Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22565

Hankkeen nimi: Koulutustoimintojen digitaalisaatio poikkeusoloista palauttavana instrumenttina (KOTODIPPI)

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: PL 8000

Puhelinnumero: 0294 480 000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

WWW-osoite: https://www.oulu.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jukka Hiltunen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Lehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jukka.hiltunen(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0294 4482438

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koronapandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi monien opiskelijoiden opinnot ovat viivästyneet tai jopa keskeytyneet. Lähiopetuksen määrän dramaattinen väheneminen on vaikeuttanut erityisesti teknisten ja matemaattisten aineiden opettamista ja oppimistulosten arviointia. Näissä oppiaineissa uusi osaaminen rakentuu aiemmin opitun varaan, minkä vuoksi vaikeudet kasautuvat hyvin nopeasti, mikäli opintoihin jää aukkoja. Omatoiminen opiskelu on lyhyenkin opiskelukatkon jälkeen vaativaa tai jopa mahdotonta tavanomaisten opiskeluaineistojen avulla. Tämän vuoksi sekä opiskelijat, että opettajat hyötyvät merkittävästi ajasta ja paikasta riippumattomista sekä välitöntä palautetta antavista opetus- ja arviointimenetelmistä.

Oulun yliopisto on osallistunut OKM:n rahoittamaan ÄlyOppi-hankkeeseen (2018–2021), jossa on kehitetty automaattisia harjoitustehtävien ja tenttien tarkastusmenetelmiä sekä digitaalisia aineistoja, joiden avulla voidaan tehostaa oppimista ja sen arviointia. Näiden uusien ja jo käytössä olevien toimintamallien vieminen laajalti Pohjois-Pohjanmaan alueen eri koulutusorganisaatioiden käyttöön edellyttää kattavaa tiedon levittämistä ja opetushenkilöstön kouluttamista. Tämän hankkeen päätavoitteena on suunnitella ja toteuttaa koulutusta ja oppimisympäristöjä tämän tarpeen täyttämiseen.

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu koulutuksien järjestäminen eri koulutusasteiden opettajille ja koulutuksen suunnittelijoille. Tarkoituksena on mahdollistaa automaattitarkastettavien harjoitusten ja tenttien sekä erilaisten jatkuvan oppimisen ympäristöjen laaja käyttöönotto koko koulutuskentällä.

Hankkeen tuloksena digiosaaminen paranee merkittävästi Pohjois-Pohjanmaan alueen koulutusorganisaatioissa. Kouluttajien digitaalisten kykyjen parantaminen tukee monimuotoista opetusta, jolla voidaan edistää opintojen jatkumista mahdollisimman sujuvasti. Samalla voidaan valmistautua mahdollisiin tuleviin pandemia-aaltoihin, joiden toteutuessa etäopetustyökalujen käyttöön on oltava hyvä valmius. Hankkeessa kehitettävät digitaaliset koulutus- ja opiskelujärjestelmät tukevat ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista ja helpottavat erilaisissa elämäntilanteissa olevien henkilöiden mahdollisuuksia kouluttautua ja työllistyä uusiin työtehtäviin. Laajat mahdollisuudet jatkaa keskeytyneitä tai viivästyneitä opintoja ehkäisevät myös syrjäytymistä ja vähentävät työttömyyttä. Hankkeessa kehitettävät ja käyttöönotettavat aineistot ja menetelmät soveltuvat perusasteelta korkea-asteelle saakka.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Oulun alueella toimivat koulutusorganisaatiot ja niiden työntekijät, sekä koulutusalalla toimivat yritykset. Hankkeen keskeisintä kohderyhmää ovat opetustyössä ja sitä tukevissa tehtävissä toimivat työntekijät ja yrittäjät. Tavoitteena on nostaa osaamistasoa ja valmiuksia toteuttaa koulutusta digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Poikkeusolojen aiheuttamat vaikeudet koulutuksen toteuttamisessa ja oppimistulosten saavuttamisessa vaikuttavat vielä pitkään, vaikka tilanne yhteiskunnassa normalisoituukin vähitellen. Näiden vaikutusten lieventämisessä tarvitaan mahdollisimman tehokasta koulutusresurssien käyttöä, jotta syntynyt vaje oppimisessa ja osaamisessa voidaan paikata mahdollisimman kattavasti ja nopeasti. Tähän tarvitaan monimuotoista kouluttamista, jonka on oltava mahdollisimman hyvin saatavilla myös ajasta ja paikasta riippumattomin toteutuksin, jotta kouluttautuminen on nykyistä laajemmin mahdollista esimerkiksi työn ohessa suoritettavilla kursseilla. Hanke parantaa toimijoiden valmiuksia palautua poikkeusoloista. Samalla alueen toimijat saavat valmiuksia reagoida entistä paremmin tulevien pandemia-aaltojen mahdollisuuteen ja laajempaan tarpeeseen toteuttaa koulutusta erilaisina digitaalisina toteutuksina.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Tärkein välillinen kohderyhmä hankkeessa ovat alueen opiskelijat, joiden oppimistulokset nousevat uusien toimintamallien käyttöönoton seurauksena hankkeen jälkeen. Tavoitteena on, että koulutuksiin osallistuvat opettajat käyttävät omia kurssejaan kokeilualustana automaattitarkastettaville tehtäville ja näin hankkeen välillisten vaikutusten piiriin lukeutuu varsin suuri joukko opiskelijoita.

Välillisenä kohderyhmänä voidaan pitää myös Pohjois-Pohjanmaan alueen koulutusalaan liittyviä organisaatioita, jotka saavat koulutuksia käyneiden henkilöiden myötä käyttöönsä tietotaitoa ja toimintamalleja automaattitarkastettavien harjoitusten ja tenttien osalta. Sama ajatusmalli koskee myös tällaisen organisaation sellaisia työntekijöitä, jotka eivät ole itse käyneet hankkeessa järjestettyjä koulutuksia.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 235 194

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 225 428

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 293 992

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 281 785

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan, Oulun, Ylivieskan, Koillismaan

Kunnat: Alavieska, Oulu, Pyhäjärvi, Siikajoki, Taivalkoski, Ylivieska, Kärsämäki, Muhos, Tyrnävä, Lumijoki, Reisjärvi, Kempele, Siikalatva, Hailuoto, Sievi, Merijärvi, Kalajoki, Utajärvi, Ii, Raahe, Oulainen, Pudasjärvi, Haapajärvi, Pyhäjoki, Vaala, Kuusamo, Liminka, Nivala, Haapavesi, Pyhäntä

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 16

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysiin ei ole käytetty asiantuntijoita, koska hankkeen luonteen vuoksi analyysi ei ole erityisen haastava. Sukupuolten tasa-arvoon tullaan kiinnittämään huomiota erityisesti hankkeen markkinoinnissa sekä osallistujien valinnassa. Tältä osin tukeudutaan yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden alojen opiskelijarekrytoinnista saatuihin kokemuksiin sekä niihin liittyviin kehittämishankkeisiin
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Minkään hankkeen toimintojen toteuttamiseen tai hankkeen tapahtumiin osallistumiseen ei sisälly sukupuoliriippuvaisia aspekteja.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Digitaalisen osaamisen nostaminen voi joissain tapauksissa edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämänäkökulmasta, mutta tämä ei kuitenkaan ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 5
Koulutustoimijoiden toiminnan digitalisaation tukemisella on tiettyjä vaikutuksia. Välillisesti myös koulutukseen liitttvän etätyöskentelyn helpottaminen tukee fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 6
Ilmastonmuutos tuo tulevaisuudessa uusia vaatimuksia matkustamisen vähentämisen suhteen. Koulutustoiminnan riippuvuus paikasta vähenee hankkeen tuloksena. Myös koulutuksessa käytettävien työkalujen digitalisointi tukee ilmastotavoitteita.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 2
Hankkeella ei ole asiaan suoraa kytkentää, mutta välillisesti matemaattisen ja luonnontieteellisen koulutuksen valmiudet paranevat. Nämä tieteenalat ovat keskeisiä ympäristönsuojelua tukevassa toiminnassa.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 4
Matemaattisen ja luonnontieteellisen koulutuksen valmiudet paranevat. Nämä tieteenalat ovat keskeisiä ympäristönsuojelua tukevassa toiminnassa.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Hankkeen vaikutukset eivät suoraan liity näihin kohteisiin. Välilliset vaikutukset ovat myös vähäisiä ja liittyvät lähinnä ihmisten liikkumistarpeen vähenemiseen.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 4
Koulutuksessa käytettävien työkalujen digitalisointi vähentää osaltaan materiaalien käyttöä ja jätteiden syntymistä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 2
Hankeella ei ole suoraa kytkentää energiatekniikkaan. Matemaattisen ja luonnontieteellisen koulutuksen valmiudet paranemisella on kuitenkin välillistä vaikutusta energia-alaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 4 8
Pandemiasta johtuvat muutokset ovat aiheuttaneet oppimisvajetta, jonka paikkaaminen tukee elinkeinoelämän tarpeita vahvasti. Myös kouluttajien kyky tuottaa joustavampia uudelleenkoulutuksia on työmarkkinoiden ja elinkeinorakenteen kehittymisen kannalta merkittävää.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Verkkopohjaiset työkalut mahdollistavat uudenlaiset koulutustuotteet. Osaamiseen kehittämiseen soveltuvien oppimisympäristöjen tuottaminen on tärkeä tulevaisuuden toimintaklusteri.
Liikkuminen ja logistiikka 0 4
Liikkumisen tarpeen kasvu osaltaan hidastuu hankkeen tuloksena.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 3 5
Modernimpi koulutustarjonta ja helpompi koulutukseen osallistuminen ehkäisevät mm. syrjäytymistä ja monia muita sosiaalisia ongelmia.
Tasa-arvon edistäminen 5 4
Erilaisten osaamisen kehittämiseen tarvittavien oppimisympäristöjen ja materiaalien helpompi saatavuus parantaa alueellista tasa-arvoa koulutettavien henkilöiden osalta. Myös kouluttajien työelämän tasa-arvoisuus kehittyy samasta syystä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 4
Hanke tukee työeleämän yhdenvertaisuutta koulutustyötä tekevien osalta mahdollistamalla kouluttamisen joustavasti, esimerkiksi liikuntarajoitteisuuden vaikutus työelämässä vähenee. Osaamisen kehittämisen helpottaminen eri elämäntilanteissa oleville henkilöille edistää välillisesti yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei merkittäviä vaikutuksia.
Ympäristöosaaminen 2 3
Kouluttajien digitaalisten taitojen kehittyminen on eräs osa koulutustoimijoiden ympäristöosaamista. Matemaattisen ja luonnontieteellisen koulutuksen vaikutus ympäristöosaajien kouluttamisessa on hankkeen välillinen vaikutus.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa toteutettiin aluksi tarvekartoitus matemaattisten ja laskennallisten oppiaineiden ja opetussisältöjen opettajille. Tarvekartoituksen jälkeen tuotettiin laaja digitaalinen oppimateriaali ohjeineen ja esimerkkeineen erityisesti GeoGebra- ja Stack-ohjelmien käytöstä matemaattisia ja laskennallisia opetussisältöjä opettaville opettajille. Hankkeessa järjestettiin myös useita koulutustilaisuuksia ja työpajoja uusia oppimateriaeleja ja oppimisympäristöä hyödyntäen. Koulutukset toteutettiin siten, että niihin pystyi osallistumaan sekä etänä että paikan päällä ja opiskelun pystyi toteuttamaan mahdollisimman hyvin myös ajasta riippumattomasti. Koulutusten aikana ja niiden jälkeen kerättiin osallistujapalautetta, jonka perusteella aineistoja kehitettiin edelleen toimivammiksi.