Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22567

Hankkeen nimi: Monipaikka

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 0295024586

Postinumero: 40100

Postitoimipaikka: Jyväskylä

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Jaana Mähönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jaana.mahonen(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 024 133

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Monipaikka-hanke kehittää yritysten tuottavuutta edistämällä digitaalisuuden ja monipaikkaisen työskentelyn käyttöä. Kun monipaikkainen ja etänä tehtävä työnteko yleistyy, se mahdollistaa työvoimapulasta kärsiville yrityksille henkilöstön rekrytoinnin ulottamista entistä laajemmalle alueelle, koska työ ei edellytä työntekijän muuttoa nykyiseltä kotipaikkakunnaltaan. Monipaikkainen ja etänä työskentely mahdollistaa myös joustavampia työskentelyolosuhteita yritysten nykyiselle henkilöstölle ja lisää siten työhyvinvointia.
Yrityksissä ei ole välttämättä tunnistettu kaikkia tehtäviä, joita voidaan tehdä etätyönä. Toisaalta etätyön laajempi käyttö vaatii erilaista otetta työn organisointiin ja johtamiseen. Etätyötä tekevän perehdytykseen tarvitaan myös hyviä toimintamalleja.
Tässä hankkeessa selvitetään pilottiyritysten kanssa etätyön laajempaa käyttöä henkilöstön rekrytoinneissa. Hankkeessa ei tyydytä kokoamaan vain luontaisesti etätyöhön sopivia tehtäviä, vaan etsitään aktiivisesti olemassa olevista tehtävistä uusia kokonaisuuksia, joita voidaan tehdä digitaalisesti ja monipaikkaisesti ja siten myös ulottaa rekrytointia näihin tehtäviin muille paikkakunnille. Etätyön kestävän hyödyntämisen tavoitteena on myös parantaa tuottavuutta ja lisätä työhyvinvointia.
Hankkeessa paneudutaan myös etätyötä tekevän rekrytoinnin, perehdyttämisen ja työn organisoinnin vaatimiin toimintatapojen uudistamiseen työpajoissa ja seminaareissa. Hankkeen kehittämien käytäntöjen vakinaistamista varten laaditaan käsikirja sekä mahdollistetaan monipaikkaista työskentelyä hyödyntävien yritysten ja organisaatioiden vertaisoppiminen. Käsikirjalle perustetaan pysyvä osoite Keski-Suomen ELY-keskuksen teemasivulle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

1. Keskisuomalaiset (ja erityisesti Saarijärvi - Viitasaari seutukunnan) yritykset. Painopisteenä mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset. Saarijärvi-Viitasaari alueen osuus toiminnassa arviolta 40%.
2. Yritysten johto
3. Yritysten henkilöstö

4.2 Välilliset kohderyhmät

1. Työttömät ja uutta työtä etsivät
2. Kunnat, jotka hyötyvät siitä, että yritykset ja työntekijät voivat pysyä paikkakunnalla eivätkä ne lähde pois kohtaanto-ongelmien vuoksi
3. Yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat kehittämiskumppaneina

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 476 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 129 017

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 476 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 129 017

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Joutsan, Jämsän, Saarijärven-Viitasaaren, Jyväskylän, Keuruun, Äänekosken

Kunnat: Kinnula, Kyyjärvi, Uurainen, Joutsa, Keuruu, Saarijärvi, Petäjävesi, Äänekoski, Karstula, Kannonkoski, Hankasalmi, Pihtipudas, Jyväskylä, Viitasaari, Multia, Jämsä, Toivakka, Muurame, Laukaa, Luhanka, Konnevesi, Kivijärvi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 90

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 33

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 130

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Ei
Hanke koskee molempia sukupuolia yhtä lailla.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Ei
Ks. edellä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ks. edellä

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 3
Työmatkaliikkuminen vähenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 2 3
Työmatkaliikkuminen vähenee.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 1
Työmatkaliikkuminen vähenee
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 1 1
Työmatkaliikenne vähenee
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Työmatkaliikenne vähenee
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 2 2
Digitaalisaation myötä materiaalin tarve vähenee.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 1
Vähenevä materiaalitarve edistää ekologisuutta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 2 2
Työpaikkojen pysyvyys paikkakunnilla paranee.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 2
Hankkeen aikana syntyy uusia digitalisaatioon perustuvia innovaatioita ja palveluja.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Työmatkaliikkuminen vähenee.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 4
Työn tuottavuus kasvaa, työssäjaksaminen paranee, kun ei tarvitse pendelöidä pitkiä matkoja eikä muuttaa.
Tasa-arvon edistäminen 1 1
Etä- ja monipaikkatyö edistää elämäntilanteen ja työn yhdistämistä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 1 1
Etä- ja monipaikkatyö edistää elämäntilanteen ja työn yhdistämistä.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole tähän vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 2 2
Etä- ja monipaikkatyö näyttää konkreettisesti ympäristötekojen mahdollisuuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-