Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22541

Hankkeen nimi: Kokemusasiantuntijat verkossa

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1046216-1

Jakeluosoite: Ratatie 22

Puhelinnumero: 09 8868 7300 (Tikkurila)

Postinumero: 01300

Postitoimipaikka: Vantaa

WWW-osoite: http://www.laurea.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karoliina Nikula

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopettaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: karoliina.nikula(at)laurea.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 836 5611

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronan pitkittymisen myötä auttamistyö on siirtynyt pääosin verkkovälitteiseksi, ja se on tuonut mukanaan uudenlaisia osaamistarpeita myös kokemusasiantuntijoille ja heidän koulutukseensa. Näitä ovat mm. kokemusasiantuntijoiden digitaitojen vahvistaminen, verkkoauttamistyön osaamisen ja menetelmien kehittäminen sekä eri kohderyhmien tavoittamiseen ja verkkoauttamiseen osallistumiseen liittyvän osaamisen lisääminen. Lisäksi sekä kohderyhmän että kokemusasiantuntijoiden koetun yksinäisyyden lisääntyminen vaatii etätukeen soveltuvien tukimuotojen kehittämistä.

Haettavalla hankkeella kehitetään kokemusasiantuntijatoimintaa vastaamaan verkkoauttamisen tarpeeseen sekä lisätään kokemusasiantuntijoiden osaamista sekä mahdollisuuksia työllistyä. Lisäksi parannetaan tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten saamia matalan kynnyksen palveluita ja vahvistetaan ennaltaehkäisevän työn kohdentumista sitä eniten tarvitseville kohderyhmille erityisesti etänä tarjottavien palveluiden näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteena on
- vahvistaa kohderyhmän digitaalisia taitoja
- lisätä rikos- ja päihdetaustaisten mahdollisuuksia työllistyä ja osallistua koulutukseen
- kehittää ja parantaa kokemusasiantuntijoiden tuottamia matalan kynnyksen verkkoauttamisen muotoja

Hankkeen tuloksena rikos-ja päihdetausten kokemusasiantuntijoiden digitaidot vahvistuvat ja heidän mahdollisuus osallistua koulutuksen ja työhön paranee. Työllistymisen edistämisessä käytettäviä etäkuntoutuksen ja –koulutuksen toimintatapoja pilotoidaan ja niistä muodostetaan toimiva koulutusmalli. Hankkeeseen osallistuvista kokemusasiantuntijoista 50% työllistyy tai siirtyy koulutukseen. Kokemusasiantuntijaosaamisen käyttö lisääntyy ja koulutettujen kokemusasiantuntijoiden polut koulutukseen ja työelämään selkiytyvät.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Rikos- ja päihdetaustaiset, joiden oma kuntoutuminen on edennyt riittävän pitkälle ja jotka haluavat hyödyntää omaa kokemustaustaansa ohjaus- ja auttamistyössä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Nuoret sekä rikoksilla ja päihteillä oireilevat, jotka tarvitsevat matalan kynnyksen apua ja tukea kokemusasiantuntijoilta.

Sosiaali- ja ohjausalan ammattilaiset ja opiskelijat.

Rikosseuraamusalan yksiköissä eri kuntoutusosastoilla ja vapautumassa olevat vangit sekä yhdyskuntaseuraamusasiakkaat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 297 803

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 282 197

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 345 775

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 327 655

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin

Kunnat: Vantaa, Espoo, Helsinki

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 60

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen kohderyhmä on vahvasti sukupuolittunutta: esimerkiksi yhdyskuntaseuraamusasiakkaista noin 90 % on miehiä. Vangeista noin 93 % (2018) on miehiä. Lisäksi tiedetään, että päihdehuollon huumeasiakkaista suurin osa on miehiä. Miehillä on naisia suurempi riski jäädä koulutuksen ja työn ulkopuolelle ja naiset osallistuvat erilaisiin tukipalveluihin sekä vertais- ja kokemusasiantutnijatoimintoihin useammin, kuin miehet. Hankkeen taustalla on myös tutkimustietoa koulutuksen ja työelämän vahvasta sukupuolittumisesta ja sen pohjalta hankkeen tavoitteena on edistää tasa-arvoisen koulutus- ja työelämänäkemyksen kehittymistä. PIAAC-tutkimuksen mukaan digitaidoissa sukupuolierot ovat vähäisiä, mutta taitoprofiili miesten ja naisten välillä on erilainen.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa päihde- ja rikostaustaisten henkilöiden ja heidän kanssaan työskentelevien tietoon ja ymmärrykseen ensinmainittujen mahdollisuuksista tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen, ja sen myötä koulutukseen ja työhön, mm. oppimiseen liittyvistä erityispiirteistä huolimatta. Tasa-arvoajattelua edistetään lisäksi korostamalla koulutettavien oman osaamisen ja kykyjen kautta nousevia koulutukseen ja työhön liittyviä mahdollisuuksia,joita tuetaan ohjauksella ja valmennuksella. Hanke työskentelee poikkeuksellisen miesvaltaisen kohderyhmän parissa ja hankkeessä pyritään löytämään kohderyhmälle soveltuvia ratkaisuja huomioiden sukupuolinäkökulma. Naisosallistujien osalta työskentelyssä huomioidaan naiserityisen työn ominaispiirteet sekä kehitetään työmuotoja myös tästä näkökulmasta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Kehitettävässä toiminnassa huomioidaan luonnonvarojen kestävyys ja osallistujien osaaminen ekologisesti kestävissä valinnoissa. Hankkeessa kehitettävät digivälitteiset menetelmät tukevat osaltaan luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Vaikutukset vähäiset. Hankkeen toiminnassa kehitetään digivälitteistä työskentelyä, joka vähentää liikkumista ja siten kasvihuonepäästöjä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Vaikutukset vähäiset. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ihmisten hyvinvoinnin edistämisen lähtökohtana. Osallistujien tietoisuutta pyritään vahvistamaan osana toimintaa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei juurikaan vaikutuksia. Digivälitteisiä toimintatapoja kehitettäessä voidaan vähentää ei-välttämätöntä liikkumista ja siten vaikuttaa kasvihuonekaasujen vähenemiseen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Toimenpiteillä ei ole vaikutusta Natura 2000 -ohjelman kohteisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Hankkeessa pyritään vähentämään jätteen syntymistä ja tuotetaan pääosa materiaaleista digitaaliseen muotoon.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkittävää vaikutusta energialähteiden käyttöön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 6 7
Hankkeen tavoitteena on lisätä digitaalisia taitoja ja vaikuttaa kohderyhmän työllisyyteen ja siten vaikuttaa osaavan työvoiman saatavuuteen ja ajantasaiseen osaamiseen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Hankkeen tavoittena on kehittää aineettomia tukitoimia ja palveluita, joilla voidaan tukea digiavusteiseti haavoittuvimmassa asemassa olevia nuoria ja aikuisia.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Digitaalisten menetelmien ja välineiden käytön lisäämisellä vaikutetaan liikkumisen tarpeen vähenemiseen ja tuotetaan palveluita yhä enemmän aikaan ja paikkaan sitomatta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 8
Hankkeen pääasiallinen tavoite on lisätä kohderyhmän ja välillisen kohderyhmän hyvinvointia, osallisuutta sekä mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja työhön.
Tasa-arvon edistäminen 6 6
Hankkeen tasa-arvoa edistävä työ kohdistuu tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin käyttää digitaalisia palveluita ja osallistua yhteiskuntaan, koulutukseen ja työhön. Lisäksi hankkeessa huomioidaan sukupuolten välinen tasa-arvo sekä tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua taustasta riippumatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 7
Hankkeen yhdenvertaisuutta edistävä työ kohdistuu eri taustoista tulevien henkilöiden osallistumismahdollisuuksien edistämiseen. Hankkeessa huomioidaan eri kulttuuritaustoista tulevat henkilöt.
Kulttuuriympäristö 3 4
Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa osallistujien mahdollisuuteen toimia aktiivisina kansalaisina ja olla osallisena oman kulttuuriympäristön rakentamiseen.
Ympäristöosaaminen 2 2
Hankkeen toiminnassa huomioidaan osallistujien ympäristöosaaminen suhteessa hankkeen tavoitteisiin.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen toteuttivat: Laurea ammattikorkeakoulu ja Valo Valmennusyhdistys ry.

Koronan pitkittymisen myötä auttamistyö siirtyi pääosin verkkovälitteiseksi, ja se toi mukanaan uudenlaisia osaamistarpeita myös kokemusasiantuntijoille ja heidän koulutukseensa. Näitä olivat mm. kokemusasiantuntijoiden digitaitojen vahvistaminen, verkkoauttamistyön osaamisen ja menetelmien kehittäminen sekä eri kohderyhmien tavoittamiseen ja verkkoauttamiseen osallistumiseen liittyvän osaamisen lisääminen. Hankkeessa kehitettiin kokemusasiantuntijatoimintaa vastaamaan verkkoauttamisen tarpeeseen sekä lisättiin kokemusasiantuntijoiden osaamista ja mahdollisuuksia työllistyä. Lisäksi parannettiin tukea tarvitsevien matalan kynnyksen palveluita erityisesti etänä tarjottavien palveluiden näkökulmasta.

Hankkeen tavoitteena oli (1) vahvistaa kohderyhmän digitaalisia taitoja, (2) lisätä rikos- ja päihdetaustaisten mahdollisuuksia työllistyä ja osallistua koulutukseen ja (3) kehittää ja parantaa kokemusasiantuntijoiden tuottamia matalan kynnyksen verkkoauttamisen muotoja

Hankkeen tuloksena rikos- ja päihdetausten kokemusasiantuntijoiden digitaidot vahvistuivat ja heidän mahdollisuus osallistua koulutuksen ja työhön parani. Etäkuntoutuksen ja –koulutuksen toimintatapoja pilotoitiin mm. vankiloissa. Kokemusasiantuntijaosaamisen tunnettuutta lisättiin ja koulutettujen kokemusasiantuntijoiden polkuja koulutukseen ja työelämään selkiytettiin. Hankkeessa toteutettiin vankilapilotit x3, työnohjauspilotti ja koulutuspilotit. Hankkeessa tuotettiin paljon erilaisia julkaisuja ja lisättiin tietoisuutta kokemusasiantuntijuudesta sekä tehtiin kokemusasiantuntijalähtöistä viestintää. Hankkeessa tehtiin populaareja artikkeleita yli 30; podcasteja (8 kpl); videodokumentti (1 kpl), julkaistiin webinaareja (4 kpl); hankkeelle tehtiin opinnäytetöitä (3), lisäksi hankkeen toiminta oli näkyvillä somessa säännöllisesti (Facebook, toisinaan myös LinkedIn), Youtubessa on hankkeessa tuotettuja videoita.

Linkki hankkeen verkkosivulle: https://www.laurea.fi/hankkeet/k/kokemusasiantuntijat-verkossa/
ja linkki Kokemustiedonkeskuksen sivulle, jossa myös hankkeen tuottamaa materiaalia: https://kokemustiedonkeskus.fi/