Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22555

Hankkeen nimi: DIVA- Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.8.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0626288-8

Jakeluosoite: Saksankatu 27, PL 12

Puhelinnumero: 040 7130 555

Postinumero: 30101

Postitoimipaikka: Forssa

WWW-osoite: http://www.lhkk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Raija Salo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: kehittämisasiantuntija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: raija.salo(at)lhkk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403474263

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Elintarvikealan pk-yritykset näkevät panostuksen kestävän kehityksen toimenpiteisiin ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin reagoimisen tärkeänä osana elintarviketuotantoa. Suurin panostus tulevaisuudessa koetaan tarpeelliseksi uusiutuvissa energialähteissä. Elintarviketoimialalla tiedetään syntyvän monia erilaisia sivuvirtoja, joista osa päätyy suoraan jätteeksi. Osassa yrityksiä sivuvirtoja ei vielä tunnisteta eikä hyödynnetä. Elintarvikealalla on kuitenkin vahva halu ja innostus lisätä osaamista ja kehittää toimintoja ja hanketta on valmisteltu yhdessä elintarviketeollisuuden yritysten kanssa eri verkostoissa ja foorumeilla.
Pandemia on koetellut myös elintarvikealaa sillä matkailu- ja ravintola-alan yritykset ovat alalle merkittävä asiakasryhmä. Myös suurtaloustuotteiden raaka-aineita tai välituotteita muulle teollisuudelle myyvät yritykset kärsivät myynnin katoamisesta. Voidaan todeta, että tavalla tai toisella covid-19 on vaikuttanut koko elintarvikealaan.
Hankkeen tavoitteina on sivuvirroista kerätyn tiedon pohjalta auttaa pk- ja mikroyrityksiä kehittämään uusia käyttötapoja ja luoda yritysten välille synergiamahdollisuuksia. Mikro ja pk-yrittäjien tiedolla johtamisen ja datan käytön osaaminen sekä toisaalta digitaalisten työkalujen käyttö lisääntyvät. Vastuullisuuden näkemys mikro ja pk-yrityksissä laajentuu ja yritykset saavat kehitystyöhön välineitä.
Luonnonvarojen käytön kestävyys ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen näkyvät hankkeen tavoitteissa ja toimenpiteissä mm. vihreitä valintoja edistettäessä ja uusiutuvien energiamuotojen kehittämistyössä.
Hanketta toteutetaan järjestämällä hackathon -tapahtumia ja työpajoja teemoina sivuvirrat ja ekosysteemien kartoittaminen. Tiedolla johtamisen ja datan hyödyntämiseen järjestetään seminaareja ja verkkovalmennuksia. Yritykset laativat myös kehittämisprojektin, jossa edistetään yrityksen resurssien tehokasta käyttöä kiertotalouden näkökulmasta ja kehitetään menetelmiä, joilla on vähäisempiä ympäristövaikutuksia.
Tuloksena on yrityksille innovaatio-osaamista ja uusia käyttökohteita/tuotteita sivuvirroille. Yritysten yhteistyö verkostoissa kehittyy, yritysten osaaminen datan analysoinnissa ja visualisoinnissa sekä infografiikoiden tuottamisessa kasvaa. Yritykset oppivat tiedolla johtamisen mahdollisuuksista ja hyvistä käytännöistä. Yritykset ottavat konkreettisen vihreän siirtymän ja tukevat esimerkeillä toisiaan vastuullisuuden edistämisessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Elintarvikealan yritykset ja yrittäjät ja henkilöstö, erityisesti pk- ja mikroyritykset.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Elintarviketeollisuuden tuotantoketjun sidosryhmät mm. logistiikka, jatkojalostus. LHKK:n ja HAMK:n opiskelijat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 254 590

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 203 428

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 318 238

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 254 286

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Forssan, Hämeenlinnan

Kunnat: Hämeenlinna, Ypäjä, Jokioinen, Tammela, Humppila, Forssa, Hattula, Janakkala

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 45

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Ala on naisvaltainen, mutta yrittäjistä suurempi osa on miehiä. Miehet innovaattoreita, naiset osallistuvat mutta ovat perustekijöitä. kNaisten saamaa koulutusten tietoa ei hydynnetä, koska naisilla arkikiireet. Miten näitä voidaan yhteensovittaa naisten näkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolisensitiivisyys sisällytetään projektin toimenpiteisiin sekä seurantaan koko projektin ajan.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite. Hanke kuitenkin tarkastelee osallistujia yksilöllisten tarpeiden .

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 4 6
Luonnonvarat yritysten toimialaan kuuluvia. Vihreät valinnat tavoitteissa. LHKK haluaa olla edelläkävijä, joka etsii käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja resurssiviisaaseen kiertotalouteen yhdessä toimijoiden kanssa. Keskeisenä voimavarana ovat opiskelijoiden vahva osallisuus, yhteisöllisyys ja muutosta aikaan saavat kumppanuudet. LHKK:n koulutustoimintaa kehitetään ennakoivasti yhdessä työelämän kanssa. Esimerkkejä tästä ovat yhdessä työpaikkojen kanssa rakennetut osaamislupaukset sekä kestävän kehittämisen oppimispolut. LHKK noudattaa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa (Agenda 2030). Oppilaitoksemme on sertifioitu kokonaisuudessaan vuonna 2020 Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatilla. Tähän liittyen annamme myös Sitoumus 2050 –toimenpidelupauksen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 4
Hankkeessa vihreät valinnat tavoitteissa Biokaasu, biopohjaisia energiamuotoja. Aurinkoenergian hyödyntäminen. LHKK haluaa olla edelläkävijä, joka etsii käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja resurssiviisaaseen kiertotalouteen yhdessä toimijoiden kanssa. Keskeisenä voimavarana ovat opiskelijoiden vahva osallisuus, yhteisöllisyys ja muutosta aikaan saavat kumppanuudet. LHKK:n koulutustoimintaa kehitetään ennakoivasti yhdessä työelämän kanssa. Esimerkkejä tästä ovat yhdessä työpaikkojen kanssa rakennetut osaamislupaukset sekä kestävän kehittämisen oppimispolut. LHKK noudattaa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa (Agenda 2030). Oppilaitoksemme on sertifioitu kokonaisuudessaan vuonna 2020 Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatilla. Tähän liittyen annamme myös Sitoumus 2050 –toimenpidelupauksen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 3
Hankkeessa vihreät valinnat tavoitteissa. LHKK haluaa olla edelläkävijä, joka etsii käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja resurssiviisaaseen kiertotalouteen yhdessä toimijoiden kanssa. Keskeisenä voimavarana ovat opiskelijoiden vahva osallisuus, yhteisöllisyys ja muutosta aikaan saavat kumppanuudet. LHKK:n koulutustoimintaa kehitetään ennakoivasti yhdessä työelämän kanssa. Esimerkkejä tästä ovat yhdessä työpaikkojen kanssa rakennetut osaamislupaukset sekä kestävän kehittämisen oppimispolut. LHKK noudattaa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa (Agenda 2030). Oppilaitoksemme on sertifioitu kokonaisuudessaan vuonna 2020 Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatilla. Tähän liittyen annamme myös Sitoumus 2050 –toimenpidelupauksen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Hankkeessa vihreät valinnat tavoitteissa. LHKK haluaa olla edelläkävijä, joka etsii käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja resurssiviisaaseen kiertotalouteen yhdessä toimijoiden kanssa. Keskeisenä voimavarana ovat opiskelijoiden vahva osallisuus, yhteisöllisyys ja muutosta aikaan saavat kumppanuudet. LHKK:n koulutustoimintaa kehitetään ennakoivasti yhdessä työelämän kanssa. Esimerkkejä tästä ovat yhdessä työpaikkojen kanssa rakennetut osaamislupaukset sekä kestävän kehittämisen oppimispolut. LHKK noudattaa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa (Agenda 2030). Oppilaitoksemme on sertifioitu kokonaisuudessaan vuonna 2020 Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatilla. Tähän liittyen annamme myös Sitoumus 2050 –toimenpidelupauksen.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 5 7
Materiaalien sivuvirrat hankkeen tavoitteissa. Pakkausmateriaalit/ vastuullisuus ja valinnat
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 2
Hankkeessa vihreät valinnat tavoitteissa. Biokaasu, biopohjaisia energiamuotoja. Aurinkoenergian LHKK haluaa olla edelläkävijä, joka etsii käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja resurssiviisaaseen kiertotalouteen yhdessä toimijoiden kanssa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 5
Hankkeessa vihreät valinnat tavoitteissa LHKK haluaa olla edelläkävijä, joka etsii käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja resurssiviisaaseen kiertotalouteen yhdessä toimijoiden kanssa. Keskeisenä voimavarana ovat opiskelijoiden vahva osallisuus, yhteisöllisyys ja muutosta aikaan saavat kumppanuudet. LHKK:n koulutustoimintaa kehitetään ennakoivasti yhdessä työelämän kanssa. Esimerkkejä tästä ovat yhdessä työpaikkojen kanssa rakennetut osaamislupaukset sekä kestävän kehittämisen oppimispolut. LHKK noudattaa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa (Agenda 2030). Oppilaitoksemme on sertifioitu kokonaisuudessaan vuonna 2020 Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatilla. Tähän liittyen annamme myös Sitoumus 2050 –toimenpidelupauksen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 2 3
Materiaalien sivuvirrat, jakelu ja jakelutekniikka myös vihreiden valintojen kautta. Verkostoyhteistyö pienten yritysten kesken.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 5
Yrittäjien ja yritysten työntekijöiden hyvinvointi.
Tasa-arvon edistäminen 2 2
Naisvaltainen ala, kausityöntekijät otetaan huomioon.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Tässä työssä elintarvikealan pienet ja varsinkin mikroyritykset ovat jääneet vähemmälle huomiolle kun alan isot toimijat. Tässä hankkeessa keskitytään pienten ja mikroyritysten toimintatapoihin ja viestintään vihreistä valinnoista ja hyödyntämiseen mm. työnantajakuvassa.
Kulttuuriympäristö 1 2
Neutraali
Ympäristöosaaminen 5 7
Materiaalien sivuvirrat ja vihreät valinnat hankkeen tavoitteissa. LHKK haluaa olla edelläkävijä, joka etsii käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja resurssiviisaaseen kiertotalouteen yhdessä toimijoiden kanssa. Keskeisenä voimavarana ovat opiskelijoiden vahva osallisuus, yhteisöllisyys ja muutosta aikaan saavat kumppanuudet. LHKK:n koulutustoimintaa kehitetään ennakoivasti yhdessä työelämän kanssa. Esimerkkejä tästä ovat yhdessä työpaikkojen kanssa rakennetut osaamislupaukset sekä kestävän kehittämisen oppimispolut. LHKK noudattaa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa (Agenda 2030). Oppilaitoksemme on sertifioitu kokonaisuudessaan vuonna 2020 Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatilla. Tähän liittyen annamme myös Sitoumus 2050 –toimenpidelupauksen.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla (DIVA) - hanke on toteuttanut aikavälillä 1.9.2021-31.8.2023 monenlaisia pääosin Kanta-Hämeen elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksille (yrittäjät sekä henkilöstö) suunnattuja toimenpiteitä, joiden toivotaan lisäävän alalle muutoskyvykkyyttä sekä valmiutta kohdata erilaisia yhteiskunnallisia kriisejä ennakoivasti, mutta samalla myös vauhdittaa vihreää siirtymää. Hankkeen toteuttamat innovointitilaisuudet, ekosysteemityöpaja sekä ekosysteemitapaamiset lisäsivät yrittäjien ymmärrystä erityisesti siitä, että yrityksissä painitaan samankaltaisten ongelmien äärellä ja että yhteistyön kautta voidaan niitä ratkaista kestävämmin sekä tehokkaammin. LHKK ja HAMK pystyivät yhteisesti antamaan kestävän muutoksen ja vihreän siirtymän helpottamiseen tähtäävän tiedon ja osaamisen jakoon eri menetelmin. Samalla hyödynnettiin muotoiluajattelun ja hackathoneja työkaluina sivuvirtainnovaatioiden ja synergioiden luomiseksi hankkeeseen osallistuvien ja kumppanuuksista kiinnostuneiden tahojen ympärille. Yhteensä 10 mikro- ja pk-yritystä Kanta-Hämeestä sekä Varsinais-Suomesta osallistuivat hankkeen tarjoamiin mahdollisuuksiin kehittää osaamistaan ja yritystoimintaa vastuullisemmaksi erityisesti tuotannon sivuvirtojen vastuullisen jatkohyödyntämisen kautta. Hankkeen toimilla nostettiin yrittäjien tietoisuutta yritysvastuun eri osa-alueista sekä annettiin konkreettista apua. Yhteiskunnassa jylläävä epävarmuus tiivistyi vuoden 2021 syksyn jälkeen, kun Covid-19 pandemia synnytti oheiskriisejä ja vaikutuksia, joihin jokainen toimija pyrki vastaamaan eri tavoin. Vaikka hanke tarjosi konkreettista apua ja työkaluja, kohderyhmämme reagoi muutoksiin ihmiselle omaisilla tavoilla eli psykologista turvaa etsittiin muualta kuin kehittämisestä. Hanketoimijat ymmärsivät, että vaikka hankkeen tarkoitus oli toimia tukena muutoksen keskellä, isojen kriisien keskellä ihmisen näköala kapenee ja toimintaympäristö usein kutistuu, siihen pyrittiin tarjoamaan apua sillä, että mahdollistettiin matala kynnys tiedon saamiseksi ja hyödyntämiseksi yritysten muutoskyvykkyyden tueksi. Keskeisimmän konkreettiset tulokset ovat Yrittäjän tietokortit vihreään siirtymään sekä niihin liittyvä opas, DIVA verkkovalmennus data-analytiikkaan ja tiedolla johtamiseen, elintarvikealan yrityksille tarkoitettu vastuullisuuden mikrokurssi ja yritysten konkreettiset kehittämistulokset kuten muun muassa OlutMyllyn ja Talvisillan Tähkä ja Trekoolin yhteistyössä syntynyt KurkkuAle, Markun Pakarin mallasleivän tarina –video, jotka jäävät inspiroimaan yrittäjiä hankkeen loppumisen jälkeenkin.