Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22556

Hankkeen nimi: DIGI-paja - nuorten digityöelämävalmiuksien kehittäminen

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2021 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lahden Diakoniasäätiö sr

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 0205519-5

Jakeluosoite: Vuorikatu 4

Puhelinnumero: 0406876678

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: Lahti

WWW-osoite: http://www.dila.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karjalainen Anne-Maria

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: diakoniajohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: anne-maria.karjalainen(at)dila.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406876678

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

DIGI-paja -kehittämishankkeessa vahvistetaan päijäthämäläisten, alle 29-vuotiaiden nuorten, digityöelämävalmiuksia ja digikansalaisuutta. Hankkeessa kehitetään nuorten digi-työpajan toimintamalli sekä yhteiskehitetään osallistujanuorten kanssa Dilakorttelin verkkokauppa.

Hankkeen tavoitteena ovat:

1. Alle 29-vuotiaiden päijäthämäläisten, työ- ja koulutuselämän ulkopuolella olevien nuorten digityöelämätaitojen kehittäminen ja vahvistaminen:
1.1 Vahvistetaan kohderyhmän digikansalaisuutta: lisätään nuorten kykyä digiasiointiin, mm. viranomais- ja palvelujärjestelmässä (mm. vahvan tunnistautumisen viranomaispalvelut, kuten vero.fi, kela.fi, te-palvelut.fi)
1.2 Vahvistetaan nuorten digityöelämätaitoja laajasti: esim. verkkokokousten järjestäminen ja niihin osallistuminen, sosiaalisen median hyödyntäminen työvälineenä, osallistavat digityömenetelmät, työskentely discord- ja vastaavissa digityöskentely-ympäristöissä, tietoturvakysymykset
1.3 Tehdään yhteistyötä Päijät-Hämeen maakuntaliiton/Valtiovarainministeriön Digituen koordinointi Päijät-Hämeessä -hankkeen kanssa

2. Kehittää Dilakorttelin verkkokauppa ja pilotoida verkkokaupan toimintaa yhdessä hankkeen osallistujanuorten kanssa. Samalla tutustutaan (digi)yrittäjyyden perusteisiin ja tutkitaan nuorten kanssa mahdollisuuksia nuorten omien verkkokauppojen perustamiseen.

3. Kehittää ja pilotoida nuorten digi-pajan toimintamalli

4. Osallistujien työmarkkina-aseman parantaminen sekä yleisesti heidän työelämätaitojaan sekä erityisesti heidän digitaitojaan parantaen

5. Ekososiaalisen sivistyksen toimintamallien yhdistäminen nuorten digitaitojen kehittämiseen


Hankkeessa saavutettavat tulokset:

Tulos 1: Kohderyhmän yleiset työelämävalmiudet ja digityöelämävalmiudet vahvistuvat.

Tulos 2: Syntyy Dilakorttelin verkkokauppa.

Tulos 3: Syntyy digi-pajan toimintamalli.

Tulos 4: Osallistujista 75 % poluttuu hankkeesta työ- tai koulutuspolulle ja 10 % osallisuutta/toimintakykyä edistävään toimintaan.

Tulos 5: Nuorten käsitys kestävän kehityksen kokonaisuudesta laajenee kohti ekososiaalisen sivistyksen kokonaisuutta. Nuoret ymmärtävät ekososiaalisen sivistyksen merkityksen.

Pitkän aikavälin tuloksena hankkeessa syntyy digi-pajan toimintamalli, jota hyödynnetään Dilakorttelin työllisyyspalveluissa hankekauden päättyessä ja jota voidaan skaalata myös muiden toimijoiden käyttöön.

Toisena pitkän aikavälin tuloksena hankkeessa syntyy Dilakorttelin verkkokauppa, jonka toteutuksesta hankekauden jälkeen vastaavat Dilakorttelin työllisyyspalvelut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat päijäthämäläiset alle 29-vuotiaat nuoret, jotka ovat työ- ja koulutuselämän ulkopuolella. Näiden nuorten joukossa on jo koulutettuja nuoria, jotka eivät ole työllistyneet sekä nuoria, joilla koulutuspolku ei ole päässyt alkamaan tai on keskeytynyt. Koronaepidemia on lisännyt erityisesti nuorten työttömyyttä sekä vaikeuttanut nuorten pääsyä työelämään.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat Lahden Diakonialaitoksen työllisyyspalveluiden asiakkaat ja osallistujat. DIGI-paja rakennetaan osaksi DILAn työllisyyspalveluiden kokonaisuutta. Hankkeessa rakennettavan verkkokauppakokonaisuuden ideointiin ja kehittämiseen - sekä välillisesti digitaitojensa kehittämiseen - pääsevät osallistumaan myös DILAn sote-työpaja Stoorin nuoret.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 286 577

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 244 681

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 313 991

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 268 087

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Padasjoki, Asikkala, Kärkölä, Sysmä, Lahti, Hollola, Hartola, Iitti, Orimattila, Heinola

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Sibeliuksenkatu 6

Postinumero: 15110

Postitoimipaikka: Lahti

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Päijät-Hämeen alueella koulutus- ja työelämän ulkopuolella olevat alle 29-vuotiaat nuoret ovat sekä miehiä että naisia. Esimerkiksi Lahden Diakonialaitoksen sote-työpaja Stoorissa on asiakkaana molempia sukupuolia. Digi- ja esimerkiksi pelialasta kiinnostuneita nuoria on niin ikään miesten ja naisten keskuudessa. Näin ollen Digi-pajan pilottitoiminta ei ole suunnattu erityisesti kummallekaan sukupuolelle vaan siinä sovellettavat menetelmät soveltuvat sekä nuorille miehille että naisille.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen toiminnassa kiinnitetään huomiota sukupuolinäkökulmaan ja valtavirtaistamiseen. Hankkeen suunnitteluvaiheessa on perehdytty mm. STM:n Sukupuolisilmälasit käytössä -käsikirjaan (2021:8) ja käsikirjaa sovelletaan myös hankkeen toteutusvaiheessa. Suomessa naisten osuus IT-sektorilla on miehiä alhaisempi ja tutkimusten mukaan naiset hallitsevat teknologian heikommin kuin miehet. Lisäksi työelämä on Suomessa vahvasti sukupuolittunut ja miesvaltaiset alat ovat viime vuosina kehittyneet teknologiassa ja digiratkaisuissa nopeammin kuin naisvaltaiset alat (esim. hoiva-alat). Tämä on, ainakin hetkellisesti, lisännyt naisten ja miesten eroja digitaidoissa. Tässä hankkeessa pyritään markkinoimaan hankkeen toimintaa niin, että se näyttäytyy kiinnostavalta sekä nuorista naisista että miehistä. Näin ollen kiinnitetään huomiota esimerkiksi siihen, että markkinointiviestinnässä näkyy sekä miesten että naisten valokuvia ja hankkeen yhteydessä käytettävissä valokuvissa sekä miehet että naiset käyttävät tekniikkaa ja digitaalisia laitteita. Myös ilmaisut, värit ja muu hankkeen viestinnällinen ulkoasu pyritään toteuttamaan niin, että molemmat sukupuolet voivat kokea samaistumista ja kiinnostumista hankkeeseen. Hankkeen toiminnassa ei sallita missään muodossa sukupuolten eriarvoista kohtelua. Henkilöstön rekrytoinnissa pyritään saamaan työnhakijoiksi miehiä ja naisia. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpanossa pyritään siihen, että vähemmistösukupuolen edustajia on jäsenistä vähintään 40 %. Hankkeessa tehtävät hankinnat, erityisesti laitteet, toteutetaan niin, että molempien sukupuolten on yhtä helppo niitä käyttää. Hankkeesta kerättävästä seurantatiedossa ja palautteessa huomioidaan sukupuolten moninaisuus ja esimerkiksi sukupuolelle annetaan enemmän kuin kaksi vaihtoehtoa (nainen, mies, muu ja en halua kertoa).
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Hankkeen pilotti- ja verkkokauppakehittämistyöskentelyssä painotetaan kestävän kuluttamisen ja eettisen ostamisen teemoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 1
Verkkokauppatoteutuksella pyritään ilmastonmuutoksen hillitsemistä edistäviin toimiin. Digi-pajan pilottitoiminta kokonaisuutena rakennetaan kestävän kehityksen neljän pilarin varaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Hankkeen pilottitoteutuksessa kestävän kehityksen periaatteet ja arvot ovat läpileikkaava periaate. Näin ollen myös esim. materiaalien käytössä ja jätteiden kierrätyksessä noudatetaan keke-ohjeistuksia. Lisäksi DILAn Ilmainen Puoti saatetaan hankkeessa verkko"kauppa" muotoon mikä lisää lahjoitustavaran kierrätystä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 1
Verkkokauppatuotteet ovat paikallisesti tuotettuja palvelutuotteita.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Verkkokauppatuotteet ovat paikallisesti tuotettuja palvelutuotteita.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on osallistujien hyvinvoinnin edistäminen lisäämällä osallistujien työelämätaitoja ja osallisuutta sekä parantamalla heidän digivalmiuksiaan ja vahvistamalla heidän digikansalaisuuttaan. Hankkeessa käytetään kykyviisaria arvioimaan osallistujien hyvinvoinnissa tapahtuvaa muutosta.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien nuorten digikansalaisuus vahvistuu.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Palveluiden saatavuus tasa-arvoistuu, kun nuorten digi-valmiudet kehittyvät.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin päijät-hämäläisten, alle 29-vuotiaiden nuorten digityöelämävalmiuksia ja digikansalaisuutta. Hankkeessa kehitettiin DIGI-pajan toimintamalli ja yhteiskehitettiin nuorten kanssa Dilakorttelin verkkokauppa. Verkkokauppa toimii jo olemassa olleen Ilmaisen Puodin verkkoversiona. Hanke toteutettiin Lahden Diakonialaitoksen ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyössä.

Tavoitteena hankkeessa oli työ- ja koulutuselämän ulkopuolella olevien nuorten digityöelämätaitojen vahvistaminen. Taitoja vahvistettiin DIGI-pajan arjen työtehtävissä, verkkokaupan kehittämisessä ja Digitaito-pajoissa. Digitaitopajoissa yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden kanssa vahvistettiin nuorten osaamista esimerkiksi verkkokokousten pitämiseen, työskentelyyn verkossa, kyberturvallisuuteen, tiedonhakuun tai verkkokaupan kehittämiseen. Digitaitopajat -kokonaisuus muodostuu kolmesta 5 tunnin päivästä, verkkopohjaisesti työskennellen. Samalla nuoret saivat tärkeää tietoa ja oppivat käytännön tasolla toimimaan koulutus- ja työelämän vaatimilla verkkoalustoilla ja saivat vahvaa kokemusta verkossa työskentelystä ja opiskelusta. DIGI-pajalla oli arjessa käytössä Discord-alusta, jolla harjoiteltiin kommunikointia, tiedottamista ja yhteistyötä työasioissa.

Toisena suurena tavoitteen oli Ilmaisen verkkopuodin kehittäminen Dilakortteliin. Kehittämistyötä tehtiin koko hankkeen ajan, kehittäen verkkosivustoja nuorten kanssa yhdessä. Syksyllä 2022 Verkkopuoti avattiin ja ensimmäisiä varauksia alkoi tulla. Sivujen kehittämistyö jäi vähemmälle, keskityttiin niiden ylläpitoon sekä konkreettiseen sivuston tuotevalikoiman ylläpitoon. Pajalle muodostui valokuvaustiimi, tekninen tiimi sekä asiakaspalvelutiimi. Tiimeillä oli jokaisella oma roolinsa asiakasprosessissa, tuotteiden kuvaamisesta, niiden luovuttamiseen asiakkaalle. Hankkeen loppuun saakka prosessia kehitettiin jouhevammaksi ja työtehtäviä selkeämmiksi.

DIGI-pajan toimintamalli muodostui arjen työn lomassa. Nuoret ohjautuivat pajalle pääsääntöisesti Kunta-kokeilun omavalmentajan kautta. Nuoret olivat mukana pajan toiminnassa joko työkokeilu- tai vapaaehtoissopimuksilla. Pääsääntöisesti nuoret olivat pajalla 3 päivää viikossa, 5 tuntia päivässä. Keskimäärin työpajajaksot kestivät 4–6 kuukautta. Pajan arki koostui kahdesta työpäivästä ja yhdestä ryhmävalmennuspäivästä, jolloin kaikki nuoret kokoontuivat pajalle. Ryhmävalmennuspäivissä käytiin läpi ajankohtaisia työtehtäviä ja projekteja, jaettiin tietoa esimerkiksi arjenhallinnasta, työhön ja koulutukseen hakemisesta ja niihin liittyvistä asioista, kuten oman osaamisen kartoittamisesta, vahvuuksista ja konkreettisesti CV:n tekemisestä.

Nuoret kokivat vahvasti saaneensa pajalta lisää osaamista, osallisuuden tunteet kasvoivat ja heille jäi kokemus tuen saamisesta oman jatkopolkunsa viitoitukseen. Verkkokauppaan liittyvät taidot kasvoivat, samoin työelämässä tarvittavat taidot. 79 % nuorista koki verkkokauppa- ja työelämädigitaitojensa kehittyneen paljon tai melko paljon pajajaksonsa aikana. 83 % koki saaneensa paljon tai melko paljon tukea jatko-polkunsa suunnitteluun pajan henkilöstöltä. 87 % nuorista antoi pajan toiminnan sisällölle arvosanaksi hyvä tai kiitettävä ja sama prosentti nuorista suosittelisi pajaa muillekin.

DIGI-paja-hankkeesta Dilakortteliin jäi elämään Ilmainen verkkopuoti, jonka toimintaa jatketaan Dilan työllisyyspalveluissa. Myös digiosaaminen ja sen vahvistaminen jäävät elämään Dilan työllisyyspalveluihin osana monimuotoista työllistymistä tukevaa palvelua. Digi asiat kiinnostavat nuoria ja Dilakortteli tarjoaakin erinomaisesti projekteja nuorille digitaalisuuden parissa, eri toimintojensa kautta.