Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22561

Hankkeen nimi: Turinatupa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 30.9.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ViaDia Pohjois-Savo ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 2260721-7

Jakeluosoite: Kiekkotie 4

Puhelinnumero: 0443556941

Postinumero: 70200

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: https://www.viadia.fi/pohjois-savo/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tourunen Hannu Matias

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen puheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: hannu.tourunen(at)viadia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400795010

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeessa Karttulaan perustetaan Turinatupa kohtaamis- ja toimintapaikaksi kotona lasten kanssa oleville vanhemmille, eläkeläisille, työllisille ja työttömille ja kaikille heille, jotka tarvitsevat elämäänsä turinahetkiä. Tavoitteena on, että laajan, hankkeen toimintana koordinoidun toimijaverkoston myötä Turinatupa voisi tavoittaa kaikenikäisiä ja kaikissa eri elämäntilanteissa olevia karttulalaisia. Hankkeen toiminnan tavoite on karttulalaisten yksinäisyyden vähentäminen, osallisuuden, osallistamis- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen tukemalla ja lisäämällä yhdistysten ja järjestöjen kansalaistoimintaa. Toiminnalla pyritään myös tukemaan Karttulassa toimivien kansalaistoiminnan vapaaehtoisorganisaatioiden kuten yhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja parantamaan näiden toimijoiden yhteistyötä ja yhdessä toimimista.

Karttula on Kuopion kaupungin maaseutukaupunginosa, jossa asuu noin 3200 asukasta. Karttulan kirkonkylä sijaitsee noin 45 km päässä Kuopion keskustasta. Turinatupa toimii entisellä Karttulan kunnantalolla, josta Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen yksikkö on varannut tilat tällaista toimintaa varten. Tiloissa on toiminut asukastupa, joka suljettiin vuonna 2020 ja nyt viime aikoina siellä on mm. muutamat järjestöt pitäneet toimintaa ja Kuopion hyvinvoinnin edistämisen yksikön työntekijä ollut paikalla kerran viikossa. Toiminta tavoittaa tällä hetkellä pienen määrän ihmisiä eikä toiminta varsinaisesti ole suunnitelmallista eikä siitä ole laajasti tietoa alueen asukkailla. Karttulasta puuttuu kaikille avoin, toimiva ja hyvin suunniteltu kohtaamis- ja toimintapaikka, jossa niin yksittäiset asukkaat kuin järjestöt tai muut toimijat voisivat kohdata ja turista ja järjestää erilaista toimintaa. Alueen asukkaiden näkökulmasta tämä on iso puute, johon hankkeella pyritään vastaamaan.

Turinatupa mahdollistaa sosiaalisten kontaktien luomisen, tukee arjenhallintataitoja ja helpottaa yksinäisyyttä. Turinatuvan henkilöstön kanssa voidaan elämän haasteiden ja muuten vaan turisemisen lisäksi selvitellä tukiviidakkoa, hankkia ja kehittää digitaitoja ja opetella vaikka ruoanlaittoa. Hankkeessa painotetaan vahvasti digitaitojen saattamista luonnolliseksi osaksi niin nuoren kuin vanhemmankin arkea. Tätä kautta saadaan myös niitä henkilöitä mukaan, jotka eivät esim. sairauden, vamman tai muun syyn takia pysty tai halua poistua kotoaan. Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat työelämän ulkopuolella olevat työikäiset karttulalaiset, syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat. Myös osa-aikatyössä olevat voivat olla hankkeen kohderyhmää. Hankkeessa kartoitetaan osallistujien elämäntilannetta ja pyritään jatkopoluttamaan kullekin sopivaan ja oikea-aikaiseen toimintaa niin viranomais- kuin kolmannelle sektorillekin.

Olennainen osa toimintaa on eri toimijoiden kuten kansalaisjärjestöjen, seurakuntien ja julkisen sektorin toimijoiden osallistuminen toimintaan. Tällä lisätään tietoutta ja osallistumismahdollisuuksia, mutta myös rakennetaan toiminnan jatkuvuutta. Tämän toimijaverkoston rakentaminen ja toiminnan koordinointi on hankkeen onnistumisen kannalta erittäin tärkeää. Aktiivisella työllä saadaan rakennettua kansalaistoiminnan verkosto Karttulaan niin, että hankkeen toiminnan myötä paikkakunnalle on syntynyt avoin kohtaamis- ja toimintapaikka, jossa kaikenikäiset karttulalaiset voivat tavata toisiaan, turista ja touhuta. Tämä toiminta lisää asukastyytyväisyyttä, aktivoi ihmisiä, vähentää sosiaalisia haittoja ja lisää tietoa ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Hankkeen toimipaikkana on Karttula, jonka lisäksi toimintaa laajennetaan etäyhteyksin myös muuten Karttulan ympäristöön. Digitaitojen opettelun ja osaamisen myötä yhä useampi voi olla mukana Turinatuvan toiminnassa vaikkeivät olisi fyysisesti läsnä. Tätä varten hankkeessa järjestetään digitaitokoulutuksia, jotka ulotetaan myös kotiin asti heille, jotka eivät pääse liikkumaan kotoaan. Taitojen karttumisen ja laitteiden mahdollistaman sosiaalisen kontaktin myötä yksinäisyyttä on voitu vähentää myös heiltä, jotka eivät välttämättä pääse fyysisesti paikan päälle. Lisäksi tämä mahdollistaa viranomais- ja pankkiasioinnin, joka enenevissä määrin siirtyy verkkoon.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmää ovat työelämän ulkopuolella olevat työikäiset karttulalaiset, syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat. Myös osa-aikatyössä olevat voivat olla hankkeen kohderyhmää

4.2 Välilliset kohderyhmät

Periaatteessa kaikki karttulalaiset ja alueen yritykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 134 770

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 45 992

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 134 770

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 45 992

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 44

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hankkeen suunnitteluvaiheessa ei ole tehty analyysia
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen suunnitelmassa on otettu huomioon
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ei hankkeen tavoitteissa
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei hankkeen tavoitteissa
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei hankkeen tavoitteissa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei hankkeen tavoitteissa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei hankkeen tavoitteissa
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Ei hankkeen tavoitteissa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei hankkeen tavoitteissa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Ei hankkeen tavoitteissa
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Ei hankkeen tavoitteissa
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Etäyhteyksien hyödyntäminen
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen tavoite
Tasa-arvon edistäminen 5 5
Hankkeen toiminnan tuotteena
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hankkeen toiminnan tuotteena
Kulttuuriympäristö 2 2
Hankkeen toiminnan tuotteena
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei hankkeen tavoitteissa

9 Loppuraportin tiivistelmä

-