Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22542

Hankkeen nimi: Vallaton vammaistyö

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 1097805-3

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Puhelinnumero: 040 624 7952

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

WWW-osoite: http://www.centria.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Kamau Anu Helena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: TKI-asiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anu.kamau(at)centria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406247952

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Vallaton vammaistyö -hanke toteutetaan vuosina 2021-2023. Hankkeen päämääränä on vammaispalveluiden työntekijöiden työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistäminen. Väkivalta ja sen uhka sosiaali- ja terveysalalla vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin heikentävästi. Hankkeessa etsitään ratkaisuja jaksamiseen vaikuttaviin epäkohtiin ja näin edistetään koettua hyvinvointia.

Hankkeen tavoitteena on:
Kehittää vammaistyössä koetun väkivallan pohjalta uusi toimintamalli uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja sitä kautta niiden välttämiseksi
Kehittää työntekijöiden oman toiminnan vaikuttavuuden arviointia uhkatilanteiden ennakoinnissa
Tukea työyhteisöjä uuden toimintamallin käyttöönotossa ja uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämisessä

Hankkeessa muotoillaan yhteiskehittämisen avulla uusia työkaluja ja toimintatapoja, jotka auttavat tunnistamaan ja edistämään koettua hyvinvointia. Selvitetään työntekijöiden kokemaan turvallisuuteen ja työn fyysiseen ja psyykkiseen kuormittavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Pilotoidaan erilaisia toimintatapoja ja rakennetaan uudenlainen toimintamalli uhkatilanteen ennaltaehkäisyyn. Työskentelyissä mahdollistetaan omien kokemusten ja toimintamallien reflektointi. Autetaan tunnistamaan oman toiminnan vaikutus haastavassa asiakastyössä hyödyntämällä simulaatiotyöskentelyä, teknologiaratkaisuja ja erilaisia toiminnallisia menetelmiä työpajatyöskentelyinä. Toimenpiteissä huomioidaan dialoginen työskentelytapa ja positiivinen vuorovaikutus työyhteisössä. Hankkeen aikana kokeillaan ja kehitetään työskentelyjä, joiden avulla voidaan lisätä avointa keskustelua, omien kokemusten jakamista ja yhteiskehittämistä. Tuetaan työntekijöitä ja esihenkilöitä uudenlaisen ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin luomiseen työyhteisöissä.
Hankkeen tuloksena työntekijöiden itsetuntemus työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden osalta on kasvanut. Kohderyhmä on oppinut tunnistamaan ja kehittämään omia työskentelytapojaan turvallisuuden edistämiseksi työpaikalla. Ymmärretään väkivalta työhyvinvointiin vaikuttavana ilmiönä ja osataan ennaltaehkäistä ilmiön vaikutuksia yhteisössä. Yhteiskehittämisen tuloksena mallinnetaan uudenlaisia työkaluja haastavien tilanteiden läpikäyntiin työntekijöiden kanssa.
Pitkällä aikavälillä kehittyy toimintakulttuuri, jossa työntekijät osallistuvat aktiivisesti työhyvinvointiin liittyvän toiminnan yhteiskehittämiseen ja oppivat hyödyntämään prosessia muillakin työhyvinvointiin vaikuttavilla osa-alueilla.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän vammaispalveluiden toimialueella asiakastyötä tekevät työntekijät ja esihenkilöt, sekä yksityiset vammaispalveluiden tuottajat alueella.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät kehitysvammahuollon asiakkaat ja heidän omaiset ja lähiverkostot. Kolmannen sektorin toimijat, alueen sosiaali- ja terveysalan opettajat ja opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 223 989

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 187 930

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 279 987

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 234 913

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kokkolan, Kaustisen

Kunnat: Kokkola, Kaustinen, Kannus, Toholampi, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Talonpojankatu 2

Postinumero: 67100

Postitoimipaikka: Kokkola

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 245

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hoiva-alan tiedetään olevan naisvaltainen työympäristö. Vammaispalveluiden yksiköissä lähes kaikki työntekijät ovat naisia, yksittäisiä miehiä lukuunottamatta. Alan naisvaltaisuus otetaan huomioon työhyvinvoinnin kehittämisessä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toimenpiteillä pyritään lisäämään tasa-arvoisuutta vammaispalveluiden yksiköissä. Kehittämällä toimintamalleja ja työkaluja, jokainen yksikön työntekijä pystyy paremmin kohtaamaan haastavat tilanteet.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen vaan muutoin tasa-arvon edistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä ja turvallisessa työympäristössä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Hankkeessa suositaan videoneuvottelumahdollisuuksia, yhteiskuljetuksia. Minimoidaan paperituotteiden käyttö, dokumentoidaan ja tiedotetaan sähköisesti.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei vaikutusta
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei vaikutusta
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei vaikutusta
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 4 4
Vältetään kertakäyttöisiä materiaaleja, tulostetaan vain tarvittavat materiaalit.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 8
Tuetaan työhyvinvointia ja sitä kautta edistetään työurien pidentymistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Työhyvinvointia tukevien toimintamallien kehittäminen ja pilotointi
Liikkuminen ja logistiikka 4 5
Liikkumisen osalta suositaan yhteiskuljetuksia ja julkista liikennettä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 9
Hankkeessa edistetään kohderyhmän hyvinvointia ja toimintakykyä.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Lisätään tietoisuutta oikeudesta turvalliseen ja tasa-arvoiseen työympäristöön kaikille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 10 10
Kaikilla on oikeus turvalliseen työympäristöön ja saada työkaluja oman työhyvinvoinnin edistämiseen.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei vaikutusta
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei vaikutusta

9 Loppuraportin tiivistelmä

Vallaton vammaistyö -hanke toteutettiin Centria-ammattikorkeakoulun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten yhteishankkeena, jota Centria hallinnoi. Hankkeessa päätavoitteena oli vammaispalveluiden työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäminen ja tuottavuuden parantaminen. Hanke koettiin tarpeelliseksi koska väkivalta ja sen uhka sosiaali- ja terveysalalla vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin heikentävästi. Heikentynyt työhyvinvointi puolestaan lisää sairaspoissaoloja ja pahimmassa tapauksessa saa työntekijän jopa vaihtamaan työpaikkaa tai alaa. Sairaspoissaolot ja alanvaihdot aiheuttavat haasteita työn organisoinnille, yhtenäisten toimintatapojen toteuttamiselle sekä niihin sitoutumiselle työyksiköissä. Viime vuosien aikana sairaspoissaolot ovat kokonaisuudessaan lisääntyneet myös Keski-Pohjanmaalla, ja siitä syntyi idea Soitessa vammaistyön työhyvinvoinnin edistämishankkeelle. Hankkeen kohderyhmänä oli vammaisalan työntekijät ja esihenkilöt Keski-Pohjanmaan alueella.

Hankkeen tavoitteina oli:
- Kehittää vammaistyössä koetun väkivallan pohjalta uusi toimintamalli uhkatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja sitä kautta niiden välttämiseksi
- Kehittää työntekijöiden oman toiminnan vaikuttavuuden arviointia uhkatilanteiden ennakoinnissa
- Tukea työyhteisöjä uuden toimintamallin käyttöönotossa ja uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämisessä
Hankkeen alussa kartoitettiin kohderyhmän kokemaa hyvinvointia ja työssä jaksamista tukevia sekä kuormittavia tekijöitä. Kyselyn pohjalta suunniteltiin työpajoja, webinaareja sekä muuta yhteistoimintaa. Hankkeessa myös toteutettiin kolme pilottia Soiten vammaispalveluiden yksiköissä, kahdessa pilotissa korostuivat vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukeen liittyvät menetelmät ja niiden vahvistaminen ohjaustyössä. Pilotoitavat menetelmät olivat OIVA-vuorovaikutusprosessi sekä HYP-menetelmä. Kolmanneksi pilotiksi valikoitui Green Care ja hyvinvointiteknologia, kyseisen yksikön itse asetettuna tavoitteena oli yhteisöllisyyden edistäminen suhteellisen uudessa asumisyksikössä. Tämä pilotti piti sisällään erilaisia Green Care -kokeiluja ja siihen liittyviä tehtäviä työyhteisölle. Piloteista saatiin hyvää palautetta ja niiden koettiin vaikuttavan myönteisesti yksiköiden yhteishenkeen. Pilottien kautta myös lisääntyi avoin keskustelu ja yhteinen pohdinta asiakastyöhön ja työtehtäviin liittyvistä haasteista.

Hankkeessa luotu toimintamalli pitää sisällään erilaisia työkaluja hyvinvoinnin edistämiseen työntekijä-, yksikkö- ja organisaatiotasolla. Kun työntekijä voi hyvin ja jaksaa työssään, työyhteisössä on käyty läpi tehtävänkuvat ja toimintatavat ja organisaatio tukee oman työn kehittämiseen ja ennakointiin työhyvinvointi paranee. Tätä kautta voidaan myös parhaiten ennaltaehkäistä uhka- ja väkivaltatilanteita tai kun tällainen tilanne syntyy, on työntekijöillä paremmat valmiudet toimia siinä ja käsitellä tilanne jälkikäteen. Hankkeessa tuotetut työkalut on yhdessä kehitetty ja kokeiltu kohderyhmän kanssa.

Hankkeen tuloksena työntekijät tunnistavat paremmin omaan jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä, ymmärtävät paremmin oman toiminnan ja vuorovaikutuksen merkityksen asiakastyössä ja työyhteisössä. Enemmistö hankkeen palautekyselyyn vastanneista koki, että heidän työhyvinvointinsa on parantunut tai parantunut merkittävästi. Hankkeen myötä yksiköiden välinen yhteistyö ja yhteiskehittäminen alueella on parantunut ja lisäksi vammaistyö on saatu paremmin esille sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa.

Kaikki hankkeessa tuotetut työkalut sekä koonti palautekyselystä löytyvät hankkeen kotisivuilta