Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22536

Hankkeen nimi: Digi&Design- Elinvoimaa yrityksiin

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0207390-8

Jakeluosoite: Pohjolankatu 4-6

Puhelinnumero: 0445506341

Postinumero: 57201

Postitoimipaikka: Savonlinna

WWW-osoite: http://www.samiedu.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hanna Nygren

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektin vastuuhenkilö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hanna.nygren(at)samiedu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504614576

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yrityksen menestyminen vaatii yrittäjältä vahvoja digitaitoja, näkyvyyttä digitaalisilla alustoilla sekä asiakaslähtöisen liiketoiminnan merkityksen ymmärtämistä. Yrityksen ja sen henkilöstön muutoskyvykkyys on yksi menestyksen avaimista - ajantasaisten digitaitojen avulla yritys luo paremmat edellytykset toiminnan jatkumiselle ja kehittymiselle tulevaisuudessa. Asiakaslähtöisellä liiketoiminnan kehittämisellä ollaan ajan hermolla ja askeleen edellä. Saavutettavuus ja oikeat kohderyhmät tavoitetaan näkyvyydellä digitaalisilla alustoilla. Savonlinnan talousalueella on suuri tarve ajantasaistaa yrittäjien taitoja em. osa-alueilla. Koronapandemian myötä tarve digitaitojen ja asiakaslähtöisen tuotteistamisen kehittämiseen on noussut entisestään. Yritysten toimintaedellytyksiä määrittää pitkälti myös se, miten erilaisia digiympäristöjä osataan hyödyntää. Hankkeen valmistelua on tehty yhteistyössä Itä-Savon Uusyrityskeskuksen sekä Savonlinnan kaupungin elinkeinopalveluiden kanssa. Hankkeessa vahvistetaan alueellista yrittäjyyttä ja tuodaan digiosaamisen ja asiakaslähtöisen tuotteistamisen kehittämisen myötä yrityksille paremmat edellytykset menestymiseen tulevaisuudessa. Hankkeessa luodaan uusi yhteistyömalli Samiedun ja Itä-Savon Uusyrityskeskuksen välillä, koskien uusien yritäjien ja jatkajaa yritystoiminnalle etsivien yrittäjien digitaitojen kehittämistä. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään Samiedun yrittäjäksi haluavia opiskelijoita yritysten uudistamisissa sekä mahdollisissa yrittäjävaihdoksissa.

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on vahvistaa uusien, olemassa olevien ja jatkajaa yritystoiminnalle etsivien yritysten digitaitoja, näkyvyyttä digitaalisilla alustoilla sekä asiakaslähtöisen liiketoiminnan merkityksen ymmärtämistä ja näin luoda paremmat edellytykset toiminnan jatkumiselle ja elinvoiman kehittymiselle tulevaisuudessa.

Toimenpiteet:
-Yritysten toimintatapojen kartoitus, jolla selvitetään yritysten nykytilanne digitaitojen, tuotteistamisosaamisen ja näkyvyyden suhteen.
- Kartoitukseen pohjautuen suunnitellaan ja toteutetaan yrityksille koulutuksia, joiden keskiössä on digitaaliset taidot, digitaalinen näkyvyys / saavutettavuus sekä asiakaslähtöinen liiketoiminnan kehittäminen.
-Luodaan yhteisiä koulutussisältöjä kohderyhmän kesken, mahdollistetaan yritysten välisen yhteistyön vahvistuminen.
-Yhteistyömallin luominen ja tiivistäminen Samiedun ja Itä-Savon Uusyrityskeskuksen kanssa
-Hyödynnetään Samiedun yrittäjiksi haluavia opiskelijoita yritysten uudistamisessa ja mahdollisissa yrittäjävaihdoksissa.

Tulokset:
- Yritysten digitaidot ovat kehittyneet ja tietoisuus digitaalisista mahdollisuuksista yritystoiminnassa on lisääntynyt.
- Yritysten näkyvyys on lisääntynyt.
- Yritysten elinkelpoisuus alueella vahvistuu.
- Yritysten yhteistyö vahvistuu
- Saadaan työpaikalla tapahtuva design-perustainen digikoulutuksen täydennyskoulutusmalli pienyrityksille.
- Yhteistyömalli Itä-Savon uusyrityskeskuksen kanssa kohderyhmän digitaitojen kehittämiseen.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat toimintaansa aloittavat yritykset ja jatkajaa yritykselle etsivät *(omistajan vaihdostilanteessa olevat) yritykset sekä yritykset, jotka tarvitsevat tukea tuotteidensa ja palveluidensa digitaalisessa kehittämisessä ja haluavat parantaa tuottavuutta sekä näkyvyyttä.
Ammatillisessa koulutuksessa olevat, yrittäjiksi ryhtyvät opiskelijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät ovat yritysten yhteistyökumppaneita sekä asiakkaita.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 202 455

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 128 655

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 246 869

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 156 883

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Savonlinnan

Kunnat: Sulkava, Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 42

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 41

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 58

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeeseen osallituvien yritysten henkilöstön sukupuolijakauma jakaantuu 50% naisten ja miesten kesken. Huomioidaan yhteisöllinen kehittäminen, joka lisää tasa-arvoa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa noudatetaan tasa-arvon periaatetta kehittämistoimintojen toteuttamisessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasaarvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Digitaitojen kehittymisen avulla mahdollistuu työskentely myös paremmin etäyhteyksin ja näin voidaan säästää polttoainekuluja ja vaikutetaan päästöihin ja matkustuskuluihin alentavasti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Digitaitojen kehittymisen myötä vahvistetaan osaamista ja turvataan yritysten elinkeinorakenteen kehittymistä sekä saavutettavuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei vaikutusta
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Ei vaikutusta
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 7
Osaamisen kehittyminen lisää hyvinvointia ammattitaidon karttumisen ja yritysken elinvoimaisuuden vahvistumisen myötä.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Yritysten digiosaamisen kehittyminen lisää palveluejn näkyvyyttä ja näin myös tasa-arvoista saavutettavuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 2
Digiosaamisen kehittyminen vahvistaa yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa uusien, olemassa olevien ja jatkajaa yritystoiminnalle etsivien yritysten digitaitoja, näkyvyyttä digitaalisilla alustoilla sekä asiakaslähtöisen liiketoiminnan merkityksen ymmärtämistä ja näin luoda paremmat edellytykset toiminnan jatkumiselle ja elinvoiman kehittymiselle tulevaisuudessa.

Hankkeessa tavoitettiin 56 henkilöä ja 42 yritystä, henkilökoulutuspäivä oli yhteensä 112. Järjestimme kaksi pidempää koulutuskokonaisuutta syys2021-kevät2022 sekä syys2022-kevät2023 sekä kevään-syksyn 2023 aikana neljä erillistä yhden päivän koulutusta, jotka oli muotoiltu palvelemaan parhaiten matkailu- ja ravintola-alan, kauneus- ja hyvinvointialan sekä liikunta-alan yrityksiä. Tämän lisäksi järjestimme erillisen Canva-ohjelman käyttökoulutuksen.

Hankkeessa saatiin tietoa yritysten digitaalisen osaamisen tarpeista kartoitusten avulla. Tätä tietoa hyödynnettiin muotoillessa digiosaamisen koulutuksia yrittäjille. Koulutusten sisällöiksi valikoitui markkinoinnin vuosikello ja tuotteistaminen asiakkaan näkökulmasta, käytännön somemarkkinointi, sisällön tuottaminen, kuvien ja videoiden ottaminen, hakukoneet ja hakusanamainonta. Loppupalautekyselyiden perusteella voidaan todeta, että yrittäjä koki koulutuksen merkityksellisenä suhteessa yritystoimintaansa, tunnisti osaa osaamisen kehittymistään sekä niitä asioita, joita olisi vielä hyvä omaksua digitaalisiin toimintaympäristöihin liittyen. Hankkeessa on tehty yhteistyötä Itä-Savon Uusyrityskeskuksen kanssa yritysten saavuttamiseksi ja pyritty tiedottamaan Samiedun opiskelijoita mahdollisuudesta jatkaa jo olemassa olevan yrityksen liiketoimintaa.

Pääasialliset tulokset liittyvät yrittäjän digitaitojen monipuolistamiseen sekä verkostoitumisen mahdollisuuteen lähikoulutuksissa.
Hankkeessa saatiin aikaan toiminta- ja koulutuksellinen malli, jolla toteutetaan yrityksille koulutuksia systemaattisesti kerätyn tiedon perusteella. Tarkasteltuna suhteessa tavoiteltuihin tuloksiin ja palautekyselyihin pohjautuen yrittäjät kokivat, että koulutuksiin osallistumisen myötä heidän digitaitonsa olivat kehittyneet ja tietoisuus digitaalisista mahdollisuuksista yritystoiminnassa oli lisääntynyt. Yrittäjille tehdyt kartoitukset ja palaute sekä hankkeen toiminnoissa saatu tieto ja kokemus tarjoavat lähtökohdan vastaavanlaisten lyhytkoulutusten muotoiluun. Tietoa hankkeen aikana ilmenneistä yritysten tarpeista hyödynnetään laajemmin Samiedun sisäisesti sekä koulutuksia yrityksille tarjoten.