Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22535

Hankkeen nimi: Digijuu Digime

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1494267-2

Jakeluosoite: Kymenlaaksonkatu 20 D 123

Puhelinnumero: 0407103205

Postinumero: 48100

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.kakspy.com

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Sini Saarinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sini.saarinen(at)kakspy.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407103218

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digijuu Digime-hankkeen päätavoitteena on edistää digitaalista yhdenvertaisuutta ja osallisuutta vahvistamalla oppivaa organisaatiokulttuuria hankeorganisaatioissa.

Toteuttajaorganisaatiot ovat Kakspy ry, Kakspy Palvelut Oy Kymenlaaksossa sekä Niemikotisäätiö sr Helsingissä.

Hankkeen päätavoitteena on edistää digitaalista yhdenvertaisuutta ja osallisuutta vahvistamalla oppivaa organisaatiokulttuuria hankeorganisaatioissa. Päätavoitteen toteutumista tukevat hankkeen osatavoitteet:
1. Digisyrjäytymisen ehkäisy - Mielenterveys- ja päihdetoipujien digiosallisuus vahvistuu hankkeen toimenpiteiden myötä
2. Digiosaajien hyvinvointi, osallisuus, työelämätaidot ja työllistymismahdollisuudet vahvistuvat
3. Ammattilaisten digitaidot vahvistuvat
4. Oppiva organisaatiokulttuuri kehittyy
5. Hankeorganisaatioiden välinen yhteistyö kehittyy, vahvistuu ja vakiintuu

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat
- työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, omissa kodeissaan asuvat digisyrjäytyneet mielenterveys- ja päihdetoipujat (voivat olla myös eri kulttuureista lähtöisin/maahanmuuttajataustaisia)
- muut hankeorganisaatioiden toiminnan piirissä olevat mielenterveys- ja päihdetoipujat (voivat olla myös eri kulttuureista lähtöisin/maahanmuuttajataustaisia)
- osatyökykyiset henkilöt (hankkeeseen palkattavat oman kokemuksen toipumisesta omaavat digiosaajat)
- ammattilaiset hankeorganisaatioissa, sisältäen organisaatioiden kaikki tasot eli työntekijät, esihenkilöt, johto
Hankkeen aikana toimintaan osallistuu 270 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Kaikki hankkeen kohderyhmään kuuluvat henkilöt tavoitetaan hankeorganisaatioiden toiminnan kautta.

Hankkeen tavoitteet pyritään saavuttamaan kolmen keskeisen toimintakokonaisuuden 1) Perehdytysvaiheen 2) Jatkuva oppimisen toiminnan sekä 3) Digitukipaikkojen ja kotiin vietävän digituen avulla.

Kaikkien kolmen toimintakokonaisuuden kivijalkana on Oppivan organisaatiokulttuurin periaatteet sekä rakentuminen. Hankkeessa kehitetään hankeorganisaatiossa uudenlaisia toimintaratkaisuja (Kotiin vietävä digituki mielenterveys- ja päihdekuntoutujille). Lisäksi tuotetaan erityistä lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin ja toimintamalleihin hankeorganisaatioiden palvelunkäyttäjien ja ammattilaisten digitaitoja kehittämällä ja ylläpitämällä (perehdytysvaihe ja jatkuvan oppimisen toiminnot sekä matalan kynnyksen digitukipaikat).

Tulokset

Hankkeen tuloksina ovat hankkeessa testatut ja kehitetyt toimintamallit:
1) Oppivan organisaation periaatteet ja rakentumisen sisältävä sekä kohderyhmän erityistarpeet ja digisyrjäytymisen juurisyyt tunnistava perehdytysmalli
2) Oppivan organisaation toimintamalli: kohderyhmä ja työntekijät oppivat toimimaan yhdessä asetettujen tavoitteiden suuntaan ja hyödyntämään vertaisoppimista. Mallia koostetaan Jatkuvan kehittämisen kehän periaatteilla: kysely -> toimenpiteet tulosten perusteella-> uusi kyselykierros/arviointi -> toimenpiteiden päivitys jne.
3) Toimintamalli sisältäen palvelupolun henkilökohtaista, kotiin vietävää digitukea (syrjäytyneet tai syrjäytymisvaara) erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tukemiseen
4) Organisaatioiden välille rakentuvaa yhteistyötä kuvaava osaamisen jakamisen tiekartta

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Oppivan organisaation kehittymiseen liittyen varsinaisena kohderyhmänä ovat
- työmarkkinoiden ulkopuolella olevat, omissa kodeissaan asuvat digisyrjäytyneet mielenterveys- ja päihdetoipujat (voivat olla myös eri kulttuureista lähtöisin/maahanmuuttajataustaisia)
- muut hankeorganisaatioiden toiminnan piirissä olevat mielenterveys- ja päihdetoipujat (voivat olla myös eri kulttuureista lähtöisin/maahanmuuttajataustaisia)
- osatyökykyiset (digiosaajat)
- ammattilaiset hankeorganisaatioissa, sisältäen organisaatioiden kaikki tasot eli työntekijät, esihenkilöt, johto

Toteuttajaorganisaatiot Kakspy ry, Kakspy Palvelut Oy ja Niemikotisäätiö sr

4.2 Välilliset kohderyhmät

Muut digitukea tarjoavat tahot: organisaatiot ja vapaaehtoiset: kirjastot, matalan kynnyksen digitukipaikat mm. korttelikodit, klubitalot, järjestöjen kohtaamispaikat, kansalaisopistot.

Alueelliset ja paikalliset digitukiverkostot: Digituki Kymenlaakso,Digituki Helsinki.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 312 471

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 274 006

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 312 471

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 274 006

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa, Kymenlaakso

Seutukunnat: Helsingin, Kouvolan, Kotkan-Haminan

Kunnat: Hamina, Kouvola, Kotka, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 271

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Analyysi on tehty suvauskoneella. Tuloksena: Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti. Toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta sisältää ohjausryhmään, hankkeen kohderyhmään ja kohderyhmän ammattialoihin tehdyt arvioinnit. Ohjausryhmässä huomioidaan naisten ja miesten tasa-arvoinen osallisuus. Hanketoiminnassa huomioidaan, että ammattilaiset (sote) ovat enimmäkseen naisia. Tilastojen mukaan miehet ovat kiinnostuneempia teknologiasta; Suomessa 37 prosenttia tytöistä ajattelee haluavansa teknologia- tai tiedeuralle. Hankevalmisteluvaiheessa on perehdytty sosiaali- ja terveysalan palvelunkäyttäjien sukupuolijakaumaan (valtakunnallisesti): Naiset käyttävät miehiä enemmän terveyspalveluita. Vuonna 2018 perusterveydenhuollossa naiset tekivät 60 prosenttia lääkäri- ja hammaslääkärikäynneistä. Mielenterveyshäriöissä väestötutkimuksissa naisten masennushäiriöt ovat poikkeuksetta olleet yleisempiä kuin miesten, ja toisaalta on havaittu, että masennusdiagnoosin saaneiden miesten toimintakyky on heikentynyt enemmän. Psyykkinen kuormittuneisuus on naisilla yleisempää kuin miehillä, mutta ero ei ole suuri. Terveys 2011 -tutkimuksessa 17 % naisista ja 14 % miehistä kärsi merkittävästä psyykkisestä kuormittuneisuudesta. Suomessa tehdyssä väestötutkimuksessa ei havaittu eroa skitsofreniaan sairastumisessa miesten ja naisten välillä. Päihdehäiriöt ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla. Erot miesten ja naisten välillä ovat 3–5- kertaisia. Vakavimpien päihdehäiriöiden, päihdepsykoosien, esiintyvyysero miesten ja naisten välillä on vielä suurempi. Miesten tavoittaminen hankkeeseen tärkeää, eivät välttämättä ole palvelujen piirissä ja heidän hakeutuessa mielenterveys- ja päihdepalvelujen piiriin, ovat heidän ongelmansa pitkittyneet, monimutkaistuneet ja sosiaalinen, tukea-antava verkosto vähäinen. Henkilöstön osalta terveys- ja sosiaalipalveluissa on 87 % naisia (THL 2017)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa edistetään hyvinvointia ja osallisuutta ja estetään eriarvoistumista ja syrjäytyistä vahvistamalla kohderyhmän digitaitoja ja digitaalista osallisuutta. Sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistämisen tavoite voi tulla esille hankkeen aikana, esimerkiksi yhteiskehittämisen ideoinnissa; esim voi tulla tilanne, että mietitään vaikkapa miesten parempaa tavoitettavuutta digitaitojen tuen piiriin Sote-henkilöstön osalta hankkeessa voidaan edistää naisvaltaisella alalla naisten kokemusta mahdollisuudesta vaikuttaa työhönsä/työn sisältöön ja näin edistää työtyytyväisyyttä sekä kannustavan ja positiivisen ilmapiirin tuella edistää naisten kiinnostuneisuutta teknologiaa ja sen hyödyntämistäkohtaan. Tämä koskee paitsi ammattilaisia, myös digiosaajia ja kohderyhmää, joissa myös naisia.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen valmistelussa on huomioitu sukupuolinäkökulma ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Hankkeen toimenpiteet edistävät tasa-arvon lisäämistä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 8
Kohderyhmän osallisuuden ja työelämämahdollisuuksien vahvistaminen/edistäminen voi vaikuttaa myös toteutusaluiden elinkeinorakenteeseen. Yhteistyön ja oppimista edistävän organisaatiokulttuurin vahvistaminen ja uusien mallien kehittäminen takaavat kilpailukykyä, esimerkiksi osaamisen lisäämisen kautta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 6 7
Digitaalisten taitojen vahvistaminen ja valmiudet hyödyntää etätoimintaa vähentävät liikkumista paikasta toiseen ja mahdollistavat yhteydenpidon, sosiaalisen kanssakäymisen, itsestä huolehtimisen ja siihen saatavn tuen ja toteutuksen etäisyydestä huolimatta.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 6 8
Hankkeen päätavoite on oppivan organisaatiokulttuurin edistäminen; kohderyhmän hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ensisijaisesti digitaalisin keinoin ammattilaisten ja kohderyhmän yhdessä oppimisen vallmiuksia vahvistaen poikkeusoloissa ja poikkeusolojen jälkeen.
Tasa-arvon edistäminen 9 9
Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoittena on edistää kohderyhmän osallisuutta (vähentää syrjintää) ja tämän myötä kohderyhmän tasaarvoisia osallistumis- ja toimintaedellytyksiä yhteiskunnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
Hanke edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista yhdenvertaisuutta ja tuottaa tietoa ja uusia ratkaisuja muutoksen edistämiseksi.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Digijuu Digime on Niemikotisäätiön, Kakspy ry:n ja Kakspy Palvelut Oy:n yhteinen hanke, jonka tavoitteena on edistää digitaalista yhdenvertaisuutta ja osallisuutta vahvistamalla oppivaa organisaatiokulttuuria hankeorganisaatioissa. Toiminnan kohderyhmää ovat
digisyrjäytyneet mielenterveys- ja päihdetoipujat ja muut hankeorganisaatioiden toiminnan piirissä olevat toipujat sekä ammattilaiset. Hanke on ollut toiminnassa 9.8.2021- 31.8.2023. 

Hankkeen toiminnan aikana kohderyhmän digitaalista yhdenvertaisuutta ja osallisuutta edistettiin eri toimintojen kautta. Keskeisimpiä toimintamuotoja olivat jalkautuva digitukityö, matalan kynnyksen digituki hankeorganisaatioiden eri toimintapisteissä,
koulutukset, tapahtumat, etädigitukityö ja digiaiheista tiedottaminen. Hankkeessa työskenteli projektipäällikkö, projektikoordinaattori ja kuusi osa-aikaista digiosaajaa. Tarjottu digituki perustui vahvasti vertaisuuteen. 

Hankkeen toiminnan kautta saatiin runsaasti uutta tietoa digituen tarpeisiin, digiosallisuuden edistämiseen ja digituen koordinointiin liittyen. Lisäksi sekä ammattilaisten että palvelun käyttäjien digitaidot ja ymmärrys digitaalisista ympäristöistä
lisääntyivät. Toiminnan konkreettisina tuotoksina syntyi myös jalkautuvan digituen malli, ohjaajan opas sote-ammattilaisille ja digituen palvelupolku. Digituen kehittäminen ja digiosallisuuden edistäminen jatkuvat hankeorganisaatioissa hankkeen suositusten
mukaisesti myös hankkeen päättymisen jälkeen.