Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22571

Hankkeen nimi: KYKY - Yritysten muutoskyvyn vahvistaminen

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.10.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Linnan Kehitys Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö

Y-tunnus: 0832624-0

Jakeluosoite: Raatihuoneenkatu 21-23

Puhelinnumero: +358406473607

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

WWW-osoite: http://www.linnan.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Myllymaa Outi Birgitta

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hankekoordinaattori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: outi.myllymaa(at)linnan.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358406473607

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

KYKY /Yrityksien muutoskyvyn vahvistaminen -hankkeella haetaan työkaluja ja ratkaisuja uuden tiedon tuottamiseen ja tiedolla johtamiseen, yritysten muutoskyvyn vahvistamiseen sekä yritysten osaamisvajeeseen liittyviin tarpeisiin, sekä uusien yhteiskehittämisverkostojen luomiseen.

Käynnissä on maailmaa muuttava työn ja talouden murros, jota koronaviruspandemia vauhdittaa. Yritysten ymmärrys muuttuneesta ajasta ja muutoksista liiketoimintaympäristöissä ns. uudesta ”normaalista” on puutteellista. Reagointi uusiin osaamistarpeisiin ja muuttuneeseen maailmaan on hidasta. Uuden luominen ja tiedolla johtamisen osaamistarpeiden tunnistaminen ja niiden vahvistaminen sekä uusien toimijaverkostojen rakentaminen korostuvat edelleen.

Hämeenlinnassa Linnan Kehitys Oy yhteistyössä Koulutuskuntayhtymä Tavastian ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa käynnisti syksyllä v.2020 uudenlaisen, kaikille hämeenlinnalaisille yrityksille kohdistuvan yrityshaavi –kyselyn. Kyselyn tavoitteena on päivittää yritysten yhteys- ja palvelutiedot sekä kartoittaa mahdolliset kehitys-, rahoitus-, koulutus- ja työvoimatarpeet. Kysely on erittäin laaja, ja sen pohjalta saadaan hyvin kattavaa tietoa yritysten nykyisistä ja tulevaisuuteen suuntautuvista tarpeista. Kyselystä saatavaa dataa on syvennetty niiden yritysten kanssa, jotka ovat ilmoittaneet haasteensa ja kiinnostuksensa keskustella kyselyssä esiin nousevista asioista.

Akuuteimmat tarpeet ovat liittyneet pandemia-ajan haasteisiin: Työssäjaksaminen, talous ja työpaikkojen säilyttäminen sekä liiketoiminnan uudistaminen.
Pidemmän aikavälin tarpeet linkittyvät hyvin vahvasti osaamiseen: Henkilökunnan kouluttaminen, osaavan työvoiman haasteet sekä myynnin ja markkinoinnin taidot.
Myös toimialakehittäminen ja yritysten keskinäinen verkottuminen ovat nousseet jo tehdyissä kyselyissä selkeästi sellaisiksi kehittämiskohteiksi, joihin yritykset haluavat panostaa. Yrityskentän tarve aidosti kohdennetuille kehittämisprosesseille ja -ratkaisuille sekä liiketoimintaverkostoille on kasvanut ja kasvaa edelleen merkittävästi.

Hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu kohderyhmän edellä mainitut tarpeet (Yrityshaavi -kysely, matkailutoimialalle kohdennettu kysely). Myös keskusteluissa eri toimijoiden kanssa on esiin noussut tarpeet (Kanta-Hämeen selviytymissuunnitelma, Vihreän Kasvun Häme 22-25/Elinkeinoelämän uudistumistarpeet ja osaamisen kasvattaminen, Itämeri strategia, Kestävää kasvua ja työtä, REACT EU- ohjelma-asiakirjat) uusiutumiselle, uuden tiedon tuottamiselle ja tiedolla johtamiselle, yritysten muutoskyvyn vahvistamiselle ja liiketoiminnan elvytykselle sekä yritysten osaamisvajeeseen vastaamiselle.

Hankkeen tavoitteena on alueen yritysten muutoskyvyn vahvistaminen ja osaamisvajeeseen vastaaminen. Samalla kehitetään uusi tiedolla johtamisen yhteiskehittämismallia, hyödyntäen jo olemassa olevaa sekä uutta syntyvää dataa. Tiedolla johtamisella voidaan uudistaa elinkeinoelämän kehittämisprosesseja vastaamaan pandemian aikana syntyneisiin merkittäviin yrityskentän tarpeisiin ja haasteisiin, vauhdittaa uusiutumista sekä edistää jälleenrakentamista laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Toimenpiteinä 1. rakennetaan ja vahvistetaan tiedolla johtamisen toimintamallia hyödyntämällä jo olemassa olevaa tietoa sekä rikastamalla uudella tiedolla,avoimella datalla, 2. vahvistetaan teemallisilla valmennuskokonaisuuksilla, pienryhmäkiihdyttämöillä sekä sparrauksilla yritysten muutoskykyä, elvytystä, uudistumista ja liiketoiminnan kehittämistä sekä 3. vastataan yritysten osaamistarpeen vajeeseen uudella tiedolla sekä uudistetaan elinkeinoelämän kehittämistä. 4. Viestitään laajassa yhteistyöverkostossa hankkeen toimintaa sekä tuloksia.
Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan ja havainnoidaan horisontaaliset periaatteet, sukupuolten välinen tasa-arvo, valtavirtaistaminen sekä edistetään tasa-arvoa ja pyritään luomaan vastuullista ja kestävää kasvua. Hankkeen toimenpiteiden kautta / avulla pystytään huomioimaan tarkemmin koronapandemian tuomat vaikutukset sekä tunnistamaan paremmin yritysten kasvun esteitä osaamisnäkökulma huomioiden. Hankkeen toimenpiteillä voidaan tunnistaa yrityskentältä nousevat haasteet, joihin halutaan uusia näkökulmia tai ratkaisuja.

Tuloksena alueen elinkeinoelämä vahvistuu ja uudistuu kohti kestäviä ja vastuullisia liiketoimintamalleja sekä tuotteita ja palveluita. Uuden tiedolla johtamisen yhteiskehittämismallin avulla vahvistetaan reagointiherkkyyttä, yrityskentän/elinkeinoelämän muutoskykyä on vahvistettu ja uudistettu kohtaamaan paremmin "uutta normaalia". Alueelle on syntynyt uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä yhteistyöverkostoja.

Hämeenlinnan seudulle syntyy uusi tiedolla johtamisen yhteiskehittämismalli jossa yrityksille mahdollistetaan aidosti nopeat ja ketterät kehittämisratkaisut. Yrityspalveluja tarjoavan elinkeinoyhtiön ja oppilaitosten kyky tukea yrityksiä muuttuneessa toimintaympäristössä paranee, yritysten ja toimijoiden oma muutos- ja reagointikyvykkyys kasvaa huomattavasti. Pitkällä aikavälillä osaaminen kasvaa ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin voidaan reagoida nopeasti sekä lisätä uusia valmiuksia ja luoda vastuullista liiketoimintaa. Hankeella vastataan myös REACT EU:n tukitoimenpiteisiin Kanta-Hämeessä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

- Mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto (ml. yrittäjät)

4.2 Välilliset kohderyhmät

-

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 204 717

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 182 443

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 255 898

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 228 056

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan

Kunnat: Hämeenlinna

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Raatihuoneenkatu 21-23

Postinumero: 13100

Postitoimipaikka: Hämeenlinna

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 100

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 109

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 120

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen huomioidaan jo v.2016 tehty toimintaympäristön analyysia sukupuolinäkökulmasta (Russian Business Point). Hankkeessa / toimenpiteissä sukupuolineutraliteetti otetaan lähtökohdaksi. Se on luonnollisesti ollut osa toiminnan suunnittelua. Toimenpiteet toteutetaan hybridimallilla (kaikilla yhtäläinen mahdollisuus osallistua) ja lähtökohtaisesti sukupuolineutraalilla tavalla. Hankkeessa voidaan tarkastella / havainnoida esiin nousevia seikkoja mikroyritys-, nais- sekä miesyrittäjien näkökulmasta.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeen tavoitteena ja toimenpiteiden tuloksena pyritään tukemaan molempien sukupuolten yritystoiminnan kehittämistä yhteisillä hybridimallilla järjestettävillä valmennuskokonaisuuksilla. Toimenpiteet pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan huomioiden kuitenkin ensisijaisesti yrityslähtöiset tarpeet ja toiveet.Valmennuskokonaisuudet suunnitellaan huomioimaan toiminnan tasa-arvoisuus.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole varsinaisesti sukupuolten tasa-arvon edistäminen vaan sen huomioiminen kaikissa toimenpiteissä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 8
Hankkeen toimenpiteissä nostetaan esiin uusiutuminen; vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan, palveluiden ja tuotteiden kehittäminen. Toimenpiteet toteutetaan hybridimallilla.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 7
Vastuullisessa ja kestävässä liiketoiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä on vaikuttavuutta ilmastonmuutoksen aiheuttamisen riskien vähentämiseksi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 6
Yrityskentästä mahdollisesti esiin nousevat tarpeet saattavat mahdollistaa uusiutuvien energialähteisen käytön.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 9 9
Pandemian vaikutusia yritysten liiketoimintaan pyritään vähentämään kohdennetuilla kehittämistoimenpiteillä ja säilyttämään työpaikat, mahdollisesti luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia uudella osaamisella ja tiedolla johtamisella. Hanke tukee toimintatavoillaan kestävää kehittämistä toteuttaessaan toimenpiteensä hybridimallilla.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 9 9
Keskeinen tavoite hankkeen yrityksille suunnatuilla, kohdennetuilla kehittämistoimenpiteillä on kestävien ja vastuullisten tuotteiden sekä palveluiden kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 1 2
Hankkeen kohderyhmään saattaa kuulua yrityksiä joiden liiketoiminta linkittyy liikkumiseen / logistiikkaan -> tarvelähtöisesti vastuullisia vaihtoehtoisten ratkaisujen löytäminen / kehittäminen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Valmennuskokonaisuuksissa pyritään löytämään ratkaisuja uuden liiketoiminnan (työpaikkojen säilyminen, uusien syntyminen)kehittämiselle. Lisäksi huomioidaan tarvelähtöisesti yrittäjien, johtajien sekä muun henkilöstön hyvinvointia tukevat toimenpiteet.
Tasa-arvon edistäminen 4 7
Hankkeen toimenpiteet ovat tasa-arvonäkökulmasta kaikille avoimia kohderyhmä huomioiden.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 6
Hankkeen valmennuskokonaisuuksissa olevat toimenpiteet / webinaarit ovat avoimia kaikille.
Kulttuuriympäristö 1 3
Hankkeen kohderyhmään saattaa kuulua yrityksiä joiden liiketoiminta linkittyy vahvasti kulttuuriympäristöihin (esim. matkailu,liikunta - ja hyvinvointiala).
Ympäristöosaaminen 5 8
Hankkeen toimenpiteillä ja valmennusprosesseilla sekä uuden tiedon hyödyntämisellä pyritään lisäämään yritysten vastuullista liiketoimintaa sekä ympäristöosaamista.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteet olivat: tiedolla johtamisen toimintamallin kehittäminen, vahvistaa yritysten muutoskykyä, vastata yritysten osaamistarpeen vajeeseen sekä viestintä toimenpiteistä ja tuloksista. Määrälliset tavoitteet olivat: valmennuksiin osallistuu 100 mikro- ja pienyritystä ja 120 henkilöä yhteensä 240 valmennuspäivän aikana. Valmennusten perustana piti olla hankkeessa kehitettävä tiedolla johtamisen toimintamalli. Hankkeen piti varmistaa yritysten muutoskyvykkyyttä koronan jälkeisessä ajassa pärjäämiseksi. Tiedolla johtamisen mallin rakennuspohjana oli Linnan Kehityksen, Koulutuskuntayhtymä Tavastian ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteisesti toimeenpantava YritysHaavi –työkalu ja yritysten haastattelut yhdistettynä julkisiin tilastoihin. Haasteena oli tietojen sirpaleisuus ja yhteisen toimintamallin puute.

Valmennuksiin osallistuneiden yritysten tavoitteellinen määrä saavutettiin ja ylitettiin (100/108 de minimistuki), lisäksi yli 40 yritystä osallistui työpajoihin. Samoin tavoitteellinen osallistuneiden henkilöiden määrä saavutettiin ja ylitettiin (120/127 teemalllisiin valmennuksiin/sparrauksiin, de minimistuki). Kaikkiaan hankkeen tapahtumiin osallistui yli 900 henkilöä. Hybridiosallistumisten ja tallenteiden kautta osallistujamäärät ovat ylittyneet moninkertaisesti.

Hankkeessa on toimeenpantu erityppisiä valmennusmalleja yritysten tunnistettuihin osaamisvajeisiin vastaamiseksi sekä yritysten toimintaympäristön muutosvoimiin varautumiseksi. Toimivimpia valmennusmalleja jatketaan hankkeen jälkeenkin sekä Linnan Kehityksen että hankkeessa syntyneen valmentajaverkoston toimesta. Hanke eli ajassa, ja muovasi valmennuksia yritysten tarpeiden pohjalta. Hankkeen vahvuus oli nopea reagointikyky.

Hanke järjesti 20 kpl teemallisia aamukahvi -hybridivalmennuksia Parkki Business Parkissa. Osallistujia aamuissa oli 792 hlöä ja videotallenteita on katsottu 5766 kertaa. Hybridivalmennusten keskeiset viestit yrityksiä haastavista suurimmista tämänhetkisistä toimintaympäristön muutoksista sekä niihin varautumisesta, on koottu lyhytvideoksi https://www.youtube.com/watch?v=aGK9F3x2Kms. Videon kautta toivotaan ydinviestien herättävän nekin yritykset, jotka eivät hankkeen valmennuksiin osallistuneet. Hybridi -valmennusten lisäksi järjestettiin syventäviä työpajoja, yritysryhmille räätälöityjä teemallisia intensiivivalmennuksia ja yrityskohtaisia teemallisia lähivalmennuksia 13 kpl.Näihin osallistui 110 henkilöä.

Hankkeessa räätälöitiin yhteensä 33 erilaista valmennuskokonaisuutta hankeaikana, mikä kertoo hankeen aktiivisesta otteesta. Hankkeessa opittiin, että pienimpien yritysten kannalta suositeltava valmennuksen kesto voi olla max 2 lähivalmennuskertaa plus 1-2 etäsparrausta. Toisaalta moni yritys ja osallistuja innostui kehittämään osaamistaan hankeaikana useammankin valmennuskokonaisuuden kautta. Osallistuneet yritykset edustivat yli 90% mikroyrityksiä.

Tiedolla johtamisen toimintamallin osalta kehittämisen tulokset olivat: yritysten osaamistarpeiden tunnistamisen kyky tehostui ja mahdollistui Yrityshaavi -haastattelu -työkalun kehittämisellä ja toimeenpanolla kehittämiskumppanien kanssa. Yrityshaavin kehittämisen lisäarvo tiedolla johtamiseen ja yritysten muutoskyvykkyyden tukemiseen on Haavi -aineistojen syväanalyysien 2022 ja 2023 perusteella ollut seuraava:
a) tieto yrityskannasta, rakenteesta ja taloudellisesta tilasta sekä sen kehityksestä
b) kyselyn myönteinen vaikutus yhteisöllisen yrittämiskulttuurin kehittämiseen sekä yrittäjyysmyönteisyyden parantamiseen osoittamalla kiinnostusta yrittäjien näkemyksiin
c) kyselyn antama tieto koko yrityskannan käsityksistä ja painotuksista yrittämisen edellytyksiin ja kehittämiseen, mikä antaa tiedollisen pohjan
julkishallinnon yrittäjyyttä tukevaan asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon
d) analyysin antama tieto yrityskehityksen painopisteiden tunnistamiseen, palveluiden ja niiden sisällön kehittämiseen ja toiminnan kohteiden
tunnistamiseen ja kohdistamiseen
e) syventävien analyysien tuottaman tiedon jalostaminen tilastollisiksi malleiksi ja indekseiksi yritysten ja yrityskannan kehitysvaiheiden
tunnistamiseksi ja ennakoimiseksi.
Haavin kehittämistä jatketaan Linnan Kehityksen toimesta yhteistyössä kumppaniverkoston kanssa hankkeen jälkeenkin. Hanke on ollut merkityksellinen sekä yrityksille että kehittäjille osaamisvajeisiin ja muutoskyvykkyyteen vastaamiseksi. Hankkeen avulla on nostettu esille yritysten keskeisiä tämänhetkisiä toimintaympäristön muutoksia ja tuotu työkaluja niissä pärjäämiseksi.