle tutuksi: työllistymisessä, osaamisessa ja osallisuudessa. Näitä sähköisiä palveluja ei koeta enää negatiivisesti ja palvelujen käyttö on lisääntynyt.
• Työn tuottavuus on parantunut - tämä helpottaa selviytymään koronakriisistä
• Hankkeessa annettu koulutus, ohjaus ja vertaisoppiminen on parantanut yritysten ja henkilöstön muutoskyvykkyyttä

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Savon PK-yritykset niin yrittäjät kuin yritysten henkilöstö.

Hankkeessa on mietitty erityisen tarkasti eri palvelukokonaisuuksien kohderyhmät, jotka on tunnistettu yrityskentän todellisista tarpeista.

1. Ajankohtainen neuvonta sähköiseen asiointiin
* Kohderyhmänä +50 vuotiaat yrittäjät
* Pidentyneet työurat > tärkeää saada digipolulle
* Tavoitteena osaamisen kehittämistä

2. Yrityksen ja osaamisen kehittäminen verkossa – Digikoulutukset
* Kohderyhmänä rakennemuutoksen toimialat
* Vaatii liiketoiminnan kehittämistä verkossa - esim. kivijalkamyymälät
* Uudet sähköiset liiketoimintamahdollisuudet

3. Jatkuva oppiminen ja uusiutuva osaaminen
* Kohderyhmänä yritysten henkilöstö ja yrittäjät, jotka ovat äkillisen rakennemuutoksen toimialoilla
* Työttömyys uhanalaisten kouluttaminen uusille kasvaville toimialoille, joilla työpaikkoja

4.2 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitokset, julkiset toimijat, kunnat ja kaupungit.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 428 173

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 320 103

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 477 680

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 357 106

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Koillis-Savon, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Suonenjoki, Sonkajärvi, Lapinlahti, Rautalampi, Kiuruvesi, Keitele, Kaavi, Tervo, Tuusniemi, Siilinjärvi, Vesanto, Kuopio, Rautavaara, Joroinen, Varkaus, Leppävirta, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 350

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 479

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 500

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on suunnattu tasapuolisesti niin naisille kuin miehillekin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on suunnattu tasapuolisesti niin naisille kuin miehillekin
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvo ei ole hankkeen päätavoite, mutta se huomioidaan palveun tuottamisessa tasapuolisesti sekä miehille että naisille

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 2
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta luonnonvarojen käytön kestävyyteen, mutta se saattaa nousta esiin esimerkiksi Voice of Savo kilpailussa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 4
Toimintaympäristön muutokset, joita yritysten tulee huomioida oman toimintansa kehittämisessä liittyvät mahdollisesti myös ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus ei suoraan tule esille tässä hankkeessa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 2
Hankkeella ei ole suoraa vaikutusta kasvihuonekaasujen vähentämiseen, mutta se saattaa nousta esiin esimerkiksi Voice of Savo kilpailussa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet eivät vaikuta tässä hankkeessa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 5
Materiaalien ja jätteiden kierrätys ja materiaalitehokkuus voivat tulla esille eri alojen toimintaympäristön muutoksia tarkastellessa. Saattaa nousta esiin esimerkiksi Voice of Savo kilpailussa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Voivat tulla esille eri alojen toimintaympäristön muutoksia tarkastellessa. Saattaa nousta esiin esimerkiksi Voice of Savo kilpailussa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Tämä on koko hankkeen keskiössä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hanke vaikuttaa aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Logistiset ratkaisut tulevat hyvin todennäköisesti esille eri toimialoilla esimerkiksi verkkokauppaa kehitettäessä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeella edistetään yritysten, työyhteisöjen ja henkilöstön hyvinvointia. Asiakkaiden hyvinvointia edistetään välillisesti yritysten palveluiden kehittämisen ja osaamisen lisäämisen kautta.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on suunnattu tasapuolisesti sekä naisille että miehille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 2
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus ei tule hankkeessa suoraan esille, mutta toimintaympäristön muutoksen tarkastelussa se saattaa nousta esille ja vaikuttaa yritysten toiminnan suuntaamiseen.
Kulttuuriympäristö 0 2
Kulttuuriympäristö ei tule hankkeessa suoraan esille, mutta toimintaympäristön muutoksen tarkastelussa se saattaa nousta esille ja vaikuttaa yritysten toiminnan suuntaamiseen.
Ympäristöosaaminen 0 1
Hanke tukee välillisesti ympäristöosaamista, mutta se ei ole suoranainen hankkeen tavoite.

9 Loppuraportin tiivistelmä

HANKETAVOITTEET
YOM-hankkeen palveluihin on osallistunut hankeaikana 31.8.2023 mennessä 500 yritystä (hanketavoite 350 yritystä). Yritysmäärässä on koulutukseen osallistuneet yrittäjät sekä kevytyrittäjät, joita ei voi merkata EURA2014-järjestämään. Hankkeen henkilömäärä on koko hankeajalta (1.10.2021-31.8.2023) 607 henkilöä (tavoite koko hankkeen ajalle 500). Koko hankeaikana on kirjattu 1368 osallistumista.

KOULUTUKSET
Yhteensä koulutuksia on järjestetty hankkeen aikana 121. Koulutuspäivissä koulutuksia on järjestetty yhteensä 92 (hanketavoite 90 koulutuspäivää). Hankkeen aikana järjestäneet enimmäkseen etäkoulutuksia, mutta lähikoulutusten määrää on lisätty koulutuskalenterissa, erityisesti hankkeen loppua kohti. Hankkeen viimeisillä digikoulutusviikoilla järjestimme koulutusten tehoviikot, jotka olivat kokopäivän (7 h) lähikoulutuksia. Näissä koulutuksissa käytiin kouluttajan kanssa läpi kaikista kysytyimpiä aiheita mm. verkkosivujen rakentamista, tekoälyä ja videokuvaamista.
Koulutukset on suunniteltu aikaisempien hankkeiden tulosten pohjalta vastaamaan yrittäjien todellisiin osaamis- ja koulutustarpeisiin. Lisäksi olemme saaneet yrityksiltä ja muista toimivista hankkeista hyviä koulutusehdotuksia, joita olemme lähteneet toteuttamaan yrityksille. Näitä koulutuksia oli koko hankeaikana runsaasti ja otimme huomioon toiveet aina koulutuskalenteria suunnitellessa. Yrittäjien toiveista järjestimme mm. Google Analytics 4, tekoäly- ja verkkosivujen kehittämisen koulutuksia.
SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN INFOT
Hankkeen aikana on järjestetty yhteensä viisi eri sähköisten palveluiden infoa ja kolme yhteistyöinfoa, jotka ovat koottuna verkkosivuilla yhdelle sivulle yrittäjille helposti saavutettavaksi (hanketavoitteena 30 infoa).
Infoissa aiheina OmaVero yrittäjälle, TE-palvelut, työmarkkinatoriuudistus, EURES-palvelu sekä PRH:n kaupparekisteri. Yhteistyöinfoissa mukana olivat tärkeimmät sidosryhmämme. Teimme tallenteet Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Savon ammattiopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Tallenteet ovat maksuttomia ja niitä voi hyödyntää yrittäjä omalla ajallaan hankkeen jälkeenkin. Tallenteita hyödynnetään myös Savon Yrittäjien muissa palveluissa eli Jatkis Omistajaksi ostamalla - ,HelpDesk2 – ja Digistä voimaa työuran jatkoon -hankkeissa..
Tallenteista koottu verkkosivu Jatkuvaa oppimista on nähtävillä osoitteessa bit.ly/jatkuvaaoppimistapsavo.
HANKEYHTEISTYÖ
Yrityksen osaajat menestyvät-hanke on tehnyt vahvaa yhteistyötä Savon Yrittäjien toisten hankkeiden Digistä voimaa työuran jatkoon -hankkeen, HelpDesk2-hankkeen ja Savon Jatkis -hankkeen kanssa. Lisäksi hankkeen työtekijät ovat olleet mukana usean muun hankkeen ohjausryhmässä, jossa he ovat tuoneet hankkeessa tullutta tietoa muihin hankkeisiin. Hankkeen tavoitteiden mukaisesti on aloitettu yhteistyö oppilaitosten kanssa.
YOM-hanke on ollut järjestämässä koko hankeaikana seuraavia tapahtumia, joiden pääsiallisena tarkoituksena on ollut vahvistaa verkostoja ja hankeyhteistyötä Pohjois-Savon hanketoimijoiden kanssa:
- 18.5.2022 Automaatioaamupala Savonian Virtuaalitorihankkeen kanssa
- 9.5.2023 Yrittäjien YhteisTyöpäivän yksi pääjärjestäjistä
- 18.11.2022 ELY-keskuksen järjestämä yritysneuvojien ajankohtaispäivä
- 13.1.2023 Savonia-ammattikorkeakoulun Business Centerin henkilöstön tapaaminen sekä vierailu Savon ammattiopistossa tutustumassa ammattiopiston tarjoamiin yrityspalveluihin
- 18.1.2023 Yrittäjien Tuparit
- 9.2.2023 Yrittäjien Startissa
Hankehenkilöstö on ollut mukana BusinessKuopion Invest and Expand -hankkeen, Kuopion Seudun Uusyrityskeskuksen Yrityksen uusi suunta -hankkeen, Savonia-ammattikorkeakoulun Virtuaalitori -hankkeen ja React Itä-Suomi Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankkeen ohjausryhmässä yhteistyön vahvistamiseksi.
Projektipäällikkö osallistunut aktiivisesti Digi- ja viestintäviraston digituen referenssiryhmän toimintaan.
Hankkeen toiminnasta on viestitty myös ylimaakunnallisesti mm. Yritysvalmentaja Marko Soikkelin kanssa, Liiketoiminnan Kasvu- ja Kehityspalvelut, Business Joensuu Oy.

Koulutusten kautta yritykset saivat konkreettisia työkaluja ja tietoa, joiden avulla digitalisoitumiseen liittyviä haasteita voitiin kohdata paremmin. Näiden koulutusten seurauksena osallistuneiden yritysten digitaalinen osaamistaso nousi selkeästi. Tämä tuki hankkeen tavoitteita, joita oli mm. koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyi ja oppimiserot kaventuivat. Koulutus- ja osaamistaso nousivat digikoulutusten ansiosta. Muuttuvassa työelämässä osallistujien osaamisen päivitys oli erittäin tärkeä tavoite, ja hankkeessa käytetyt mittarit osoittivat, että tässä onnistuttiin. Tämä vahvistui niin palautteissa kuin vaikutuksissakin. Lisäksi yksi keskeisistä saavutuksista oli se, että yritysten kilpailukyky ja tuottavuus paranivat. Hanke auttoi varmistamaan, että työnantajilla oli mahdollisuus kouluttaa omaa työvoimaa. Samalla yritysten työyhteisöt oppivat tukemaan uuden oppimista. Ehkäpä kaikkein tärkein vaikutus on se, että hankkeen kautta annettu koulutus, ohjaus ja vertaisoppiminen ovat parantaneet yritysten ja henkilöstön muutoskyvykkyyttä. Tämä varmistaa, että pk-yritykset voivat jatkossakin sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön ja pysyä kilpailukykyisinä.