Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22537

Hankkeen nimi: Yritykset ikäystävällisiksi muuttuvassa toimintaympäristössä -kehittämishanke

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 30.11.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tarjoomo-osuuskunta

Organisaatiotyyppi: Mikroyritys

Y-tunnus: 3131016-7

Jakeluosoite: Leväsentie 23

Puhelinnumero: 0505334830

Postinumero: 70780

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.tarjoomo.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Vesa Linnanmäki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: vesa.linnanmaki(at)tarjoomo.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505334830

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tarjoomo-osuuskunta on keväällä 2020 perustettu Kuopion alueella toimiva, voittoa tavoittelematon, yli 70 yrityksen, Kuopion kaupungin sekä muutaman muun jäsenen yhteenliittymä. Osuuskuntaan tulee mukaan uusia yrityksiä jatkuvasti. Lisäksi Osuuskunta on laajenemassa kevään aikana myös Kuopion lähikuntiin, kuten Siilinjärvelle jonka kanssa asiasta on jo tehty kuntasopimus. Myös Lapinlahdella mukaan lähteminen on hyväksytty jo palvelulautakunnassa.

Tarjoomon tehtävä on tukea jäsenyrityksiään ikäihmisille ja heidän läheisilleen suunnattujen palveluiden markkinoinnissa. Tämä tapahtuu ennen kaikkea sähköisen palveluhaun kautta, joka otettiin käyttöön helmikuussa 2021. Palveluhaku on rakennettu asiakkaiden ja palveluntarjoajien välisen kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi. Tarjoomo-osuuskunta on lisäksi verkosto, joka järjestää yrityksille koulutuksia ja tukee yritysten välistä yhteistyötä uusien palvelukokonaisuuksien innovoinnissa. Kuntien vanhusten palveluohjaus käyttää palveluhakua etsiessään ratkaisuja ikäihmisten arjen tarpeisiin.

Ikääntyneiden määrä kasvaa voimakkaasti lähivuosina. Pelkästään Kuopiossa yli 75-vuotiaden määrä kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana 28%. Pärjätäkseen kilpailussa yritysten tulee huomioida toiminnassaan väestörakenteen muutos. Menestyäkseen ikääntyneiden markkinassa yritysten tulee ymmärtää ikääntyneiden erityistarpeita sekä heidän kuluttajakäyttäytymistään.

Korona on vaikuttanut voimakkaasti juuri ikääntyneiden mahdollisuuksiin lähteä palveluiden pariin kotinsa ulkopuolelle. Tämä on heijastunut myös omissa toimipisteissään palveluita ikäihmisille tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksiin. Tarve kotiin tuotaville sekä verkon kautta välitettäville palveluille on kasvanut. Sekä väestön ikääntymisestä että Korona- pandemiasta johtuen yrityksillä on nyt tarve kehittää uudenlaisia palveluita ja palvelukokonaisuuksia myös yhdessä muiden yritysten kanssa, muuttaa palveluitaan verkon kautta tarjottaviksi, kehittää palveluiden markkinointia verkossa sekä huolehtia muutoksessa myös johdon ja henkilöstön jaksamisesta.

Tämä hanke pyrkii vastaamaan edellä kuvattuihin toimintaympäristön muutoksiin yrityksille suunnattujen koulutusten kautta. Hankkeessa järjestettävistä koulutuksista hyötyvät erityisesti itsensä työllistävät yrittäjät, sekä muut pienet palveluyritykset, joiden mahdollisuudet kouluttautua sekä kehittää palveluitaan olisivat muussa tapauksessa vähäiset.
Kysyntä koulutussisällöille on selvitetty yrityksille suunnatuilla kyselyllä. Kyselyn tuloksista esimerkkinä mainittakoon, että kyselyyn vastanneista 31 yrityksestä 90 prosenttia ilmoitti osallistuvansa Ikäystävällinen palvelu -koulutukseen sekä senioritaloutta ymmärtävään Silver Economy koulutukseen, mikäli Tarjoomo sellaiset järjestää. Hankkeessa järjestettävät verkkokoulutukset jaetaan Tarjoomon palveluhaun kautta. Tässä hankkeessa toteutetaan siksi myös koulutusten jakamisen edellyttämät tekniset kehitystoimenpiteet Tarjoomon-osuuskunnan verkkopalveluun.

Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin, joita ovat: TP1. Kilpailutukset ja hankinnat sekä verkkopalvelun tarvittava kehitystyö, TP2. Koulutusten järjestäminen sekä TP3. Hankehallinto.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on ikäihmisten kotona asumista ja heidän hyvinvointiaan tukevia palveluita tarjoavat yritykset ja yritysten henkilöstä. Moni näistä yrityksistä on kärsinyt koronakriisin vaikutuksista. Yrityksistä suurin osa on nmikroyrityksiä. Lisäksi mukana on joitakin yhdistyksiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Tämän hankkeen koulutusten kohderyhmänä ovat osuuskunnan yritykset sekä muut koulutuksista kiinnostuneet pohjoissavolaiset yritykset. Osuuskunnassa on tällä hetkellä noin 75 yritystä, mutta määrä lisääntyy kaiken aikaa. Koulutukset ovat Tarjoomon jäsenyritysten lisäksi avoimia kaikille yrityksille.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisenä kohderyhmanä ovat ikäihmiset ja heidän läheisensä. Koulutukset parantavat ikäihmisille tarjottavien palveluiden laatua. Välillisenä kohderyhmänä ovat myös Kuopion kaupungin sekä Siilinjärven ja Lapinlahden sekä myöhemmin mukaan liittyvien kuntien (vanhusten) palveluohjauksen työntekijät, jotka löytävät Tarjoomosta ja muidenkin koulutuksiin osallistuvien yritysten joukosta yhä paremmin ikäihmisiä palvelevia yrityksiä ja voivat suositella niitä asiakkailleen.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 155 651

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 139 223

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 155 651

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 139 223

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Koillis-Savon, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Suonenjoki, Sonkajärvi, Lapinlahti, Rautalampi, Kiuruvesi, Keitele, Kaavi, Tervo, Tuusniemi, Siilinjärvi, Vesanto, Kuopio, Rautavaara, Joroinen, Varkaus, Leppävirta, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 52

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa huomioidaan tasa-arvoisesti kaikki sukupuolet.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta se ei ole hankkeen päätavoite. Yrittäjä- ja työntekijäjoukosta, joille koulutukset on suunnattu, suuri osa on naisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei vaikutusta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei vaikutusta
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 0
Ikääntyvän väestönosan huomioiminen palveluiden tarjoamisessa, Mukana paljon mikroyrittäjiä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 0
Hankkeessa tuetaan myös yrityksiä pohtimaan mahdollisuuksiaan esim. verkkovälitteisten palveluiden luomiseksi
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Hankkeen yhtenä osana on tukea yrityksiä verkkovälitteisten palveluiden kehittämisessä. Näiden mahdollinen lisääntyminen vähentää tarvetta siirtyä kotoa yritysten toimipisteisiin.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Hanke edistää välillisesti ikäihmisten hyvinvointia, tukee myös yrittäjiä ikäystävällisten palveluiden tarjoamisessa ja etenkin mikroyrittäjien ammattitaitoa ja työssä jaksamista
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten ikäosaamista. Ikäihmisten näkökulman huomioon ottava palvelut lisäävät tasa-arvoa eri ikäluokkien välillä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Verkkovälitteisten palveluiden saatavuuden paraneminen lisää alueellista tasa-arvoa kaupunkikeskustan ja maaseudun asukkaiden välillä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Tämän hankkeen ylätason tavoitteina oli yritysten koronakriisistä sekä väestön ikääntymisestä aiheutuvaan markkinan muutokseen vastaaminen ja yritysten toipumisen tukeminen. Tavoitteeseen pyrittiin yrityksille tarjottujen koulutuksen keinoin. Koulutukset suunnattiin pohjoissavolaisille yrittäjille ja yritysten henkilöstölle. Koulutuksia markkinoitiin laajasti puhelinmyyntinä, lehti-ilmoituksin, uutiskirjeellä, Tarjoomon verkkosivuilla, Tarjoomo-lehden välityksellä sekä sosiaalisessa mediassa jaettuina postauksena ja maksettuina mainoksina.

Hankkeessa järjestettiin seuraavat koulutukset:
1. Senioritalous ja Ikäystävällinen yritys -koulutus etäyhteydellä
2. Ota digikanavat haltuun -koulutus etäyhteydellä
3. Työhyvinvoinnin valmennus live-koulutuksena Kuopion kansalaisopistolla
4. Palvelumuotoilu- ja tuotteistaminen -koulutus live-koulutuksena Kuopion kansalaisopistolla
5. Ikäystävällinen yritys -koulutuksen pilotti omatoimisesti verkkoympäristössä

Koulutukset 1 ja 2 järjestettiin kahdessa eri ryhmässä kevään ja syksyn 2022 aikana. Koulutukset 3 ja 4 järjestettiin kahdessa ryhmässä syksyn 2022 aikana. Viides koulutus eli verkkokurssi avattiin osallistujille huhtikuussa 2023. Kurssi oli avoinna hankkeen loppuun saakka.

Koulutuksiin ilmoittautui yhteensä 94 osallistujaa. Osalle ilmoittautuneista tuli esteitä, joten koulutuksiin osallistui lopulta 76 opiskelijaa.

Kurssin kouluttajina olivat Tuula Kukkonen Karelia ammattikorkeakoulusta (koulutukset 1 ja 5), Viivi Väisänen Markkinointi Muikea Oy:stä (koulutus 2), Hanna Kumpulainen ja Johanna Räikkönen Hyvää mieltä akatemiasta (koulutus 3) sekä Sonja Lehtomäki ja Iita Sallinen Hathunters Oy:stä (koulutus 4)

Koulutusten sähköisenä alustana toimi verkkokoulutusympäristö, joka koodattiin hankkeessa ja integroitiin hankkeessa tarjoomo.fi -palveluhaun yhteyteen. Koulutusympäristön toteutuksessa hyödynnettiin Learn Dash -ohjelmiston lähdekoodia.

Koulutusympäristön koodaus tilattiin Verkkokurssitehdas Oy:ltä. Sen integroimisesta Tarjoomon verkkoympäristöön sekä verkkoympäristön muusta kehityksestä vastasi hanketyöntekijä Tuukka Peltomäki.

Hankkeessa otettiin käyttöön Tarjoomo-sertifikaattii, joka myönnettiin ikäystävällinen yritys -kurssille osallistuneille yrityksille.

Lisäksi hankkeessa lanseerattiin Vuoden ikäystävällinen yritys -palkinto. Palkintoa tavoitteli syksyllä 2023 viisitoista yritystä, joista kilpailun raati valitsi voittajan. Palkintoa on tarkoitus jakaa jatkossa vuosittain.

Hankkeen tavoitteiden toteutumista arvioitiin koulutuksista saatujen palautteiden perusteella. Niiden perusteella on pääteltävissä, että hankkeessa järjestetyt koulutukset toimivat hankkeen ylätason tavoitteiden mukaisesti: Ne edistivät yrityksiä toipumaan koronakriisistä ja auttoivat mukautumaan väestön ikääntymisestä aiheutuneeseen markkinan muutokseen. Hankkeen tuloksena Tarjoomolle jäi koulutusalusta, joka mahdollistaa jatkossa myös muiden yrityksille suunnattujen koulutusten järjestämisen.