Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22549

Hankkeen nimi: Digitaidot - Digitaidoilla tiedolla johtamiseen

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 30.6.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Turun ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528160-3

Jakeluosoite: Joukahaisenkatu 3

Puhelinnumero: 02 263 350

Postinumero: 20520

Postitoimipaikka: Turku

WWW-osoite: http://www.turkuamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tiina Suni

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankeasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tiina.suni(at)turkuamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +35844 9072855

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimenpiteisiin osallistuvien henkilöiden digitaalista osaamista, tukea heidän mahdollisuuksiaan osaamisen tehokkaampaan hyödyntämiseen työelämässä sekä parantaa heidän työmarkkinakelpoisuuttaan. Tavoitteena on antaa pandemian aiheuttamassa haasteellisessa tilanteessa hankkeen toimenpiteisiin osallistuville uutta osaamista digitaalisten välineiden käyttämiseen sekä niillä saatujen tulosten analysointiin ja hyödyntämiseen tiedolla johtamisessa. Toiminnan tavoitteena on kannustaa osallistujia yhteistyöhön kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vertailemisessa sekä uusien ratkaisujen kehittämiseen tältä pohjalta (esimerkiksi palveluiden saatavuudessa, palvelupoluissa sekä palvelujen yhdistelemisessä muiden toimijoiden kanssa).

Hanke muodostuu neljästä työpaketista: TP1 Ovet auki digimaailmaan, TP2 Koulutukset, TP3 Yhteistyö, digipolut, terveysturvallisuus ja TP4 Hankehallinto ja viestintä.

Hankkeessa tuotetaan tiiviitä ja selkeitä kuvauksia digitaalisista välineistä ja niiden käyttämisen hyödyistä, valikoitua itseopiskelumateriaalia sekä innostavia esimerkkejä siitä, mitä uusilla opeilla voi saada aikaan (TP1). Tämä materiaali jää käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen.

Hanke järjestää paljon lyhytkestoista koulutustilaisuuksia hankkeen kohderyhmälle ja varmistaa koulutuksiin kuuluvien työpajojen kautta, että oppi myös otetaan käyttöön (TP2). Koulutuksiin otetaan mukaan jatkuvasti uusia henkilöitä.

Hanke fasilitoi yhteistyötä hankkeen osallistujien kesken sekä hankkeen käyttöön kilpailutettavan verkkoalustan että hankkeen toiminnan kautta, kannustaa osallistujia kehittämään yritysten palvelupolkuja tai osia niistä digitaaliseen muotoon, sekä huomioi terveysturvallisuuden niin osana hankkeen toimenpiteitä kuin kasvattaen osallistujien terveysturvallisuusosaamista (TP3).

Työpaketti 4 on hankehallinto ja viestintä.

Hankkeen tuloksena koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden kynnys toimia digitaalisissa ympäristöissä on laskenut ja he osaavat nykyistä paremmin reagoida muutoksiin hyödyntämällä omassa toiminnassaan keskeisiä digitaalisia välineitä. He osaavat hyödyntää saamaansa tietoa toimintansa kehittämiseksi. Koulutuksiin osallistuneet osaavat soveltaa taitojaan erilaisissa käytännön tilanteissa niin, että digitaalinen ja terveysturvallisuusosaaminen heijastuu erityisesti koronapandemian kärsimillä toimialoilla parempina ja paremmin saavutettavina palveluina sekä kilpailukykyisempinä yrityksinä.

Hankkeen toteuttaa Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto on 1.9.2021-30.6.2023.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke on tarkoitettu pandemiasta kärsineiden toimialojen yritysten työntekijöille ja itsensä työllistäjille, erityisesti majoitus-, ravitsemus-, matkailu-, kulttuuri-, media-, liikunta- sekä sosiaali- ja kuntoutuspalvelualoilla toimiville tai ko. toimialoille palveluja tarjoaville. Kohderyhmänä ovat myös työttömyysuhan alla olevat, työttömät ja lomautetut.

Hankkeeseen haetaan toimijoita avoimesti, joten hankkeen toimintaan voi osallistua myös muiden toimialojen palveluksessa olevia henkilöitä. Osallistujat voivat tarvittaessa saada henkilökohtaista ohjausta kertaluontoisesti.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat ne asiakkaat, jotka yleensä tulevat tietoisiksi palveluista tai käyttävät palveluja, joita hankkeen kohderyhmän toimijat tuottavat työnantajayrityksissään. Hankkeesta hyötyvät myös muut verkostoissa toimivat yritykset, joiden kanssa hankkeessa mukana olevat yritykset verkostoituvat ja mahdollisesti kehittävät yhteistyötä. Myös Turun ammattikorkeakoulu, Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Varsinais-Suomen TE-palvelut hyötyvät, kun tieto ja ymmärrys alueen väestön digitaidoista karttuu. Lisäksi organisaatiot oppivat tuntemaan entistä paremmin alueen yrityskenttää. Turun ammattikorkeakoulu kumppaneineen saa kokemusta tapahtumien järjestämiseen tarkoitetun alustan käyttämisestä digitaalisena oppimisympäristönä. Hankkeen tuottama materiaali on saatavilla hankkeen nettisivuilla ja siten mahdollisia välillisiä kohderyhmiä ovat kaikki yritykset. Selkokieliset oppaat sekä esimerkkivideot sopivat myös erityisryhmien materiaaleiksi.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 202 486

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Loimaan, Salon, Turun, Åboland-Turunmaan, Vakka-Suomen

Kunnat: Sauvo, Oripää, Pyhäranta, Koski Tl, Aura, Naantali, Turku, Taivassalo, Kustavi, Pöytyä, Masku, Kemiönsaari, Vehmaa, Salo, Nousiainen, Paimio, Lieto, Mynämäki, Somero, Rusko, Loimaa, Raisio, Marttila, Laitila, Kaarina, Uusikaupunki, Parainen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 72

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 102

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen suunnittelussa on huomioitu kohderyhmän sukupuolijakauma.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminta suunnataan sukupuolten tasa-arvon periaatteita noudattaen siten, että kaikilla sukupuolilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua hankkeen toimenpiteisiin, kuten esim. hankkeessa toteutettavaan koulutukseen. Sukupuolinäkökulma huomioidaan myös osana hankkeessa toteutettavaa, osallistujille suunnattua alkukartoitusta ja toimintaa suunnataan tämän mukaisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Hanke edistää toimialojen, kuten matkailualan, luonnonvarojen käytön kestävyyttä mm. luomalla synergiahyötyjä toimijoiden väliseen yhteistyöhön palvelujen tuottamisessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 6
Hankkeen toiminnalla on välitön ja välillinen vaikutus ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen mm. digitaalisen markkinoinnin lisääntymisen avulla.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 0
Hankkeen toiminta ja tulokset edistävät alueen elinkeinoelämää tukemalla yritysten toimintaedellytyksiä. Hanke edistää elinkeinorakenteen moninaisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 0
Hanke edistää aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä mm. palvelujen digitalisoimisen kautta erityisesti matkailualalla.
Liikkuminen ja logistiikka 0 3
Hankkeen vaikutuksesta mm. palveluja koskeva tieto on saatavilla verkosta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 0
Hanke tukee kohderyhmän hyvinvointia tukemalla heidän toimintaedellytyksiään ja taitojaan digitaalisissa ympäristöissä toimimisessa.
Tasa-arvon edistäminen 3 0
Hanke tukee kohderyhmän toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia osallistumiseen digitaalisissa ympäristöissä. Toimenpiteet tukevat tasa-arvon toteutumista digitaalisen osaamisen näkökulmasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 3
Hanke tukee toimijoiden tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuksia kulttuurisesta taustasta riippumatta. Kulttuurinen yhdenvertaisuus huomioidaan hankkeen toimenpiteissä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-