Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22558

Hankkeen nimi: Rohkeus kasvaa - kokeiluilla kasvua Loviisaan

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2021 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy

Organisaatiotyyppi: Muu julkisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0727178-6

Jakeluosoite: PL 14, Kyminlinnantie 6

Puhelinnumero: 040 1902 500

Postinumero: 48601

Postitoimipaikka: Kotka

WWW-osoite: http://www.cursor.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Luomi Marjo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koordinaattori, kehittämishankkeet

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marjo.luomi(at)cursor.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 1902575

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on innostaa loviisalaiset yritykset tähtäämään kasvu-uralle. Hankkeella edistetään yritysten nopeaa reagointia muuttuvassa toimintaympäristössä, kasvatetaan liikevaihtoa ja investointeja, sekä sen myötä luodaan seudulle uusia työpaikkoja. Koronapandemian vaikuttaessa yhä merkittävästi yritysten tilanteisiin seudulla hanke haluaa osaltaan myös varmistaa olemassa olevien työpaikkojen säilymisen kasvuohjelmaan osallistuvissa yrityksissä. Mikro- ja pk-yrityksille suunnatulla hankkeella edistetään yritysten resilienssiä, osaamista ja liiketoiminnan uudistumista, joille on erityistarve tällä hetkellä juuri Uudellamaalla koronakriisin aiheuttamien moninaisten vaikutusten takia. Yritysten kasvun ja kilpailukyvyn toimintaedellytysten vahvistaminen on Loviisan ja lähiseutujen edun mukaista ja koronakriisin myötä tehty digiloikka luo myös erityisen mahdollisuuden lisätä pääkaupungin ympäryskuntien vetovoimaa.
Loviisalaisia yrityksiä on kontaktoitu alkuvuodesta 2021 ja useat yritykset ovat ilmaisseet kiinnostuksena ohjelmaa kohtaan. Jo 18 yritystä on alustavasti lupautunut osallistumaan ohjelmaan.
Hankkeen toimenpiteillä ohjataan yritykset toimintaympäristön muutoksen edellyttämään liiketoiminnan uudelleen muotoiluun, jolloin vältytään turhilta yritysten alas ajautumisilta ja autetaan yrityksiä toipumaan mahdollisista koronan vaikutuksista sekä suuntaamaan katseensa tulevaisuuden kasvunäkymiin. Uudet työtavat ja teknologiaosaamisen kasvu auttavat vastaamaan markkinoiden muutokseen ja toimimaan tehokkaasti kasvun käynnistyessä.
Hankkeen toimenpiteistä muodostuva kasvuohjelma on mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan kasvua ja uudistumista tukeva ohjelma, jonka lähtökohtina ovat yrittäjän oma kehittyminen sekä ketterän kasvun ja nopean toteuttamisen ideologia kokeilukulttuurin kautta ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Ohjelma hyödyntää vahvasti verkkoalustaa ja tarjoaa vertaisryhmän tuen läpi ohjelman. Ohjelma tarjoaa yrityskohtaista asiantuntijapalvelua yrityksistä esille nousseisiin tarpeisiin nopeasti käynnistyvinä ja räätälöityinä kehittämispalveluina (de minimis). Koko kasvuohjelman ajan on tarjolla yksilöllinen tuki yritysasiantuntijalta/kasvuvalmentajalta. Koulutuksilla/seminaareilla edistetään liiketoiminnan kehittämistä ja yrittäjien osaamista. Hankkeen toimenpiteet muodostavat yhtenäisen kasvun polun sekä tarjoavat tukitoimenpiteitä kehittämistä ja kasvua varten. Yksi keskeinen tekijä kasvussa on myös yrittäjien omat voimavarat, johon kasvuohjelmassa kiinnitetään erityinen huomio; yrittäjiä rohkaistaanoppimisen, kehittymisen ja kasvun tielle.

Tavoitteet:
1) Rakennetaan ja pilotoidaan uudenlainen kasvuohjelma, jolla edistetään yritysten nopeaa kykyä sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön. Kasvuohjelmalla tuetaan yritysten liiketoiminnan uudistumista ja ohjataan kasvu-uralle.
Hankkeen tavoitteena on kasvuohjelmaan osallistuvien loviisalaisten yritysten liikevaihdon, työllisyyden ja investointien kasvattaminen. Kasvuohjelmalla yritykset valmennetaan kasvun polulle ja siten edistetään myös aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistetaan alueen muutosjoustavuutta sekä pyritään turvaamaan jo olemassa olevat työpaikat koronan aiheuttamassa haastavassa tilanteessa. Kasvuohjelman valmennukset tukevat välillisesti myös yritysten digitalisaatioasteen nousua ja yrittäjien valmiutta tuottaa palveluja myös digitaalisissa ympäristöissä. Yritysten valmentamisessa pyritään löytämään sellaisia kasvumahdollisuuksia, jotka tukevat vihreän siirtymän tavoitteita, tai vastaavat osaltaan vihreästä siirtymästä yrityksille aiheutuneisiin uudistumistarpeisiin.
2) Tuetaan seudun yritysten liiketoimintaa ja sen kehittämistä sekä lisätään osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä koulutusten ja seminaarien avulla
Koulutukset/seminaarit vastaavat osaltaan koronapandemian aiheuttamiin haasteisiin yrityksille sekä niiden avulla tuetaan vihreää siirtymän huomioimista yritysten toiminnassa.
3) Kannustetaan yrittäjiä henkisten voimavarojen/hyvinvoinnin huomioimiseen ja kehittämiseen sekä osaamisen lisäämiseen
Yksi keskeinen tekijä yrityksessä on yrittäjien omat voimavarat, johon hankkeessa kiinnitetään erityinen huomio sekä rohkaistaan yrittäjiä oppimisen, kehittymisen ja kasvun tielle. Työntekijäyrityksessä edistetään myös työntekijöiden hyvinvoinnin huomioimista ja osaamisen lisäämistä muutosjoustavuuden ja kasvun tueksi.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja kasvupolun luomiseksi:
1) eri teemoihin keskittyvät valmennukset
2) yritysasiantuntijan/kasvuvalmentajan tarjoama lähituki
3) yrityksille tarjottava yksilöllinen asiantuntijapalvelu (de minimis)
4) koulutukset/seminaarit kasvun tueksi kaikille seudun yrityksille
5) digitaalisen alustan pilotointi, jonka avulla edistetään kehittämis-, yhteistyö-, ja oppimisprosesseja sekä sisällöntuotanto alustalle.

Tulokset tavoitteittain:
1) Rohkeus kasvaa -kasvuohjelmaan on osallistunut 20 yritystä. Yritykset ovat vahvistaneet muutoskyvykkyyttään ja kehittäneet liiketoimintaansa sekä kääntäneet yrityksensä kasvu-uralle. Yrittäjät ovat saaneet rohkeutta kokeilla uusia ja erilaisia toimintatapoja.
2) 60 seudun yritystä on saanut tukea liiketoimintaansa ja sen kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä hankkeessa järjestetyissä koulutuksissa ja seminaareissa. Kestävän kehityksen arvot on huomioitu liiketoiminnassa.
3) Hanke on tukenut yrittäjän omaa kasvua ja kehittymistä sekä lisännyt yrittäjän oman jaksamisen huomioimista sekä henkisten voimavarojen ja rohkeuden kasvua. Yrittäjä on saanut uusia verkostoja yritystoimintansa tueksi ja sparraajiksi. Yrittäjä huomioi työntekijöidensä hyvinvoinnin osaavan johtamisen kautta.

Hankkeen kasvuohjelmaan osallistuneissa yrityksissä on säilytetty 30 työpaikka ja luotu uusia työpaikkoja 10 kpl. Digitaaliselle alustalle luotu kasvua tukeva sisältö kehittämis-, yhteystyö-, ja oppimisprosesseihin, jota voidaan hyödyntää myöhemmin kasvupalveluiden tukena. Hankkeen vaikutukset näkyvät myös pidemmällä aikavälillä yritysten kykynä uudistaa liiketoimintaa, resilienssinä ja muutosjoustavuutena mahdollisesti tuleviin kriiseihinkin sopeuduttaessa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

mikro- ja pk-yritysten yrittäjät ja niiden työntekijät, yksinyrittäjät

4.2 Välilliset kohderyhmät

muut yritykset, Loviisan kaupunki ja asukkaat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 113 600

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 109 203

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 142 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 136 503

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Uusimaa

Seutukunnat: Loviisan

Kunnat: Loviisa

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 72

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 100

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Loviisan yrityskentästä on tunnistettu kaksi erilaista vahvuusaluetta; teolliset yritykset (rakentaminen, merenkulku, alihankinta isommille, metalliala) ja palvelualan yritykset (matkailu, lifestyle, markkinointi, sisustaminen, mökkeily, aktiviteetit). Teolliset yritykset ovat yleensä miesvaltaisia ja palvelualan yritykset naisvaltaisia. Suuri osa toimenpiteistä kohdistuu toimialoille yhteisesti ja luo mahdollisuuden myös toimialojen väliseen yhteistyöhön ja vertaisoppimiseen. Pieni osa kasvupolusta on eriytetty vahvuusalueen mukaan, jotta sukupuolinäkökulmasta osaamisen kehittäminen voidaan kohdentaa oman alan erityishaasteisiin ja kaventaa siten eroja.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke tukee sekä nais- että miesyrittäjien tasapuolisia mahdollisuuksia osallistua kasvupalveluihin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mutta sukupuolten tasa-arvoisuus on kuitenkin huomioitu hankkeen suunnittelussa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 7 7
Hankkeen kasvuohjelma pyrkii edistämään kestävää ja resurssiviisasta talouskasvua, johon hankkeen kasvuohjelma valmentaa Loviisan seudun yrityksiä toimenpiteillään. Kestävää kasvua mahdollistetaan tarjoamalla uusia mahdollisuuksia alueen toimijoille huomioimalla ympäristö, sosiaalinen ja talouden näkökulma. Uudet teknologiat edistävät kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 7
Kasvukokeiluilla pyritään edistämään yritysten ratkaisuilla vähähiilisyystavoitteita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkittäviä välillisiä tai välittömiä negatiivisia vaikutuksia kasvillisuuteen, eliöihin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkittäviä välillisiä tai välittömiä negatiivisia vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin tai maaperään.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkittäviä välillisiä tai välittömiä negatiivisia vaikutuksia Natura 2000 -alueisiin.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 7 8
Palvelujen kehittämisessä huomioidaan kiertotalouden trendit.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 7
Hankkeen kasvuohjelma pyrkii edistämään kestävää kasvua, joka tulee tulevaisuudessa perustumaan mm. erilaisiin uusiin teknologioihin.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 10
Kasvuohjelmalla vauhditetaan yritysten ja toimialojen kestävää uudistumista sekä uusien ja korvaavien markkinoiden löytymistä, mm. uusien älykkäiden digiratkaisujen avulla.  Välillisesti hankkeen toiminnan on tarkoitus vahvistaa Loviisan elinvoimaa ja yrittäjyyttä sekä tukea yrityksissä jo olemassa olevien työpaikkojen säilymistä. Kasvun käyntiin saaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa takaa yrityksille kestävän ja kannattavan liiketoiminnan kehityksen myös tulevaisuudessa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Kasvuohjelma luo turvallisen ja ohjatun ympäristön yritysten nopeille ja ketterille kasvukokeiluille. Kasvun käyntiin saaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa takaa yrityksille kestävän ja kannattavan liiketoiminnan kehityksen myös tulevaisuudessa.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Uusien teknologioiden kehittäminen edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista myös liikkumisen ja logistiikan osalta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 9 10
Hanke tukee yrittäjän omien henkisten voimavarojen riittävyyttä ja kasvua. Hankkeen toiminnan on tarkoitus vahvistaa Loviisan elinvoimaa ja yrittäjyyttä sekä tukea yrityksissä jo olemassa olevien työpaikkojen säilymistä. Välillisesti hanke tukee myös seudun asukkaisen uskoa tulevaan ja kannustaa heitä käyttämään paikallisia palveluita.
Tasa-arvon edistäminen 0 8
Hanke on tasa-arvon edistämisen kannalta neutraali, vaikka sillä ei ole suoraan tasa-arvon edistämiseen liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteissä huomioidaan kuitenkin toimenpiteiden vaikutus tasa-arvon näkökulmasta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 9
Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on vahvistaa seudun yritysten toimintaedellytyksiä ja tukea kasvun käynnistymistä uudessa normaalissa. Hankkeessa on huomioitu niin pienet palvelualan yritykset kuin teollisuusyritykset
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei välittömiä tai välillisiä negatiivisia vaikutuksia kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 7 7
Resurssiviisauden tavoitteisiin vastaaminen edellyttää osaamisen laajaa ja tehokasta hyödyntämistä, johon hanke vastaa niin kasvuohjelmalla kuin kaikille alueen yrityksille tarjottavilla monipuolisilla koulutuksilla/seminaareilla.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Rohkeus kasvaa – kokeiluilla kasvua Loviisaan -hanke vastasi Loviisan seudun yritysten aktivointitoiveisiin ja innosti loviisalaiset yritykset tähtäämään kasvu-uralle hankkeessa pilotoidulla Rohkeus kasvaa -kasvuohjelmalla sekä tarjosi kaikille loviisalaisille yrityksille suunnatuilla koulutuksilla ja tapahtumilla tukea liiketoiminnan kehittämiseen. Hanke tuki kasvuohjelmaan osallistuneiden yritysten omia kehittymistavoitteita kasvun polulle sekä edisti Loviisan yritysten osaamista ja yrittäjien hyvinvoinnin huomioimista. Hankkeella kasvatettiin kasvuohjelmaan osallistuneiden yritysten liikevaihtoa ja investointeja sekä sen myötä säilytettiin seudulla olemassa olevia ja luotiin uusia työpaikkoja.

Hankkeen toimenpiteillä ohjattiin yrityksiä koronan ja Ukrainan sodan aiheuttaminen toimintaympäristön muutosten jäljiltä muotoilemaan liiketoimintaansa uudelleen, jolloin vältyttiin turhilta yritysten alas ajautumisilta ja autettiin yrityksiä muuttuvissa maailmantilanteissa suuntaamaan katseensa tulevaisuuden kasvunäkymiin. Uudet työtavat ja teknologiaosaamisen kasvu auttavat vastaamaan markkinoiden muutokseen ja toimimaan tehokkaasti kasvun taas käynnistyessä.
Hankkeen toimenpiteistä muodostuva kasvuohjelma oli mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan kasvua ja uudistumista tukeva ohjelma, jonka lähtökohtina olivat yrittäjän oma kehittyminen sekä ketterän kasvun ja nopean toteuttamisen ideologia kokeilukulttuurin kautta ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kasvuohjelma tarjosi 6 valmennuspäivää erilaisista liiketoimintaa kehittävistä teemoista; ideoiden synnystä ja kokeiluista tuotteistamisen kautta myyntiin ja markkinointiin sekä oikeiden työntekijöiden löytämiseen. Koko kasvuohjelman ajan osallistuneille yrityksille oli tarjolla yksilöllinen lähituki ja sparraus yritysasiantuntijalta/kasvuvalmentajalta. Ohjelma tarjosi myös yrityskohtaista asiantuntijapalvelua yrityksistä esille nousseisiin tarpeisiin yrityskohtaisesti räätälöityinä kehittämispalveluina (de minimis). Koulutukset ja seminaarit tarjosivat liiketoiminnan kehittämistä ja osaamisen lisäämistä kaikille Loviisan seudun yrityksille. Hankkeen toimenpiteet muodostivat yhtenäisen kasvun polun sekä tarjosivat tukitoimenpiteitä kehittämistä ja kasvua varten. Hankkeessa kiinnitettiin huomiota myös yrittäjien omiin voimavaroihin ja jaksamiseen, kun yrittäjiä rohkaistiin oppimisen, kehittymisen ja kasvun tielle.

Tulokset tavoitteittain:
1) Rohkeus kasvaa -kasvuohjelman aloitti tavoitteen mukaiset 20 yritystä. 19 yritystä kulki koko kasvuohjelman mukana ja tiivisti yhteistyötään muodostaen yhteistyöverkoston muiden ohjelmaan osallistuneiden yritysten kanssa. Osallistuneet yritykset vahvistivat rohkeuttaan, kehittivät monin tavoin toimintatapojaan ja erityisesti muutoskyvykkyys vahvistui Ukrainan sodan aiheuttamien toimintaympäristön muutosten noustessa pinnalle koronan jälkimainingeissa. Maailmantilanteesta huolimatta kasvuohjelman yritykset kehittivät liiketoimintaansa ja pyrkivät kääntämään yrityksensä kasvu-uralle.
2) Loviisan seudun yritysten liiketoimintaa tuettiin ja kehitettiin alati muuttuvassa toimintaympäristössä erilaisin koulutuksin ja päätösseminaarissa. Osaamista lisättiin mm. myynnissä, hyvinvoinnissa ja jaksamisessa sekä some-markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa. Kestävän kehityksen ja tekoälyn merkitystä osana yritysten kehittämisestä tulevaisuudessa nostettiin esille. Koulutuksiin ja tapahtumiin osallistui 52 (tavoite 60) loviisalaista tai Loviisan alueella toimivaa yritystä kasvuohjelman yritysten lisäksi.
3) Hankkeen valmennuksilla ja koulutuksilla tuettiin yrittäjän omaa kasvua ja kehittymistä sekä lisättiin yrittäjän oman jaksamisen huomioimista. Yritysasiantuntijan/kasvuvalmentajan henkilökohtaisella lähituella ja sparrauksella kasvatettiin yrittäjien rohkeutta ja henkisiä voimavaroja uudistumiseen ja kokeiluihin. Yrittäjät saivat uusia verkostoja yritystoimintansa tueksi ja sparraajiksi.

Maailmantilanne huomioiden hanke on erityisesti vahvistanut yritysten muutosjoustavuutta. Yritysten ja yrittäjien kyky sopeutua toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin on parantunut ja he ovat löytäneet uusia tapoja vastata kriisitilanteen aiheuttamiin haasteisiin.

Kasvuohjelmaan osallistuneissa yrityksissä oli ohjelman käynnistyessä yhteensä 49 työpaikkaa, jotka kaikki säilyivät kasvuohjelman aikana. Lisäksi kasvuohjelman yrityksiin luotiin hankeaikana 17 uutta työpaikkaa. Työpaikkojen osalta tavoitteet (säilyneet 30, uudet 10) ylittyivät selvästi.

Hankkeen kasvuohjelman tulokset kuvaavat kasvuohjelman vaikuttavuutta ja niillä saavutetaan monia pidemmän aikavälin vaikutuksia. Hankeaikana perustettiin yksi uusi yritys kasvuohjelman innostamana, joka palvelee ja tekee yhteistyötä myös kasvuohjelman yritysten kanssa. Kasvuohjelma antoi uskallusta vaihtaa yrityksen yhtiömuotoa ja rohkeutta kehittää yritystä isoin askelin sekä tarjosi ajatuksia ja ideoita täysin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Kasvuohjelmasta saatiin rohkeutta yrityskauppoihin ja yritysten laajentumiseen sekä löydettiin uusia yhteistyökumppaneita kasvuohjelman ulkopuolelta, jotka tukevat yritysten kasvua ja kehitystä. Parissa kasvuohjelmaan osallistuneessa yrityksessä on käynnistetty digitaalisten järjestelmien uusiminen, joissa hyödynnetään kasvuohjelmasta alkanutta uutta yhteistyötä ja kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa. Yksi yrityksen sukupolvenvaihdos on käynnistynyt kasvuohjelman kannustamana ja pitkänä prosessina jatkuu vielä.
Hankkeen yhtenä merkittävämpänä vaikutuksena Loviisan yrityskentässä voidaan pitää syntynyttä uutta yhteistyötä ja luottamusta yrittäjien kesken, ideointia yhdessä ja tiiviin verkoston vahvistumista yritysten välille. Kasvuohjelmaan osallistuneiden yrittäjien yhteistyö jatkuu hankkeen jälkeen. Yhteistyö avaa tulevaisuudessa mahdollisuuksia vielä suuremmille kokonaisuuksille, kun kasvuohjelmassa syntyneitä kehittämisprojekteja saadaan päätökseen. Erityisesti yrittäjien luottamus kanssayrittäjiä kohtaan kasvoi ja tämä tukee yrittäjien rohkeutta hakea yhteistyökumppaneita tai alihankkijoita myös tuleviin kasvuhankkeisiinsa.

Pidemmän aikavälin vaikutuksina hankkeen avulla on tuettu yritysten kykyä liiketoiminnan uudistumiseen ja vahvistettu muutosjoustavuutta mahdollisesti tuleviin kriiseihinkin sopeuduttaessa. Yrittäjien rohkeus toimia muuttuvissakin tilanteissa on kasvanut.